Облік змін статутного капіталу
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік змін статутного капіталуОблік змін статутного капіталу відображається тільки після державної реєстрації нового розміру статутного капіталу.

Акціонерні товариства мають право збільшувати статутний капітал, якщо акції, випущені раніше, повністю сплачені за вартістю не нижчою, ніж номінальна.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства можливе:

- за рахунок нової емісії

Дт 46"Неоплачений капітал"

Кт 40"Статутний капітал"

- за рахунок обміну облігацій на акції

Дт 52 "Довгострокові зобов'язання по облігаціях"

Кт 40"Статутний капітал"

- за рахунок зростання номінальної вартості акцій

Дт 46"Неоплачений капітал"

Кт 40"Статутний капітал"

Номінальна вартість акцій може збільшуватись:

- за рахунок додаткових внесків учасників до встановленого рівня номінальної вартості;

- за рахунок індексації основних засобів (Положення про порядок збі­льшення статутного фонду за рахунок індексації основних засобів", за­твердженого рішенням ДК ЦПФР від 12.02.98 р. № 39)

Дт 10"Основні засоби"

Кт 40"Статутний капітал"

- за рахунок реінвестування прибутку

Дт 441"Прибуток нерозподілений"

Кт 40"Статутний капітал"

- за рахунок нарахованих дивідендів (якщо прийнято рішення про ви­плату дивідендів акціями)

Дт 671"Розрахунки за нарахованими дивідендами"

Кт 40"Статутний капітал"

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства може здій­снюватись:

- за рахунок зменшення номінальної вартості акцій (кількість акцій не змінюється, а номінальна вартість зменшується)

Дт 40"Статутний капітал"

Кт 672"Розрахунки з учасниками за іншими виплатами",

в такому випадку акціонери отримують компенсацію:

Дт 672"Розрахунки з учасниками за іншими виплатами"

Кт 301"Каса у національній валюті" , або

Кт 311"Поточні рахунки в банках у національній валюті"

 

________________________________12 Облік капіталу___________________

 

— за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості здійснюється шляхом викупу власних акцій у їх власників з подальшим анулюванням цих акцій:

Дт 451"Вилучені акції"

Кт 311"Поточні рахунки в банках"

Дт 40 "Статутний капітал"

Кт 451"Вилучені акції"

Викуплені акції повинні бути реалізовані або анульовані протягом ро­ку.

Вилучений капітал. - це фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Для обліку вилученого капіталу існує одноіменний рахунок і стаття у балансі. У балансі сума ви­лученого капіталу подається у дужках і підлягає вирахуванню при визна­ченні підсумку власного капіталу.

Викуплені власні акції відображаються за ціною придбання.

Якщо балансова вартість вилучених акцій перевищує їхню номінальну вартість, то проводять запис

- на суму номінальної вартості акцій

Дт 40"Статутний капітал"

Кт 451"Вилучені акції"

- на суму, що перевищує номінальну вартість

Дт 421"Емісійний дохід"

Кт 451"Вилучені акції"

Якщо на рахунку 421 "Емісійний дохід" відсутнє кредитове сальдо, то сума перевищення вартості викуплених акцій над їх номінальною вартістю визнається як витрати періоду, у якому буде здійснене анулювання акцій.

Формування резервного та іншого власного капіталу

 

Відповідно до чинного законодавства підприємства створюють резе­рвний капітал.

Резервний капітал - сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства, або засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Резервний капітал у товариствах не може бути меншим ніж 25 відсот­ків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань на створення резер­вного капіталу не може бути меншим від 5 відсотків від нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал створюється на покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів при ліквідації підприємства.

Дт 443"Прибуток, використаний у звітному періоді"

Кт 43"Резервний капітал"

Інший додатковий капітал утворюється:

- як сума дооцінки необоротних активів

Дт 10"Основні засоби"

Кт 423"Дооцінка активів"

- як вартість безоплатно отриманих активів

Дт 10"Основні засоби"

Кт 424"Безоплатно одержані необоротні активи"

 

____________________________12 Облік капіталу_______________________

Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу.

Нерозподілений прибуток - прибуток, що залишається після відраху­вань до резервного капіталу і виплати дивідендів. Якщо за підсумками зві­тного періоду утворився непокритий збиток, він вираховується при визна­ченні підсумку власного капіталу.

Приклад.Зареєстрований статутний капітал підприємства становить 200000 грн. Сума прибутку, одержаного у звітному періоді, становить 17000 грн. Емісійний дохід від продажу акцій становить 10000 грн. Безо­платно отримано обладнання на суму 5000 грн. На формування резервного капіталу направлено 10000 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку. Власники акцій ще не розрахувались за підписані акції на суму 50000 грн. Визначити розмір власного капіталу.

1. Статутний капітал 200000

2. Неоплачений капітал (50000)

3. Додатково вкладений капітал 10000

4. Інший додатково вкладений капітал 5000

5. Резервний капітал 10000

6. Нерозподілений прибуток 7000

Всього власний капітал 182000

Приклад.Статутний капітал підприємства 200000 грн. Емісійний до­хід від продажу акцій становить 10000 грн. Безоплатно отримано облад­нання на суму 5000 грн. Збиток підприємства за звітний рік склав 25000 грн.

Наявність збитків не дозволяє формувати резервний капітал. Визначити власний капітал підприємства.

1. Статутний капітал 200000

2. Неоплачений капітал (50000)

3. Додатково вкладений капітал 10000

4. Інший додатково вкладений капітал 5000

5. Збиток звітного періоду (25000)

Всього власний капітал 140000

Контрольні запитання

1. Що таке власний капітал?

