Довгострокові кредити банків
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Довгострокові кредити банків 

Банківський кредит полягає в передачі у тимчасове користування грошових коштів. Заклади банків видають підприємствам кредити під ви­значені цілі за умови повернення одержаних коштів у встановлений час. Тобто кредитування здійснюється на основі суворо встановлених принци­пів цільового характеру, забезпеченості, строковості і поверненості креди­ту.

 

_________________________________ІЗ Зобов 'язшіня____________________

В залежності від строку погашення кредити поділяються на коротко­строкові (на строк до 1 року) і довгострокові (на строк більше 1 року). Ко­роткострокові кредити видаються під сукупність матеріальних запасів і виробничих затрат. Довгострокові - на покриття витрат, пов'язаних з впровадженням нової техніки, розширенням, придбанням обладнання.

Довгострокові кредити зазвичай надаються при умові, що позичаль­ник буде підтримувати певний мінімальний рівень фінансових коефіцієнтів (наприклад, коефіцієнта ліквідності, тобто відношення поточних активів до поточних зобов'язань) і не вживе заходів, які можуть привести до втра­ти позичкового капіталу. Ці вимоги обумовлюються в спеціальному дого­ворі. Якщо будь-яка з вимог договору не дотримується, він автоматично вважається порушником і кредитори мають право вимагати негайного по­гашення кредиту.

Приклад.Підприємством отримано довгостроковий кредит в сумі 500000 гривень строком на 5 років під 12% річних. При цьому запис в журналі операцій буде:

Дт 31"Рахунки в банках" - 500000

Кт 50 "Довгострокові позики" - 500000

Щорічне нарахування відсотків складатиме; 500000 х 12% = 60000 гривень

Дт 951"Відсотки за кредит" - 60000

Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 60000

Рахунок 50 "Довгострокові позики" призначений для обліку розраху­нків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позико­вими коштами у інших осіб, які не є поточними зобов'язаннями. За креди­том рахунку відображається сума одержаної позики, за дебетом - її пога­шення.

За умови непогашенім кредиту у визначений угодою термін кредит переноситься на субрахунок 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків".

Якщо частина довгострокового зобов'язання підлягає погашенню протягом поточного року і виплачується із поточних активів - оборотних засобів, то ця частина довгострокового зобов'язання кваліфікується як ко­роткострокова заборгованість.

Наприклад, борг в сумі 250000 гривень повинен бути погашений час­тинами по 50000 гривень протягом п'яти років. Внесок поточного року 50000 гривень слід кваліфікувати як короткострокову заборгованість, інші 200000 гривень - як довгострокову заборгованість.

Для обліку частини довгострокових зобов'язань, яка підлягає пога­шенню в поточному році, використовується рахунок 61 "Поточна заборго­ваність за довгостроковими зобов'язаннями".

В нашому прикладі відображена поточна заборгованість за довгостро­ковою заборгованістю, іривень:

Дт 50 "Довгострокові позики" - 50000

Кт61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" - 50000

Відображення в обліку поточної заборгованості за довгостроковою заборгованістю здійснюється такою проводкою:

Дт 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов'язаннями" - 50000

Кт 31"Рахунки в банках" - 50000

 

__________________________ІЗ Зобов 'язання__________________________

Довгострокові облігації

 

Підприємства мають багато джерел фінансування. Вони отримують грошові кошти від угод, за рахунок кредитів і випуску акцій. Важливим джерелом фінансування діяльності підприємств можуть бути довгостроко­ві позики в формі облігацій. Облігації вважаються довгостроковими, якщо вони розраховані на термін більше одного року від дня реєстрації їх в бух­галтерському обліку.

Облігації- цінні папери, що засвідчують внесення їх власником гро­шових коштів і підтверджують зобов'язання відшкодувати йому номіналь­ну вартість цих цінних паперів з виплатою фіксованого проценту. Обліга­ції можуть випускатися іменними і на пред'явника, процентними і безпро­центними (цільовими). Облігації підприємств випускаються підприємст­вами усіх форм власності і не дають їх власникам права на участь в управ­лінні. Тобто власники облігацій - тільки кредитори.

Рішення про випуск облігацій підприємств приймається емітентом і оформляється протоколом. Випуск облігацій в бухгалтерії відображається на рахунку 521 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями". За кредитом рахунку ведеться облік боргових зобов'язань за номінальною вартістю об­лігацій, за дебетом - погашення заборгованості.

