Облік довгострокових фінансових інвестицій
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік довгострокових фінансових інвестиційІнвестиції - це всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які утримуються інвестором з метою одержання прибутку за рахунок дивіден­дів, відсотків тощо, отримання права на участь в управлінні інвестованим підприємством або отримання інших вигод для інвестора.

Розрізняють прямі і портфельні інвестиції.

Прямі (реальні) - це вкладення капіталу в приріст матеріально-технічної бази і виробничих запасів.

Портфельні (фінансові) інвестиції - це вкладення у фінансові інстру­менти, тобто придбання цінних паперів і інших активів.

 

__________________________/ / Облік необоротних активів________________

 

Класифікують довгострокові і поточні фінансові інвестиції. Інвести­ції, які призначені для утримання протягом більше одного року, або такі, що не можуть бути легко реалізовані в будь-який момент часу, є довго­строковими фінансовими інвестиціями. Інвестиції, що не можуть бути кла­сифіковані як довгострокові, називають короткостроковими фінансовими інвестиціями.

В операціях з цінними паперами беруть участь емітент і інвестор, ме­тою кожного з них є одержання прибутку. Емітент цінних паперів, отрима­вши грошові кошти від їх продажу, прагне здійснити прибуткову госпо­дарську діяльність, щоб виконати свої обов'язки перед інвестором і мати прибуток для себе. Інвестор очікує одержання прибутку від вкладення гро­шей в цінні папери в майбутньому.

В залежності від викладених на папері прав цінні папери поділяються на:

- цінні папери, які надають право власності (акції);

- боргові цінні папери (облігації, казначейські зобов'язання держави, довгострокові векселі тощо).

Для узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових інве­стицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств тощо призначе­ний рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"".

За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відобра­жається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (спи­сання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвести­ції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. Облік довгострокових інвестицій ведеться по коленій інвес­тиції окремо.

Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" мас такі субрахун­ки:

141 Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіта­лі

142 Інші інвестиції пов'язаним сторонам

143 Інвестиції ненов 'язаним сторонам.

Придбані фінансові інвестиції визнаються у балансі за фактичною со­бівартістю, яка включає:

- ціну придбання;

- комісійні винагороди;

- мито, податки, що не відшкодовуються підприємству;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням.

Подальша оцінка балансової вартості довгострокових фінансових ін­вестицій, що дають право власності, та інвестицій у боргові цінні папери відрізняється між собою.

Облік інвестицій, що дають право власності, залежить від ступеня впливу інвестора на підприємство.

У разі придбання акцій іншого підприємства, які є ринковими цінни­ми паперами, тобто можуть бути вільно продані на фондовому ринку і час­тка яких становить менше 25% випущених в обіг акцій, інвестор має не­значний вплив, а значить, балансовою вартістю фінансової інвестиції буде

 

 

__________________________/ / Облік необоротних активів_______________

справедлива вартість на момент складання фінансової звітності. Справед­лива вартість цінних паперів, згідно з Додатком до П(С)БО 19, - це поточ­на ринкова вартість на фондовому ринку, за відсутності такої оцінки - екс­пертна оцінка. Якщо не можна визначити справедливу вартість, то фінан­сові інвестиції оцінюють за їх собівартістю з урахуванням втрати корисно­сті.

 

Таблиця 11.10- Методи оцінки фінансових інвестицій

 

  Фінансові інвестиції Метод оцінки довгострокових фінансових інвестицій
  Незначний вплив інвестора (воло­діння менше ніж 25% капіталу) За справедливою (ринковою) вар­тістю
  Інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства Метод участі у капіталі
  Інвестиції в спільну діяльність зі створенням юридичної особи Метод участі у капіталі

 

Зменшення або збільшення балансової вартості довгострокових фі­нансових інвестицій (крім тих, що обліковуються за методом участі в капі­талі) відображається у складі відповідно інших витрат або інших доходів звітного періоду.

Приклад.Нехай підприємство "Опціон" придбало 2000 акцій підпри­ємства "Аванс" за ціною 0,85 грн. за акцію. Загальна кількість випущених акцій підприємством "Аванс" - 15000 штук. За послуги брокера на фондо­вій біржі було сплачено 300 грн. Отже, на момент придбання собівартість довгострокової фінансової інвестиції становить 2000 грн.

2000 акцій х 0,85 грн. + 300 грн. = 2000 грн.

