ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Посадова інструкція Головного бухгалтера_______________________________

(назва підприємства) (взірець)

Призначення на посаду:за наказом директора (за рішенням зборів учас­ників та ін.)-

Підзвітність:директору.

Мета діяльності:забезпечувати організацію бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення, контролю­вати використання трудових, фінансових ресурсів та збереження майна підприємства.

Посадові обов'язки:

- здійснювати згідно з чинним законодавством організацію бухгалтерсь­кого обліку фінансово-господарської діяльності підприємства та кон­троль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження майна підприємства;

- забезпечувати раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві та його підрозділах на основі прогресивних форм бухгал­терського й податкового обліку і контролю;

- організовувати облік грошових засобів, ТМЦ і основних засобів, які надходять, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, які пов'язані з їх рухом, облік витрат виробництва, ко­мерційної діяльності, виконання кошторисів витрат, реалізація про­дукції, виконання робіт, результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, а також фінансових, кредитних та розрахункових опе­рацій;

- контролювати законність, своєчасність і правильність проведення госпо­дарських операцій;

- брати участь у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат;

- здійснювати контроль за проведенням інвентаризації грошових коштів, ТМЦ і основих засобів, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, а також документальних ревізій в підрозділах підприємства;

 

___________________________________Додатки_________________________

 

- вживати заходів щодо попередження нестач, незаконних витрат грошо­вих коштів і ТМ1Д, порушень фінансової дисципліни і податкового за­конодавства;

- брати участь в оформленні матеріалів з нестач та крадіжок грошових коштів і ТМЦ, контролювати передачу в необхідних випадках у слідчі та судові органи;

- забезпечувати дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, збереженість бухгалтерських документів, оформлення і здачу їх в уста­новленому порядку в архів;

- забезпечувати своєчасне складання бухгалтерської і податкової звітності на основі даних первинних документів, бухгалтерських за­писів і подання її в установленому порядку у відповідні органи;

- керувати працівниками бухгалтерії, розробляти їх посадові інструкції.

Має право:

- здійснювати підбір та розміщення кадрів, вносити пропозиції першій особі про призначення на посаду та звільнення спеціалістів бухгалтерії;

- встановлювати службові обов'язки для підлеглих йому працівників;

- отримувати в підрозділах підприємства інформацію, яка необхідна для виконання своїх службових обов'язків;

- перевіряти в підрозділах та службах дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, збереження і витрату грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

- підписувати документи, які служать основою для приймання та видачі грошових коштів і ТМЦ, кредитних і розрахункових зобов'язань;

- не приймати до виконання і оформлення документів з операцій, які су­перечать діючому законодавству і встановленому порядку приймання, оприбуткування, збереження і витрати грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

Несе відповідальність:за складання достовірної бухгалтерської, податко­вої, фінансової та статистичної звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, подання її в установленому порядку у відповідні органи.

Повинен знати:

- нормативні документи, які регламентують діяльність суб'єктів підприємництва;

- структуру підприємства і перспективи його розвитку, основи техно­логічного процесу виробництва;

- нормативно-законодавчі акти з організації бухгалтерського та податко­вого обліку на підприємстві, правила його ведення;

- методи аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і ви­явлення внутрішньогосподарських резервів;

- порядок приймання, оприбуткування, збереження і витрати грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

 

 

____________________________________Додатки________________________

 

- правила розрахунків з дебіторами і кредиторами;

- порядок списання з бухгалтерських балансів нестач, безнадійної забор­гованості та інших втрат;

- порядок складання та строки подання бухгалтерської, податкової, фінансової та статистичної звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів і правила проведення інвентаризацій, перевірок та документальних ревізій;

- адміністративне право, трудове, фінансове, господарське та податкове законодавство;

- правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги:(на розсуд першої особи підприємства).

 

"_"_______200Хр. _________________

(підпис)

 

_________________________________________Додатки___________________________________

 

Додаток 5

НАКАЗ № _

від "_"____200Х р.

про облікову політику підприємства

(взірець)

 

У зв'язку з набуттям чинності Закону України від 16.07.99р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" наказую встановити на підприємстві таку облікову політику:

1. З метою формування показників фінансової звітності підприємства встановити кордон суттєвості в розмірі 0,1 тис. грн.

2. Тривалість операційного циклу у цілях класифікації активів вважати рівною трьом місяцям.

3. Для визнання основних .засобів, інших необоротних матеріальних ак­тивів та нематеріальних активів, визначення терміну їх корисного викори­стання, ліквідаційної вартості, вибору методу нарахування амортизації при їх придбанні та експлуатації створити комісію у складі:

_________________________________________

__________________________

4. Установити вартісну оцінку з метою віднесення необоротних матері­альних активів до малоцінних у сумі, яка не перевищує 500 грн.

5. Установити терміни служби і методи нарахування амортизації осно­вних засобів та інших необоротних матеріальних активів згідно з перелі­ком:

 

№ з/ п Найменування групи об'єкта Термін служби Метод нарахування амортизації Ліквідаційна вар­тість, грн.
  Основні засоби
Будівля Прямолінійний
2.        
  Інші необоротні матеріальні активи
         
           

6. Установити термін служби комп'ютерних програм "АПР 3 роки і застосовувати для нарахування амортизації прямолінійний метод.

7. Установити метод оцінки запасів при продажу їх у роздріб за цінами продажу.

8. Величину резерву сумнівних боргів установлювати на підставі кла­сифікації дебіторської заборгованості.

9. Резервування засобів для здійснення майбутніх витрат і платежів не здійснювати.

10.

Керівник підприємства ___________(підпис)

 

ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІКИ «ГАЛИЦЬКА АКАДЕМІЯ»

Економічний факультетФакультет менеджменту

▼ облік і аудит ▼ менеджмент організацій

▼ фінанси інвестиційної діяльності

▼ економіка підприємства ▼менеджмент готельного,

▼ маркетинг туристичного і курортного

▼ банківська справа сервісу

інформаційні системи в менеджменті

▼ туризм

Факультет обчислювальної техніки та програмування

програмне забезпечення автоматизованих систем.

▼ комп'ютерні системи та мережі

▼інформаційні мережі зв'язку

▼документознавство та інформаційна діяльність

Природничий факультет

▼ екологія та охорона навколишнього середовища

Заочний факультет

Підготовчі курси: 4-місячні курси обсягом 225 год. з дисциплін, з яких проводяться вступні іспити до інституту.

Підготовче відділення: 2-річне навчання учнів 10-11 класів із позаконкурсним зарахуванням в інститут.

ДО ПОСЛУГ СТУДЕНТІВ:

гуртожиток, кафе, спортивний комплекс "Кристал";

комп'ютерні класи, під'єднані до мережі Internet;

дві бібліотеки з новітньою літературою, працює електронний читальний зал;

▼можливість працевлаштування випускників через кадрову агенцію інституту;

продовження навчання в навчальних закладах Польщі та Німеччини.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.009 с.)