Класифікація господарських засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація господарських засобів 

Господарські засоби - це майно підприємства: будівлі, матеріали, грошові кошти та інше. Але спочатку розглянемо, за рахунок чого утво­рюються господарські засоби, тобто розглянемо джерела утворення госпо­дарських засобів.

 

 

____________________________2 Бухгалтерський баланс_________________

На стадії утворення підприємство отримує від своїх засновників стар­товий (початковий) капітал у вигляді внесків у статутний фонд. Для реєст­рації підприємства потрібно декілька документів, серед яких найважливі­шим є статут. Це як паспорт для людини. В статуті наведено багато даних: назва підприємства, адреса, види діяльності, статутний капітал та інше. Ось чому стартовий капітал називається статутним: він вказується в стату­ті підприємства.1 В подальшій діяльності він залишається незмінним, тобто ніякі господарські операції не можуть збільшити або зменшити статутний капітал. Згідно з законодавством статутний капітал змінюється тільки на підставі рішення загальних зборів акціонерів чи засновників підприємства. Внесок засновників - це власні кошти цього підприємства. Це єдине дже­рело господарських засобів підприємства в момент його утворення. Л в процесі діяльності підприємство, як правило, отримує прибуток. Після сплати всіх податків сума прибутку є також власністю підприємства. Та­ким чином, прибуток є джерелом власних засобів. На даному етапі еконо­мічного розвитку для абсолютної більшості підприємств інших джерел власних коштів, крім статутного капіталу і прибутку, не існує. Якщо за ра­хунок прибутку на підприємстві створюється резервний капітал, то він та­кож відноситься до джерел власних коштів, оскільки це прибуток, тільки відокремлений на конкретні цілі.

В процесі діяльності підприємство використовує не тільки власні ко­шти, але і позичені. Позичені кошти виступають у вигляді позик банків. Крім того, підприємство, як правило, має борг перед своїми постачальни­ками: від постачальника щось (товари, матеріали, сировину та інше) отри­мали, але ще не сплатили через різні причини: не настав термін платежу згідно з умовою договору, немає грошей для оплати та інше. Таким чином гроші, які належать постачальнику, деякий момент будуть в обігу у під­приємства, тобто підприємство використовує не власні, а позичені кошти.

В обігу підприємства часто знаходяться такі позикові кошти, як несплачена заробітна плата працівникам, несплачені податки. Цей борг ви­никає в зв'язку з тим, що не настав термін його сплати. Наприклад, пекар­ня випікає хліб. В ціні кожної буханки хліба є заробітна плата працівників, податок на додану вартість, інші податки. Хліб реалізується кожний день, а податки і заробітну плату сплачують у встановлений термін. Значить, до настання терміну ці гроші використовує підприємство. А ці гроші не нале­жать підприємству, тобто вони є позиковими. Якщо підприємство отрима­ло аванс від свого замовника, то це також позикові кошти до моменту ви­конання замовлення. Можуть бути і інші борги. Всі борги такого роду на­зиваються кредиторськими, тобто інші борги - це інші кредитори. Таким чином, кредитори - це підприємства і організації, перед якими дане під­приємство мас зобов'язання, а сама заборгованість називається кредитор­ською.

Все вищевикладене можна подати у вигляді схеми (Рисунок 2,1).

 

________________________________________

1 Це положення справедливе для всіх підприємств, які утворені в формі товариств, тоб­то тих, де засновників два і більше. Там. де один засновник (приватне або державне підприємство), величина статутного капіталу може не фіксуватися в статуті. 16

 

2 Бухгалтерський баланс

__________________________________________________________________________

 

Рисунок 2.1 - Класифікація джерел формування господарських засобів

 

 

Яке ж повинно бути співвідношення між власними і позиковими кош­тами підприємства? Може бути 1:0. Таке співвідношення на практиці зу­стрічається, насамперед, в тому випадку, коли підприємство тільки зареєс­тровано, тобто діяльність його ще не розпочалась. А може бути 0:1. Це ду­же рідко зустрічається на практиці, але може бути у випадку, коли підпри­ємство мас збитки, які більші, ніж статутний капітал. В літературі зустрі­чається рекомендоване нормативне значення як 1:1, тобто коли власні і по­зикові джерела рівні. Але з цим важко погодитись, оскільки це співвідно­шення залежить від багатьох факторів й, насамперед, від виду діяльності. Наприклад, для аудиторських фірм, де гроші заробляють розумовою пра­цею, а не за рахунок обігу коштів, частка власних джерел повинна бути бі­льша. В торгівлі ж, де "гроші роблять гроші", навпаки, частка позичених джерел може бути більшою. Існує дуже цікавий показник - коефіцієнт не­залежності фірми від кредиторів (Кн). Він може розраховуватись за двома методами.