Придбання акцій буде відображено записами:

1. Вартість придбаних акцій

Дт 143"Інвестиції непов'язаним сторонам" - 1700

Кт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 1700

2. Вартість послуг брокера

Дт 143"Інвестиції непов'язаним сторонам" - 300

Кт 377"Розрахунки з іншими дебіторами" - 300

За результатами діяльності за звітний період на підприємстві "Аванс" прийнято рішення виплатити акціонерам дивіденди, розмір належних інве­стору "Опціон" дивідендів 180 грн. Буде проведено запис:

3. Належать до виплати нараховані дивіденди "Опціон"

Дт 373"Розрахунки за нарахованими доходами" - 180

Кт 731"Дивіденди одержані" - 180

Крім того, відбулося зниження вартості акцій підприємства "Аванс" на 0,25 грн., тобто ринкова вартість інвестицій складає 0,75 грн х 2000 акцій = 1500 грн. Таким чином, нова балансова вартість довгострокових фінансових інвестицій підприємства "Опціон" в підприємство "Аванс" бу­де відображатись у розмірі 1500 грн., а зниження її вартості на 500 грн. бу­де визнано як втрати:

4. Відображено зниження балансової вартості інвестиції"

Дт 975 "Уцінка необоротних активів і фінанс. інвестицій" – 500

Кт 143"Інвестиції непов'язаним сторонам" - 500

 

________________/ / Облік необоротних активів__________________________

Підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25%) пакет акцій і яке не є дочірнім або спільним підприємством, назива­ється асоційованим.

Облік інвестицій в асоційовані, дочірні і спільні підприємства ведеть­ся за методом участі в капіталі, який передбачає збільшення (зменшення) балансової вартості фінансової інвестиції, яка оцінюється спочатку за собі­вартістю, на величину зміни власного капіталу об'єкта інвестування і зме­ншення її на величину одержаних дивідендів. Балансова вартість інвестиції збільшується (зменшується) на суму одержаного асоційованим підприємс­твом прибутку (збитку) пропорційно частці інвестора (крім тих, що є ре­зультатом операцій між інвестором та об'єктом інвестування) з визнанням одночасно доходу (втрат) від участі в капіталі. Зміна власного капіталу ін­вестованого підприємства в результаті інших подій (переоцінка необорот­них активів тощо, крім змін за рахунок прибутку або збитку) також змінює балансову вартість фінансової інвестиції на суму, що є часткою інвестора в цих змінах і відображається у відповідних статтях власного капіталу ін­вестора.

Для обліку зміни частки інвестора в активах об'єкта інвестування призначені рахунки 72 "Дохід від участі в капіталі" і 96 "Втрати від участі в капіталі". На рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" відображається уза­гальнена інформація про доходи від інвестицій, які здійснені в цінності підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" має субрахунки:

721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

722 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

723 Дохід від спільної діяльності.

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" призначений для відобра­ження витрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капі талі, що виникають у процесі інвестиційної діяльнос­ті підприємства.

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки:

961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

962 Втрати від спільної діяльності

963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства.

Приклад.Підприємство "Фарт" на початку звітного року придбало частку (30%о) у власному капіталі підприємства "Нова" за 12000 гри. За зві­тний період підприємство "Нова" одержало безкоштовно активи - ,1200 грн., чистий прибуток становив 6000 грн., з них на суму 4000 грн. прийн­ято рішення виплатити дивіденди учасникам.

Таблиця 11.11 - Зміни власного капіталу підприємства "Нова"

 

Статті власного ка­піталу На 1.01.2000 На 31.12.2000 Зміна у власному капіталі
Статутний капітал  
Додатковий капітал + 1200
Нерозподілений прибуток +2000
Всього +3200

 

 

________________________ // Облік необоротних активів_________________

Відобразимо зміну вартості фінансової інвестиції в результаті зміни власного капіталу підприємства "Нова" в реєстрах бухгалтерського обліку підприємства "Фарт":

1. Придбано акції підприємства "Нова"

Дт 141"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку

участі в ка­піталі" - 12000

Кт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 12000

2. Сума прибутку, що належить підприємству (6000 х 30%=1800 грн.)

Дт 141"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку

участі в ка­піталі" - 1800

Кт 721"Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства" - 1800

3. Нараховано дивіденди, що належать підприємству "Фарт" {4000-30%=1200 грн.)

Дт 373"Розрахунки за нарахованими доходами" - 1200

Кт 141"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом

обліку участі в ка­піталі" - 1200

4. Отримані нараховані дивіденди по інвестиціях

Дт 311"Поточні рахунки в національній валюті" - 1200

Кт 373"Розрахунки за нарахованими доходами" - 1200

5.Частка інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу {1200-30%=360 грн.)

