Визначення фінансового результату від надзвичайних подійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення фінансового результату від надзвичайних подій 

Для обліку доходів і витрат, які виникають внаслідок надзвичайних подій, застосовуються рахунки 75 "Надзвичайні доходи" і 99"Надзвичайні витрати . Порівняння залишків сум цих рахунків здійснюється на субраху­нку 794 Результат надзвичайних подій".

Приклад

1. Списано майно в результаті техногенної аварії.

Дт 992"Втрати від техногенних катастроф і аварій" - 30000

Кт 104"Машини і обладнання" - 30000

2. При відшкодуванні страховою компанією вартості майна.

Дт 654"За індивідуальним страхуванням" - 25000

Кт 751"Відшкодування збитків від надзвичайних подій" - 25000

3.Списання відшкодованої вартості майна на фінансовий результат.

Дт 751 Відшкодування збитків від надзвичайних подій" 25000

Кт 794"Результат надзвичайних подій" - 25000

4. Списання надзвичайних витрат на фінансовий результат.

Дт 794"'Результат надзвичайних подій" - 30000

Кт 992"Втрати від техногенних катастроф і аварій" - 30000

Фінансовий результат від надзвичайних подій з урахуванням відшко­дування страховою компанією складає 5000 грн. збитків

Контрольні запитання і вправи

1. Ознаки визнання доходів, витрат.

2. Який принцип бухгалтерського обліку застосовується при визначенні доходів і витрат?

3. Які доходи основної діяльності Вам відомі?

4. Які доходи відносяться до інших доходів операційної діяльності?

5. Які вирахування з доходу здійснюються при визначенні чистого доходу від операційної діяльності?

6. Коли визначається дохід при обміні активами?

7. За яких умов цільове фінансування визначається як дохід?

 

_________________14 Обпік доходів, витрат, фінансових результатів_______

 

 

8. Як визначається дохід за методом участі в капіталі?

9. Які види доходів Вам відомі?

10. Які доходи обліковуються на 73 рахунку?

11. Які витрати відносяться до виробничої собівартості?

12. Які витрати відносяться до собівартості реалізованої продукції?

13. Які витрати включаються до адміністративних витрат?

14. Які витрати формують витрати на збут?

15. Що відноситься до операційних витрат?

16. Які витрати не включаються до втрат від звичайної діяльності?

17. Хто затверджує склад витрат, калькуляції одиниці продукції?

18. Що таке розподілені і нерозподілені витрати?

19. Що таке прямі і непрямі витрати?

20. Які витрати включаються до складу загальновиробничих витрат?

21. Як визначаються втрати від участі в капіталі?

22. Назвіть витрати за економічними елементами.

23. Назвіть інші витрати звичайної діяльності.

24. Дайте визначення надзвичайних витрат.

25. Коли застосовуються рахунки 791,792,793,794?

 

 

____________________________________Додатки________________________

Додаток 1

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 01_____

Підприємство......................................................заЄДРПОУ ________

Територія..............................................................за КОАТУУ ________

Форма власності..................................................заКФВ ________

Орган державного управління...........................за СПОДУ ________

Галузь....................................................................заЖГНГ ________

Вид економічної діяльності...............................за КВЕД ________

Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума ________

Адреса..................................................

Баланс

на_________________________ 20___р.

Форма № 1 Код за ДКУД [1801001 |

Актив Код ряд­ка На по чаток звіт­ного пері­оду На кі­нець звітно­го пе­ріоду Пасив Код ряд­ка На поча­ток звіт­ного пері- На кі нець звіт­ного пері­оду
І. Необоротні активи       І. Власний капітал      
Нематеріальні активи:       Статутний капітал    
залишкова вартість     Пайовий капітал    
первісна вартість     Додатковий вкладений капітал    
знос     Інший додатковий    
Незавершене будівництво     Резервний    
Основні засоби:       Нерозподілений прибуток (непокритий збиток    
залишкова вартість     Неоплачений капітал ( ) ( )

