Облік доходів основної діяльності
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік доходів основної діяльності 

Для обліку доходів використовуються рахунки сьомого класу. Кожній групі доходів відповідають конкретні субрахунки; наприклад, доходи від реалізації обліковуються на субрахунках:

701 Дохід від реалізації готової продукції;

702 Дохід від реалізації товарів;

703 Дохід від робіт і послуг;

704 Вирахування з доходу.

За кредитом субрахунків рахунку 70 "Доходи від реалізації" облікову­ється загальна сума, яка має надійти на розрахунковий рахунок в оплату за реалізовану продукцію, товари, послуги з урахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків і платежів, сума надходжень за договором комісії на користь комітента, принципала тощо.

За дебетом цих субрахунків відображають:

- суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і платежів, що підлягають перерахуванню до бюджетів і позабюджетних фондів;

- суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогіч­ним договором на користь комітента, принципала тощо;

- надходження, що належать іншим особам.

Суми, які збираються на дебеті рахунків доходів, і перелічені вище не включаються до доходу підприємства відповідно до Положення бухгалтер­ського обліку 15 "Дохід" п.6.1, п.6.2, п.6.6.

Формування чистого доходу від виробничої діяльності. 1. Виникнення доходу від реалізації готової продукції на момент відвантаження:

Визначення доходу за договором комісії.

1. Оприбуткували за балансом отриманий товар на комісію:

Дт 024"Товари, прийняті на комісію" - 1200

2. Відвантажили комісійний товар покупцеві (списали з позабалансового рахунку):

Кт 024"Товари, прийняті на комісію" - 1200

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 1200

Дт 702"Дохід від реалізації товарів" - 1200

3. Визначення податкових зобов'язань з ПДВ

Дт 702"Дохід від реалізації товарів" - 200

Кт 641"Розрахунки за податками" - 200

 

________________ 14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів______________

4. Заборгованість за товар перед комітентом:

Дт 702"Дохід від реалізації товарів" - 1000

Кт 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - 1000

5. Сума податкового кредиту:

Кт641 "Розрахунки за податками" -200

Кт 685"Розрахунки з іншими кредиторами" - 200

6. Дохід від надання послуг за договором комісії:

Дт361 "Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 120

Дт 703"Дохід від реалізації робіт і послуг" - 120

7. Визначення податкового зобов'язання з ПДВ:

Дт 703"Дохід від реалізації робіт і послуг" - 20

Кт 641"Розрахунки за податками" - 20

8. Списання чистого доходу на фінансовий результат:

Дт 703"Дохід від реалізації робіт і послуг" - 100

Кт 791"Фінансові результати від основної діяльності" - 100

Крім того, за дебетом рахунку 70 відображаються також суми знижок, наданих після реалізації, вартість повернутої покупцям продукції та інші суми, які не включаються до доходу.

Облік наданих знижок при реалізації товарів. У світовій практиці широко застосовується система знижок при здійсненні операцій купівлі-продажу. Найбільш поширеними знижками є такі знижки:

- знижки за кількість придбаного товару;

- знижки за придбання товару на конкретну суму;

- передсвяткові знижки;

- сезонні знижки;

-спеціальні знижки (надаються покупцям, у яких продавець найбільш зацікавлений);

- конфіденційні знижки;

- знижки, які надаються покупцеві у випадку оплати вартості товару до настання терміну платежу;

З метою обліку всі знижки доцільно поділити на три групи:

- знижки, що надаються після дати реалізації товару;

- знижки, що надаються в момент реалізації товару;

- знижки, що надаються до дати реалізації товару.

Розглянемо на прикладі, як слід відобразити знижки надані після реа­лізації товарів.

Приклад.За договором покупець протягом ЗО днів з дати отримання товару має заплатити 240 грн., у т.ч. ПДВ - 40 грн. Якщо покупець здійс­нить оплату протягом 5 днів з моменту придбання товару, то йому буде надана знижка у розмірі 5% від вартості придбаного товару. Оплата після 5 перших днів, коли надасться знижка, здійснюється у повному обсязі. По­купець оплату здійснив через 3 дні після отримання товару.

1. Відвантажили товар

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 240

Кт 702"Дохід від реалізації товарів" - 240

2. Визначили податкове зобов'язання

Дт 702"Дохід від реалізації товарів" - 40

Кт 641"Розрахунки за податками" - 40

3. Надана знижка 211

 

_______________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів________

 

Дт 704"Вирахування з доходу" - 12

Кт361 "Розрахунки з вітчизняними замовниками" -12

4. Скореговано податкове зобов'язання ПДВ методом "червоне сторно".

5. Дт 702"Дохід від реалізації товарів" - 2

Кт 641"Розрахунки за податками" - 2

5. Скорегований фінансовий результат на суму наданої знижки.

Дт 791"Фінансові результати від основної діяльності" - 12

Кт 704"Вирахування з доходу" - 12

6. Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат.

Дт 702"Дохід від реалізації товарів" - 202

Кт 791"Фінансові результати від основної діяльності" - 202

Чистий дохід з урахуванням знижки покупцю становитиме 190 грн..

При наданні знижки в момент реалізації товарів за придбання това­рів на велику суму або великої кількості товарів облік доходів здійснюєть­ся таким чином.

