Облікова політика підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облікова політика підприємства 

Довгий час облік в Україні був інструктивний, тобто вівся за затвер­дженими інструкціями, в яких були чіткі вказівки про те, як треба вести бухгалтерський облік. Творчого підходу не передбачалось. Але з часом з'явились нормативні документи, в яких бухгалтеру пропонуються декіль­ка методів при відображенні в бухгалтерському обліку тієї чи іншої ситуа­ції. Внаслідок реформування в Україні бухгалтерського обліку в 2000 році коло таких моментів розширилося. Зараз існує багато ситуацій в бухгал­терському обліку, коли підприємство може самостійно вибирати той чи інший метод оцінки активів, метод нарахування амортизації та інше, тобто

 

 

6* 83

__________________8 Організація бухгалтерського обліку___________________

 

в бухгалтерському обліку з'явилася варіантність'. Але обраний варіант, як правило, не може змінюватись на інший. Зміни допускаються в особливих випадках:

- змінюються статутні вимоги;

- змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО;

- нові положення облікової політики забезпечать достовірне відобра­ження подій або операцій у фінансовій звітності;

- ліквідації підприємства.

Таким чином, кожне підприємство повинно мати свою облікову полі­тику.

Облікова політика - це сукупність відібраних підприємством конк­ретних методів, форм, техніки ведення і організації бухгалтерського облі­ку, виходячи з встановлених норм і особливостей діяльності. При форму­ванні облікової політики слід виходити з наступних міркувань:

- обачність;

- перевага сутності над формою;

- суттєвість;

- послідовність.

До формування облікової політики слід підходити досить серйозно, оскільки вона, як правило, встановлюється не на один рік.

В наказі про облікову політику (див. додаток 5) повинні висвітлюва­тися всі методи і принципи бухгалтерського обліку, можливість вибору яких надана підприємству П(С)БО і Законом про бухгалтерський облік, зо­крема:

1. Межа суттєвості.

Суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Межа суттєвості для різних підприємств може бути різною: це залежить від оборотів, обсягів виробни­цтва. Наприклад, якщо підприємством установлена межа суттєвості 100 грн., то операція з придбання вексельних бланків на суму 50 грн. у складі запасів не відображається, а списується на операційні витрати.

2. Порядок визнання основних засобів та інших необоротних активів, тер­мінів їх корисного використання, методів нарахування амортизації і лі­квідаційної вартості.

3. Порядок визнання нематеріальних активів, термінів їх корисного вико­ристання і методів нарахування амортизації.

4. Методи оцінки вибуття запасів.

5. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продук­ції (робіт, послуг).

6. Перелік і базу розподілу постійних і змінних загальновиробничих ви­трат, на кожний об'єкт витрат, нормальну потужність виробничих під­розділів підприємства.

______________________________________

1 Як правило, ці варіанти перелічені в нормативних документах, наприклад, в Поло­женнях (стандартах) бухгалтерського обліку, тобто варіантність обмежена.

 

 

_______________________8 Організація бухгалтерського обліку_____________________

 

7. Порядок визначення величини резерву сумнівних боргів.

8. Метод оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг.

9. Необхідність створення резервів (резервування коштів) для забезпечен­ня майбутніх витрат і платежів' та інше.

Контрольні запитання

1. Яка мета державного регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Україні?

2. Чим зумовлена поява уніфікованої системи ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності?

3. На кого покладено регулювання питань методології бухгалтерського обліку та звітності?

4. Що являє собою організація бухгалтерського обліку на підприємствах?

5. До чиєї компетенції відноситься питання організації бухгалтерського обліку на підприємствах?

6. Хто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку?

7. Які передумови раціональної організації бухгалтерського обліку?

8. Які є фази облікового процесу? Охарактеризуйте їх.

9. Проведіть розподіл об'єктів організації бухгалтерського обліку. Ю.Що належить до об'єктів облікового процесу?

11.Від яких факторів залежить організація облікового процесу на підпри­ємстві? Яким чином може бути здійснено бухгалтерський облік на під­приємстві, в установах та організаціях?

12.Хто визначає форми організації бухгалтерського обліку?

13.Від чого залежить структура бухгалтерської служби?

14.Який порядок призначення на посаду та звільнення від обов'язків голо­вного бухгалтера?

15.Для чого підприємству потрібна облікова політика?

1 б.Які передумови розробки облікової політики на підприємстві?