247

Додатки_____________________________________

первісна вартість     Вилучений капітал ( ( ) ( ( )  
знос     Усього за розділом 1      
Довгострокові фінансові інвестиції       ІІ. Забезпечення наступних вит­рат і платежів        
які обліковуються за методом участі в капіталі інших     Забезпечення ви­плат персоналу      
інші фінансові інвестиції     Інші забезпечен­ня      
Довгострокова дебіторська забор- гованість     Цільове фінансування      
Відстрочені податко- ві активи     Усього за розділом 11      
Інші необоротні активи Усього за розділом 1       III. Довгостро­кові зобов'язан­ня        
II. Оборотні активи       Довгострокові кредити банків      
Запаси:       Інші довго­строкові фінансові      
виробничі запаси     Відстрочені по­даткові зо­бов'язання      
тварини на вирощуванні та відгодівлі     Інші довгостро-      
незавершене вироб ництво )   Усього за розділом III      
готова продукція )   IV. Поточні зо­бов'язання        
товари )   Короткострокові кредити банків      
Векселі одержані З   Поточна заборго­ваність за довгостроковими зобов'язаннями      
Дебіторська забор гованість за товари,роботи,послуги -     Векселі видані      
чиста реалгзаційна вартість   Кредиторська за боргованість ,за товари,роботи   - 530 і      

____________________________________Додатки_________________________

первісна вартість     Поточні зо­бов'язання за розрахунками:        
Резерв сумнівних боргів     з одержаних авансів      
        з бюджетом      
Дебіторська забор­гованість за розра­хунками:       з позабюджет­них платежів      
з бюджетом     зі страхування      
за виданими аванса-     з оплати праці      
знарахованих дохо­дів     з учасниками      
із внутрішніх розра­хунків     із внутрішніх розрахунків      
Інша поточна дебіторська забор­гованість     Інші поточні зобов'язання      
Поточні фінансові інвестиції     Усього за розділом IV      
Грошові кошти та їх еквіваленти:       V. Доходи май­бутніх періодів      
в національній ва­люті в іноземній валюті Інші оборотні акти­ви Усього за розділом II НІ. Витрати май­бутніх періодів 240 250              
БАЛАНС     БАЛАНС      

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

_______________________________Додатки_____________________________

Додаток2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від ЗО листопада 1999 р. № 291

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

21 грудня 1999 р. за № 892/4185

ПЛАН РАХУНКІВ

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ____________

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосу­вання
Код Назва Код Назва  
  КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ  
Основні засоби             Земельні ділянки Капітальні витрати па поліпшення земель Будинки та споруди Машини та обладнан­ня Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Робоча і продуктивна худоба Багаторічні насад­ження Інші основні засоби   Усі види діяльності
Інші необоротні ма­теріальні активи   Бібліотечні фонди Малоцінні необоротні матеріальні активи Тимчасові (нети­тульні) споруди Природні ресурси Інвентарна тара Предмети прокату Інші необоротні ма­теріальні активи Усі види діяльності
Нематеріальні активи   122 123 124 Права користування природними ресурса­ми Права користування майном Права на знаки для товарів і послуг Права на об'єкти про­мислової власності Усі види діяльності
           

 

________________________________Додатки_______________________

      Авторські та суміжні з ними права Гудвіл Інші нематеріальні активи  
Знос необоротних ак­тивів     Знос основних засобів Знос інших необорот­них матеріальних ак­тивів Знос нематеріальних активів Усі види діяльності
Довгострокові фінансові інвестиції       Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі Інші інвестиції пов'язаним сторонам Інвестиції попов'я­заним сторонам Усі види діяльності
капітальні інвестиції         Капітальне будівництво Придбання (виготов­лення) основних за­собів Придбання (виготов­лення) інших необо­ротних активів Придбання (створен­ня) нематеріальних активів Формування основно­го стада Усі види діяльності
Довгострокова дебіторська заборгованість       Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду Довгострокові векселі одержані Інша дебіторська за- боргованість Усі види діяльності
Зідстрочені податкові активи   За видами відстрочених податкових активів Усі види діяльності
нші необоротні активи   За видами активів Усі види діяльності
Зегативний удвіл   За видами об'єктів інвестування Усі види діяльності
  КЛАС 2 ЗАПАСИ
Виробничі апаси         Сировина й матеріали Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби Паливо Тара й тарні матеріали   Усі види діяльності    

 

 

