Види господарського обліку, їх завдання та взаємозв’язок. Мета бухгалтерського облікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види господарського обліку, їх завдання та взаємозв’язок. Мета бухгалтерського облікуПитання для екзамену з бухгалтерського обліку та аудиту для менеджерів (2012-2013 н.р.)

1) Види господарського обліку, їх завдання та взаємозв’язок. Мета бухгалтерського обліку

2) Функції бухгалтерського обліку. Основні користувачі бухгалтерської інформації.

3) Основні принципи бухгалтерського обліку.

4) Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві: облікова політика, обов’язки керівника підприємства та головного бухгалтера.

5) Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку та їх характеристика.

6) Основні елементи методу бухгалтерського обліку та їх коротка характеристика.

7) Поняття про бухгалтерський баланс, його структура і зміст. Балансове рівняння.

8) Види бухгалтерських балансів

9) Зміни в балансі під впливом господарських операцій: типи змін та приклади господарських операцій.

10) Призначення рахунків бухгалтерського обліку, їх побудова. Активні і пасивні рахунки.

11) Активні і пасивні рахунки, їх відмінності та взаємозв’язок з балансом.

12) Подвійний запис на рахунках, його значення; кореспонденція; прості та складні проводки.

13) Узагальнення даних бухгалтерського обліку: оборотні відомості, їх зміст, призначення та види, основні рівняння в оборотних відомостях.

14) План рахунків бухгалтерського обліку. Основні класи рахунків та їх угрупування.

15) Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структурою.

16) Класифікація операційних рахунків за призначенням і структурою (навести приклади рахунків).

17) Документація як процес. Вимоги до документів і їх класифікація.

18) Порядок перевірки та обробки документів

19) Інвентаризація активів і зобов'язань: визначення, види, порядок проведення і оформлення результатів.

20) Облікові регістри: визначення, класифікація за зовнішнім видом, за характером записів, за обсягом змісту.

21) Форми бухгалтерського обліку, їх недоліки і переваги.

22) Облікова політика: визначення та основні положення.

23) Класифікація та оцінка основних засобів: види основних засобів, види вартості та їх визначення.

24) Синтетичний та аналітичний облік основних засобів: рахунки, регістри синтетичного обліку.

25) Облік надходження основних засобів.

26) Облік вибуття основних засобів.

27) Амортизація основних засобів: визначення, види, відображення в обліку.

28) Облік нематеріальних активів.

29) Визначення, класифікація та оцінка виробничих запасів.

30) Аналітичний і синтетичний облік надходження виробничих запасів.

31) Аналітичний і синтетичний облік реалізоції виробничих запасів.

32) Аналітичний і синтетичний облік передачі виробничих запасів у виробництво.

33) Облік касових операцій: визначення, порядок та облік надходження грошових коштів в касу.

34) Облік касових операцій: визначення, порядок та облік видачі грошових коштів з каси.

35) Облік операцій по поточному рахунку.

36) Облік статутного капіталу: визначення, порядок та облік формування.

37) Облік резервного капіталу: визначення, порядок та облік формування.

38) Облік витрат по елементах і визнання фінансових результатів.

39) Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

40) Склад витрат, що не включаються у виробничу собівартість продукції

41) Склад та облік адміністративних витрат.

42) Склад та облік витрат на збут.

43) Склад та облік інших операційних витрат.

44) Формування та облік фінансових результатів на основі рахунків 9 класу.

45) Сутність, мета та завдання аудиту.

46) Порівняльна характеристика аудиту і ревізії.

47) Законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні.

48) Класифікація аудиторських послуг (завдань)

49) Професійна етика аудиторів, їх права та обов’язки

50) Юридична відповідальність аудиторів


Функції бухгалтерського обліку. Основні користувачі бухгалтерської інформації.

Бухгалтерський облік відображає господарську діяльність підприємств, організацій і установ. Він охоплює всі засоби господарства, джерела їх формування, всі господарські процеси і результати діяльності.

Метою бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства.

Бухгалтерський облік у загальному циклі управління підприємством (планування — облік — аналіз — регулювання) виконує такі функції: інформаційну, контрольну, оціночну, аналітичну.