17.Які основні моменти обліку повинні бути обумовлені в обліковій полі­тиці підприємства?

 

 

______________________

Вимоги, чітко встановлені П(С)БО і Законом про бухгалтерський облік, до наказу не включаються, оскільки їх дотримання є обов'язковим для підприємства. Однак не буде помилкою, якщо підприємство визнає за необхідне найбільш істотні з них відзначити у своєму наказі. Принаймні в наказах про облікову політику зарубіжних компаній це зустрічається досить часто.

__________9 Облік грошових коштів, розрахунків та інших ліквідних активів__________

Частина II.

ОБЛІК АКТИВІВ, ПАСИВІВ

ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

_____________________________________________________________

Розділ 9

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, РОЗРАХУНКІВ ТА

ІНШИХ ЛІКВІДНИХ АКТИВІВ

__________________________________________________________________________

 

Після вивчення розділу 9 ви повинні знати:

• які активи належать до ліквідних;

• про облік грошових коштів на поточних рахунках та в касі;

• які види поточних інвестицій, за якою оцінкою вони відображаються у бухгалтерському обліку та як ведеться їх облік;

• що таке дебіторська заборгованість та які її види;

• які методи створення резерву сумнівних боргів для дебіторської за­боргованості за реалізовану продукцію, роботи, послуги;

• як обліковується дебіторська заборгованість покупців та замовників;

• що входить до складу іншої дебіторської заборгованості та як відбу­вається її облік;

• що таке вексель та які особливості обліку векселів.

 

Для обліку ліквідних активів, таких, як грошові кошти, короткостро­кові інвестиції, розрахунків за векселями, дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) та іншої дебіторської заборгованості призначе­ний 3 клас рахунків бухгалтерського обліку "Кошти, розрахунки та інші активи". Характерною рисою даних активів є те, що вони можуть швидко використовуватись для оплати поточних зобов'язань. Від розміру цих ак­тивів залежить платоспроможність підприємства. Однак надмірні вкладен­ня коштів у ліквідні активи зменшують вкладення фінансових ресурсів у матеріальні активи, котрі дозволять збільшити обсяг виробництва, а отже, отримувати більше прибутку підприємством. Тому в управлінні ліквідни­ми активами постає дилема: прибуток чи платоспроможність.

Облік грошових коштів та поточних інвестицій

Облік грошових коштів.

До складу грошових коштів належать:

- гроші в касі;

- на банківських рахунках у національній та іноземній валютах та ін.

По дебету грошових рахунків відображається надходження коштів на підприємство, по кредиту - їх виплата.

9.1.1.1 Грошові кошти в касіГрошові кошти в касі являють собою готівку, що використовується підприємством на виплату заробітної плати та відряджень працівникам, дивідендів власникам та інші господарські чи соціальні потреби підприємства.

________9 Облік грошових коштів, розрахунків та інших ліквідних активів____

Банки встановлюють ліміт готівки в касі, котрий являє собою макси­мальний розмір грошових коштів у касі підприємства, за перевищення яко­го застосовуються штрафні санкції.

Для обліку грошових коштів у касі підприємства призначено два ра­хунки:

301 "Каса у національній валюті",

302 "Каса в іноземній валюті".

Надходження готівки на підприємство можливе в основному у таких випадках:

1) отримання з банку;

2) повернення підзвітними особами невикористаних коштів;

3) оплати покупцями за товари (роботи, послуги).

У бухгалтерських проводках надходження коштів у касу відобразить­ся таким чином:

1. Отримано готівку у касу з банку

Дт 301"Каса в національній валюті" - 2000 грн.

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 2000 грн.

 

2. Повернено підзвітною особою не використані видані раніше під звіт ко­шти

Дт 301"Каса в національній валюті" - 100 гри.

Кт 372"Розрахунки з підзвітними особами" - 100 грн.

 

3. Повернено підзвітною особою не використані видані раніше під звіт ко­шти - $100 обмінний курс НБУ - 5,5 грн.

Дт 302"Каса в іноземній валюті" - 550 грн.

Кт 372"Розрахунки з підзвітними особами" - 550 грн.

 

4. Внесено покупцем оплату за реалізовану йому продукцію

Дт 301"Каса в національній валюті" - 230 грн.

Кт 361"Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 230 грн.