_________________________ Додатки________________________________

          Будівельш матеріали Матеріали, передані в переробку Запасні частини Матеріали сільсь- когосподарсько­го призначення Інші матеріали  
Тварини на вирощуванні та відгодівлі       Молодняк тварин на вирощуванні Тварини на відгодівлі Птиця Звірі Кролі Сім'ї бджіл Доросла худоба, що вибракувана з основ­ного стада Худоба, що прийнята від населення для ре­алізації Сільське гос­подарство, підпримства інших галузей з підсобним с/г виробництвом
Малоцінні та швидкозношувані пред­мети   За видами предметів Усі види діяльності
Виробництво   За видами вироб­ництв Усі види діяльності
Брак у виробництві   За видами продукції Галузі ма­теріального виробництва
Напівфабрикати   За видами напівфабрикатів Промисловість
Готова продукція   За видами готової продукції Промисловість, сільське господарство та ін.
Продукція с/г виробництва   За видами продукції С/г, підприємства інших галузей з підсобним с/г виробництвом
Товари 281 282 283 284 285 Товари на складі Товари в торгівлі Товари на комісії Тара під товарами Торгова націнка Усі види діяльності
       
  КЛАС 3. КОШТИ,РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ
ЗО Каса       Каса в національній валюті Каса в іноземній ва­люті     Усі види діяльності  
Рахунки в банках 311 312 Поточні рахунки в на­ціональній валюті Поточні рахунки в Усі види діяльності
               

Додатки

          іноземній валюті Інші рахунки в банку в національній валюті Інші рахунки в банку в іноземній валюті  
         
  Інші кошти       Грошові документи в національній валюті Грошові документи в іноземній валюті Грошові кошти в до­розі в національній валюті Грошові кошти в до­розі в іноземній ва­люті Усі види діяльності
  Короткострокові векселі одержані     Короткострокові век­селі, одержані в національній валюті Короткострокові век­селі, одержані в Усі види діяльності
  Поточні фінансові інвестиції   Еквіваленти грошо­вих коштів Інші поточні фінансові інвестиції Усі види діяльності
  Розрахунки з покупцями та замовниками   Розрахунки з вітчизняними покуп­цями Розрахунки з іноземними покупця­ми Усі види діяльності
  Розрахунки з різними дебіторами               Розрахунки за вида­ними авансами Розрахунки з підзвітними особами Розрахунки за нарахо­ваними доходами Розрахунки за пре­тензіями Розрахунки за відшкодуванням зав­даних збитків Розрахунки за позика­ми членам кредитних :пілок Розрахунки з іншими дебіторами Усі види діяль­ності
  Резерв сумнівних боргів   За дебіторами Усі види діяльності
  Витрати майбутніх періодів   За видами витрат Усі види діяль­ності

 

___________________________________Додатки_________________________

КЛАС4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ,ЯЗАНЬ  
  Статутний капітал   За видами капіталу Усі види діяльност
Пайовий капітал   За видами капіталу Кооперативні організації, кре­дитні спілки  
Додатковий капітал 423 424 Емісійний дохід Інший вкладений капітал Дооцінка активів Безоплатно одержані необоротні активи Інший додатков. капітал Усі види діяль­ності  
Резервний капітал Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)     442 443 За видами капіталу Прибуток нероз­поділений Непокриті збитки Прибуток, використа­ний у звітному періоді Усі види діяль­ності Усі види діяль­ності  
Вилучений капітал 451 452 453 Вилучені акції Вилучені вклади й паї Інший вилучений капітал Усі види діяль­ності  
Неоплачений капітал   За видами капіталу Усі види діяль­ності  
Забезпечення майбутніх вит­рат і платежів       Забезпечення виплат відпусток Додаткове пенсійне забезпечення Забезпечення га­рантійних зобов'язань Забезпечення інших витрат і платежів Усі види діяль­ності  
Цільове фінансування і цільові надходження   За об'єктами фінансування Усі види діяль­ності  
Страхові резерви   492 493           Резерви незароблених премій Резерви збитків Інші страхові резерви Частка нерестраховиків у резервах неза­роблених премій Частка перестрахови-ків у резервах збитків Частка перестрахови-ків в інших страхових резервах Результат зміни ре­зервів незароблених премій Страхова діяль­ність  
             

 