 

Власні кошти

Кн1 =Позичені кошти , або

Кн2 = Власні кошти

Власні кошти + Позичені кошти

Таким чином, значення цих коефіцієнтів на підприємствах різного ви­ду діяльності може бути різне, але шляхом досліджень можна вивести оп­тимальне значення цього показника для конкретних умов.

Таким чином, ми розглянули, звідки беруться гроші для формування господарських засобів. А зараз розглянемо, в якій формі у підприємства бувають господарські засоби, у вигляді чого, тобто розглянемо, куди під­приємство вклало і власні, і позичені кошти.

 

 

 

_______________________2 Бухгалтерський баланс_______________________

 

Слід насамперед розуміти те, що сума власних і позичених коштів по­винна обов'язково дорівнювати сумі всіх господарських засобів підприєм­ства.

І друге, що треба розуміти, це те, що всі господарські засоби діляться на дві групи: ті, які знаходяться в обігу на підприємстві, і ті, які вилучені з обігу (позаобігові, необоротні кошти). До обігових належать ті, які протя­гом, як правило, року можуть перетворитися в гроші. Тобто підприємство, маючи гроші ( Г ), придбає сировину ( Т ), яку відпускає в виробництво ( В ) для виготовлення готової продукції ( Т' ), а після реалізації цієї продукції підприємство одержує гроші (Г'). Таким чином, відбувається кругообіг:

 

Кількість таких оборотів за рік може бути великою, якщо виробницт­во має короткий операційний цикл (легка, харчова промисловість та інше), а може бути один-два, якщо виробничий технологічний цикл довгий (буді­вництво, кораблебудування та інше). Дуже важливо, щоб у підприємства якомога більше засобів знаходилося в обігу, бо саме ці гроші, які знахо­дяться в обігу, приносять нові гроші. Але частину грошей підприємство вимушене вилучити з обігу: купити або побудувати офіс, корпуси цехів, обладнання і все інше, що протягом року в гроші не перетвориться. Ці гос­подарські засоби називаються необоротними. На рисунку 2.2. наведена класифікація господарських засобів за їх розміщенням.

Рисунок 2.2 - Класифікація господарських засобів за їх розміщенням

 

Як бачимо, до обігових коштів належать, крім перерахованих раніше виробничих запасів (сировина, матеріали, паливо та інше), незавершене виробництво, готова продукція, гроші, видані аванси і інші дебітори. Дебі­тори - це підприємства, організації і особи, які заборгували даному під­приємству, тобто борг покупців - це теж дебітори.

 

 

_______________________2 Бухгалтерський баланс______________________

 

Співвідношення між необіговими і обіговими засобами може бути та­кож різне. Невеличкі торгові фірми і посередники зовсім не мають основ­них і інших необоротних засобів (вони часто беруть основні засоби в орен­ду). В той же час є такі види діяльності, де дуже багато необоротних засо­бів (підприємства нафтогазодобувного комплексу та інші).

 

Зміст і структура балансу

 

Розглянувши класифікацію господарських засобів, для прикладу на­ведемо бухгалтерський баланс умовного підприємства.

 

Баланс1

LTD ˝Студент˝ на 31.12.200Хр. (тис.грн.)

АКТИВ СУМА ПАСИВ СУМА
І .Необоротні активи 1.1 Основні засоби 1.2Незавершене будівництво   2.Оборотні активи 2.1Виробничі запаси сировини та матеріалів 2.2 Незавершене виробництво 2.3 Готова продукція 2.4 Борг покупців 2.5 Розрахунковий рахунок 2.6 Каса 2.7 Аванси видані 2.8 Інші дебітори 45   55   1.Власні кошти 1.1 Статутний капітал 1.2 Прибуток 1.3 Додатковий капітал 2.Позикові кошти 2.1 Позика банку 2.2 Борг постачальнику 2.3 Борг по заробітній платі 2.4 Борг бюджету 2.5 Аванси отримані 2.6 Інші кредитори 60 40  
   
   
   
БАЛАНС БАЛАНС

 

Таким чином, баланс - це таблиця, яка має дві сторони: ліва назива­ється актив, а права - пасив.