 

Видача коштів із каси відбувається найчастіше у наступних випадках:

1) виплата заробітної плати, відшкодувань по тимчасовій непрацездат­ності та матеріальних допомог працівникам підприємства;

2) видача підзвітним особам (працівникам) коштів під звіт на відряджен­ня, оплату постачальникам за одержані товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги;

3) виплата дивідендів власникам;

4) надання позик працівникам або власникам підприємства;

5) повернення готівки в установи банку.

 

Виплата коштів з каси відобразиться у наступних бухгалтерських проводках:

1. Виплачено працівникам заробітну плату, лікарняні, матеріальну допомо­гу.

Дт 661"Розрахунки за заробітною платою" - 1500 грн.

Кт 301"Каса в національній валюті" - 1500 грн.

2. Видано підзвітній особі кошти на відрядження та закупівлю сировини.

Дт 372"Розрахунки з підзвітними особами" - 2000 грн.

Кт 301"Каса в національній валюті" - 2000 грн.

3. Виплачено дивіденди засновникам.

Дт 671"Розрахунки за нарахованими дивідендами" - 400 грн.

Кт 301"Каса в національній валюті" - 400 грн.

 

________9 Облік грошових коштів, розрахунків та інших ліквідних активів___

 

4. Надано позику працівнику підприємства на 2 місяці.

Дт 377"Розрахунки з іншими дебіторами" - 200 грн.

Кт 301"Каса в національній валюті" - 200 грн.

5. Повернено готівку на розрахунковий рахунок у банку.

Дт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 500 грн.

Кт 301"Каса в національній валюті" - 500 грн.

 

 

9.1.1.2. Поточні рахунки банку Поточні рахунки банку призначені для утримання на них грошових коштів підприємства, отримання та здійс­нення грошових переказів. Розрахунки грошовими коштами із поточних рахунків у банках можна здійснювати з будь-якими підприємствами, орга­нізаціями, установами чи фізичними особами, котрі мають рахунки у бан­ках в Україні або за кордоном. Здійснюються перекази коштів електро­нною поштою, що значно прискорює швидкість розрахунків із контраген­тами.

У бухгалтерському обліку кошти на рахунках у банку обліковуються на рахунку першого порядку 31 "Рахунки в банках". Рахунок 31 має такі субрахунки:

311 "Поточні рахунки в національній валюті";

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті".

На даних рахунках обліковуються грошові кошти, що не обмежені для поточного використання. Якщо існує впевненість, що грошовими коштами підприємство не зможе скористатися протягом року для поточних розра­хунків, такі активи відносять до необоротних активів підприємства. При­водом цього є визначення оборотних грошових засобів як таких, що не об­межені у використанні протягом року.

Не можна вільно використовувати грошові ресурси у випадку, коли вони є:

- компенсаційними залишками по довгострокових кредитах. Цей залишок являє собою мінімальну суму коштів, що утримується підприємством на вимогу банку на своєму рахунку як забезпечення договору про надання кредиту;

- "замороженими" на невизначений термін рахунками в банках контро­люючими органами.

Наприклад, вимогою при отриманні позики підприємством у банку було збереження на рахунку компенсаційного залишку у розмірі 5% від розміру позики. Позика надана банком строком на 5 років у сумі 100000 грн. Розмір компенсаційного залишку у сумі 5000 грн., який вільно вико­ристовувати не можна протягом п'яти років, у розрахунках переведено у склад інших необоротних активів. Бухгалтером зроблено наступну провод­ку:

 

 

________9 Облік грошових коштів, розрахунків та інших ліквідних активів___

Дт 18"Інші необоротні активи" - 5000 грн.

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 5000 грн.

 

У випадку, коли грошові кошти не будуть відповідати вимогам ви­знання активів, вони не приноситимуть у майбугньому економічну вигоду, тобто підприємство більше не зможе скористатись ними, такі суми слід списати з рахунків на витрати періоду.

Якщо підприємство утримувало грошові кошти на розрахунковому рахунку у банку, котрий визнано банкрутом. Залишок у сумі 3000 грн. на поточному рахунку слід списати на витрати.

Дт 949"Інші витрати операційної діяльності" - 3000 грн.

Кт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 3000 грн.

Надходження коштів на розрахунковий рахунок відображається по дебету, сплата показується по кредиту.

На поточні рахунки підприємства надходять кошти від найрізномані­тніших контрагентів: покупців, постачальників, банку, бюджетних установ і т.д.