_________________________Додатки_________________

    Результат зміни ре­зервів збитків    
КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
Довгострокові позики                     Довгострокові креди­ти банків у національній валюті Довгострокові креди­ти банків в іноземній валюті Відстрочені довгост­рокові кредити банків у національній валюті Відстрочені довго­строкові кредити банків в іноземній ва­люті Інші довгострокові позики в національній валюті Інші довгострокові позики в іноземній валюті Усі види діяль­ності  
Довгострокові векселі видані           Довгострокові век­селі, видані в національній валюті Довгострокові век­селі, видані в іноземній валюті Усі види діяль­ності
    Довгострокові зобов,я- зання за облігаціями   Довгострокові зобов,я- зання з оренди 523 531        
  Відстрочені податкові обов'язання   За видами зобов'язань Усі види діяль-ності
Інші довгострокові зобов'язання   За видами зобов'язань Усі види діяль­ності
КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
       
       
       
       
Короткострокові позики     Короткострокові креди-ти банків у таціональ-ній валюті Короткострокові кре­дити банків в поземній валюті   Усі види діяль­ності
               

____________________Додатки____________________________________

         
    605 606 строкові кредити банків у національній валюті Відстрочені коротко­строкові кредити бан­ків в іноземній валюті Прострочені позики в національній валюті Прострочені позики в іноземній валюті  
Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бов'язаннями Поточна заборгова­ність за довгостроко­вими зобов'язаннями в національній валюті Поточна заборго­ваність за довгостро­ковими зо­бов'язаннями в іноземній валюті Усі види діяль­ності
Короткострокові векселі видані 621 622 Короткострокові век­селі, видані в національній валюті Короткострокові век­селі, видані в іноземній валюті Усі види діяль­ності
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631 632 Розрахунки з вітчизняними поста­чальниками Розрахунки з іноземними поста­чальниками Усі види діяль­ності
Розрахунки за податками й платежами 641 642 643 644 Розрахунки за подат­ками Розрахунки за обов'язковими пла­тежами Податкові зо­бов'язання Податковий кредит Усі види діяль­ності
Розрахунки за страху­ванням 651 652 653 654 655 За пенсійним забезпе­ченням За соціальним страху­ванням За страхуванням на випадок безробіття За індивідуальним страхуванням За страхуванням май­на Усі види діяль­ності
Розрахунки по оплаті праці 661 662 Розрахунки за за­робітною платою Розрахунки з депо­нентами Усі види діяль­ності

___________________________________Додатки____________________________________

  Розрахунки з учасника­ми Розрахунки за нарахо­ваними дивідендами Усі види діяль­ності  
      Розрахунки за іншими виплатами    
  Розрахунки за іншими операціями Розрахунки за аван­сами одержаними Усі види діяль­ності  
      Внутрішні розрахунки    
      Внутрішньогосподар­ські розрахунки    
      Розрахунки за нарахо­ваними відсотками    
      Розрахунки з іншими кредиторами    
  Доходи майбутніх періодів   За видами доходів Усі види діяльності  
    КЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ  
  Доходи від реалізації Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності  
      Дохід від реалізації товарів    
      Дохід від реалізації робіт і послуг    
      Вирахування з доходу    
  Інший операційний дохід Дохід від реалізації іноземної валюти Усі види діяльності  
      Дохід від реалізації інших оборотних ак­тивів    
      Дохід від операційної оренди активів    
      Дохід від операційної курсової різниці    
      Одержані штрафи, пені, неустойки    
      Відшкодування ран­іше списаних активів    
      Дохід від списання кредиторської заборгованості    
      Одержані гранти тасубсидії    
      Інші доходи від операційної діяльності    
     
  Дохід від участі в Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види  
    капіталі   діяльності  
      Дохід від спільноїдіяльності    
      Дохід від інвестицій в дочірні підприємства    
  Інші фінансові Дивіденди одержані Усі види  
    доходи Зідсотки одержані Інші доходи від фінансових операцій діяльності  
   
       
               

 

ІНШІ ДОХОДИ Дохід від реалізації фінансових інвестицій Усі види діяльності
    Дохід від реалізації необоротних активів  
    Дохід від реалізації майнових комплексів  
    Дохід від неоперацій-ної курсової різниці  
    Дохід від безоплатно одержаних активів  
    Інші доходи від зви­чайної діяльності  
Надзвичайні доходи Відшкодування Усі види
      збитків від надзви- діяльності
    чайних подій  
      Інші надзвичайні до-  
      ходи  
Страхові платежі   За видами страхуван­ня Страхова діяльність
       
