Зміни в балансі під впливом господарських операцій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміни в балансі під впливом господарських операцій.Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів господарства та джерел їх формування на певну дату. Проте в процесі господарської діяльності відбувається безперервний рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх формування. Засоби і джерела під впливом господарських операцій збільшуються, або зменшуються, внаслідок чого змінюються й окремі статті балансу. В деяких випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших. Для з'ясування характеру цих змін, розуміння їхнього змісту наведемо баланс з невеликою кількістю статей і розглянемо господарські операції.


Баланс (початковий)

 

Актив   Сума, грн. Пасив   Сума, грн.
Основні засоби   690 000   Статутний капітал 810 000  
Матеріали   150 000   Прибуток   50 000  
Незвершене виробництво 24 000   Кредити банків   30 000  
Каса 1 000   Постачальники   40 000  
Рахунки в банках 85 000   Цільове фінансу­вання 20 000  
Разом 950 000 Разом 950 000

 

Операція 1. Оприбутковано у касу грошові кошти, одержані з поточного рахунка підприємства, в сумі 15 000 грн. В наслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшився на 15 000 грн. і сума по статті "Каса" становитиме 16000 грн. (1000+15000). Водночас на поточному рахунку підприємства кошти на 15 000 грн. зменшилися і по статті ак­тиву балансу "Рахунки в банках" залишок становитиме 70 000 грн. (85 000-15 000).

Як бачимо, відбулося тільки переміщення грошових коштів, а загальна сума їх не змінилася, відповідно і підсумок балансу залишився тим самим. Рівність підсумків активу і пасиву ба­лансу не порушилася.

Після першої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс (після першої операції)

 

Актив   Сума, грн. Пасив   Сума, грн.    
Основні засоби   690 000   Статутний капітал   810 000      
Матеріали   150 000   Прибуток   50 000      
Незавершене ви­робництво 24 000   Кредити банків   30 000      
Каса (+ 15000)   16 000   Постачальники   40 000      
Рахунки в банках (-15000) 70 000   Цільове фінансування 20 000      

 

До операцій такого типу належать: відпуск матеріалів у ви­робництво, надходження заборгованості від дебіторів у касу або, на поточний рахунок підприємства, видача коштів із каси підзвітним особам, оприбуткування готової продукції із вироб­ництва та ін.

Операція2. Зараховано на збільшення статутного капіталу прибуток у сумі ЗО 000 грн.

У результаті цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума прибутку зменшилася на ЗО 000 грн. (було 50 000, залишилося 20 000), а статутний капітал одночасно збільшився на цю суму (було 810 000, стало 840 000). Отже, друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву балансу: вона зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів, що не позначилося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і па­сиву балансу також не порушилася. Баланс після другої опе­рації матиме вигляд:

Баланс (після другої операції)

 

Актив   Сума, грн. Пасив   Сума, грн.
Основні засоби   690 000   Статутний капітал (+30 000) 840 000  
Матеріали   150 000   Прибуток (-30 000) 20 000  
Незавершене виробництво 24 000   Кредити банків   30 000  
Каса 16 000 Постачальники 40 000
Рахунки вбанках   70 000   Цільове фінансування 20 000  
Разом   950 000 Разом   950 000

 

До операцій такого типу належать: погашення заборгова­ності постачальникам за рахунок отриманих кредитів банку; утримання прибуткового податку із заробітної плати робітників і службовців, що підлягає перерахуванню до бюдже­ту, та ін.

Операція 3.Оприбутковано на склади підприємства матері­али, придбані у постачальників, на суму 50 000 грн.

Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів матеріалів на складах підприємства на 50 000 грн. Відповідно залишок по статті балансу "Матеріали" становитиме тепер 200 000 грн. (150 000+50 000), Одночасно відбулося збільшення заборгованості постачальникам за одержані матеріали на цю ж суму. Залишок по статті "Постачальники" зросте до 90 000 гри.

(40 000+50 000).

Ця операція відрізняється від попередньої: вона водночас вносить зміни в актив і пасив балансу. Проте, оскільки зміни у статтях активу і пасиву відбулися на одну і ту ж суму (в бік збільшення), то загальний підсумок балансу також збільшить­ся, але рівність його не порушиться.