2. Наведіть формулу власного капіталу.

3. На якому рахунку відображається частка несплаченого статутного ка­піталу?

4. Що таке статутний капітал?

5. Чим відрізняється реєстрований і нереєстрований капітал?

6. Що таке резервний капітал?

7. Які складові власного капіталу?

8. Чим відрізняється пайовий капітал від статутного?

9. Що включає пайовий капітал?

 

12*

 

________________________12 Облік капіталу__________________________

10. Як впливає частка несплаченого капіталу на величину власного капіта­лу?

11. Як впливає величина вилученого капіталу на розмір власного капіталу?

12. Як впливає збиток на розмір власного капіталу?

13. На які цілі використовується нерозподілений прибуток?

14. Що є джерелом формування резервного капіталу?

15. Чи можливий внесок до статутного капіталу майном, основними засо­бами, запасами, товарами, нематеріальними активами?

16. Якими записами слід відобразити внесок до статутного капіталу: основними засобами;

нематеріальними активами;

запасами;

товарами?

17. В якому звіті наводяться дані про власний капітал підприємства?

18. За яких умов відбувається збільшення власного капіталу?

19. Як впливає на величину статутного капіталу збільшення номінальної вартості акцій?

20. Що таке емісійний дохід?

21. Що включає інший додатковий капітал?

22. Що належить до додатково вкладеного капіталу?

23. Що таке вилучений капітал?

24. За яких умов відбувається зміна статутного капіталу?

25. Порядок формування статутного капіталу при наявності одного влас­ника.

26. Який порядок формування статутного капіталу, коли декілька власни­ків?

 

 

__________________________13 Зобов 'язання__________________________

Розділ 13

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

_______________________________________________________

 

Після вивчення розділу 13 ви повинні знати:

• Визначення, оцінку та класифікацію зобов'язань

• Облік довгострокових зобов'язань

• Облік короткострокових зобов'язань

• Облік забезпечень

• Облік непередбачених зобов'язань

Види зобов'язань

 

В процесі будь-якої діяльності підприємства виникають зобов'язання перед кредиторами, постачальниками, працівниками з приводу нарахова­ної заробітної плати та ін. Ці зобов'язання врешті-решт необхідно погаша­ти. Погашення заборгованості здійснюватиметься сплатою грошових кош­тів, передачею інших активів, наданням послуг, заміною цього зобов'язан­ня іншим та ін. Отже, внаслідок погашення заборгованості відбудеться зменшення активів підприємства.

Згідно з П(С)БО 2 "Баланс": "Зобов'язання - це заборгованість підпри­ємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очіку­ється, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди". Звідси зобов'язання визнається, якщо його оцінка мо­же бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економіч­них вигод у майбутньому внаслідок його погашення. В основному сума зо­бов'язання визначається однозначно на підставі відповідних документів (напр., угод) або розраховується за встановленими методами (нарахування заробітної плати, дивідендів, розрахунок платежів до бюджету та ін.). При цьому для визначення балансової вартості зобов'язань використовують такі види оцінок:

- історична собівартість - сума грошових коштів або їх еквівалентів чи поточна вартість інших активів, які будуть, як очікується, сплачена з метою погашення боргу за звичайної діяльності підприємства;

- поточна собівартість - недисконтована сума грошових коштів чи їх ек­вівалентів, необхідна для погашення зобов'язання на поточний момент;

- вартість погашення зобов'язання - недисконтована сума грошових кош­тів або їх еквівалентів, що, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності підприємства;

- теперішня вартість - дисконтована вартість майбутніх чистих відпливів грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення зобов'язань під час звичайної діяльності підприємства.

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяють на:

- довгострокові;

- поточні (короткострокові);

- забезпечення,

- непередбачені зобов'язання.

 

 

_________________________________ІЗ Зовов 'язшіня____________________

 

Згідно з П(С)БО 2 "Баланс" зобов'язання класифікується як поточне, як­що воно буде погашене протягом :

- операційного циклу підприємства або

- дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Усі інші зобов'язання є довгостроковими. Довгострокова кредитор­ська заборгованість включає борги фірми, які повинні бути погашені більш ніж через рік або більше ніж виробничий цикл. Під цю категорію підпа­дають:

- довгострокові кредити банків;

- довгострокові облігації неоплачені;

- довгострокові орендні зобов'язання;

- відстрочені податкові зобов'язання.

Усі довгострокові зобов'язання відображаються за теперішньою вар­тістю.

Короткострокова кредиторська заборгованість складається із зо­бов'язань, які повинні бути сплачені під час виробничого циклу або протя­гом одного року. Вона зазвичай погашається за рахунок поточних активів або шляхом виникнення нових короткострокових зобов'язань. Сюди вхо­дять:

- короткострокові кредити банків;

- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

- короткострокові векселі видані;

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

- поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом, зі страхування, з оплати праці, з учасниками та ін.

В процесі діяльності підприємств можуть виникати умовні зобов'я­зання - забезпечення. Сума цих зобов'язань визначається із застосуванням попередніх аналітичних чи експертних оцінок. Забезпечення можуть ство­рюватися для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на:

- виплату відпусток працівникам;

- додаткове пенсійне забезпечення;

- виконання гарантійних зобов'язань;

- реструктуризацію.

Непередбачене зобов'язання - це зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбут­ніх подій, над якими підприємство не мас повного контролю.

Довгострокові зобов'язання

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.013 с.)