1. Отримано від покупців за реалізовану продукцію (роботи, послуги).

Дт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 6000 грн.

Кт 361"Розрахунки з вітчизняними покупцями" - 6000 грн.

2. Отримано кошти від іноземного покупця за продукцію.

Дт 312"Поточні рахунки в іноземній валюті - 3000 грн.

Кт 362"Розрахунки з іноземними покупцями" - 3000 грн.

3. Покупцями сплачені аванси.

Дт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 1000 грн.

Кт 681"Розрахунки за авансами одержаними" - 1000 грн.

4. Отримано короткострокову позику у банку.

Дт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 250000 грн.

Кт 601"Короткострокові кредити банків у

національній валюті" - 250000 грн.

5. Повернуто з бюджету переплату по податку на додану вартість

Дт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 6500 грн.

Кт 641"Розрахунки за податками" - 6500 грн.

Сплата грошових коштів із розрахункового рахунку відбувається най­частіше у наступних випадках:

1. Оплачено заборгованість постачальникам за надані матеріали.

Дт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" -1200 грн.

Кт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 1200 грн.

2. Перераховано аванс іноземному постачальнику.

Дт 371"Розрахунки за виданими авансами" - 15000 грн.

Кт 312"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 15000 грн.

3. Сплачено податок на прибуток в бюджет.

Дт 641"Розрахунки за податками" - 200 грн.

Кт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 200 грн.

4. Сплачено відрахування у Пенсійний фонд

Дт 651"За пенсійним забезпеченням" - 500 грн.

Кт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 500 грн.

5. Сплачено відрахування на соціальне страхування.

Дт 652"За соціальним страхуванням" - 150 грн.

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті" - 150 грн.

_______9 Облік грошових коштів, розрахунків та інших ліквідних активів

6. Сплачено відрахування на страхування на випадок безробіття.

Дт 653"За страхуванням на випадок безробіття" - 25 грн.

Кт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 25 грн.

7. Виставлено акредитив.

Дт 313"Інші рахунки в банку в національній валюті" - 4000 грн.

Кт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 4000 грн.

На рахунках грошових коштів у іноземній валюті здійснюється облік іноземної валюти у гривнях (з одночасним позасистемним обліком їх у іноземній валюті) у сумі, що визначається як добуток суми іноземної ва­люти та курсу відповідної валюти у Національному банку України на да­ту здійснення грошової операції, тобто на дату надходження грошових коштів чи появи дебіторської або кредиторської заборгованості та на дату салати коштів або погашення зобов'язань.

Наприклад,8 березня перераховано закордонним партнером заборго­ваність у сумі $10000 на валютний рахунок підприємства у банку. У бухга­лтерському обліку надходження потрібно відобразити у гривнях. На дату отримання коштів курс $1 у НБУ становив 5,5 грн. Таким чином, у бухгал­терії відобразиться надходження коштів у розмірі 55000 грн. на валютний рахунок у банку. На цьому рахунку відбудуться наступні зміни:

 

Облік грошових коштів та розрахунків у іноземній валюті потребує наступної їх переоцінки на дату складання звітності, тобто 31 березня, 30 червня, ЗО вересня та 31 грудня за курсом НБУ з одночасним віднесенням курсових витрат на операційні доходи або витрати періоду.

Припустимо, що при складанні фінансової звітності на 31 березня курс НБУ $1 становив 5,3 грн. Відповідно у балансі потрібно показати, що на валютному рахунку знаходиться 53000 грн. ($10000x5,3 грн.). 1. Курсова різниця 2000 грн. (55000 грн. - 53000 грн.)

Дт 945"Витрати від операційної курсової різниці" - 2000 грн.

Кт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 2000 грн.

При складанні балансу у наступному кварталі, на 30 липня, курс 1$ у НБУ зріс до 5,7 грн., тому залишок на валютному рахунку у бухгалтерсь­кому обліку становитиме 57000 грн. ($10000x5,7 грн.). 1. Проведено курсову різницю 4000 грн.(57000 грн.-53000 грн.)

Дт 312"Поточні рахунки в іноземній валюті" - 4000 грн.

Кт 714"Дохід від операційної курсової різниці" - 4000 грн.