Приклад.ГОВ "Мрія" вирішило випустити 1 січня 1999 року 12%-ні облігації на суму 100000 гривень терміном на 5 років. Проценти повинні виплачуватись один раз на рік - 1 січня. При цьому облігації продаються з 1 січня 1999 року за їх номінальною вартістю. Отже, запис буде таким:

Дт 31"Рахунки в банках" - 100000

Кт 521"Зобов'язання за облігаціями" - 100000

1 січня 2000 року нараховано відсотки за облігаціями: 100000 х 12% = 12000 гривень

Дт 952"Інші фінансові витрати" - 12000

Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 12000

Однак на практиці при випуску облігацій номінальна процентна став­ка, що базується на номінальнійй вартості облігації, може відрізнятися від ринкової ставки, що склалася на інвестиційному ринку. Номінальна про­центна ставка і сума залишаються фіксованими протягом усього терміну позики. А ринкова - коливається з дня в день. В результаті вартість випу­щеної облігації не завжди дорівнює її номінальній вартості.

Якщо ринкова процентна ставка більша за номінальну, вартість випу­ску буде нижчою, ніж номінальна. В такому випадку облігації випускають­ся із знижкою. Знижка дорівнює сумі перевищення номінальної вартості над вартістю випуску. З іншого боку, якщо ринкова процентна ставка ме­нша за номінальну, вартість випуску буде більша за номінальну. В цьому випадку облігації випускаються з премією.

Приклад.ТОВ "Мрія" 1 січня випустило 12%-ні облігації номіналь­ною вартістю 100000 гривень і продало їх з ринковою ставкою 15% на за­гальну суму 95000 іривень. Запис про випуск облігацій зі знижкою буде таким:

Дт 31"Рахунки в банках" - 95000

Дт 523"Дисконт за випущеними облігаціями" -5000

Кт 521"Зобов'язання за облігаціями" - 100000

 

 

________________________________ІЗ Зобов 'язання_________________

Знижка (дисконт) в нашому прикладі складає: 100000 - 95000 - 5000 гривень.

Припустимо, що ТОВ "Мрія" продало облігації з ринковою ставкою 10%) на загальну суму 105000 гривень. Тоді запис буде таким:

Дт 31"Розрахунки в банках" - 105000

Кт 522"Премія за випущеними облігаціями" - 5000

Кт 521"Зобов'язання за облігаціями" - 100000

Премія в цьому випадку буде: 105000 - 100000 = 5000 гривень.

Списання (амортизація) облігаційної знижки і премії.Коли обліга­ції випускаються зі знижкою, компанія отримує менше номінальної варто­сті, однак на дату погашення облігації вона повинна виплатити всю її но­мінальну вартість. Різниця між випущеною вартістю облігації і її номіна­льною вартістю повинна збільшити витрати по виплаті процентів по облі­гаціях. Отже, загальна сума витрат но виплаті процентів і погашенню зни­жки становить: 60000 і 5000 = 65000 (60000 - 10000 х 12% х 5 років).

Оскільки витрати но виплаті процентів по облігаціях необхідно відо­бражати кожен рік, облігаційна знижка повинна бути розподілена між ро­ками всього періоду, на який випущені облігації. Процес розподілу такої знижки називається амортизацією облігаційної знижки.

Існують два методи списання (амортизації) облігаційної знижки: пря­молінійний і процентний.

Найбільш поширений - прямолінійний метод. При використанні цього методу знижка ділиться на однакові частини і рівномірно погашається при кожній виплаті процентів. В нашому прикладі:

- загальна кількість виплат - 5

- сума погашення облігаційної знижки при кожній виплаті процентів:

- 5000:5 = 1000гривень;

- сума виплачуваних процентів:

- 100000 х 12% = 12000 гривень;

- загальна сума витрат по виплаті процентів і погашенню знижки на день виплати становить: 12000 + 1000 = 13000 гривень.

Отже, 1 січня 2000 року (в день річного нарахування процентів) бух­галтерський запис буде, гривень:

Дт 952"Інші фінансові витрати" - 13000

Кт 523"Дисконт за випущеними облігаціями" - 1000

Кт 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" - 12000

Як і облігаційні знижки, облігаційні премії впливають на суму щоріч­них витрат по облігаціях і тому повинні бути розподілені протягом термі­ну, на який випущені облігації. В результаті такого списання сума премії (5000 гривень) з року в рік буде зменшуватися і поточна вартість облігацій (105000 гривень) теж буде зменшуватись. Таким чином, на дату погашення облігацій їх поточна вартість буде дорівнювати номінальній, а сума премії дорівнюватиме нулю.

