Основні моменти бухгалтерського обліку і звітності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні моменти бухгалтерського обліку і звітностіза МСБО і Концептуальні основи складання і подання

фінансовихзвітів

 

Бухгалтерський облік базується на певних правилах. Ці правила ви­значені в Україні національними Положеннями (стандартами) бухгалтер­ського обліку (надалі П(С)БО), в основу яких покладені Міжнародні стан­дарти бухгалтерського обліку (МСБО). I П(С)БО, і МСБО більш справед­ливо було би назвати стандартами не бухгалтерського обліку, а фінансової звітності, оскільки в них розглядаються питання щодо фінансової звітнос­ті, її якісні характеристики та принципи побудови.

Фінансова звітність повністю базується на даних бухгалтерського об­ліку. Для того, щоб скласти фінансовий звіт на підставі даних бухгалтерсь­кого обліку, необхідно, щоб ці дані відповідали тим характеристикам, які пред'являються до фінансових звітів.

В МСБО і в Концептуальних основах складання та подання звітності1 розглядаються основні принципи бухгалтерського обліку та фінансових звітів, зокрема базові припущення звітності і бухгалтерського обліку, зміст облікової політики, якісні характеристики фінансових звітів.

________________________________________________

1 В Концептуальних основах складання та подання фінансових звітів викладена кон­цепція складання та подання фінансових звітів зовнішнім користувачам. Це не є МСБО, але її метою с допомагати розробці та використанню МСБО.


_________________________/ Введення в бухгалтерський облік_____________

Розглянемо ці основні моменти, які визначають правила ведення бух­галтерського обліку і подання фінансової звітності.

Згідно з МСБО 1 при веденні бухгалтерського обліку слід керуватися такими основними припущеннями: безперервність, нарахування та послі­довність.

Безперервність означає, що підприємство, як правило, розглядається як діюче, тобто таке, що продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому. Припускається, що підприємство не має ні наміру, ні необ­хідності ліквідувати або суттєво скоротити свою діяльність, інакше кажу­чи, підприємство було, є і буде.

В цих умовах облік ведеться за звичайними правилами. Якщо підпри­ємство має намір ліквідуватися, то в обліку і звітності такого підприємства будуть використані інші правила. Наприклад, у діючого підприємства ак­тиви оцінюються в основному за історичною собівартістю, а у підприємст­ва, яке мас намір ліквідуватися, активи слід показати в балансі за ціною чистої реалізації.

Таке припущення, як нарахування, означає, що доходи та витрати на­раховуються, тобто відображаються в обліку і звітності на той момент, ко­ли вони зароблені (доходи) або виникли (витрати), а не тоді, коли гроші були отримані або виплачені.


Наприклад, підприємство сплатило орендну плату за рік. Але в обліку і звітності, скажімо, за перший квартал на витрати буде віднесена не вся сплачена сума, а тільки одна четверта частина, тобто та сума орендної пла­ти, яка припадає на перший квартал.

Другий приклад. Підприємство нарахувало заробітну плату, але ще не виплатило. Цю суму заробітної плати слід показати як витрати в звітному періоді, тому що робітники працювали, виконали якусь роботу в цьому зві­тному періоді, за що вони повинні отримати заробітну плату.

Послідовність означає, що облікова політика не змінюється від одно­го періоду до іншого. Облікова політика - це сукупність принципів, мето­дів і процедур, що використовуються підприємством для складання та по­дання фінансової звітності. Це поняття - облікова політика - з'явилось то­му, що П(С)БО і МСБО передбачено для одного і того ж об'єкта обліку рі­зні види оцінки, різні способи нарахування амортизації, різні способи кон­солідації звітів та інше. Керівництву підприємства надано право вибору того чи іншого способу, принципу, методу обліку і відображення результа­тів фінансової звітності. При виборі та застосуванні відповідної облікової політики і при складанні фінансових звітів керівництво підприємства згід­но з МСБО 1 повинно виходити з трьох міркувань: обачність, превалюван­ня сутності над формою, суттсвість.

Обачність - це дотримання певної обережності при оцінці активів і пасивів в умовах невизначеності. Наприклад, підприємству заборгували покупці, але впевненості в тому, що всі покупці погасять повністю свої бо­рги, немає. В цьому випадку треба оцінити цю заборгованість так, щоб її не завищити. Якщо цього не буде зроблено, то користувачам фінансових звітів буде подана неправдива інформація. Таким чином, обачність - це дотримання певної обережності при формуванні судження, необхідного при оцінці за умов непевності таким чином, щоб активи або дохід не були

 

 

_______________________________

Визначення активів і методів їх оцінки дасться нижче.

 

1 Введення в бухгалтерський облік

__________________________________________________________________________

завищені, а зобов'язання чи витрати - занижені. Але при цьому не повинні створюватись приховані резерви.

Превалювання сутності над формою означає, що всі події повинні ві­дображатися в бухгалтерському обліку відповідно до їх сутності та еконо­мічної реальності, але не лише виходячи з їх юридичної форми, оскільки сутність операцій або інших подій не завжди відповідає тому, що випливає з їх юридичної форми. Наприклад, при фінансовій оренді право власності на орендоване майно згідно з договором оренди перейде орендатору після сплати всієї суми чи основної частки вартості майна орендодавцю. Але орендатор, тільки отримавши майно, використовує його і отримує еконо­мічні вигоди, втілені в цьому активі, тобто до орендатора вже перейшли всі ризики і всі економічні вигоди, пов'язані з експлуатацією цього майна. В зв'язку з цим це майно потрібно відображати в обліку і фінансовій звітнос­ті орендаря, хоча, юридичне право власності на це майно до нього ще не перейшло.

