Способи організації облікового процесу на підприємствах України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Способи організації облікового процесу на підприємствах України 

Бухгалтерський облік на підприємствах, в установах та організаціях може здійснюватися:

бухгалтерською службою (відділом), що є самостійним підрозділом підприємства і очолюється головним бухгалтером або штатним бухгал­тером;

централізованою бухгалтерією,

спеціальною організацією (аудиторською фірмою) або нештатним фа-хівцем-бухгалтером (зареєстрованим як підприємець без створення юридичної особи) на договірних засадах, якщо підприємство, установа, організація не мають бухгалтерської служби;

самостійно власниками або керівниками (виконавчими директорами) на невеликих підприємствах (ця форма бухгалтерського обліку не може бути застосована на підприємствах, звітність яких повинна оприлюд­нюватись).

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство в особі власника (керівника, виконавчого органу) самостійно вибирає форми його організації.

Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності великих і середніх підприємств, організацій і установ здійснюють працівники бухга­лтерії.

Залежно від розподілу облікової праці між головною бухгалтерією, його оперативно відокремленими структурними підрозділами підприємст­ва, організації, установи розрізняють дві організаційні форми бухгалтерсь­кого обліку:

1) централізовану;

2) децентралізовану.

При централізованій формі бухгалтерського обліку весь обліковий апарат зосереджений у центральній бухгалтерії й адміністративно та мето­дологічно підпорядкований головному бухгалтеру.

При децентралізованій формі бухгалтерського обліку частина обліко­вого апарату бухгалтерії підприємства міститься у складі окремих вироб­ничих підрозділів й адміністративно підпорядкована керівникам цих під­розділів, а методологічно - головному бухгалтеру.

Особливою формою розподілу праці облікового апарату, який обслу­говує у веденні бухгалтерського обліку групу однорідних підприємств, ор­ганізацій та установ, є централізована бухгалтерія.

 

 

6'"

_______________________8 Організація бухгалтерського обліку____________________

Структура бухгалтерської служби значною мірою залежить від основ­них факторів діяльності підприємства, таких, як обсяг господарської діяль­ності, кількість найменувань товарно-матеріальних цінностей, число по­стачальників та споживачів, чисельність працівників, кількість первинних документів, використання в бухгалтерському обліку ЕОМ тощо.

Найбільш повною с така структура бухгалтерії, коли працівників роз­поділяють за функціональними обов'язками по окремих групах (рисунок 8.1), зокрема:

• група обліку фінансово-розрахункових операцій (фінансова група) -працівники здійснюють облік грошових коштів у касі підприємства, на рахунках банку, підзвітних сум, контролюють додержання фінансової та платіжної дисциплін;

• група обліку розрахунків (розрахункова група) - працівники проводять облік і контроль розрахунків із заробітної плати з робітниками і службо­вцями підприємства, з фінансовими та податковими органами з податків, нарахувань, утримань та перерахувань коштів, ведуть облік з депонен­тами;

• група матеріального обліку (матеріальна група) - працівники ведуть об­лік придбання, заготівлі та витрат товарно-матеріальних цінностей та малоцінних і швидкозношуваних предметів, облік розрахунків з поста­чальниками, контролюють стан складського обліку та беруть участь в інвентаризації цих цінностей;

• група обліку готової продукції і її реалізації (виробничо-калькуляційна група) - працівники здійснюють облік витрат на виробництво всіх видів продукції, калькулювання фактичної собівартості продукції, облікову­ють надходження з виробництва готової продукції, її відвантаження і ре­алізацію, ведуть розрахунки з покупцями, складають звітність про виго­товлену та реалізовану продукцію;

• група обліку основних засобів - працівники здійснюють облік надхо­дження, внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів, ведуть їх документальне оформлення, беруть участь у проведенні інвентариза­ції основних засобів, складають встановлену звітність, проводять нара­хування амортизації.

 

 

Рисунок 8.1 Повна структура бухгалтерської служби

 

_______________________8 Організація бухгалтерського обліку ______

 

Всі вищенаведені функції кожного облікового працівника, відповіда­льність за ведення обліку, його обов'язки та права визначаються службо­вими характеристиками та посадовими інструкціями (приклад - посадова інструкція головного бухгалтера - наведений у додатку 4).

Очолює роботу бухгалтерської служби головний бухгалтер, який в адміністративному відношенні підпорядкований безпосередньо керівнику підприємства.

Крім вище наведеної структури бухгалтерської служби, можливі її спрощені схеми.

За організацію бухгалтерського обліку на підприємствах відповідають їх власники (керівники).

Призначення на посаду і звільнення від обов'язків головного бухгал­тера проводиться керівником підприємства, а при наявності - з наступним затвердженням вищим керівним органом або власником.

Згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фі­нансову звітність України" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV головний бух­галтер або особа, якій доручено ведення бухгалтерського обліку підприєм­ства, зобов'язані:

• забезпечувати дотримання на підприємстві встановлених єдиних мето­дологічних засад бухгалтерського обліку;

• забезпечувати складання та подання у встановлені строки фінансової звітності користувачам зазначеної звітності, яка визначена законодавст­вом;

• здійснювати (організовувати) контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

• брати участь в оформленні документів, пов'язаних з нестачею, крадіж­ками та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки й псування активів підприємства з винних осіб;

• здійснювати перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представ­ництвах та інших підрозділах підприємства.

Крім обов'язків, головному бухгалтеру надані і широкі права. Зокре­ма, головний бухгалтер має право встановлювати для всіх підрозділів під­приємства вимоги щодо порядку оформлення господарських операцій, строки оформлення та подання до бухгалтерії необхідних документів і ві­домостей виробничими підрозділами та службами підприємства; право за­тримувати виконання неправильних і зовсім не виконувати незаконні роз­порядження з повідомленням про це керівника підприємства, вищих керів­них органів тощо.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 259; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)