Загальна сума витрат по облігаціях буде меншою від суми виплачува­них процентів (60000) на суму облігаційної премії (5000), тобто дорівню­ватиме 55000 іривень. Використовуючи метод прямолінійного списання

 

_____________________________ІЗ Зобов 'язапня________________________

облігаційної премії, щорічний запис в журналі операцій буде таким, гри­вень:

Дт 952 "Інші фінансові витрати" - 11000

Дт 522"Премія за випущеними облігаціями" - 1000

Кт 684"Розрахунки за нарахованими відсотками" - 12000

Протягом 5-ти років рахунок 522 "Премія за випущеними облігація­ми" матиме такий вигляд:

У звіті про фінансовий стан зобов'язання за випущеними облігаціями зі знижкою відображаються за дисконтною вартістю, тобто балансова вар­тість облігацій дорівнює номінальній вартості за вирахуванням суми недоамортизованої знижки. Так, через рік після випуску балансова вартість за­боргованості по облігаціях зі знижкою складатиме

100000 - 4000 = 96000 гривень. Через 5 років балансова вартість дорівню­ватиме номінальній (таблиця 13.1).

 

Таблиця 13.1 - Амортизація знижки прямолінійним методом

 

  Рік Номінальна вартість об­лігації Недоамор-тизована знижка по облігаціях Аморти­зація зниж­ки Витрати на відсотки Балансова вартість облігацій  
   
  01 01.99  
  01 01 2000  
  01.01.2001  
  01.01.2002  
  01.01.2003  
  01.01.2004  

 

Балансова вартість зобов'язання за випущеними облігаціями і з премі­єю дорівнює номінальній з урахуванням недоамортизованої премії. Через рік після випуску балансова вартість складатиме 100000 + 4000 =104000гривень. Через 2 роки - 103000 гривень.

Через 5 років балансова вартість зобов'язання дорівнюватиме номі­нальній (таблиця 13.2).

 

 

_____________________________ ІЗ Зобов'язання__________________________

 

Таблиця 13.2 - Амортизація премії прямолінійним методом

 

Рік Номінальна вартість Недоамо-ртизована премія по облігаціях Аморти­зація премії Витрати на відсот­ки Балансова вартість облігації
01.01.99
01.01.2000
01 01 2001 3 ]
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004

Довгострокова оренда

 

У підприємства є декілька способів отримувати в користування нові активи. В одному випадку їх можна купити за отримані в борг грошові ко­шти, в іншому - отримати обладнання з допомогою лізингу.

В ідеї лізингу немас нічого нового. Деякі економісти вважають, що лі­зингові угоди укладались ще за 3 тис.років до н.е. Інші посилаються на Арістотеля, який вважав, що багатство полягає в користуванні, а не в праві власності, тобто доходи приносить використання майна, а не володіння ним. Лізинг в перекладі означає оренда.

В класичній лізинговій угоді взаємовідносини між суб'єктами буду­ються за схемою: майбутній лізингоотримувач, що потребує певного виду обладнання, самостійно підбирає постачальника, що володіє цим облад­нанням. Через відсутність власних засобів і доступу до позичкових для придбання його у власність він звертається до майбутнього лізингодавача, що мас необхідні кошти, з проханням про участь в угоді.

Участь лізингодавача полягає в купівлі ним майна у постачальника у власність і наступній його передачі в тимчасове користування на певних умовах.

Виділяють фінансовий і оперативний лізинг.

Фінансовий- лізинг майна з повною окупністю. Він характеризуєть­ся тим, що термін, на який обладнання передається у тимчасове користу­вання, співпадає за тривалістю з терміном його корисного використання.

При оперативномулізингу термін договору коротший, ніж економіч­ний термін служби майна. При цьому майно, передане за договором опера­тивною лізингу, залишається на балансі лізингодавача. Прийняті в опера­тивну оренду основні фонди зараховуються на позабалансовий рахунок 01 "Орендовані необоротні активи". Належну за договором оперативної орен­ди до сплати суму орендної плати орендар щомісяця відображає за креди­том рахунку "Зобов'язання з операційної оренди" та дебетом "Загально-виробничі витрати" або "Рахунки операційних витрат".

При оперативному лізингу зростає ризик лізингодавача по відшкоду­ванню високої залишкової вартості об'єкта лізингу при відсутності попиту на нього. З цієї точки зору привабливим є фінансовий лізині".

Майно, передане за договором фінансового лізингу, зараховується на баланс лізингоотримувача. Об'єкт лізингу протягом усього строку дії до-

_____________________13 Зобов 'язання_________________________________

говору є власністю лізингодавача. Після сплати повної вартості орендова­ного майна право власності переходить до лізингоотримувача.

Отримання обладнання в оренду вимагає здійснення на підприємстві певного роду фінансових розрахунків, пов'язаних з потоками грошових коштів в різні періоди часу. Основну роль в цих розрахунках відіграє оці­нка вартості грошей в часі. Вона базується на тому, що вартість грошей з часом змінюється з врахуванням норми прибутку на грошовому ринку, рі­вня депозитного або кредитного проценту. В процесі порівняння вартості грошей при їх інвестуванні і поверненні використовують такі поняття -майбутня вартість грошей та їх теперішня вартість. Майбутня вартість грошей - це сума інвестованих на даний момент коштів, в яку вони пере­творюються через певний період часу з врахуванням визначеної ставки проценту. Теперішня вартість грошей - це сума майбутніх грошових кош­тів, приведених з врахуванням ставки проценту (дисконтної ставки). Ви­значення теперішньої вартості грошей пов'язане з процесом дисконтуван­ня їх вартості у часі.

