Види і призначення рахунків бухгалтерського облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види і призначення рахунків бухгалтерського обліку 

Всі розглянуті рахунки називаються синтетичними, або зведеними. Вони є рахунками першого порядку. Отже, синтетичними називають ра­хунки, призначені для обліку економічно однорідних груп активів, капіта­лу, зобов'язань і господарських процесів у грошовому вимірнику. Облік, що здійснюється за допомогою синтетичних рахунків, називається синте­тичним. Цей облік необхідний для одержання узагальненої інформації про діяльність підприємства. Наприклад, на синтетичному рахунку 20 "Вироб­ничі запаси" обліковуються всі виробничі запаси. Але дуже багато існує різноманітних виробничих запасів. В зв'язку з цим в Плані рахунків існу­ють так звані субрахунки, або рахунки другого порядку. Наприклад, раху­нок 20 має такі субрахунки:

рахунок 201 - Сировина і матеріали;

рахунок 202 - Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

рахунок 203 - Паливо;

рахунок 204 - Тара і тарні матеріали;

рахунок 205 - Будівельні матеріали і т.д.

Таким чином, якщо номер рахунку - тризначна величина, то перша цифра завжди показує номер класу, друга - номер балансового рахунку в цьому класі, а третя - номер субрахунку цього рахунку. Перша і друга ци­фра разом становлять номер балансового рахунку. Наприклад, рахунок 641. Це рахунок 6-го класу, його балансовий номер 64, а субрахунок 1 цьо­го балансового рахунку.

Субрахунки передбачені Планом рахунків.

Але для оперативного керівництва недостатньо знати, що, наприклад, на 201 рахунку "Сировина і матеріали" є залишок в розмірі 20 тис. грн. Необхідно знати, які саме ці матеріали: скільки, наприклад, металу, боро­шна, лісоматеріалів і т.д., причому окремо за видом, сортом, профілем і т.д. Таку інформацію одержують за допомогою аналітичних рахунків.

Аналітичними називають рахунки, призначені для обліку наявності і змін конкретних видів активів, капіталу, зобов'язань і ін.

Облік, що здійснюється за допомогою аналітичних рахунків, назива­ється аналітичним обліком. Аналітичні рахунки відкриваються і ведуться тільки в тому випадку, коли вони необхідні. Наприклад, по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" обов'язково треба мати інформацію, якому покупцю і скільки відпущено, і скільки грошей від нього отримано, а скільки ще за ним є боргу, або від якого постачальника щось отримано і скільки йому вже сплатили, а скільки ще є заборгованості. Щоб маги таку інформацію, треба вести аналітичний облік в розрізі постачальників, поку-

 

з*

______________________4 План рахунків бухгалтерського обліку___________

пців. Аналітичний облік потребує рахунок 66 "Розрахунку з оплати праці" в розрізі кожного працівника, бо треба знати, кому скільки нараховано за­робітної плати, скільки виплачено і скільки ще не. сплачено. А за такими рахунками, як "Каса", "Рахунки в банках" аналітичний облік не ведеться: не треба мати більш детальну інформацію, крім інформації про залишки на цих рахунках.

Аналітичний облік ведеться не тільки в ірошовому вимірюванні, а і в натуральному, і в трудовому. Наприклад, на всіх рахунках виробничих за­пасів в аналітичному обліку вказуються тонни, метри, літри і т.д.

Аналітичні рахунки Планом рахунків не регламентуються. Кількість аналітичних рахунків відповідного синтетичного рахунку визначається кожним підприємством залежно від наявності об'єктів, що підлягають об­ліку.

Синтетичні і аналітичні рахунки тісно взаємопов'язані між собою, оскільки на них на підставі одних і тих же документів відображаються одні і ті ж операції, але з різним ступенем деталізації: на синтетичному рахунку - загальною сумою, а на аналітичних рахунках до нього - частковими су­мами. Коли дебетується або кредитується синтетичний рахунок, то одно­часно дебетуються і кредитуються відповідні аналітичні рахунки до нього. Звідси обороти і залишки аналітичних рахунків в підсумку повинні дорів­нювати оборотам і залишку синтетичного рахунка, який їх об'єднує. Від­сутність такої рівності свідчить про наявність помилок у бухгалтерських записах, які треба знайти і негайно виправити.

Правильність облікових записів на аналітичних рахунках періодично перевіряється за допомогою інвентаризації, що забезпечує достовірність показників про їх залишки.