Баланс після третьої операції матиме вигляд:

Баланс (після третьої операції)

Актив   Сума, грн. Пасив   Сума, грн.
  690 000   Статутний капітал 840 000  
Матеріали (+50000) 150 000   Прибуток   20 000  
Незавершене виробництво 24 000   Кредити банків   30 000  
Каса 16 000 Постачальники (+50000) 90 000
Рахунки вбанках   70 000   Цільове фінансування 20 000  
Разом   1 000 000 Разом   1 000 000

 

До операцій такого типу можна віднести: зарахування кре­диту, наданого банком, на рахунок підприємства; зарахування на баланс основних засобів, введених в експлуатацію, з одно­часним збільшенням статутного капіталу як джерела їх утво­рення; нарахування заробітної плати працівникам з одночас­ним збільшенням витрат виробництва та ін.

Операція 4.Перераховано з поточного рахунка підприємства банку для погашення заборгованості по раніше одержаному кре­диту суму в

З0 000 грн.

Ця операція викликала зменшення грошових коштів на по­точному рахунку підприємства в сумі 30000 грн., залишок на якому тепер становить 40000 грн. (70000 – 30000), і водночас - зменшення заборгованості банку по раніше одержаному кредиту на цю ж суму; в результаті залишку на пасивному ра­хунку "Кредити банків" не буде (30000 -30000). Отже, ця стаття пасиву балансу виключається.

Четверта операція, як і третя, вносить зміни одночасно у дві статті балансу — активну і пасивну. У зв'язку з тим, що актив і пасив зменшується на одну і ту ж суму (30000), рівність підсумків у цьому випадку зберігається, а загальний підсумок балансу зменшиться і становитиме 970 000 грн.

(1 000 000-30 000).

Після відображення четвертої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс (після четвертої операції)

     
Актив   Сума, грн. Пасив   Сума, грн.
  690 000   Статутний капітал 840 000  
Матеріали   150 000   Прибуток   20 000  
Незавершене виробництво 24 000   Кредити банків (-30000)  
Каса 16 000 Постачальники   90 000
Рахунки вбанках (-30000) 40 000   Цільове фінансування 20 000  
Разом   970 000 Разом   970 000

 

   
Актив   Сума, грн. Пасив   Сума, грн.
  690 000   Статутний капітал 840 000  
Матеріали (+50000) 150 000   Прибуток    
Незавершене виробництво   Кредити банків   360 000  
Каса Постачальники (+50000)
Рахунки вбанках     Цільове фінансування  
Разом   Разом  

 

     

До операцій такого типу можна віднести списанняз балансу основних

засобів і, відповідно, зменшення статутного капіталу, погашення заборгованості (з поточного або іншого рахунка) постачальникам за матеріали, підрядчикам за надані послуги, перерахування до бюджету податків та інших платежів тощо.

Розглянуті чотири операції охоплюють всі можливі варіанти змін в балансі і дають змогу зробити такі висновки:

1) Господарська операція вносить зміни не менше ніж у дві статті балансу. Це зумовлено особливостями кругообігу капіталу, у процесі якого відбуваються зміни або в складі господарських засобів, або в складі їх джерел, або одночасно і в складі і в складі джерел їх формування,

2) Всі господарські операції за характером змін, які вони викликають у складі засобів та джерелах їх формування (тобто в активі і пасиві балансу), поділяються на чотири типи.

3) Підсумки активу і пасиву балансу змінюються тільки у тому випадку, коли господарська операція стосується одночасно і засобів господарства і джерел їх формування,тобто при над­ходженні засобів або їх вибутті (операції III і IV типів). Опе­рації ж, що зумовлюють тільки перегрупування засобів у активі (І тип) або зміни їх джерел у пасиві балансу (II тип), на підсу­мок балансу не впливають.

4) Рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції. . Ця рівність зумовлена тим, що здійсню­вані операції викликають або перегрупування залишків у стат­тях активу чи пасиву або одночасне збільшення (або зменшен­ня) на однакову суму статей активу і пасиву.

Операції першого типу, що характеризують зміни у складі господарських засобів, зумовлюють зміни в активі балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на однакову суму. Загальний підсумок балансу при цьому не змінюється. Цей тип змін у балансі можна відобразити так: +А - А: (плюс актив, мінус актив), або за такою схемою:


І. Схема змін в активі балансу

Баланс

 

Актив   Пасив  
Збільшення статті активу (+)   Пасив залишається без змін
Зменшення статті активу (-)  
Підсумок балансу не змінюється

Операції другого типу, що викликають зміни у джерелах формування господарських засобів, призводять до змін двох статей пасиву балансу: одна стаття пасиву збільшується, а друга — зменшується на одну і ту ж суму. Загальний підсумок балансу при цьому також не змінюється. Другий тип змін у ба­лансі можна відобразити так: +П - П (плюс пасив, мінус пасив) або за такою схемою:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.60.144 (0.027 с.)