При розрахунку теперішньої вартості грошових коштів в процесі дис­контування по складних процентах використовується наступна формула:

де Рс - початкова сума внеску (при оренді - справедлива вартість облад­нання);

S - майбутня вартість внеску при його нарощенні, обумовлена умовами ін­вестування;

і - дисконтна ставка;

п - кількість періодів, за якими здійснюється кожний процентний платіж.

Множник

називається множником дисконтування.Він покладений в основу спеціальних таблиць

фінансових обчислень ,за допомогою яких при заданих розмірах ставки проценту і кількості платіжних періодів можна легко обчислити теперішню і майбутню вартість грошових коштів.

Окремі види грошових потоків, що оцінюються в часі, здійснюються послідовно через рівні проміжки часу і за однаковою ставкою проценту. Така послідовність грошових потоків (рівномірних платежів) має назву ануїтет. Прикладом ануїтету є рівномірна сплата внесків за орендоване майно.

Фопмула лля визначення теперішньої вартості ануїтету має вигляд:

де Ра - теперішня вартість ануїтету;

А - сума ануїтетиого платежу;

Ra - дисконтний множник ануїтету, що визначається за спеціальними таб­лицями з врахуваням прийнятої дисконтної ставки і числа періодів.

Приклад. Підприємство уклало угоду з фінансового лізингу. За цією угодою отримано в оренду устаткування справедливою вартістю 120000 гривень. Термін лізингу - 6 років. Процентна ставка лізингу - 10% річних, сплачується в кінці кожного року.

Щорічні рівномірні виплати (х), які включають відсотки за лізингом та суму погашення основного борту, визначаються з рівняння:

__________________________ІЗ Зобов'язання____________________

Або можна скористатись таблицею теперішньої вартості майбутніх лізингових платежів. При 10% платежу за 6 періодів

х = 120000 : 4,3553 = 27553.

Отже, щорічні лізингові платежі складатимуть 27553 гривні.

Загальна сума витрат (із процентами) за 6 років: 27553 х 6 = 165318 гривень. Сума процентів:

165318- 120000 = 45318 гривень (таблиця 13.3)

Таблиця 13.3 - Порядок сплати лізингових платежів

Рік Сума плате­жу, грн. Сума нарахованих процентів, 10%, гри­вень Сума зменшення зо­бов'язань, гривень Залишок зо­бов'язань з орен­ди, гривень
       
120000x10% =12000 27553-12000=15553 120000-15553
104447 х 10%= 10445 =104447
87342 х 10% = 8734
68523x10% = 6852
47822 х 10% = 4782
25051x10% = 2505
  16531S  

При отриманні устаткування в фінансову оренду будуть здійснені та­кі записи, гривень:

Дт 104"Машини та обладнання" - 120000

Кт 531"Зобов'язання з фінансової оренди" - 120000

При цьому частина боргу, яка має бути погашена в поточному році, відображається як поточна заборгованість за довгостроковими зо­бов'яаннями :

Дт 531"Зобов'язання з фінансової оренди" - 15553

Кт 61"Поточна заборгованість за довготерміновими

зобов'язаннями" -15553

При нарахуванні відсотків за 1 рік, гривень:

Дт 952"Інші фінансові витрати" - 12000

Кт 684"Розрахунки за нарахованими відсотками"- 12000

При погашенні заборгованості з фінансової оренди, грн.:

Дт 61"Поточна заборгованість за довгостроковими

зобов'язаннями" - 15553

Дт 684"Розрахунки за нарахованими відсотками" – 12000

Кт 31"Рахунки в банках" - 27553

Протягом строку лізингу лізингоодержувач нараховує амортизацію. В балансі зобов'язання з фінансової оренди відображають окремими статтями. При цьому частина заборгованості, що мас бути погашена протя­гом одного року (частина вартості об'єкта лізингу - 15553 гривень і нара­ховані відсотки - 12000 гривень), буде наведена в складі короткострокових зобов'язань, а решта (104447) - в розділі "Довгострокові зобов'язання".

 

Ще раз наголосимо, що довгострокові зобов'язання у звіті про фінан­совий стан підприємства відображаються за теперішньою вартістю майбу­тніх платежів (із урахуванням процентної ставки, що прирощується). Кон­цепція теперішньої вартості, пов'язана з вартістю (процентами) користу­вання грошима протягом часу, ірунтусться на тому, що гривня, отримана сьогодні, дорожча за гривню, яку можна отримати будь-коли в майбутньо­му.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.019 с.)