Класифікація господарських операцій за їх впливом 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація господарських операцій за їх впливомНа бухгалтерський баланс

 

Вище було наведено декілька прикладів господарських операцій, а на практиці їх дуже багато: підприємство закуповує сировину, матеріали, роз­раховується з постачальниками, здійснює виробництво, відвантажує гото­ву продукцію, виплачує заробітну плату робітникам і т.д.

Але з точки зору впливу на бухгалтерський баланс всі господарські операції можна поділити на чотири типи:

1. Операції першого типу не змінюють валюту (підсумок) балансу, а зміни стосуються тільки активних статей балансу, причому одна з них зро­стає, а друга - зменшується на таку ж суму. Наприклад, отримана готівка з банку - 10000 грн. Після цієї операції баланс [4] зміниться і буде виглядати таким чином:

 

БАЛАНС [5]

підприємства станом на ……. (тис.грн.)

АКТИВ СУМА ПАСИВ СУМА
Розрахунковий рахунок Каса Статутний капітал Прибуток Борг банку (кредитори)
БАЛАНС БАЛАНС

 

 

Слід звернути увагу на те, що внаслідок господарських операцій пер­шого типу одна стаття балансу зростає, а друга зменшується.

2. Операції другого типу також не змінюють валюту балансу, а зміни стосуються тільки пасивних статей балансу, причому одна з них зростає, а друга - зменшується на ту ж саму суму. Наприклад, частка прибутку спря-

____________________________2 Бухгалтерський баланс____________________­­­­­­­­

мована на поповнення резервного капіталу - 2000 грн. Після цієї операції баланс [5] зміниться і буде виглядати таким чином:

 

БАЛАНС [6]

підприємства станом на……..(тис.грн.)

АКТИВ СУМА ПАСИВ СУМА
  Розрахунковий рахунок Каса   Статутний капітал Прибугок Резервний капітал Борг банку (кредитори)
БАЛАНС БАЛАНС

 

Зверніть увагу на те, що внаслідок другого типу господарських опера­цій також одна стаття балансу зростає, а друга - зменшується.

3. Внаслідок операцій третього типу зростає валюта балансу, оскільки водночас збільшується одна активна, а друга - пасивна статті балансу. На­приклад, від постачальника отримали товар, але ще не сплатили 6000 грн. Після цієї операції баланс [6] змінюється і буде мати такий вигляд:

 

БАЛАНС [7]

підприємства станом на ……..(тис.грн.)

  АКТИВ СУМА ПАСИВ СУМА
      Статутний капітал
  Розрахунковий рахунок Прибуток
  Каса Товар Резервний капітал Борг банку(кредитори) Борг постачальникам
  БАЛАНС БАЛАНС

 

Зверніть увагу на те, що внаслідок іретього типу господарських опе­рацій водночас зростають активні і пасивні статті балансу (їх значення в даному випадку до операції дорівнювало нулю).

4. Внаслідок операцій четвертого типу зменшується валюта балансу, оскільки водночас зменшуються і активна, і пасивна статті балансу. На­приклад, з розрахункового рахунку погашена позика банку - 10000 грн. Після цієї операції баланс [7] змінюється і буде мати вигляд:

БАЛАНС [8]

  АКТИВ СУМА ПАСИВ СУМА
      Статутний капітал
  Розрахунковий рахунок Каса Товар Прибуток Резервний капітал Борг банку (кредитори) Борг постачальникам (кре­дитори)
  БАЛАНС БАЛАНС

 

В даних прикладах кожну господарську операцію ми записували в ба­ланс, тобто вели облік руху господарських коштів безпосередньо в балансі.

 

__________________2 Бухгалтерський баланс_____________________________

 

На практиці так не робиться. Баланс, як уже було сказано, с моментним документом і складається в основному на звітну дату, а для поточного об­ліку господарських операцій використовуються рахунки бухгалтерського обліку.

Контрольні запитання і вправи

1. Що таке бухгалтерський баланс?

2. Що таке актив балансу? Що таке пасив балансу?

3. Чому в балансі актив завжди дорівнює пасиву?

4. Напишіть балансове рівняння.

5. Що таке "чисті" активи (нетто активи)?

6. Що таке робочі активи?

7. Як розрахувати за балансом

а) загальну суму коштів, якою володіє підприємство;

б) суму власних коштів;

в) суму позичених коштів;

г) суму обігових коштів;

д) суму вилучених з обігу коштів.

 

8. Маємо наступний баланс (тис. грн.):

 

АКТИВ   ПАСИВ  
  I Необоротні активи II Оборотні активи   I Власний капітал II Довгострокові зобов'язання III Поточні зобов'язання
БАЛАНС БАЛАНС

Необхідно визначити:

- суму власних коштів підприємства;

- суму позичених коштів;

- коефіцієнт незалежності підприємства;

- суму вилучених з обігу засобів;

- суму обігових активів;

- величину робочих активів;

- величину робочого капіталу (суму власних обігових коштів);

- Чи хотіли б ви, щоб у вашого підприємства був такий баланс;

- Наведіть приклад балансу, який би був не бажаним для вашого підпри­ємства.

