Заборгованість но виплатах відпустокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заборгованість но виплатах відпусток 

Працівники підприємств мають право на щорічну оплачувану відпус­тку. Питання державних гарантій і відносин, пов'язані з мінімальною три­валістю відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, а також інші умови реалізації цього права, як зазначається в Конституції, визначаються чин­ним законодавством: Кодексом законів про працю України (КЗпП), Зако­ном України "Про відпустки" від 15.11.96р. №504/96-ВР, іншими законами і нормативними актами України. Відповідно до статті 74 КЗпП усім пра­цівникам надаються щорічні відпустки зі збереженням місця роботи і се­реднього заробітку. У свою чергу Закон встановлює умови, тривалість і порядок їх надання для відновлення працездатності, поліпшення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих по­треб та інтересів, всебічного розвитку особистості.

Витрати, пов'язані з оплатою щорічних основних і додаткових відпус­ток, а також учбових і творчих оплачуваних відпусток, передбачених зако­ном, здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених для опла­ти праці.

Для розрахунку сум відпускних виплат працівникам використовується середня заробітна плата, що визначається відповідно до Порядку обчис­лення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.98р. № 100, зі змінами і доповненнями. Обчислення середньої заро­бітної плати для оплати часу щорічних основної і додаткових відпусток або виплати компенсації за невикористану відпустку, відпусток, пов'язаних з навчанням без відриву від виробництва, творчих відпусток, провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передува­ли місяцю надання відпустки.

Працівнику, який відпрацював на підприємстві менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з 1 числа місяця після оформлення на роботу до 1 числа місяця, у якому надається відпустка.

 

 

______________________________ 13 Зобов я'занпя________________________

 

До складу виплат, що враховуються для розрахунку відпускних, включаються:

1. Основна заробітна плата.

2. Доплати і надбавки (за понадурочну роботу, за роботу у нічний час, ви­слугу років тощо).

3. Виробничі премії.

4. Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років (включається до середнього заробітку шляхом додавання до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої у поточному році за попередній календарний рік).

5. Виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній за­робіток (напр., час відрядження).

6. Допомога з тимчасової непрацездатності.

 

Розрахунок відпускних провадиться за такою формулою:

 

B=H x K x N/(12(D-S)),

де В - сума відпускних;

Н - сумарний заробіток працівника за останні 12 місяців, що врахову­ється для розрахунку (або за менший фактично відпрацьований період);

К - число днів щорічної основної відпустки;

N - кількість відпрацьованих повних місяців періоду. Для розрахунку тривалості відпустки повним вважається місяць, у якому працівник від­працював 15 і більше календарних днів;

D - кількість днів у році (або меншому фактично відпрацьованому пе­ріоді);

S - кількість святкових і неробочих днів, передбачених законодавством у фактично відпрацьованому періоді (у році - 10).

Приклад.Загальний заробіток працівника, якому належить щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні, за останні 12 місяців склав 1600 грн. Однак у розрахунковому періоді з 1 червня 1999 року по 31 травня 2000 року він працював у такому режимі:

з 1 червня по 31 грудня - по три дні на тиждень;

з 1 січня по 16 лютого 2000 року - знаходився у відпустці без збере­ження заробітної плати за згодою сторін;

з 17 лютого по 31 травня - повний робочий тиждень.

Кількість календарних днів праці у розрахунковому періоді складає 250 днів. Тобто з 365 календарних днів року виключаються 10 святкових і неробочих днів, 60 робочих днів, у які працівник не працював при скоро­ченому режимі роботи, і 45 днів, протягом яких він знаходився у відпустці без збереження заробітної плати. У цьому випадку сума відпускних складе 1600х24х12/(12х250)=153,6 грн.

Відображення нарахування і виплати відпускних у бухгалтерському обліку є аналогічним відображенню нарахування і виплати заробітної плати.

З метою рівномірного включення витрат на оплату відпусток до скла­ду поточних витрат підприємство може резервувати кошти для забезпе­чення майбутніх платежів. При цьому для забезпечення майбутніх виплат відпусток щомісяця резервуються кошти. Сума забезпечення визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.

_________________________________ІЗ Зобов 'язаиня_____________________

Припустимо, що компанія виплачує щомісяця 10000 гривень у вигляді заробітної плати. Оплата відпусток складає 9% заробітної плати працівни­ків. Розрахунок витрат по виплаті відпусток здійснюється наступним чи­ном: 10000 х 9% = 900 гривень.

Запис для обліку витрат по створенню резерву на виплату відпусток за місяць буде, гривень:

Дт 23"Виробництво" (або інші витратні рахунки) - 900

Кт 471"Забезпечення виллат відпусток" - 900

Рахунок 471 призначений для обліку руху та залишків коштів на опла­ту чергових відпусток працівникам. При резервуванні коштів на забезпе­чення виплат відпусток враховують також збори на пенсійне страхування, соціальне страхування та ін.

