Визначення фінансового результату від участі в капіталіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення фінансового результату від участі в капіталіПриклад.Підприємство А є власником 40% простих акцій підприєм­ства "Добробут". За підсумками звітного року підприємство "Добробут" отримало чистий прибуток у сумі 6 тис.грн. і виплатило дивіденди. На по­чатку минулого календарного року підприємство А здійснило також вне­сок до статутного капіталу підприємства ".Явір" 30% від його статутного капіталу. За звітний рік це товариство отримало чисті збитки у сумі 20 тис.грн. Визначити фінансовий результат від участі в капіталі підприємст­ва А.

1. Одержаний дохід від участі в капіталі підприємства "Добробут"

Дт 141"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі ц

капіталі" - 30000

Кт311 "Поточні рахунки у національній валюті"- 30000

2. Відображено підприємством А прибуток (дохід) належний від участі в капіталі (6000 • 0,4 -= 2400)

Дт 141"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі" - 2400

Кт 72"Дохід від участі в капіталі" - 2400

3. Прийнято рішення про виплату дивідендів підприємством "Добробут"

Дт 373"Розрахунки за нарахованими доходами" - 2400

Кт 141"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в

капіталі" - 2400

4. Віднесено дохід від участі в капіталі на фінансовий результат

Дт 72"Дохід від участі в капіталі" - 2400

Кт 792"Результат фінансових операцій" - 2400

5. Відображено підприємством А збиток, належний від участі в капіталі підприємства "Явір" (частка інвестора у збитках асоційованого підприємс­тва)

Дт 961" Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства " 6000

Кт 141"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в

капіталі" - 6000

6. Списано витрати від участі в капіталі підприємства "Явір" на фінансо­вий результат

Дт 792"Результат фінансових операцій" - 6000

Кт 961" Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства " 6000

Фінансовий результат від участі в капіталі підприємства А складає збиток у сумі 3600 ірн.(2400-6000= -3600)

14.3.3 Визначення фінансового результату від фінансової діяльно­сті

Приклад.Підприємство мас депозитні сертифікати на суму 10000 ірн., на які нараховуються 60% річних. Крім цього, за договором онерати-

16*

 

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів______

вної оренди орендна плата за обладнання складає 10% річних від вартості обладнання (вартість обладнання 20000 ірн.). Визначити фінансовий ре­зультат за 1 місяць з фінансової діяльності підприємства.

1. Нараховано дохід від депозитних сертифікатів [10000-(0,6:12)=500]

Дт 373"Розрахунки за нарахованими доходами" – 500

Кт 73"Інші фінансові доходи" - 500

2. Нараховані витрати з оренди обладнання [20000(0,1:12)=167 грн.]

Дт 952"Інші фінансові витрати" - 167

Кт 684"Розрахунки за нарахованими відсотками" - 167

3. Списання доходу від депозитних сертифікатів на фінансовий результат

Дт 73"Інші фінансові доходи" - 500

Кт 792"Результат фінансових операцій" - 500

4. Списання витрат від оперативної оренди на фінансовий результат.

Дт 792"Результат фінансових операцій" - 167

Кт 952"Інші фінансові витрати" - 167

Фінансовий результат від фінансової діяльності підприємства складає 333 грн. прибутку (500 - 167= 333).

14.3.4 Визначення фінансового результату від іншої звичайної ді­яльності

 

Доходи і витрати, які не відносяться до операційної діяльності, фінан­сової діяльності, діяльності від участі в капіталі, відносяться відповідно до інших доходів, які обліковуються на 74 рахунку, і інших витрат, які облі­ковуються на 97 рахунку.

Це доходи і витрати від іншої звичайної діяльності. Фінансовий ре­зультат від іншої звичайної діяльності визначається на рахунку 793 "Ре­зультат від іншої звичайної діяльності".

Приклад.Підприємство отримало дохід від неопераційної курсової різниці у сумі 50 грн., здійснило уцінку устаткування на 80 грн. за звітний період. Визначити фінансовий результат від іншої звичайної діяльності.

1. Відображення доходу від неопераційної курсової різниці

Дт 312"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 50

Кт 747"Дохід від неопераційних курсових різниць" - 50

2. Списали дохід від неопераційних курсових різниць на фінансовий ре­зультат

Дт 747"Дохід від неопераційних курсових різниць" - 50

Кт 793"Результат іншої звичайної діяльності"

3. Відображення втрат від знецінення устаткування.

Дт 975"Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 80

Кт 104"Машини та обладнання" - 80

4. Списали уцінку на фінансовий результат.

Дт 793"Результат іншої звичайної діяльності" - 80

Кт 975"Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" 80

Визначаємо фінансовий результат від іншої звичайної діяльності. За звітний період збиток від іншої звичайної діяльності складає 30 грн.

 

 

_____________ Облік доходів, витрат, фінансових результатів____________

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.024 с.)