 

 

__________9 Облік грошових коштів, розрахунків та інших ліквідних активів__________

 

Грошові кошти с найліквіднішими активами, однак утримання грошей на поточних рахунках у банку наражає підприємство на небезпеку втрати їх вартості з часом та не захищає від інфляційних процесів. Розмістивши грошові кошти у інші ресурси, підприємство мало б можливість отримати додатковий дохід або зберегти їх від втрат від інфляційних процесів, на­приклад, придбавши більшу кількість сировини.

Але, вкладаючи кошти у запаси, підприємство зменшує свою плато­спроможність через гіршу ліквідність запасів, ніж грошові кошти. Знову ж таки постає основне питання в управлінні грошовими коштами: прибуток чи ліквідність?

Одним із вирішень цієї проблеми є вкладання коштів у короткостро­кові інвестиції, котрі легко перетворюються у грошові кошти або безпосе­редньо самі використовуються як засіб платежу. їм притаманна висока лік­відність та можливість отримати дохід у вигляді відсотків або дивідендів. Вкладаючи кошти у поточні інвестиції, підприємство зберігатиме ліквід­ність на високому рівні та отримуватиме фінансовий дохід від інвестицій.

9.1.2 Поточні інвестиції.Поточна інвестиція - це інвестиція, що легко реалізується та призначається для утримання протягом терміну, що не перевищує один рік. До короткострокових інвестицій належать:

- короткострокові комерційні ринкові папери;

- казначейські векселі;

- короткострокові векселі;

- короткострокові боргові папери;

- депозитні сертифікати;

- інші ринкові цінні папери, придбані з метою перепродажу протягом те­рміну, що не перевищує рік.

Короткострокові векселі обліковуються як поточні інвестиції тільки у тому випадку, коли вони отримані не від дебітора як забезпечення зо­бов'язань, а придбані за грошові кошти з метою перепродажу або отри­мання додаткового доходу: чи то одержання відсотків за векселем, чи за рахунок різниці між ціною придбання і сумою погашення векселя.

Короткострокові інвестиції, що утримуються для погашення коротко­строкових зобов'язань, а не для інвестиційних або будь-яких інших цілей, називаються еквівалентами грошових коштів.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові високоліквідні ін­вестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

До еквівалентів грошових коштів відносять поточні інвестиції у випа­дку короткого строку погашення, наприклад, протягом трьох місяців з дати придбання. Такі поточні інвестиції обліковуються на рахунку 351 "Еквіва­ленти грошових коштів". У балансі вони відображаються разом із рахун­ками грошових коштів у статті "Грошові кошти та їх еквіваленти". Оці­нюються еквіваленти грошових коштів за вартістю їх придбання.

 

__________9 Облік грошових коштів, розрахунків та інших ліквідних активів________

Інші поточні інвестиції обліковуються на рахунку 352 "Інші поточні інвестиції".

Облік фінансових інвестицій регламентує П(С)БО 12 "Фінансові ін­вестиції".

Придбані фінансові інвестиції оцінюються за собівартістю, тобто су-муються усі витрати, що були понесені дій придбання фінансових інвести­цій. До цих витрат входять:

- ціна їх придбання;

- комісійна винагорода;

- мито, податки, збори та обов'язкові платежі;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням фінансових інвес­тицій.

Приклад9.1. Підприємством придбано 1000 акцій ВАТ "Альбатрос" за 4000 грн. (4,00 грн. за одну акцію). Брокерській конторі, котра займалась купівлею цих акцій, оплатили 400 грн. за їх послуги.

Акції придбали за ціною 4,00 грн. за 1 шт., однак фактична собівар­тість їх придбання дорівнює 4,40 грн. - (4000 грн. - сума, сплачена за при­дбані акції + 400 грн. - брокерські послуги)/1000 штук. У бухгалтерському обліку дана операція відобразиться наступними кореспонденціями: 1. Придбано акції.

Дт 352"Інші поточні інвестиції" - 4400 грн.

Кт 685"Розрахунки з іншими кредиторами" - 4400 грн.

Надалі для відображення у балансі реальної вартості фінансових інве­стицій їх оцінюють за справедливою вартістю. Справедливою вартістю для фінансових інвестицій є їх поточна ринкова вартість. Тому, якщо собівар­тість придбаних поточних цінних паперів відрізняється від їх ринкової ва­ртості, такі інвестиції слід переоцінити.

Приклад 9.2.Інформація про операції з поточними інвестиціями AT * "Рубін" наведена у таблиці 9.1.