9. Що таке активна, пасивна статті балансу?

10. Чи можна допустити, щоб в різних розрахунках до активної статті ба­лансу додавалась пасивна стаття балансу?

11. Поясніть різницю між дебіторами і кредиторами.

12. Скласти баланс:

а) підприємство "Ера" зареєстроване зі статутним капіталом 100 тис. грн., при цьому внесено на розрахунковий рахунок грошима 20 тис. грн., бу­дівля вартістю 30 тис. грн., матеріали вартістю 10 тис. грн.;

 

 

____________________________2 Бухгалтерський баланс_________________________

 

б) Відомі залишки статей балансу підприємства "Імпульс":

1)кредитори 750

2) дебітори 1500

3) позики під сировину 25500

4) прибуток 9000

5) знос основних засобів 1500

6) готова продукція 9250

7) допоміжні матеріали 3750

8) незавершене виробництво 5000

9) сировина і матеріали 19000

10) розрахунковий рахунок 1325

11) статутний капітал 55000

12)паливо визначити

13)каса 175

14) розрахунки з робітниками і

службовцями за заробітною платою 11000

15) основні засоби 51250

16. Охарактеризуйте, як впливають на баланс господарські операції пер­шого, другого, третього і четвертого типів, наведіть їх приклади.

 

 

 

_________________3 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис______

Розділ З

РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І

ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

___________________________________________________________________

 

Після вивчення розділу 3 ви повинні знати:

• Що таке рахунок бухгалтерського обліку

• Які рахунки називаються активними, а які пасивними

• Зміст подвійного запису

• Як розраховується кінцеве сальдо на рахунках бухгалтерського обліку

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку

 

Для щоденного, поточного обліку господарських операцій, для накопи­чення і зберігання інформації існують рахунки бухгалтерського обліку (надалі рахунки). Кожній статті активу і кожній статті пасиву балансу від­повідає один або декілька рахунків. Оскільки призначення рахунків - відо­бражати рух (збільшення або зменшення) відповідного об'єкта обліку, то в рахунку повинні бути:

- залишок (сальдо) на початок періоду;

- обороти:

а) зменшення рахунку;

б) збільшення рахунку;

- залишок (сальдо) на кінець періоду.

Таким чином, форма рахунку може бути такою:

Рахунок

№ за журна­лом ре­єстрації   Дата   Документ   Зміст операції O6oроти   Сальдо  
Дт Кт Дт Кт
  Сальдо на початок періоду        
  1 1        
                   

 

Таку форму рахунку назвемо повною.

Розберемо призначення кожної колонки в цій таблиці.

1 - ця колонка існує тоді, коли на підприємстві ведеться журнал реєстрації

операцій. В цю колонку проставляється номер операції за журналом;

2 - дата в бухгалтерському обліку має дуже важливе значення;

3 - в цю колонку записується документ, на підставі якого здійснюється го-

сподарська операція;

4 - в цю колонку коротко записується зміст господарської операції, напри-

клад, отримана готівка з банку, сплачено за товари і т. д.

 

 

_____________З Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис__________

 

5,6 - записується сума господарської операції. А оскільки ця операція мо­же збільшувати або зменшувати рахунок, то для оборотів призначено дві колонки: одна для запису збільшення рахунку, а друга — для запису зменшення. Оборот, який записується в п'ятій колонці, називається де­бетовим, а в шостій - кредитовим. Що записується в дебет, а що - у кредит, розглянемо нижче. 7,8 - ці дві колонки призначені для запису залишку (сальдо по-італійськи). Виникає питання, чому для запису залишку призначено дві колонки. А справа в тому, що рахунки відповідають балансу, а в балансі дві сторони - активна і пасивна. Якщо рахунок відповідає активній статті балансу, то залишок записується у сьому колонку, тобто з лівого боку, тому що актив в балансі також з лівого боку. Таке сальдо називається активним,або дебетовим.

Якщо рахунок відповідає пасивній стороні балансу, його сальдо запису­ється у восьму колонку, тобто з правого боку, тому що пасив в балансі також з правого боку. Таке сальдо називається пасивним, або кредито­вим.

Таким чином, всі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на ак­тивні і пасивні. (Трохи пізніше будуть розглянуті ще контрактивні і контр-пасивні рахунки). На активних обліковуються активи і витрати, на пасив­них- - капітал, зобов'язання і доходи. В зв'язку з цим існує такий порядок запису оборотів на рахунках:

- якщо сальдо дебетове, тобто рахунок активний, то операції збільшення рахунку записуються також в дебет, а операції зменшення рахунку - з іншого боку, тобто в кредит;

- якщо сальдо кредитове, тобто рахунок пасивний, то операції збільшення рахунку записуються в кредит, а операції зменшення рахунку - з іншого боку, тобто в дебет. Таким чином, збільшення рахунку записується в той же бік, яке сальдо, а зменшення - в протилежний бік.