Дт 141"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку

участі в капіталі" - 360

Кт 424"Безоплатно одержані необоротні активи" - 360

Таким чином, вартість інвестиції на кінець року - 12960 грн. (12000+1800-1200+360=12960). Перевіримо - 30% від величини власного капіталу під­приємства "Нова" 12960 грн. (43200-30%=!2960).

Якщо підприємство "Нова" у наступному звітному періоді одержало збиток у сумі 3000 грн., то за даний період підприємство "Фарт" повинно визнати збиток від участі у капіталі у розмірі 900 грн. {3000-30%=900). Ба­лансова вартість інвестицій становитиме 12060 грн. {12960-900=12060).

6. Втрати від інвестиції

Дт 961"Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" - 900

Кт 141"Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку

участі в капі­талі" -900

У випадку, якщо фінансова інвестиція придбана і утримується з ме­тою подальшого продажу або асоційоване чи дочірне підприємство не має можливості передавати гроші інвестору протягом періоду, що перевищує 12 місяців, то її вартість оцінюється за справедливою вартістю.

Подальша оцінка фінансових інвестицій в спільну діяльність із ство­ренням юридичної особи ведеться інвесторами з використанням вищерозглянутого методу участі в капіталі починаючи з місяця, в якому вони стали контрольними, тобто здійснюють контроль за діяльністю спільного під­приємства або мають суттєвий вплив на її діяльність. Свідченням суттєво­го впливу з боку контрольного учасника можуть бути:

а) представництво в раді директорів або аналогічному керівному ор­гані спільного підприємства;

б) участь у прийнятті рішень;

в) взасмообмін управлінським персоналом;

_____________________/ / Облік необоротних активів_____________________

г) забезпечення спільного підприємства необхідною технічною інфо­рмацією.

Оцінка фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення, відображається на дату балансу за амортизованою собіварті­стю фінансових інвестицій.

Сума перевищення вартості придбання цінних паперів над вартістю їх погашення (премія) чи навпаки - вартості погашення над вартістю при­дбання (дисконт) рівномірно протягом періоду від моменту придбання до моменту погашення амортизується за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації премії або дисконту нараховується одночасно з визнан­ням доходу, одержаного у вигляді відсотків від володіння цінними папера­ми, і відображається у складі інших фінансових витрат чи доходів одноча­сно із зменшенням чи збільшенням фінансових швестшда відповідно.

Ефективна ставка відсотка - ставка відсотка, що визначається ді­ленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції та вартості її пога­шення. Згідно з методом ефективної ставки відсотка сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і до­бутком ефективної ставки та амортизованої (балансової) вартості на поча­ток періоду, за який нараховується відсоток.

Приклад.Підприємство придбало 3.01.2000 року 20 облігацій номі­налом 500 ірн. і погашенням через 5 років. Вартість придбання становить 9 500 грн., щороку підлягає до виплати 800 грн. (8% річних від номінальної вартості) як проценти від володіння цінними паперами.

Таким чином, сума перевищення вартості погашення над вартістю придбання становить 20-500-9500=500 грн. (дисконт).

Щорічна сума дисконту 500:5=100 грн.

Ефективна ставка відсотка дорівнює

Сума відсотка за ефективною ставкою - 9500-9,3%=883

Сума амортизації дисконту - 883-800=83

Балансова вартість інвестиції на кінець 2000 року, що буде амортизованою

вартістю на початок 2001 року при розрахунку суми амортизації дисконту

за 2001 рік - 9500+83=9583.

Таблиця 11.12 - Розрахунок балансової вартості фінансової інвестиції на кінець відповідного періоду

Станом на Номінальна сума відсотка Сума відсотка за фективною ставкою Сума аморти­зації дисконту Балансова вартість ін­вестиції
31.12.00
31.12.01
31.12.03
31.12.04
31.12.05

У бухгалтерському обліку здійснені операції будуть відображені записами:

1 .Придбано облігацій

Дт 143"Інвестиції непов'язаним сторонам" - 9500

 

11*

 

__________________________// Облік необоротних активів________________

Кт 311 "Поточні розрахунки в національній валюті" - 9500

2.Нараховано відсотки у кінці першого року

Дт 373"Розрахунки за нарахованими доходами" - 800

Кт 732 "Відсотки одержані" - 800

3. Сума амортизації дисконту

Дт 143"Інвестиції непов'язаним сторонам" - 83

Кт 733"Інші доходи від фінансових операцій" - 83.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.012 с.)