Спробуємо тепер провести паралель між класифікаціями господарсь­ких засобів і наведеним балансом. Очевидно, можна зробити висновок, що в балансі показані кошти підприємства (і в активі, і в пасиві всі кошти, якими володіє це підприємство), але в пасиві вони класифіковані за джере­лами формування (звідки взялись ці кошти), а в активі ці ж самі кошти, але згруповані за їх використанням, вкладенням.

Тепер можна поставити питання, чому в балансі актив завжди дорів­нює пасиву, і відповісти так: тому, що і в пасиві, і в активі мова йде про те саме - про господарські кошти, якими володіє підприємство, але в пасиві вони згруповані за джерелами утворення, а в активі - за їх використанням.

_______________________

Цей баланс учбовий, в зв'язку з цим його форма трохи спрощена, але це не впливає на його суть. Форма сучасного балансу визначена П(С)БО 2 (див. додаток 1).

 

_______________________2 Бухгалтерський баланс_______________________

Ідея балансу розроблена в працях Л. Пачолі (1445-1517). Купці Італії звернулись до відомого математика з проханням придумати такий метод обліку, щоб в будь-яку мить вони знали, скільки чого вони мають (актив) і кому все це належить (пасив).

Але на баланс можна поглянути і з іншого боку. Схематично баланс можна представити таким чином:

АКТИВ ПАСИВ
АКТИВИ ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
ПАСИВИ (зобов,язання)

 

В пасиві балансу відокремлюються дві частини: власні кошти (статут­ний капітал, прибуток та інше), це називається власним капіталом (К), і позичені кошти (борги), які називаються пасивами (II), або зо­бов'язаннями. За рахунок всіх коштів (і власних, і позичених) підприємст­во придбає основні засоби, матеріали та інше, тобто угворює активи.

Таким чином, ми підійшли до дуже важливого балансового рівняння -воно ще називається рівнянням бухгалтерського обліку : А = К + П. З балансового рівняння отримуємо: А - П = К.

Таким чином, власний капітал можна визначити як нетто активи, тоб­то чисті активи (активи за вирахуванням боргів). В П(С)БО 1 дані такі визначення:

активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економіч­них вигод в майбутньому;

зобов 'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди;

власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань;

баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Дуже важливо на даному етапі вивчення бухгалтерського обліку чітко зрозуміти, що відноситься до активних статтей балансу, і що до пасивних, і чому. Щоб розібратися в цьому більш детально, наведемо приклад балансу новоствореного підприємства при умові, що в статуті підприємства вказа­ний статутний капітал в сумі 10000 грн. і вся ця сума внесена засновника­ми на розрахунковий рахунок цього підприємства. Баланс в такому випад­ку буде виглядати таким чином:

 

___________________

Звичайно власний капітал називають просто капітал.

_______________________2 Бухгалтерський баланс____________________________

 

Зверніть увагу, що гроші відображені в активі балансу, а їх джерело (звідки вони взялися) - статутний капітал - в пасиві.

Продовжимо приклад. Нехай це підприємство взяло в банку позику і зарахувало на розрахунковий рахунок 15000 грн. Після цієї операції наве­дений баланс зміниться таким чином:

 

І знову бачимо, що гроші, отримані з банку, - це актив, а джерело цих грошей - позика банку, тобто борг банку, який показується в пасиві.

Продовжимо приклад. Нехай це підприємство купило товарів на 16000 грн. Гроші за цей товар сплачені. Після цієї операції баланс підпри­ємства буде мати вигляд:

В даному випадку не виникло нових джерел формування активів, тільки гроші підприємство перетворило в товари.

Нехай це підприємство продало цей товар за 25000 грн. Гроші надій­шли на розрахунковий рахунок, тобто товар, який купили за 16000 грн., продали за 25000 грн. Підприємство отримало прибуток в розмірі 9000 грн. Після цієї операції баланс буде наступним:

 

 

Таким чином, прибуток - це пасивний рахунок, а виручка, в яку вхо­дить і сума прибутку, зараховується до активу балансу на розрахунковий

 

 

 

____________________________2 Бухгалтерський баланс__________________________

рахунок. Тобто підприємство отримало прибуток, звичайно, у вигляді гро­шей, а джерелом цих грошей є прибуток.