Надалі ми не будемо використовувати таку форму рахунку, тому що ця форма в нашій книжці займе багато місця, а візьмемо основну деталь з цієї форми. Оскільки рахунки призначені для обліку оборотів (руху) господар­ських коштів, то найголовніша деталь в рахунку - це 5 і 6 колонки, які схематично виглядають так:

 

Дт____________________Кт

 

Надалі таку форму рахунків ми будемо використовувати, розкриваю­чи зміст бухгалтерського обліку. Цю форму рахунків часто називають лі­тачками.

 

 

 

_________________3 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний зап

Подвійний запис

 

Щоб відобразити в бухгалтерському обліку декілька перших господар­ських операцій, наведемо такий приклад. Підприємство ТОВ "Дельта" 1.02.200Х р. зареєструвалось зі статутним капіталом 10 тис. грн.., який по­вністю сплачений засновниками грошима, тобто початковий баланс під­приємства виглядає таким чином:

В лютому у товаристві "Дельта" проводилися такі господарські операції:

1. Отримана готівка в банку - 4000 грн.

Щоб відобразити будь-яку господарську операцію в бухгалтерському обліку, тобто щоб записати її на рахунках бухгалтерського обліку, треба:

1) зрозуміти зміст операції;

2) визначити, які рахунки будуть задіяні у цій операції;

3) визначити, які ці рахунки: активні чи пасивні;

4) визначити, в дебет і в кредит яких рахунків слід записати операцію. Суть першої операції зрозуміла: гроші в безготівковій формі були на розрахунковому рахунку, а тепер їх зняли (отримали в банку) з розрахун­кового рахунку і перенесли в касу підприємства. Значить, в цій операції задіяні два рахунки: розрахунковий рахунок і каса. Ці два рахунки актив­ні. Рахунок "Каса" збільшується. Збільшення активного рахунку запису­ється в дебет, а рахунок "Розрахунковий рахунок" - зменшується. Змен­шення активного рахунку записується в кредит, тобто маємо:

 

 

Тобто ми відобразили на рахунках такий запис:

Дт"Каса" - 4000

Кт "Розрахунковий рахунок" - 4000

 

Такий запис називається бухгалтерською проводкою, тобто бухгалтер­ська проводка - це вказівка, в дебет і кредит яких рахунків треба записати ту чи іншу господарську операцію.

 

Тут слід звернути увагу на такі моменти:

а) перед тим, як розносити по рахунках господарську операцію, треба від­крити відповідні рахунки. Відкрити рахунки - це значить записати почат­кове сальдо. Початкове сальдо беруть з балансу на початок періоду. В на­шому випадку ми записали за дебетом сальдо розрахункового рахунку, а на рахунку "Каса" в балансі залишку не було, тому на місці, де повинен бути вказаний залишок на рахунку, проставлений прочерк;

б) облік ведеться в гривнях і копійках, а баланс складається в тис. грн.

_____________З Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис__________

 

Бухгалтерська проводка має назву кореспонденції рахунків (тобто зв'язком рахунків), а самі рахунки називаються кореспондуючими, тобто в даному прикладі рахунок "Розрахунковий рахунок" кореспондує з рахун­ком "Каса" і навпаки, рахунок "Каса" кореспондує з рахунком "Розрахун­ковий рахунок"

Система подвійного запису виникла в епоху Ренесансу. Перший її сис­темний опис з'явився в 1494 році. Вона була запропонована Лукою Пачолі, францисканським монахом, другом Леонардо да Вінчі.

Система подвійного запису базується на принципі подвійності, який означає, що всі економічні явища мають два аспекти: збільшення і змен­шення, продаж і придбання, виникнення і зникнення, які компенсують один одного. 2. Отримана короткострокова позика в банку - 5000 грн.

Суть цієї операції полягає в тому, що підприємство отримало від банку позику, тобто на розрахунковому рахунку підприємства (рахунок актив­ний) ірошей стало більше і водночас збільшився борг перед банком (раху­нок "Кредити банків" - пасивний)

 

 

тобто цю господарську операцію відобразили в обліку таким чином:

Дт "Розрахунковий рахунок" - 5000

Кт "Кредити банків" - 5000

Зверніть увагу на те, що у першій бухгалтерській проводці один рахунок збільшився, а другий - зменшився, а в другій операції обидва рахунки збі­льшилися, однак і тут один рахунок дебетувався, а другий - кредитувався.

3. Отримані від постачальника товари в кредит - 3000 грн.

В даному випадку одночасно з оприбуткуванням товарів виникає забор­гованість перед постачальниками, тобто бухгалтерська проводка буде: Дт "Товари" - 3000

Кт "Розрахунки з постачальниками" - 3000

4. Перераховано гроші постачальникам за товар - 3000 грн.

Гроші пішли з розрахункового рахунку і погашено заборгованість перед постачальниками, тобто:

Дт "Розрахунки з постачальниками" - 3000

Кт "Розрахунковий рахунок" - 5000

Бачимо, що кожна господарська операція відображається в обліку два рази - один раз за дебетом, а другий раз - за кредитом в одній і тій же су­мі. Це і є подвійний запис. Подвійний запис на рахунках є важливим еле­ментом методу бухгалтерського обліку і має велике контрольне значення.

 

 

 

_____________3 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис_________

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 326; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.008 с.)