Формування статутного капіталуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формування статутного капіталуСтатутний капітал - це сума вкладів засновників (власників) в гро­шовій, матеріальній і нематеріальній формах, які передаються у повне гос­подарське володіння підприємству. Вклад, якщо він здійснений в матеріа­лі

 

_______________________.______12 Облік капіталу_____________________________

льній чи нематеріальній формі, оцінюється в гривнях і становить частку засновника, учасника у статутному капіталі.

Первісна вартість активів, що внесені до статутного капіталу, визна­чається як погоджена засновниками їх справедлива вартість.

При створенні державного (муніципального) підприємства держава виділяє кошти і майно, необхідні для нормального функціонування під­приємства. Розпорядчий документ про виділення відповідних ресурсів для створення підприємства с основою для розробки установчих документів цього підприємства з подальшою реєстрацією їх у відповідних органах.

Відповідно до п. З статті 6 Закону України "Про власність" від 26.03.91 р. власник засобів виробництва та іншого майна має право ство­рити у встановленому законом порядку підприємство, організацію, що с юридичною особою.

Приватне підприємство створюється на власності фізичної особи. За­конодавством України не встановлено будь-яких обмежень на розмір ста­тутного капіталу приватного підприємства. Приватне підприємство може створюватись і без статутного капіталу.

Якщо статут приватного підприємства передбачає створення статут­ного капіталу, то облік формування статутного капіталу такий же, як і на державному підприємстві. Для приватного й державного підприємства власник один - відповідно фізична особа, юридична особа.

Облік формування статутного капіталу підприємства, яке має тільки одного власника,

- за рахунок виділених коштів:

Дт 311"Поточні рахунки в банках у національній валюті"

Кт 40"Статутний капітал"

- за рахунок виділених основних засобів власника:

Дт 101"Земельні ділянки"

Кт 40"Статутний капітал"

Дт 103"Будинки та споруди"

Кт 40"Статутний капітал"

Дт 104"Машини і обладнання"

Кт 40"Статутний капітал"

- за рахунок виділених товарно-матеріальних цінностей власника:

Дт 201"Сировина і матеріали"

Кт 40"Статутний капітал"

Дт 202"Куповані напівфабрикати та комплектуючі"

Кт 40"Статутний капітал"

- за рахунок виділених нематеріальних активів власника:

Дт 121"Права на використання майна, природних ресурсів"

Кт 40"Статутний капітал" Облік формування статутного капіталу колективних підприємств. Прикладом колективного підприємства є кооператив - організація грома­дян, які на основі добровільності членства й взаємодопомоги об'єднуються для спільного господарювання.

В статуті споживчого товариства (кооперативу) визначається порядок вступу і виходу з нього, порядок утворення майна й розподілу прибутку. Член споживчого товариства відповідає за зобов'язаннями споживчого то­вариства в межах внесеного ним обов'язкового пайового внеску, якщо ін­ше не передбачено статутом.

 

 

________________________________12 Облік капіталу___________________

На підприємствах споживчої кооперації, в колективних сільськогос­подарських підприємствах, житлово-будівельних кооперативах, кредитних спілках створюється пайовий капітал, що передбачано установчими доку­ментами.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності, що передбачено установчими документами.

Джерелом формування пайового капіталу є обов'язкові та додаткові пайові внески членів колективної власності відповідно до статуту. Розміри обов'язкових пайових внесків визначаються загальними зборами пайови­ків, виходячи з потреб у власних оборотних коштах.

Додаткові пайові внески вносяться пайовиками на добровільних заса­дах з метою забезпечення розвитку господарської діяльності підприємства.

Облік формування статутного капіталу в кооперативах, споживчих товариствах:

- за рахунок коштів

Дт 30 "Каса"

Кт 41"Пайовий капітал"

Дт 311"Поточні рахунки у національній валюті"

Кт 41"Пайовий капітал"

- за рахунок майна

Дт 10"Основні засоби"

Кт 41"Пайовий капітал"

Дт 11"Інші необоротні матеріальні активи"

Кт 41"Пайовий капітал"

Дт 14"Довгострокові фінансові інвестиції"

Кт 41"Пайовий капітал"

Дт 15 "Капітальні інвестиції"

Кт 41"Пайовий капітал"

Дт 20"Виробничі запаси"

Кт 41"Пайовий капітал"

Дт 22"Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Кт 41"Пайовий капітал"

Дт 28"Товари"

Кт 41"Пайовий капітал"

Дт 35 "Поточні фінансові інвестиції"

Кт 41"Пайовий капітал"

Товариством з обмеженою відповідальністю є товариство, яке мас ста­тутний капітал, поділений на частки, розмір яких фіксується установчими документами. Відповідальність кожного з учасників по зобов'язаннях това­риства знаходиться в межах вкладу до статутного капіталу.