Вже розглядалося те, що рахунки бухгалтерського обліку бувають ак­тивними і пасивними. Але є рахунки, які бувають в одній ситуації актив­ними, а в іншій - пасивними. Такі рахунки називаються активно-пасивними. Наприклад, рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". З назви рахунка видно, що на ньому обліковуються і прибутки, і збитки. Прибутки відображаються за кредитом 44 рахунку, а збитки - за дебетом. Наприклад, на початок року на рахунку 44 було сальдо кредитове в розмірі 10000 грн. За перший квартал чистий прибуток (після оподатку­вання) становив 20000 грн. А за другий квартал отримані збитки в розмірі 5000.0 грн. Розрахуємо сальдо рахунку 44 на 1.07. Розрахунок робимо за формулою кінцевого сальдо пасивного рахунку, оскільки на початок пері­оду сальдо рахунку 44 було пасивне:

Скп= Сп+ Кт- Дт = 10000 + 20000 - 50000 = -20000

Результат отримали від'ємний. Це означає, що сальдо з кредитового помінялось на дебетове, тобто:

 

Продовжимо цей приклад. Нехай у третьому кварталі це підприємст­во отримало 60000 грн. прибутку, то сальдо на 1.10. буде розраховуватись

 

 

__________________4 План рахунків бухгалтерського обліку_______________

як у активного рахунку, оскільки початкове сальдо (на 1.07) було дебето­вим в розмірі 20000 грн.

Ска = Сп + Дт - Кт = 20000 + 0 - 60000 = -40000

Таким чином, сальдо кінцеве знову вийшло від'ємним, тобто стало іншим, ніж було на початку, а саме - кредитовим. Тобто розрахунок кінце­вого сальдо активно-пасивних рахунків проводиться в залежності від того, яке було початкове сальдо. Якщо початкове сальдо було дебетовим, то кі­нцеве сальдо розраховується як активного рахунку, а якщо початкове са­льдо кредитове - як пасивного рахунку. Якщо кінцеве сальдо виходить від'ємним, то воно змінюється на протилежне: було дебетовим - стане кредитовим, і навпаки.

Крім активних та пасивних рахунків, є ще так звані контрактивні ра­хунки - це рахунки, які використовуються для коригування деяких актив­них рахунків. Наприклад, рахунок 13 "Знос необоротних активів" - пасив­ний рахунок, але він в балансі відображається в активі. Облік необоротних активів ведеться за так званою первісною вартістю. Окремо обліковується їх знос. В підсумок балансу включають їх залишкову вартість, яку отри­мують розрахунковим методом: від первісної вартості віднімають знос, Таким чином, рахунок 13 "Знос необоротних активів" показується в активі балансу як від'ємний.

Аналогічно рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів" корегує рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", оскільки у валюту (підсумок) балансу включається не вся заборгованість покупців, а заборгованість з урахуванням резерву сумнівних боргів.

Контрактивним до рахунку 28 "Товари" є пасивний субрахунок 285 "Торгова націнка", який в балансі не відображається.

За аналогією до контрактивних рахунків існують і контрпасивні раху­нки. Субрахунок 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" пасивний. Він коригує рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями".

Є рахунки, які коригують не окрему статтю балансу, а цілий розділ. До таких рахунків належать:

рахунок 19 - "Негативний гудвіл". Він пасивний, але показується в активі балансу як від'ємне значення, щоб скорегувати перший розділ акти­ву балансу;

рахунки 44, якщо є непокриті збитки, 45 - "Вилучений капітал", 46 -"Неоплачений капітал" - це активні рахунки, але показуються в балансі в пасиві зі знаком "мінус", щоб скорегувати величину власного капіталу.

Разом з Планом рахунків наказом Міністерства фінансів України була затверджена Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Ця інструкція спрямована на забезпечення єдності відобра­ження однорідних за змістом господарських операцій на відповідних син­тетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена коротка характе­ристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспон­денція рахунків першого порядку).

 

 

 

______________________4 План рахунків бухгалтерського обліку___________

Контрольні запитання

1.Що таке План рахунків бухгалтерського обліку ?

2. Скільки і які класи рахунків виділені в Плані рахунків бухгалтерського обліку ?

3. В яких класах рахунків знаходяться балансові рахунки?

4. Для чого служать балансові рахунки?

5. Якими класами рахунків представлені небалансові рахунки?

6. Призначення небалансових рахунків.

7. Що обліковується на позабалансових рахунках?

8. Що обліковується на рахунках класів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0?

9. Що таке:

а) синтетичний рахунок;

б) аналітичний рахунок;

в) субрахунок.

10. Що таке "синтетичний облік"?

11. Що таке "аналітичний облік"?

12. Чи до всіх синтетичних рахунків ведеться аналітичний облік?

13. Як пов'язані між собою синтетичний і аналітичний облік?

14. Що означає кожна цифра номера рахунка? Розшифруйте, наприклад, рахунок 285.

15. Як розраховується кінцеве сальдо активно-пасивних рахунків?

16. Що таке "контрактивні рахунки"? Наведіть приклад.

17. Що таке "контрпасивні рахунки"? Наведіть приклад.

18. Яке призначення Інструкції про застосування Плану рахунків бухгал­терського обліку активів, капіталу, зобов'язані, і господарських операцій підприємств і організацій?

19. Основний зміст цієї Інструкції.

 

 

___________________5 Основна блок-схема бухгалтерського обліку__________

Розділ 5

ОСНОВНА БЛОК-СХЕМА

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Після вивчення розділу 5 ви повинні знати:

• Основні етапи діяльності виробничого підприємства, які відображають­ся в бухгалтерському обліку.

• Порядок обліку всіх господарських операцій:

а) за спрощеною схемою;

б) за повною схемою.

• Які бухгалтерські проводки називаються заключними, для чого вони робляться.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 314; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)