НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗГІДНО З УКЛАДЕНИМИ З ІНСТИТУТОМ УГОДАМИ (ПРО ПОВНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА НАВЧАННЯ (ЗА КОНТРАКТОМ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВЧАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗГІДНО З УКЛАДЕНИМИ З ІНСТИТУТОМ УГОДАМИ (ПРО ПОВНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА НАВЧАННЯ (ЗА КОНТРАКТОМ)Адреса інституту:Приймальна комісія:

Тел (03422) 6-49-33

76006, м. Івано-Франківськ,

вул.Вовчинєцька, 227

тел./факс (03422) 6-55-88

тел. 6-66-97. 9-30-68, 9-30-69

 

Банківський маркетинг/Л.Ф. Романенко: Навчаль­ний посібник рекомендовано МОН України. — Київ: ЦНЛ, 2004. - 352 с(палітурка тверда).

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу

"Маркетинг у банках" для студентів, опановуючих магістерську

підготовку, та практичних працівників банківської сфери. Значну увагу

приділено методології банківського маркетингу, класифікації

банківських продуктів, особливостям проведення маркетингових

досліджень в банківській сфері, стратегії розвитку комерційного банку

та контролю маркетингової діяльності, а також розробці товарної,

цінової, комунікаційної та збутової політики банків. Містить контрольні

запитання, завдання для самостійної роботи студентів, кейси,

методичні вказівки до їх виконання. Рекомендований для студентів

економічних вузів, аспірантів, викладачів, працівників банківської сфери, а також усіх, хто

цікавиться проблемами банківського маркетингу.

код: 001257 ціна 25,00

Бюджетна система України/О.Д. Василик та ін.: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - Київ: ЦНЛ, 2004. - 542 с (палітурка тверда).

Розглянуто теоретичні основи бюджету, його економічну природу, сут­ність, призначення в економіці держави. Досліджено становище і розви­ток бюджетної системи держави, її складові елементи, принципи побу­дови, структуру бюджетного механізму. Розкрито зміст державного та місцевих бюджетів, обгрунтовано систему доходів та видатків бюджетів. Значну увагу приділено бюджетному процесу, плануванню й прогнозу­ванню бюджету, організації його виконання. Ґрунтовно розглянуто ви­датки бюджетів на розвиток соціальної сфери, соціальний захист та со­ціальне забезпечення, на державне управління, оборону, правоохоронну діяльність, охорону навколишнього природного середовища, обслуго­вування державного боргу. Статистичні дані наведено у грошових одиницях відповідних років. Підручник призначається для студентів економічних спеціальностей.

Код: 010702 ціна 40,00

Основи економічних знань/ М.В. Вачевський та ін.: Підручникзатверджено МОН України. - Київ: ЦНЛ, 2004. - 536 с (палітуркатверда).

У підручнику викладено основи економічної науки, принципи ринкової економіки. Охоплено коло питань, пов'язаних з дією механізму попиту і пропозиції, роллю держави в ринкових відносинах, приведено основні типи економічних систем, товарне виробництво, суть і функції грошей, висвітлено про власність, підприємництво і бізнес, економічні основи ціни, фінансової системи та державного бюджету видів зборів та податків. Підручник розрахований на учнівську молодь загальноосвітніх закладів. Буде корисним для студентів вищих навчальних закладів, викладачам вузів та всіх, хто цікавиться питаннями економіки.

код: 010968 ціна 30,00

 

Оподаткування підприємств/С.В. Климчук та ін.: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - Київ: ЦНЛ, 2004. - 240 с (палітурка тверда).

У навчальному посібнику вміщено огляд ключових категорій і положень, наведено питання для обговорення і самоконтролю, задачі, ситуації і тестові завдання з курсу "Оподаткування підприємств". У посібнику подано варіант навчальної програми. Пропонована методика оподаткування підприємств використовує закордонний досвід, орієнтована на сучасні вітчизняні форми бухгалтерського обліку і звітності. Посібник призначено для викладачів і студентів економічних вузів, може бути корисним також у самостійній підготовці до складання іспитів з податкової системи й оподаткування підприємств.

Код: 010944 ціна 23,00

Теорія корпоративного управління: вузлові питання/ М.І. Небава: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - Київ: ЦНЛ, 2004. - 320 с (палітурка тверда).

У навчальному посібнику викладаються вузлові питання корпоратив­ною управління з урахуванням досягнень зарубіжної економічної науки та практики, а також завдань і проблем трансформаційної економіки України. Виклад матеріалу у формі коротких відповідей на питання. Посібник містить також тести, задачі та їх вирішення, словник понять і термінів, ситуаційну вправу. Для студентів та всіх хто прагне отримати знання з теорії корпоративного управління.

 

Код: 010938 ціна 25,00

Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика/В.С. Лень та ін.: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. - Київ: ЦНЛ, 2004. - 576 с (палітурка тверда).

У навчальному посібнику на системній основі у стислій формі викладені основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку з використанням основного плану рахунків у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У посібник включені всі теми, що передбачаються при вивченні дисципліни «Фінансовий облік». Особливістю посібника є поєднання у викладеному матеріалі як вимог стандартів обліку, так і вимог податкового та правочинного законодавства. У кожній темі, де це вимагається її змістом, наведені завершені числові приклади алгоритмів бухгалтерських проводок, що дозволяє краще засвоїти теоретичний матеріал.Розраховано насамперед для студентів економічних спеціальностей, що вивчають дисципліни «Бухгалтерський облік» та «Фінансовий облік». Посібник буде корисним також слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, викладачам, спеціалістам-практикам, підприємцям, менеджерам усіх рівнів управління підприємством, керівникам підприємств.

Код: 010452 ціна 28,00

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

В.К. Орлова , В.І. Савич , Л.А. Костецька , О.В. Турій , С.В. Сенчішак , І.В. Перевозова , І.М. Негрич

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

ОБЛІК

Видання 2-ге

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів Б.А. Сладкевич

Коректор Л.І. Єросова

Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

 

Підп. до друку 11.08.2004. Формат 60x84/16.

Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.друк.арк. 17 Наклад - 1000 прим.

 

Видавництво "Центр навчальної літератури"

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 416-01-34, тел. 451-65-95,416-04-47,416-20-63

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

 

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002

 

 

Віддруковано в ОП "Житомирська облдрукарня"

з готових діапозитивів замовника. Зам. 337.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)