Розглянемо формування статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) на прикладі підприємства А, учасниками якого є дві фізичні особи: Пономаренко А., Петренко В. У відповідності із законом України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. мінімальний роз-* мір статутного капіталу повинен бути не менший 100 мінімальних заробіт­них плат.

В нашому прикладі засновники встановили статутний капітал у розмі­рі 11800 гривень, де частка Пономаренка А. становить 4000 гривень, а Пе­тренка В. - 7800 гривень.

__________________________________12 Облік капіталу ______________________

На день реєстрації товариства здійснюється облік статутного капіталу.

Оголошений статутний капітал - капітал, зафіксований в установчих документах, - 11800 гривень:

Дт 46 "Неоплачений капітал" – 11800

Кт 40"Статутний капітал" - 11800

В обліку виділений окремо рахунок 46 "Неоплачений капітал". За дебетом рахунку 46 "Неоплачений капітал" вказується сума статутного ка­піталу (оголошеного) у відповідності до установчих документів. За креди­том цього рахунку відображається частина сплаченого статутного капіта­лу. Сальдо рахунку 46 "Неоплачений капітал" показує суму неоплаченого капіталу. В звіті про фінансовий стан підприємства (балансі) виділена окрема стаття - неоплачений капітал - сума заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу. Ця сума вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Згідно із Законом України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. до моменту реєстрації ТзОВ кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30% вказаного в установчих документах вкладу. Таким чином, Пономаренко А. має внести 1200 гривень, Петренко В. - 2340 гри­вень. Облік внесків фізичних осіб на дату реєстрації підприємства:

- Пономаренко А.

Дт 301 "Каса" -1200

Кт 46"Неоплачений капітал" - 1200

- Петренко В.

Дт 301 "Каса" - 2340

Кт 46"Неоплачений капітал" - 2340

На день реєстрації ТзОВ оплачений статутний капітал становить 3540 гривень, неоплачений - 8260 гривень. Крім цього, ведеться аналітичний облік по вкладах кожного учасника.

Відповідно до Закону України "Про господарські товариства" протя­гом року з дня реєстрації всі учасники товариства повинні внести до стату­тного капіталу свою частку.

Учасники ТзОВ мають право внести свою частку до статутного капі­талу майном або немайновими правами, якщо це передбачено установчими документами. Внесок учасника основними засобами:

Дт 104 "Машини та обладнання"

Кт 46"Неоплачений капітал"

Дт 105 "Транспортні засоби"

Кт 46 "Неоплачений капітал"

Дт 103 "Будинки та споруди"

Кт 46 "Неоплачений капітал"

Внесок учасника товарно-матеріальними цінностями:

Дт 201 "Сировина і матеріали"

Кт 46 "Неоплачений капітал"

Дт 207 "Запасні частини "

Кт 46 "Неоплачений капітал"

Дт 203 "Паливо"

Кт 46"Неоплачений капітал"

Внесок учасника нематеріальними активами:

 

 

 

_________________________12 Облік капіталу_________________________

Дт 123 "Права інтелектуальної власності"

Кт 46 "Неоплачений капітал"

Якщо внесок до статутного капіталу учасника здійснюється не в гро­шовій формі, то робиться оцінка майна і матеріальних активів, оформля­ється відповідними документами і після цього робляться записи у бухгал­терському обліку.

 

Формування статутного капіталу товариства з додатковою відповіда­льністю, повного товариства, командитного товариства не відрізняється від товариства з обмеженою відповідальністю.

 

Формування статутного капіталу акціонерного товариства. У відпові­дності із Законом України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. акціонерним визнається товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповіда­льність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.

Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний капітал акціонерного товариства, який не може бути менший за суму, екві­валентну 1250 мінімальним заробітним платам.

Джерелом формування статутного капіталу акціонерного товариства є кошти, внесені акціонерами.

Сума статутного капіталу акціонерного товариства відображає колек­тивну власність акціонерів, частка кожного в якому визначається вартістю належних йому акцій. Сума статутного капіталу, відображена у фінансо­вому обліку і звітності, повинна дорівнювати сумарній номінальній варто­сті, вказаній в установчих документах.

Акція є одиницею власності в акціонерному товаристві.

Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 р. ви­значає акцію як цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтвер­джує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерно­го товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товариством, якщо інше не передбачено статутом. Привілейовані акції можуть випускатися із фіксо­ваним у процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним диві­дендом.

Якщо прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях проводиться за рахунок резервного капіталу. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства.

 

 

________________________________12 Облік капі талу__________________

 

Закон України "Про господарські товариства" передбачає, що заснов­ники зобов'язані бути держателями акцій на суму не менше 25 відсотків статутного капіталу і строком не менше 2 років.

Строк відкритої підписки на акції не може становити більше 6 місяців. За цей період акціонери мають внести на поточний рахунок акціонерного товариства не менше ніж 10% вартості акцій, на які вони підписалися. На день скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попередніх внесків не менше ніж 30 відсотків номі­нальної вартості акцій.

Приклад. Оголошений статутний капітал акціонерного товариства 150000 гривень. Номінальна вартість привілейованої акції - 2 гривні. Мак­симально можлива кількість привілейованих акцій відповідно до законо­давства - 7500 штук на загальну суму 15000 гривень. Номінальна вартість простої акції - 1 гривня. Всього простих акцій мас бути випущено 13500 штук на загальну суму 13500 гривень.

Облік статутного капіталу акціонерного товариства:

- привілейовані акції

Дт 46"Неоплачений капітал" - 15000

Кт 40"Статутний капітал" - 15000

- прості акції

Дт 46"Неоплачений капітал" - 13500

Кт 40 "Статутний капітал" 13500

Після закінчення строку підписки на акції, якщо не вдалось реалізува­ти 60 відсотків акцій, акціонерне товариство вважається не заснованим.

Розмір статутного капіталу залежить від фактичної підписки на акції, але він не має бути меншим за 1250 мінімальних зарплат на день реєстрації акціонерного товариства.

Акції оплачуються грошовими коштами в національній чи іноземній валюті або передаванням майна і видаються покупцеві після повної сплати їх вартості. Оплата всіх акцій, на які підписався покупець, має бути здійс­нена у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після дати реєстрації акціонерного товариства.

Облік оплати акцій відображається:

Дт 311"Поточні рахунки в банках у національній валюті"

Кт 46"Неоплачений капітал"

Сума, на яку вартість реалізованих акцій перевищує їхню номінальну вартість, називається емісійним доходом і обліковується на субрахунку 421 "Емісійний дохід".

Приклад.Реалізовано акцій на суму 95000 гривень. Номінальна вар­тість цих акцій складає 90000 гривень. Облік реалізованих акцій запису­ється:

Дт 311"Поточні рахунки в банках у національній валюті"- 95000

Кт 46 "Неоплачений капітал" - 90000

Кт 421"Емісійний дохід" -5000

У звіті "Баланс" емісійний дохід показується у статті "Додатковий вкладений капітал".

Якщо акції продаються за ціною, нижчою від номінальної вартості, то до статутного капіталу зараховується номінальна вартість акцій, а різниця відображається за дебетом субрахунку 421 "Емісійний дохід" у випадку, якщо цей субрахунок мас кредитовий залишок. Якщо цей субрахунок не

 

 

________________________________12 Облік капіталу____________________

має кредитового залишку, то сума, нижча за номінальну вартість акцій,списується за рахунок "Нерозподіленого прибутку".

Приклад. Номінальна вартість акцій 90000 гривень. Реалізовані акції -

85000 гривень.

Дт 311 "Поточні рахунки в банках у національній валюті" - 85000

Дт 44"Нерозподілений прибуток" - 5000

Кт 40"Статутний капітал" - 90000Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 167; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.02 с.)