Інформаційна функція бухгалтерського обліку полягає в забезпеченні інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Контрольна функція бухгалтерського обліку полягає в необхідності здійснення методами бухгалтерського обліку контролю збереження та ефективного використання ресурсів, виконання планових завдань, дотримання чинного законодавства й умов угод і контрактів.

Оціночна функція бухгалтерського обліку полягає у вимірі та оцінці ресурсів, визначенні вартості й собівартості виробленої продукції, розрахунку результату діяльності підприємства, його рентабельності. Оцінка є результатом вимірювання й ідентифікації об'єктів обліку.

Аналітична функція бухгалтерського обліку полягає в здійсненні на основі первинних та зведених даних економічного аналізу наявності, стану і руху ресурсів та результатів діяльності підприємства із широким застосуванням економіко-статистичних методів і моделювання.

Основними користувачами інформації, яка формується в системі бухгалтерського обліку є:

1) адміністрація підприємства (управлінський апарат, менеджери, керівники підрозділів, які несуть відповідальність за діяльність підприємства);

2) власники (учасники) підприємства;

3) працівники підприємства;

4) інвестори, постачальники, банки та інші кредитори;

5) контролюючі органи (в тому числі органи ДПС);

6) інші користувачі.


Питання для екзамену з бухгалтерського обліку та аудиту для менеджерів (2012-2013 н.р.)

1) Види господарського обліку, їх завдання та взаємозв’язок. Мета бухгалтерського обліку

2) Функції бухгалтерського обліку. Основні користувачі бухгалтерської інформації.

3) Основні принципи бухгалтерського обліку.

4) Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві: облікова політика, обов’язки керівника підприємства та головного бухгалтера.

5) Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку та їх характеристика.

6) Основні елементи методу бухгалтерського обліку та їх коротка характеристика.

7) Поняття про бухгалтерський баланс, його структура і зміст. Балансове рівняння.

8) Види бухгалтерських балансів

9) Зміни в балансі під впливом господарських операцій: типи змін та приклади господарських операцій.

10) Призначення рахунків бухгалтерського обліку, їх побудова. Активні і пасивні рахунки.

11) Активні і пасивні рахунки, їх відмінності та взаємозв’язок з балансом.

12) Подвійний запис на рахунках, його значення; кореспонденція; прості та складні проводки.

13) Узагальнення даних бухгалтерського обліку: оборотні відомості, їх зміст, призначення та види, основні рівняння в оборотних відомостях.

14) План рахунків бухгалтерського обліку. Основні класи рахунків та їх угрупування.

15) Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структурою.

16) Класифікація операційних рахунків за призначенням і структурою (навести приклади рахунків).

17) Документація як процес. Вимоги до документів і їх класифікація.

18) Порядок перевірки та обробки документів

19) Інвентаризація активів і зобов'язань: визначення, види, порядок проведення і оформлення результатів.

20) Облікові регістри: визначення, класифікація за зовнішнім видом, за характером записів, за обсягом змісту.

21) Форми бухгалтерського обліку, їх недоліки і переваги.

22) Облікова політика: визначення та основні положення.

23) Класифікація та оцінка основних засобів: види основних засобів, види вартості та їх визначення.

24) Синтетичний та аналітичний облік основних засобів: рахунки, регістри синтетичного обліку.

25) Облік надходження основних засобів.

26) Облік вибуття основних засобів.

27) Амортизація основних засобів: визначення, види, відображення в обліку.

28) Облік нематеріальних активів.

29) Визначення, класифікація та оцінка виробничих запасів.

30) Аналітичний і синтетичний облік надходження виробничих запасів.

31) Аналітичний і синтетичний облік реалізоції виробничих запасів.

32) Аналітичний і синтетичний облік передачі виробничих запасів у виробництво.

33) Облік касових операцій: визначення, порядок та облік надходження грошових коштів в касу.

34) Облік касових операцій: визначення, порядок та облік видачі грошових коштів з каси.

35) Облік операцій по поточному рахунку.

36) Облік статутного капіталу: визначення, порядок та облік формування.

37) Облік резервного капіталу: визначення, порядок та облік формування.

38) Облік витрат по елементах і визнання фінансових результатів.

39) Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

40) Склад витрат, що не включаються у виробничу собівартість продукції

41) Склад та облік адміністративних витрат.

42) Склад та облік витрат на збут.

43) Склад та облік інших операційних витрат.

