ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік фінансових результатів 

 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінан­сові результати" передбачено формування фінансових результатів за вида­ми діяльності: від основної, операційної, фінансової та іншої діяльності підприємства.

 

 

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів______

В попередніх розділах підручника ми розглянули порядок формування доходів і витрат підприємства (табл. 20.1, 20.2) відповідно до конкретних П(С)БО. Розглянемо, як визначаються фінансові результати кожного виду діяльності на конкретних прикладах.

Для обліку доходів, витрат і фінансових результатів та складання зві­ту про фінансові результати використовуються рахунки 7,8,9 класів. Ці рахунки можна назвати номінальними. На кінець відповідного звітного періоду сальдо за рахунками 7 і 9 класу переносяться на рахунки фінансових результатів.

Кожного нового звітного періоду рахунки 7 і 9 класів починаються з нульового сальдо.

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і ор­ганізацій передбачає підприємствам самим обирати закриття рахунків 7 і 9 класів щомісяця або по закінченні звітного періоду.

Для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно по­рівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отри­мання цих доходів.

Фінансові результати визначаються на рахунку 79 "Фінансові резуль­тати". За дебетом цього рахунку відображаються суми витрат в порядку їх закриття, а також належна сума нарахованого податку на прибуток, за кре­дитом - суми в порядку закриття рахунків обліку доходів. Цей рахунок маг чотири субрахунки, на яких визначається фінансовий результат по кожно­му виду діяльності.

14.3.1 Визначення фінансових результатів від операційної діяль­ності

 

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фі­нансовий результат від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, а також інші операційні доходи і витрати, які наведені в таблицях 20.1 і 20.2.

Фінансовий результат від операційної діяльності визначається на ра­хунку 791 "Результат основної діяльності". На кінець звітного періоду за даними цього рахунку розраховується прибуток (збиток).

Фінансовий результат основної діяльності.Розглянемо визначення фінансового результату основної діяльності виробничого підприємства.

1. Відображаємо виручку від реалізації продукції

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 9000

Кт 701"Дохід від реалізації готової продукції" - 9000

2. ПДВ, акцизний збір, інші податки і обов'язкові платежі

Дт 701"Дохід від реалізації готової продукції" - 1500

Кт 64 "Розрахунки за податками і платежами" -1500

3. Списана собівартість реалізованої продукції.

Дт 901"Собівартість реалізованої готової продукції" - 5000

Кт 26 "Готова продукція" - 5000

4. Списали чистий дохід (різниця між доходом від реалізації і сумою пода­тків і зборів, які включаються в ціну продукції) на фінансовий результат.

Дт 701"Дохід від реалізації готової продукції" - 7500

Кт 791"Результат основної діяльності" - 7500

 

16337

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів_______

5. Списання собівартості реалізованої готової продукції на фінансовий ре­зультат.

Дт 791"Результат основної діяльності" - 5000

Кт 901"Собівартість реалізованої готової продукції" - 5000

Списання витрат періоду на фінансовий результат,

6.Списання адміністративних витрат на фінансовий результат.

Дт 791"Результат основної діяльності" - 1000

Кт 92"Адміністративні витрати" - 1000

5. Списання витрат на збут на фінансовий результат.

Дт 791"Результат основної діяльності" - 500

Кт 93"Витрати на збут" - 500

У нашому прикладі прибуток від реалізації виготовленої продукції склав

1000 грн. (7500-6500=1000):

Розглянемо той же приклад, але з урахуванням доходів і витрат від іншої операційної діяльності за той же звітний період.

1. Відобразили дохід від реалізації оборотних активів.

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 900

Кт 712"Дохід від реалізації інших оборотних активів " - 900

2. Визначили ПДВ.

Дт 712"Дохід від реалізації інших оборотних активів " - 150

Кт 641"Розрахунки за податками" -150

3. Списали чистий дохід на фінансовий результат.

Дт 712"Дохід від реалізації інших оборотних активів " – 750

Кт 791"Результат основної діяльності" - 750

4. Списали реалізовані оборотні активи.

Дт 943"Собівартість реалізованих виробничих запасів" - 550

Кт 201"Сировина і матеріали" - 550

5. Списали собівартість реалізованих виробничих запасів на фінансовий

результат.

Дт 791"Результат основної діяльності" - 550

Кт 943"Собівартість реалізованих виробничих запасів" - 550

Визначимо фінансовий результат.

Прибуток склав 1200 грн. У другому прикладі ми визначили фінансо­вий результат від операційної діяльності.

 

 

_______________ 14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів______

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.007 с.)