При нарахуванні виплат відпусток здійснюється проводка:

Дт 471"Забезпечення виплат відпусток"

Кт 661"Розрахунки за заробітною платою".

Коли працівник отримує плату за відпустку, дебетують рахунок 661 "Розрахунки за заробітною платою" і кредитують рахунок 30 "Каса".

Гарантійні зобов'язання

 

Якщо фірма під час продажу надає гарантію на свою продукцію, то зобов'язання існує протягом всього терміну гарантії. Суму гарантії відо­бражають по дебету витратних рахунків в тому періоді, в якому була здій­снена реалізація, оскільки гарантія є якісною характеристикою товару і од­нією із заохочувальних причин здійснити покупку. З попереднього досвіду можна розрахувати частку від продажу товарів, на яку припадають витрати на гарантійний ремонт.

Приклад.Компанія продає пральні машини з гарантією на 1 рік. Вра­ховуючи наявний досвід, відомо, що витрати на гарантійний ремонт щоро­ку становлять приблизно 4% від продажу. Протягом березня 1999 року бу­ло реалізовано товару на суму 100000 гривень. Отже, витрати на гарантій­ний ремонт будуть відображені в сумі 4000 гривень.

В кінці березня будуть зроблені такі записи:

Дт 23"Виробництво"(або інші затратні рахунки) - 4000

Кт 473"Забезпечення гарантійних зобов'язань" - 4000

На рахунку 473 ведеться облік зарезервованих на проведення гаран­тійних ремонтів коштів.

Коли до підприємства звертаються із гарантійним ремонтом, то вар­тість ремонту відображають по дебету рахунку 473.

Отже, оцінка забезпечень може бути розрахунково визначена. Заборо­няється створювати забезпечення на покриття майбутніх збитків. Забезпе­чення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно створене.

Непередбачені зобов'язання

Фактично це неіснуючі зобов'язання. Однак вони є потенційними зо­бов'язаннями, тому що залежать від майбутньої події.

Приклад. Проти промислового підприємства порушена кримінальна справа за забруднення навколишнього середовища. Збитки оцінюються в

 

___________ІЗ Зовов 'язстня_________________________________

1000000 гривень. Ймовірність того, що підприємство визнають невинним, невелика. Тому непередбачене зобов'язання в цьому випадку - 1000000 гривень. Непередбачені зобов'язання також виникають у випадках, коли компанія виступає гарантом по відношенню до іншої фірми, яка отримала кредит, і в даний час мала ймовірність погашення цього кредиту цією фір­мою. Непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових ра­хунках за обліковою оцінкою.

Контрольні питання і вправи

1.Які зобов'язання відносять до довгострокових, а які - до короткостро­кових?

2. За якою вартістю відображаються в звіті про фінансовий стан довго­строкові зобов'язання?

3. Як відображається в обліку довгострокова заборгованість в період по­гашення (останній рік)?

4. Поясніть терміни: облігації, випущені з дисконтом; облігації, випущені з премією.

5. Як відбувається амортизація дисконту і премії за облігаціями?

6. Чому виникають різниці у фінансовому і податковому обліку?

7. Назвіть приклади виникнення різниць при визначенні податку на при­буток.

8. Як відображуються в обліку розрахунки з постачальниками?

9. Яка перевага вексельної форми розрахунків?

10. Як обліковуються векселі видані?

11. Що входить до фонду заробітної плати?

12. Які зобов'язання виникають з моменту нарахування заробітної плати?

13. Яка різниця між утриманнями із заробітної плати і нарахуваннями на неї?

14. Як розраховується сума резерву на виплату відпусток?

15. Як здійснюється нарахування виплат відпусток?

16. Як розраховується резерв по гарантійних зобов'язаннях?

17. Особливість обліку податків.

18. Компанія "Славутич" випустила із знижкою 8000 гривень 12%-ні облі­гації, загальна номінальна вартість дорівнює 1000000 гривень, термін погашення - 4 роки. Сплата відсотків в кінці року. Якою буде балансо­ва вартість цих облігацій через 2 роки? Відобразити в обліку всі необ­хідні операції.

19. Згідно з фінансовим обліком в 1999 році фірма отримала дохід на суму 200000 гривень, що на 5000 гривень більше доходу згідно з податковим обліком. Різниця доходів - це нараховані, але не отримані відсотки ба­нку. Витрати склали 150000 гривень. Розрахувати суму податку на прибуток та відстрочені податкові зобов'язання (ставка 30%). Здійсни­ти всі необхідні бухгалтерські записи.