Щоб краще уявити собі баланс, можна навести і такий приклад. У вас було 5 грн. Ви позичили ще 20 грн., тоді грошей у вас - 25 грн., в тому чи­слі 5 власних і 20 позичених. Якщо ви з цими грошима пішли на ринок, купили 5 кг яблук за ціною 2 грн. за кг і 1 кг цукерок за ціною 5 грн. за кг, тоді ваш баланс буде виглядати так:

АКТИВ СУМА ПАСИВ СУМА
Гроші, які залишилися Цукерки Яблука Власні кошти Позичені кошти
ВСЬОГО ВСЬОГО

 

Зверніть увагу, що ви не зможете встановити за активом балансу, за чиї гроші ви купували яблука і цукерки, а чиї гроші залишилися, тобто ак­тив балансу не відповідає на питання: чиє це? Право власності на весь ак­тив в сукупності зафіксовано в пасиві: з того, чим ви володієте, 20% ваше (5/25), а 80% (20/25) - не ваше, позичене.

Щоб краще зрозуміти суть балансу, а саме що належить до активних, а що - до пасивних статей балансу, наведемо приклад балансу комерційно­го банку.

 

Баланс комерційного банку станом на......

(тис.грн.)

АКТИВ СУМА ПАСИВ СУМА
1. Основні засоби 2. Каса 3. Коррахунок в НБУ 4. Видані позики: - іншим банкам; - підприємствам   1. Статутний капітал 2. Прибуток 3. Інші види капіталу 4.Розрахункові рахунки клієнтів 5. Депозити  
БАЛАНС   БАЛАНС  

 

Зверніть увагу на те, що в балансі банку розрахункові рахунки клієн­тів - це пасивна стаття, тому що для банку - це позичені гроші. В зв'язку з цим, коли клієнт отримує від банку виписку зі свого розрахункового раху­нку, то бачить, що його розрахунковий рахунок пасивний, а в обліку у клі­єнта - активний. Це пов'язано з тим, що клієнт бере виписку з банківсько­го обліку. І навпаки: стаття балансу "Позики банку" в обліку клієнта паси­вна, а в банку - активна, тому що відображає, куди розміщені (використа­ні) кошти банком.

Таким чином, баланс банку за ідеологією його побудови нічим не від­різняється від балансу підприємства.

Дуже важливо навчитись читати баланс, розуміти його. Прем'єр-міністр В.Ющенко, який довго очолював НБУ, в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що він відчув себе дуже щасливим, коли зрозумів зміст балансу.

Щоб краще зрозуміти баланс, треба усвідомити, що:

• підсумок (валюта) балансу - це вартість усього, чим володіє підприємс­тво;

 

_______________________2 Бухгалтерський баланс____________________________

 

• це майно утворилось за рахунок власних коштів (1-ий розділ пасиву ба­лансу) і за рахунок позичених;

• частину коштів підприємство вилучає з обігу (1-ий розділ активу балан­су), а інші кошти знаходяться в обігу. Обігові кошти - це робочі активи, на відміну від неробочих, до яких належать вилучені з обігу кошти під­приємства;

• якщо в балансі власних коштів 60000 грн., а вилучено з обігу 45000 грн. (див. Баланс LTD "Студент" на crop. 19), значить, 15000 грн. власних коштів знаходяться в обігу. Це називається власним робочим капіталом, або власними обіговими коштами.

Власні обігові кошти можна розрахувати й інакше: від загальної суми обігових коштів (55 тис. грн.) відняти позичені кошти (40 тис. грн.). Отри­маємо ту ж саму суму (15 тис. грн.). Спробуйте вдуматись, чому це так.

Розглянемо таку ситуацію. Підприємство має власні кошти в сумі 60000 ірн., а необігові - 75000 грн. Це значить, що підприємство вилучило з обігу на термін більш ніж рік не тільки всі власні кошти (60000 грн.), а і позикові (15000 грн.). В такій ситуації (якщо немає довгострокових паси­вів) підприємству не вистачить своїх грошей для погашення всіх поточних боргів, а в обігу підприємства знаходяться тільки позикові кошти, а влас­них - немає. Така ситуація є несприятливою.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 321; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.02 с.)