Результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностейМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностейна"_"_________200_ р.

на підставі наказу (розпорядження) №_____від "___"______200_p. про­ведено інвентаризацію фактичної наявності товарно-матеріальних ціннос­тей, що знаходяться на матеріальному зберіганні

______________________________________________________

посада прізвище, ім'я, по батькові

Знімання залишків:

почато "__"____200 jp.

закінчено " "___200 р.

 

При інвентаризації встановлено таке

№ п/ п Номенклатурний номер Найменування товарно-матеріальних цінностей Одиниця виміру Ціна, грн.
  Результати інвентаризаціїі Пересортиця
Лишки Нестачі Лишки Нестачі
  К-сть Сума, грн. К-сть Сума, грн. К-сть Сума, грн. К-сть Сума, грн.
 
  Відрегульовано за рахунок уточнення записів обліку Списані нестачі в межах норм втрат Віднесено на винних осіб, Кг грн.
  Лишки Нестачі
  К-сть Сума, грн. К-сть Сума, грн. К-сть Сума, грн. К-сть Сума, грн.
 
                                     

 

 

Всього на сторінці порядкових номерів_________з № __ по №__

прописом

Кількість в натуральних показниках

 

Бухгалтер__________(підпис)

Рисунок 7. 7 Типова форма звірювальної відомості

 

7 Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку

 

Висновки інвентаризаційної комісії, пропозиції та рішення оформля­ються протоколом, який затверджується керівником підприємства, устано­ви, організації. Результати інвентаризації включають у звіт за період, в якому завершена інвентаризація, а також в річний звіт.

Доречно зауважити, що на всі розбіжності матеріально відповідальні особи дають письмові пояснення та відшкодовують виявлені недостачі (причому ТМЦ за продажною ціною). Методика проведення і техніка інве­нтаризації окремих видів засобів має певні особливості.

Наприклад, методика проведення інвентаризації матеріальних ціннос­тей містить наступні елементи:

1. Визначення об'єкта інвентаризації.

2. Утворення інвентаризаційної комісії.

3. Робота на місці зберігання цінностей. 3.1.Складання матеріального звіту.

3.2. Складання інветаризаційного опису цінностей:

а) придатних для використання;

б) непридатних для використання (зіпсованих).

3.3. Визначення загального результату.

3.4. Складання висновку, пропозицій та рішення.

3.5. Оформлення протоколу.

4. Обробка інвентаризаційних описів у бухгалтерії.

4.1. Складання порівняльної відомості.

4.2. Визначення кінцевого результату.

4.3. Складання висновку головним бухгалтером.

5. Передача цінностей під звіт матеріально відповідальній особі.

6. Рішення щодо регулювання розбіжностей.

7. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського

обліку.

8. Відшкодування виявлених недостач з винних матеріально-відповідальних осіб.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей (переважування, об­мірювання, підрахунок) проводиться в такому порядку, як їх розміщено на складі, уникаючи безладного переходу від одного виду цінностей до іншо­го.

Інвентаризаційні описи складаються окремо на товарно-матеріальні цінності, які перебувають у дорозі, не оплачені у строк покупцями відван­тажені товари і цінності, ті, що знаходяться на складі інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, в переробці).

Для опису малоцінних та швидкозношуваних предметів, які видані в індивідуальне користування працівників, допускається складання групових інвентаризаційних описів (із зазначенням в них відповідальних за ці пред­мети осіб та їх особистих підписів в описах).

Залежно від об'єктів інвентаризації методика проведення останньої змінюється в пункті 3 "Робота на місці зберігання цінностей".

Основні засоби оглядаються комісією в натурі і відображаються в ін­вентаризаційному описі з вказанням повного найменування, призначення та інвентарного номера об'єкта. При виявленні необлікованих раніше об'єктів встановлюється, коли та за чиїм розпорядженням споруджено не-обліковані об'єкти, за рахунок яких джерел списані затрати на їх спору-

 

7 Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку

 

дження, з відображенням цих даних в протоколі засідання інвентаризацій­ної комісії.

Дані об'єкти оцінюють за відновною вартістю і зазначають ступінь зношення, причому оцінку і знос оформляють актами.

На непридатні до подальшої експлуатації об'єкти складають окремі описи.

