Помилки бухгалтерського обліку та звітності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Помилки бухгалтерського обліку та звітностіІ порядок їх виправлення

 

В процесі облікової реєстрації господарських операцій можуть виник­нути помилки - від простих описок до неправильної кореспонденції ра­хунків.

Порядок виправлення помилок залежить від їх характеру і часу вияв­лення.

Діючим Положенням про документальне забезпечення записів у бух­галтерському обліку передбачено виправлення помилок такими способа­ми: коректурним, "червоним сторно" і доповнюючих проводок.

 

 

_________________б Техніка ведення бухгалтерського обліку______________

Якщо допущена описка або арифметична помилка і швидко виявлена (ще не були підведені підсумки або не вплинула на підсумки облікових регістрів), то вона виправляється коректурними способами: неправильний запис закреслюється однією рискою так, щоб можна було прочитати за­креслене, а зверху пишуть те, що правильно. Виправлення помилки повин­но бути застережено надписом "Виправлено" і підтверджено підписом то­го, хто склав (підписав) цей документ.

Спосіб "червоне сторно" полягає у тому, що неправильний бухгал­терський запис роблять повторно в тій самій кореспонденції рахунків, що й помилковий запис, але червоним кольором, що означає від'ємні числа. Та­ким чином ніби анулюється помилковий запис. Виправлення помилок спо­собом "червоного сторно" оформляють спеціальною бухгалтерською довідкою, в якій робиться посилання на номер і дату помилкового запису, що підлягає виправленню, а також документа, який послужив підставою для цього запису.

Спосіб "червоного сторно" використовується, коли бухгалтерська проводка була зроблена неправильно або коли проводка правильна, а сума завищена (наприклад, замість 500 гри. проведено 5000 грн.). А якщо про­водка зроблена правильно, а сума занижена (замість 630 гри. проведено 360 гри.), то складають доповнюючу бухгалтерську проводку в тій самій кореспонденції рахунків, що й початковий запис на різницю між правиль­ною і зменшеною сумою операції (630 - 360 = 270). Цей спосіб виправлен­ня помилок називається способом доповнюючих проводок.

Всі доповнюючі проводки, як і сторнувальні, складають на підставі бухгалтерської довідки з обов'язковим посиланням на номер і дату помил­кового запису.

Після складання фінансової звітності ніякі виправлення в облікових записах за звітний період не дозволяються. Порядок виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, регла­ментується П(С)БО 6 "Виправлення помилок". Пунктом 4 цих Положень передбачено, що виправлення помилок, допущених при сюїаданні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом корегуван­ня сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Наприклад, маємо такі дані (тис. грн.)

 

При складанні звіту за 2001 рік виявили, що в 2000 році не віднесено на витрати фонд оплати праці в сумі 200 тис. грн., яку врахували у витрати 2001 року. Цю помилку слід виправляти шляхом корегування сальдо не­розподіленого прибутку на початок 2001 року. А щоб це зробити, треба перерахувати дані за 2000 рік.

 

_____________________6 Техніка ведення бухгалтерського обліку___________

Таким чином, виправлення у звітності за 2000 р. не робляться, а ви­правляється нерозподілений прибуток на 2001 рік (був 780, а став після виправлення 640).

Якщо в примітках до фінансового звіту зустрічаються таблиці (або текст), де порівнюються дані, то ці дані в примітках до звіту 2001 року обов'язково змінюються, тобто наводяться дані з врахуванням виправлень.

Контрольні запитання і вправи:

 

 

1. Яка з розглянутих форм бухгалтерського обліку вам більше подобається і чому?

2. Для чого складається сальдово-оборотна відомість?

3. Як треба шукати помилку, якщо по сальдово-оборотній відомості нема рівності між сумами двох останніх колонок, а інше все сходиться?

4. Які існують способи виправлення помилок в бухгалтерському обліку?

5. Що таке метод "червоного сторно". Коли він застосовується?

6. Як виправляються помилки, які пропущені в фінансових звітах минулих років, а виявлені в цьому році?

7. Відобразити облік наступних господарських операцій за травень за спрощеною формою, якщо на початок травня підприємство мало на роз­рахунковому рахунку 10000 грн., статутний капітал - 7000 грн., позику банку -3000 грн.:

- сплачено за товари 5000 грн.;

- отримані товари 5000 грн.;

- відвантажені товари покупцю 12000 грн.;

- списана собівартість реалізованих товарів 5000 грн.;

- погашена позика банку 3000 грн.;

- закрити рахунки доходів і витрат на рахунок фінансових результатів;

- закрити рахунок фінансових результатів.

 

7 Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку

Розділ 7

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 175; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.006 с.)