Суттєвість означає те, що в фінансових звітах' потрібно розкривати всі статті, які є достатньо суттєвими для того, щоб впливати на оцінки і рішення користувачів фінансових звітів.

Концептуальними основами складання та подання фінансових звітів передбачені наступні якісні характеристики фінансових звітів (рисунок 1.1).

Зрозумілість - це якість інформації, яка дає можливість користувачам сприймати її значення. Однак з цього не випливає, що користувачі можуть правильно зрозуміти зміст фінансових звітів без необхідних базових знань у галузі бізнесу, економіки і бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим інфо­рмація про складні поняття, що є корисною для прийняття економічних рішень, не повинна виключатися зі звітності через складність розуміння її окремими користувачами.

Отже, інформація, яка подається в фінансових звітах, має бути розра­хована на її розуміння та однозначне тлумачення користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

 

Рисунок. 1.1 - Складові якісних характеристик фінансових звітів

 

 

1 Введення в бухгалтерський облік

___________________________________________________________________________________

Доречність характеризує здатність інформації впливати на рішення, що приймаються на її основі. Інакше кажучи, інформація вважається доре­чною, якщо вона здатна вплинути на прийняття рішень користувачами та допомогти їм оцінити минулі, поточні та майбутні події.

Доречність інформації визначається її суттєвістю, своєчасністю та можливістю використання для прогнозування.

Суттєвість. Інформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправиль­ний розрахунок можуть вплинути на рішення користувачів. У свою чергу, включення у звіт несуттєвої інформації може погіршити її зрозумілість. Через це окремі вимоги МСБО щодо розкриття інформації можна не вико­нувати, якщо вона є несуттєвою.

Своєчасність. Найдостовірніша інформація втрачає сенс, якщо вона надана користувачам із запізненням. Тому фінансові звіти мають бути на­дані користувачам в строки, що забезпечують їх ефективне використання. Виходячи з цього, згідно з МСБОІ підприємство повинно бути здатним надавати свої фінансові звіти протягом 6 місяців після дати балансу, а кон­кретніші строки визначаються законодавством.

Можливість використання для прогнозування. Інформація, наведена в фінансових звітах, повинна не тільки відображати результати минулої дія­льності, а й бути корисною для прогнозування майбутніх прибутків, диві­дендів та інших виплат.

Достовірність інформації означає, що вона не містить помилок та упереджених суджень. Вона визначається повнотою, нейтральністю, оба­чністю інформації, превалюванням її сутності над формою, правдивим ві­дображенням фінансового становища та результатів діяльності.

Повнота означає повне висвітлення діяльності підприємства, тобто фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та можливі наслідки операцій та подій, яка здатна вплинути на рішення, що прийма­ються на її основі.

Нейтральність передбачає, що інформація має бути об'єктивною. Ін­формація не є нейтральною, якщо з допомогою методів оцінки або форми подання її можна вплинути на прийняття рішень.

Обачність та превалювання сутності над формою розглянуто раніше.

Зіставність означає, що користувачі інформації повинні мати змогу порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди для того, щоб визначити тенденцію у його фінансовому стані та результатах діяльності. Користувачі також повинні мати змогу порівнювати фінансові звіти різних підприємств, щоб оцінити їх відносний фінансовий стан, результати діяль­ності та зміни у фінансовому стані.

Концептуальними основами складання та подання фінансових звітів передбачено також і обмеження щодо доречності і достовірності інформа­ції. Це - своєчасність, співвідношення вигоди і витрат, збалансованість якісних характеристик.

Своєчасність означає, що звітність повинна подаватись в установлений термін. Якщо з метою підвищення достовірності звітність буде затримана, то може втратитись доречність цієї інформації, тобто якщо зробити звіт­ність абсолютно достовірною, але при цьому подати її з запізненням, вона може бути мало корисною для користувачів, які мали прийняти рішення раніше.

 

___________________/ Введення в бухгалтерський облік__________________

Співвідношення вигоди і витрат означає, що вигоди, отримані від ін­формації, мають перевищувати витрати на її надання. Наприклад, недоці­льно за кожним водієм закріпляти бухгалтера, щоб він контролював витра­ти пального. Вигода від такої точності обліку пального не перекриє витрат на утримання бухгалтера.

І, нарешті, збалансованість якісних характеристик фінансових звітів. На практиці збалансованість або компроміс між якісними характеристика­ми досить часто є необхідним. Загалом, мета полягає у досягненні відпові­дної збалансованості всіх характеристик для забезпечення мети фінансових звітів. Відносна важливість характеристик у різних випадках є справою професійних роздумів.

Таким чином, було розглянуто основні вимоги до бухгалтерського об­ліку і фінансової звітності, викладені в МСБО та в Концептуальних осно­вах складання та подання фінансових звітів.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 377; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.225.8 (0.017 с.)