Інвентаризація незавершеного виробництва (предметів, що перебува­ють у незакінченому виробничому процесі чи об'єкті виробництва) прово­диться по кожному окремому виробничому підрозділу чи об'єкту будів­ництва з вказанням ступеня готовності, з виключенням бракованих деталей та виробів, залишків невикористаної сировини, напівфабрикатів і матеріа­лів.

Інвентаризацію грошових коштів, цінних паперів і документів суворої звітності, що зберігаються в касі, проводять не рідше одного разу на місяць шляхом їх поаркушного перерахунку. Документи або розписки до залиш­ків каси не включають.

У разі недостачі або надлишку в акті зазначають їх суму і умови, що спричинили їх виникнення.

Перевірка розрахунків між підприємствами, організаціями та особами здійснюється за документами. Всім дебіторам підприємства кредитори по­винні передати контокорентні виписки, тобто виписки з особових рахунків про їх заборгованість, які пред'являються інвентаризаційній комісії про підтвердження реальності заборгованості. Підприємства-дебітори в 10-денний строк від дня їх одержання повинні підтвердити залишок або по­відомити свої заперечення.

У випадках виявлення спірних сум, якщо вони не з'ясовані до кінця звітного періоду, розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються кожною стороною за даними своїх бухгалтерських обліків та призначають­ся ними правильними, після чого передаються на розгляд арбітражу або судових органів для стягнення дебіторської заборгованості. Суми дебітор­ських заборгованостей, строки позову по яких минули, а також інші безна­дійні борги списуються на резерв сумнівних боргів.

Суми кредиторської, а також депонентської заборгованості, по яких минув строк позову, підлягають внесенню в дохід бюджету (державні під­приємства) або зарахуванню в дохід підприємства.

Інвентаризація сировини, готової продукції, товарів на складах та ін­ших цінностей проводиться аналогічно інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

Контрольні запитання

 

1. На підставі чого отримують первинну облікову інформацію?

2. Що таке документ?

3. Як називається спосіб оформлення господарських операцій відповід­ними документами?

4. Яким нормативним актом визначений порядок створення, прийняття, відображення документів у бухгалтерському обліку та правила їх збері­гання?

 

7 Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського обліку

 

5. Скільки фаз містить процес документування?

6. Які господарські операції чи факти господарської діяльності знаходять відображення в бухгалтерському обліку?

7. Що фіксують первинні документи?

8. Коли оформляють бухгалтерські документи?

9. Що таке носії первинної облікової інформації? Назвіть види носіїв.

10. Назвіть ознаки господарської операції, за якими систематизують та групують господарські факти.

11. Що є змістом бухгалтерського документа?

12. Чим визначається кількість і зміст реквізитів?

13. Які вимоги до оформлення первинних документів?

14. Які етапи бухгалтерського опрацювання документів?

15. Які функції бухгалтерських документів?

16. За якими ознаками класифікуються бухгалтерські документи?

17. Що називається регістром?

18. Як поділяють облікові регістри за видами бухгалтерських записів?

19. На кого покладається контроль за дотриманням графіка документообі­гу?

20. Як зберігають використані бухгалтерські документи?

21. Які фактори зумовлюють юридичну силу документів?

22. Хто відповідає за оформлення бухгалтерських документів та за досто­вірність даних, які в них наведені?

23. На кого покладається відповідальність за забезпечення фіксування всіх господарських операцій в первинних документах та збереження від­працьованих документів?

24. Що роблять з виявленими незаконними документами?

25. Які основні причини розбіжностей між реальним і обліковим відобра­женням стану господарських засобів, джерел їх утворення та результа­тів діяльності?

26. Що називається інвентаризацією?

27. Які бувають види інвентаризації? Охарактеризуйте види інвентаризації.

 

 

 

_______________________8 Організація бухгалтерського обліку____________________

Розділ 8

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Після вивчення розділу 8 ви повинні знати:

• з якою метою та ким проводиться регулювання бухгалтерського обліку;

• які фактори впливають на організацію бухгалтерського обліку на під­приємстві;

• які передумови раціональної організації бухгалтерського обліку;

• як організовують обліковий процес;

• про об'єкти організації бухгалтерського обліку;

• про форми організації бухгалтерського обліку;

• про структуру бухгалтерської служби;

• про права та обов'язки головного бухгалтера.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.006 с.)