       
Фінансові результати Результат основної ді­яльності Усі види діяльності
    Результат фінансових операцій  
    Результат іншої зви­чайної діяльності  
    Результат надзвичай­них подій  
  КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ  
Матеріальні витрати   Витрати сировини й матеріалів   Усі види діяльності  
    Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих ви­робів  
    Витрати палива й енергії  
    Витрати тари й тар­них матеріалів  
    Витрати будівельних матеріалів  
    Витрати запасних час-  
    Витрати матеріалів с/г призначення  
    Витрати товарів  
    Інші матеріальні вит­рати  
Витрати на оплату праці Виплати за окладами й тарифами Усі види діяль­ності
    Премії та заохочення  
    Компенсаційні випла­ти  
             

 

ДОДАТКИ
        Оплата відпусток Оплата іншого иевіднрацьоваїгого часу Інші витрати на опла-  
Відрахування на соціальні заходи       Відрахування на пенсійне забезпечення Відрахування на соці­альне страхування Страхування па випа­док безробіття Відрахування на індивідуальне страху- Усі види діяль­ності
Амортизація 831 832 Амортизація основ­них засобів Амортизація інших необоротних ма­теріальних активів Амортизація нема­теріальних активів Усі види діяль­ності
Інші операційні витрати   За видами витрат Усі види діяль-
Інші затрати   За видами затрат Усі види діяль­ності
       
       
       
  КЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Собівартість реалізації         Собівартість ре­алізованої готової продукції Собівартість ре­алізованих товарів Собівартість ре­алізованих робіт і по- Усі види діяль­ності
Загальновиробничі вит­ати   За видами витрат Усі види діяльнос- ті
адміністративні витрати   Зa видами витрат Усі види діяльнос- ті
Витрати на збут   За видами витрат Усі види діяльнос- ті
інші витрати операційної діяльності   Витрати на дослідження і розробки Собівартість реалізованої іноземної валюти Собівартість ре-лізованих виробничих запасів Усі види діяль-ності
             

259

________________________Додатки _______________

      Сумнівні та безнадійні борги    
      Втрати від опе­раційної курсової різниці Втрати від знецінення запасів Нестачі і втрати від псування цінностей Визнані штрафи, пені, неустойки Інші витрати опе­раційної діяльності    
               
  Фінансові витрати 951 952 Відсотки за кредит Інші фінансові витра­ти Усі види діяльності  
  Втрати від участі в капіталі       Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства Втрати від спільної діяльності Втрати від інвестицій в дочірні підприємства Усі види діяль­ності  
  Інші витрати                             Собівартість ре­алізованих фінан­сових інвестицій Собівартість ре­алізованих необорот­них активів Собівартість ре­алізованих майнових комплексів Втрати від неопе-раційних курсових різниць Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій Списання необорот­них активів Інші витрати звичай­ної діяльності Виплати страхових сум тастрахових відшкодувань Перестрахування Усі види діяль­ності  
  Податки на прибуток   Податки на прибуток від звичайної діяльності Податки на прибуток від надзвичайних подій Усі види діяль­ності  

 

 

________________________________Додатки________________________________

Надзвичайні витрати     Втрати від стихійного лиха Втрати від техноген­них катастроф і аварій Інші надзвичайні вит- Усі види діяль­ності  
  КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ    
Орендовані необоротні активи   За видами активів Усі види діяль­ності  
Активи на відповідальному зберіганні           Устаткування, прий­няте для монтажу Матеріали, прийняті для переробки Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні Товари, прийняті на комісію Майно в довірчому управлінні Усі види діяль­ності  
Контрактні зобов'язання   За видами зобов'язань Усі види діяльності  
Непередбачені активи й зобов'язання 041 042 Непередбачені активи Непередбачені зо­бов'язання Усі види діяль­ності  
Гарантії та забезпечення надані   За видами гарантій та забезпечень наданих Усі види діяль­ності  
Гарантії та забезпечення отримані   За видами гарантій та забезпечень отриманих Усі види діяль­ності  
Списані активи   Списана дебіторська заборгованість Невідшкодовані не­стачі і втрати від псу­вання цінностей Усі види діяль­ності  
Бланки суворого обліку   За видами бланків Усі види діяльності  

 

 

 

___________________________________Додатки__________________________________

Додаток ЗПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.015 с.)