20. Компанія виплачує щомісяця у вигляді заробітної плати 50000 гривень. За підрахунками, резерв на забезпечення відпусток становить 10% за­робітної плати. Однак за умовами трудового договору 5% працівників, які працюють за сумісництвом, не претендують на оплачувану відпуст­ку. Розрахувати витрати на виплату відпусток і зробити необхідні бух­галтерські записи.

 

 

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів_______

Розділ 14

ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ,

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

_______________________________________________________

 

 

Після вивчення розділу 14 ви повинні знати:

• Види діяльності підприємства

• Як класифікують доходи

• За яких умов визначаються доходи

• Особливості визначення доходу від надання послуг

• Що таке дохід, який виникає в результаті використання активів іншими сторонами

• Які витрати формують виробничу собівартість

• Які витрати відносяться до операційної діяльності

• За яких умов визначаються витрати

• Порядок формування фінансового результату від операційної, фінансо­вої та іншої звичайної діяльності підприємства.

Облік доходів

 

Облік доходів, витрат і формування фінансових результатів діяльності підприємства є однією з найскладніших ділянок обліку.

Джерелом інформації про результати діяльності підприємства є звіт про фінансові результати (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати". Основними елементами (статтями) "Звіту про фінансові результати" є доходи, витрати і фінансові результати (при­бутки і збитки) діяльності підприємства.

У бухгалтерському обліку доходи і витрати поділяються за видами ді­яльності.

Звичайна діяльність - будь-яка діяльність підприємства, наприклад, виробництво і реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг, реа­лізація оборотних активів. Внаслідок здійснення звичайної діяльності ви­никають курсові різниці, застосовуються економічні санкції тощо. Звичай­на діяльність підприємства, у свою чергу, поділяється на операційну, фі­нансову та іншу діяльність.

Операційна діяльність- це основна діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність - це діяльність з виробництва і реалізації продук­ції, реалізації товарів, виконання будівельно-монтажних робіт, для відпові­дних підприємств, для яких виробництво продукції, будівництво, торгівля є метою створення підприємства.

Інша операційна діяльністьвключає реалізацію інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), операційну оренду активів, операції з операційної курсової різниці, створення резерву сумнівних боргів тощо.

 

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів_____________

Фінансова діяльність- це зміни розміру і склау власного і позико­вого капіталу підприємства. Наприклад, випуск акцій, облігацій, одержан­ня кредитів і позик.

Надзвичайна діяльність - діяльність, яка відрізняється від звичай­ної, наприклад, стихійні лиха, пожежа, техногенна аварія.

Відповідно до видів діяльності визнані доходи класифікуються за та­кими групами:

- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- інші операційні доходи;

- фінансові доходи;

- інші доходи;

- надзвичайні доходи.

Звичайна діяльність підприємства передбачає можливість отримання доходу від:

- реалізації продукції, робіт, послуг;

- реалізації іноземної валюти;

- реалізації оборотних активів;

- операційної оренди;

- операційної курсової різниці;

- отримання пені, штрафів, неустойок;

- списання кредиторської заборгованості від участі в капіталі;

- використання активів підприємства іншими сторонами, що призводить до виникнення доходу у вигляді: відсотків, роялті, дивідендів;

- отриманих дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансових опе­рацій;

- реалізації фінансових інвестицій;

- реалізації необоротних активів;

- неопераційної курсової різниці;

- безоплатно отриманих активів;

- реалізації цінних паперів (за винятком первинного розміщення їх);

- страхової діяльності;

- змін справедливої вартості фінансових активів та фінансових зо­бов'язань;

- змін вартості інших поточних активів.

Доходи, отримані від оренди, визначаються у відповідності з Поло­женням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда".

Доходи від участі вкапіталі визначаються згідно з Положенням (стан­дартом) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції".

Доходи від курсових різниць визначаються у відповідності з Поло­женням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних ку­рсів".

Доходи за довгостроковими контрактами визначаються згідно з Поло­женням (стандартом) бухгалтерського обліку "Довгострокові контракти".

Всі інші доходи від звичайної діяльності, які наведені вище, регулю­ються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зо­бов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Таке визначення доходу прийнято Положенням бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

 

 

14*'

 

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів________

У бухгалтерському обліку доходи і витрати відображаються у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або списання грошових коштів. Бухгалтерський облік доходів ведеться, а звітність складається на підставі облікового принципу нарахування. Доходи відображаються у бух­галтерському обліку від відвантаження продукції, виконання робіт, надан­ня послуг, незалежно від термінів одержання грошових коштів або їх екві­валентів від покупців. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг), сума авансу в рахунок оплати продукції не визнається доходом відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерською обліку 15 "Дохід" п.6.3, п.6.4.

Виходячи з принципу обачності в бухгалтерському обліку, доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звітності не відобража­ються.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.016 с.)