 

Таблиця 9.1 - Відомості про придбання, реалізацію та справедливу вар­тість короткострокових цінних паперів.

Вид цінних паперів Дата при­дбання Собівартість, тис. грн. Дата реаліза­ції Продажна вартість, тис. грн. Ринкова вартість, тис. грн.
          31.12.99
А 01.11.99    
В 26.08.99 27.05.00
С 30.09.99    
Всього      

Придбало акціонерне товариство цінні папери за грошові кошти з по­точного рахунку у банку.

01.11.99

1. Придбано цінні папери виду А

Дт 352 "Інші поточні інвестиції" - 50 тис. грн.

 

 

________9 Облік грошових коштів, розрахунків та інших ліквідних активів

 

Кт 311"Поточні рахунки у банку" - 50 тис. грн.

26.08.99

2. Придбано цінні папери виду В

Дт 352"Інші поточні інвестиції" - 60 тис. грн.

Кт 311 "Поточні рахунки у банку" - 60 тис. грн.

30.09.99

3. Придбано цінні папери виду С

Дт 352"Інші поточні інвестиції" - 70 тис. грн.

Кт 311 "Поточні рахунки у банку" - 70 тис. грн.

Складаючи звітність 31.12.99, бухгалтер порівняв собівартість поточ­них фінансових інвестицій із ринковою вартістю.

Ринкова вартість цінних паперів виду А знизилась до 44 тис. грн., тоб­то змінилась на 6 тис.грн. у порівнянні із собівартістю.

У цінних паперів виду В і С ситуація значно краща, їх ринкова вар­тість виросда до 68 тис. грн. і 72 тис. грн. відповідно.

В цілому на 31.12.99 р. ринкова вартість портфеля інвестицій зросла до суми 184 тис. грн.

Отже, потрібно зробити переоцінку поточних фінансових інвестицій кожного виду. П(С)БО 12 зазначає: "Суми збільшення або зменшення ба­лансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу ... відображають­ся у складі інших доходів або інших витрат відповідно".

У зв'язку з тим, що ринкова вартість одних інвестицій збільшилась, а інших - зменшилась, виникнуть як інші доходи, так і інші витрати. Пере­оцінка інвестицій проводитиметься на аналітичних рахунках кожного виду цінних паперів. Результат переоцінки відобразиться збільшенням синтети­чного рахунку 352 "Інші поточні інвестиції" на 4 тис. грн.

Зміна ринкової вартості наступним чином відобразиться на бухгалтер­ських рахунках:

4. Проведено уцінку короткострокових цінних паперів виду А

5. . Дт 975"Уцінка необоротних активів і фінансових - 6 тис.грн.

інвестицій"

Кт 352"Інші поточні інвестиції" - 6 тис. грн.

5. Проведено дооцінку короткострокових цінних паперів виду В.

Дт 352"Інші поточні інвестиції" - 8 тис. грн.

Кт 746"Інші доходи від звичайної діяльності" - 8 тис. грн.

6. Проведено дооцінку короткострокових цінних паперів виду С.

7. Дт 352"Інші поточні інвестиції" - 2 тис. грн.

8. Кт 746"Інші доходи від звичайної діяльності" - 2 тис. грн.

 

 

9 Облік грошових коштів, розрахунків та інших ліквідних активів

 

27.05.99 при реалізації інвестицій збиток визначається як різниця вар­тості продажу та балансової вартості інвестиції у сумі 5 тис.грн. (68 тис. фн. - 63 тис. грн.).

7. Реалізовано поточні інвестиції виду В

Дт 311"Поточні рахунки у банку" - 63 тис. грн.

Кт 741"Дохід від реалізації фінансових інвестицій" - 63 тис. грн.

8. Списано собівартість реалізованих інвестицій В

Дт 971"Собівартість реалізованих фінансових

інвестицій" - 68 тис. грн.

Кт 352"Інші поточні інвестиції" - 68 тис. грн.

 

 

Значить, балансова вартість портфеля інвестицій рівна 116тис. грн.

Вкладання коштів у короткострокові інвестиції дозволяє частково ви­рішити проблему підприємства щодо утримання неприбуткових високоліквідних грошових коштів. Вклавши кошти у ліквідні короткострокові інве­стиції, підприємство не втратить своєї ліквідності і одночасно отримає до­хід від відсотків, дивідендів або прибутку від реалізації цінних паперів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.012 с.)