Розрахунок кінцевого сальдо на рахункахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок кінцевого сальдо на рахункахБухгалтерського обліку

 

Розглянемо, як розраховується кінцеве сальдо на рахунках. Якщо облік ведеться за повною формою рахунку, то сальдо розраховується після кож­ного запису (проводки). Якщо маємо літачки, то кінцеве сальдо розрахову­ється, звичайно, один раз в кінці звітного періоду. Наприклад, маємо два таких рахунки (один - активний, другий - пасивний):

Зверніть увагу: в підрахунок оборотів сальдо початкове не входить. Сальдо кінцеве активного рахунку (Ска) дорівнює сальдо початковому (Сп) плюс дебетовий оборот (Дт) мінус кредитовий оборот (Кт), тобто:

Ска = Сп+Дт -Кт; Сальдо кінцеве пасивного рахунку (Скп) дорівнює сальдо початковому (Сп) плюс кредитовий оборот (Кт) мінус дебетовий оборот (Дт), тобто:

Скп'= Сп + Кт - Дт.

Контрольні запитання і вправи:

1. Для чого призначені рахунки бухгалтерського обліку?

2. Назвіть основні елементи рахунку бухгалтерського обліку.

3. Який рахунок є активним? Яке сальдо має активний рахунок?

4. Який рахунок є пасивним? Яке сальдо має пасивний рахунок?

5. Що таке оборот по рахунку?

6. Зміст подвійного запису.

7. Що означає дебет рахунку?

8. Що означає кредит рахунку?

9. Як розраховується кінцеве сальдо:

а) активних рахунків;

б) пасивних рахунків.

10. Зробіть бухгалтерські проводки на такі операції:

а) сплачено постачальникам за товари - 5000 грн.;

б) отримано від постачальників товар - 5000 грн.;

в) отримано аванс від покупця - 8000 грн.;

г) видана заробітна плата працівникам - 4000 грн.;

д) сплачено постачальникам за основні фонди - 6000 грн.;

є) отримано товар в кредит - 2000 грн.

 

ЗІ

 

______________________4 План рахунків бухгалтерського обліку__________

Розділ 4

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Після вивчення розділу 4 ви повинні знати:

• Для чого потрібен План рахунків бухгалтерського обліку;

• структуру Плану рахунків і призначення рахунків окремих класів;

• для чого існують синтетичні, аналітичні рахунки і субрахунки бухгал­терського обліку,

Поняття про План рахунків бухгалтерського обліку

 

Всі рахунки бухгалтерського обліку наведені в Плані рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (надалі План рахунків).

Під Планом рахунків розуміють систематизований перелік рахунків, який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку на підпри­ємствах, в організаціях і установах з метою одержання інформації, необ­хідної для управління і складання фінансової звітності.

Діючий план рахунків затверджено наказом Міністерства фінансів України 3.0.11.99 р. № 291 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 892/4185 (див. додаток 2).

Він є обов'язковим для всіх підприємств і організацій України. Всі рахунки в Плані рахунків згруповані в 10 однорідних класів (з 0 по 9).

4.2 Структура плану рахунків

 

Структура Плану рахунків органічно пов'язана зі структурою балансу і звіту про фінансові результати. Рахунки з 1 по 6 клас пов'язані з балансом і називаються балансовими. Нульовий клас - це позабалансові рахунки. А ось рахунки класів 7-9 не відображаються в балансі. На них обліковуються витрати і доходи підприємства. Якщо рахунки 1-6 класу можна назвати ре­альними, то рахунки 7-9 класу - нереальні, або номінальні (небалансові). Вони в кінці звітного періоду закриваються на рахунки фінансових резуль­татів, які, в свою чергу, закриваються на рахунок "Прибутки і збитки". Тобто рахунки 7-9 класів пов'язані зі звітом про фінансові результати.

Взаємозв'язок між Планом рахунків і балансом можна подати таким чином׃

 

  АКТИВ БАЛАНСУ КЛАС РАХУНКІВ ПАСИВ БАЛАНСУ КЛАС РАХУНКІВ
  І Розділ II Розділ III Розділ 2 і З I Розділ II Розділ } III Розділ  
      IV Розділ  
      V Розділ }
  ЗАБАЛАНСОВІ PAXУНКИ 0

 

__________________4 План рахунків бухгалтерського обліку______________

 

Розглянемо зміст і призначення кожного класу рахунків.

Рахунки класу 1 - "Необоротні активи" - призначені для обліку дов­гострокових інвестицій підприємства в матеріальні, нематеріальні і фінан­сові активи. В цьому класі є такі рахунки:

рахунок 10 - Основні засоби;

рахунок 12 - Нематеріальні активи;

рахунок 13 -Знос необоротних активів;

рахунок 14-Довгострокові фінансові інвестиції;

рахунок 15 - Капітальні інвестиції і т.д.

Тобто на рахунках класу 1 обліковуються вилучені з обігу кошти на термін більш ніж рік.

Клас 2 - "Запаси" - містить рахунки, на яких відображаються оборот­ні матеріальні активи, що перебувають на різних стадіях операційного ци­клу підприємства. В цьому класі є такі рахунки:

рахунок 20 - Виробничі запаси;

рахунок 23 - Виробництво;

рахунок 26 - Готова продукція;

рахунок 28 - Товари і т.д.