44) Формування та облік фінансових результатів на основі рахунків 9 класу.

45) Сутність, мета та завдання аудиту.

46) Порівняльна характеристика аудиту і ревізії.

47) Законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні.

48) Класифікація аудиторських послуг (завдань)

49) Професійна етика аудиторів, їх права та обов’язки

50) Юридична відповідальність аудиторів


Види господарського обліку, їх завдання та взаємозв’язок. Мета бухгалтерського обліку

У сучасній літературі набула поширення класифікація обліку за видами, згідно з якою виділяють: оперативний (оперативно-технічний), бухгалтерський та статистичний облік, які у своїй сукупності складають єдину систему господарського обліку.

Інформаційні потреби щогодинного, щозмінного, щоденного управління, коли потрібне гнучке маневрування, постійне регулювання, контроль та оцінювання виконання робіт, забезпечує оперативний (оперативно-технічний) облік. Завдяки йому керівництво підприємства отримує необхідні оперативні дані про виконання виробничої програми та замовлень, використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, реалізацію продукції, формування собівартості продукції та прибутку, дотримання кошторису загально-виробничих та загальногосподарських витрат і т.п.

З метою пошуку узагальнюючих даних про стан того чи іншого господарства, про зміни, які у ньому відбувалися, про взаємозв’язки та взаємовідносини господарства з іншими господарствами і визначення на цій підставі результатів господарювання здійснюють бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік являє собою основу інформаційного забезпечення. У його системі формується близько 80 % усього обсягу інформації щодо діяльності підприємства.

Статистичний облік застосовують з метою отримання інформації про показники, які характеризують закономірності та тенденції розвитку господарства: наявність обладнання, визначення середньої заробітної плати за категоріями працюючих, кількість та якість виробленої продукції, рівень використання робочого часу тощо.

Всі три види обліку — оперативний, бухгалтерський і статистичний — перебувають у тісному взаємозв’язку, доповнюють однин одного і створюють єдину систему народногосподарського обліку. Так, бухгалтерський облік використовує дані оперативного табельного обліку для нарахування заробітної плати. Узагальнюючи показники бухгалтерського обліку, статистика вивчає розміщення та використання матеріальних і трудових ресурсів країни, забезпечує інформацію для прогнозування їх розвитку.

Виходячи з міжнародного досвіду, бухгалтерський облік поділяється на три підсистеми: фінансовий, управлінський, податковий.

Суть фінансового обліку полягає у накопиченні інформації щодо всіх аспектів діяльності підприємства. Це офіційний облік, який підприємства ведуть відповідно до їх облікової політики та чинних законодавчо-нормативних документів. Відтак, у фінансовому обліку відображуються операції та процеси, пов’язані з обліком наявності й руху основних і оборотних засобів, коштів, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, обліком джерел утворення майна. На підставі фінансового обліку складається офіційна бухгалтерська звітність, яка використовується внутрішніми та зовнішніми користувачами.

Управлінський облік призначено для накопичення інформації та для внутрішніх потреб, а тому часто його називають виробничим внутрішнім обліком. Особливістю управлінського обліку є те, що його підприємства ведуть за власною методикою, яка не регламентується законодавчо-нормативними матеріалами. Здебільшого це процеси та операції, пов’язані з обліком витрат та формуванням собівартості.

Спільність цих видів обліку полягає в тому, що вони базуються на єдиних принципах і методології, мають одну ціль, яка полягає у своєчасному одержанні інформації для прийняття управлінських рішень.

Різниця цих видів бухгалтерського обліку полягає:

- у різній методиці накопичення інформації, що випливає з форм і методів ведення кожного виду обліку;

- у різних користувачах інформації;

- у різних строках накопичення, обробки та передачі інформації.

Вітчизняна практика оподаткування діяльності підприємств призвела до значного зростання обсягів облікової роботи бухгалтерських служб щодо розрахунків податків і платежів, що, в свою чергу, призвело до виникнення податкового обліку. В Законі України “Про оподаткування прибутку підприємства” наводиться визначення податкового обліку як підсистеми бухгалтерського обліку, яка на підставі затверджених державою правил виконує функції нарахування і сплати податків та надання інформації про це відповідним державним органам. Тобто податковий облік – це бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом за податками.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.38.244 (0.042 с.)