Рахунки класу 3 - "Кошти, розрахунки та інші активи" - призначені для відображення поточних фінансових активів (коштів, фінансових інвес­тицій та розрахунків з дебіторами) і витрат майбутніх періодів. В цьому класі с такі рахунки:

рахунок 30 - Каса;

рахунок 31 - Рахунки в банках;

рахунок 35 - Поточні фінансові інвестиції;

рахунок 36 - Розрахунки з покупцями і замовниками і т. д.

Клас 4 - "Власний капітал та забезпечення зобов'язань" - об'єднує дві групи рахунків. До першої групи належать рахунки 40-46, які призначені для визначення та відображення в балансі величини власного капіталу. Це׃

рахунок 40 - Статутний капітал;

рахунок 42 - Додатковий капітал;

рахунок 44 - Нерозподілені прибутки;

рахунок 46 - Неоплачений капітал.

Друга група рахунків (з 47 по 49) призначена для обліку джерел фі­нансування майбутніх витрат і платежів, що мають цільове призначення Це:

рахунок 47 - Забезпечення майбутніх витрат і платежів;

рахунок 48 - Цільове фінансування і цільові надходження;

рахунок 49 - Страхові резерви.

Рахунки класу 5 - "Довгострокові зобов'язання" - призначені голо­вним чином для обліку зобов'язань, які виникають у процесі операційного циклу підприємства (придбання сировини, виробництво і реалізація проду­кції тощо) і термін погашення яких припадає на періоди після дванадцяти місяців від дати балансу. Сюди входять:

рахунок 50 - Довгострокові позики;

рахунок 53 - Довгострокові зобов'язання з оренди;

рахунок 55 - Інші довгострокові зобов'язання і т.д.

Рахунки класу 6 - "Поточні зобов'язання" - призначені для обліку зо­бов'язань, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу під-

 

 

_________________4 План рахунків бухгалтерського обліку_________________

приємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, почи­наючи з дати балансу. Сюди входять:

рахунок 60 - Короткострокові позики;

рахунок 61 - Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бов'язаннями;

рахунок 63 - Розрахунки з постачальниками та підрядниками;

рахунок 64 - Розрахунки за податками і платежами;

рахунок 66 - Розрахунки з оплати праці і т.д.

Оскільки рахунки класів 7 і 9 призначені для складання звіту про фі­нансові результати, тому для кожної статті Звіту про фінансові результати передбачений окремий рахунок. Протягом звітного періоду на рахунках класу 7 і 9 накопичуються відповідно доходи і витрати. У кінці звітного періоду рахунки доходів і витрат закриваються шляхом списання їх сальдо на рахунок 79 "Фінансові результати". В класі 7 - "Доходи і результати ді­яльності" - є такі рахунки:

рахунок 70 - Доходи від реалізації;

рахунок 72 - Доходи від участі в капіталі;

…..

рахунок 75 - Надзвичайні доходи.

В класі 9 - "Витрати діяльності" - є такі рахунки:

рахунок 90 - Собівартість реалізованої готової продукції;

рахунок 92 - Адміністративні витрати;

рахунок 93 - Витрати на збут;

…..

рахунок 99 - Надзвичайні витрати.

Рахунки класу 9 повинні використовувати всі підприємства, які не на­лежать до малих.

Витрати за елементами обліковуються на рахунках класу 8 - "Витрати за елементами". Рахунки цього класу призначені для накопичення інфор­мації про витрати за елементами. Така інформація для бухгалтерського об­ліку, для обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт) не являє собою особливого інтересу, але вона необхідна для заповнення від­повідного розділу "Звіту про фінансові результати" і для розрахунку макроекономічних показників за системою національних рахунків. Всі підпри­ємства (і великі, і малі) можуть в обліку за бажанням використовувати або не використовувати рахунки цього класу. Якщо підприємство не викорис­товує рахунки цього класу, то воно повинно вести відповідні форми, відо­мості тощо, де буде збиратися інформація про витрати за елементами, що є необхідними для заповнення розділу 2 "Звіту про фінансові результати".

Малі підприємства можуть використовувати рахунки і 8-го, і 9-го кла­су разом, а можуть за бажанням - або 8-го, або 9-го. Але приймаючи рі­шення щодо використання рахунків цих класів, керівництво повинно про­думати, як буде накопичуватись інформація, яка потрібна для заповнення "Звіту про фінансові результати". В класі 8 є такі рахунки:

рахунок 80 - Матеріальні витрати;

рахунок 81 - Витрати на оплату праці;

рахунок 83 - Амортизація і т.д.

 

 

 

___________________4 План рахунків бухгалтерського обліку__________

 

Рахунки класу 0 - "Позабалансові рахунки" - призначені для обліку активів, що не належать підприємству, умовних зобов'язань, отриманих і виданих забезпечень.

В цьому класі є такі рахунки:

рахунок 01 - Орендовані необоротні активи;

рахунок 05 - Гарантії та забезпечення надані;

рахунок 06 - Гарантії та забезпечення отримані;

рахунок 08 - Бланки суворого обліку і т.д.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 532; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)