Приклад.Підприємство гуртової торгівлі реалізувало товар на суму 3600 грн., у т.ч. ПДВ - 600 грн. За придбання великої партії товару покуп­цю було надано знижку в сумі 10% від вартості продажу (3600 х 0,1-360 грн.) В обліку продавця мають бути зроблені такі записи:

1. Відображено реалізацію товару з урахуванням знижки

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 3240

Кт 702"Дохід від реалізації товарів" - 3240

2. Податкове зобов'язання з ПДВ

Дт 702"Дохід від реалізації товарів" - 540

Кт 641"Розрахунки за податками" - 540

3. Списання чистого доходу на фінансовий результат

Дт 702"Дохід від реалізації товарів" - 2700

Кт 791"Фінансові результати від основної діяльності" - 2700

Якщо замовник, покупець повертає частину придбаної продукції, то­вару за умов виявленого браку, невідповідної якості, то корегування чисто­го доходу, отриманого підприємством, здійснюється так само, як і при на­данні знижки після дати реалізації товару, використовуючи 704 рахунок "Вирахування з доходу". Облік операцій з обміну активами.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін активами, які є подіб­ними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

Приклад.Підприємство здійснило обмін однакових тканин різного кольору. Договірна вартість обміну співпадає зі справедливою вартістю, балансовою вартістю і дорівнює 3500 гривень, ПДВ - 700 гривень, загаль­на вартість контракту - 4200 гривень. Запишемо операції з обміну тканинами:

1. Списали балансову вартість тканини у момент відвантаження

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 3500

Кт 201"Сировина і матеріали" - 3500

2. Виникнення податкового зобов'язання з ПДВ

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 700

Кт 641"Розрахунки за податками" - 700

 

______________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів__________

3. Отримали тканину іншого кольору

Дт 201"Сировина і матеріали" - 3500

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 3500

4. Виникнення податкового кредиту

Дт 641"Розрахунки за податками" - 700

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 700

5. Зарахування заборгованостей

Дт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 4200

Кт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 4200

Сума доходу при обміні неподібними активами визначається за спра­ведливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеного або збільшеного відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів. Інши­ми словами, якщо здійснюється обмін неподібними активами, то такий об­мін розглядається як обмін, який приносить дохід чи збиток.

Приклад.Виробниче підприємство обміняло пальне на метал. Балан­сова вартість пального дорівнює 3000 гривень, справедлива вартість паль­ного 3500 гривень. Загальна вартість договору - 4200 гривень (ПДВ - 700 гривень).

1. Дохід від реалізації пального

2. Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 4200

Кт712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" -4200

2. Визначили податкове зобов'язання з податку на додану вартість:

Дт 712"Дохід від реалізації інших оборотних активів" - 700

Кт 641"Розрахунки за податками" - 700

3. Списана балансова вартість відвантаженого пального

Дт 943" Собівартість реалізованих виробничих запасів" - 3000

Кт203 "Паливо" -3000

4. Списали чистий дохід на фінансовий результат

Дт712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" -3500

Кт 791"Фінансові результати від основної діяльності" - 3500

5. Списана собівартість реалізованого пального на фінансовий результат

Дт 791"Фінансові результати від основної діяльності" - 3000

Кт 943" Собівартість реалізованих виробничих запасів" - 3000

6. Оприбуткування металу

Дт 201"Сировина і матеріали" - 3500

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 3500

7. Визначення податкового кредиту

Дт 641"Розрахунки за податками" - 700

Кт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 700

8. Зарахування взаємних заборгованостей:

Дт 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками" - 4200

Кт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 4200

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за договором міни, достовірно визначити неможли­во, то дохід визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим договором.

 

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів_______________

Визнаний дохід від реалізації продукції не корегується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Су­ма такої заборгованості визнається витратами підприємства.

Визначення доходу від надання послуг.Дохід, пов'язаний з надан­ням послуг, визначається виходячи із ступеня завершеності операції з на­дання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений ре­зультат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

- можливості достовірної оцінки доходу;

- імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

- можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг проводиться:

- вивченням виконаної роботи;

- визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у зага­льному обсязі послуг, які мають бути надані;

 

Вг= П і · 100%

П

де Вг відсоток готовності;

Пі - обсяг послуг на і'-ту дату;

П - загальний обсяг послуг, який має бути наданий.

- визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума ви­трат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відобра­жають обсяг наданих послуг на цю саму дату.

 

 

 

де Вв - відсоток понесених витрат;

В,- - витрати, понесені на і'-ту дату; В - загальна сума попередньо понесених витрат.

Приклад.Підприємство "Гарант" у 1998р. уклало договір на надання маркетингових послуг підприємству А протягом трьох років. Завершення договору очікується в 2000р. Загальна сума договору становить 15000 грн. Сума попередньо оцінених витрат 12000 грн.

Витрати, понесені на звітну дату
1998р.
1999р. 2000р. 12000
Попередньо оцінені витрати до завер­шення договору -
Грошові кошти, які надійшли впро­довж року

Необхідно визначити дохід за кожний звітний період на підставі методу постійного виконання робіт.

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів_____

    1998р. 1999р. 2000р
  Ціна договору
  Витрати, понесені на звітну дату_
  Попередньо оцінені витрати до завершен­ня договору -
  Попередньо оцінені загальні витрати
  Відсоток виконання 25% 62,5 100%

На підставі співвідношення витрат, понесених на звітну дату і попере­дньо оцінених загальних витрат, які будуть понесені при виконанні дого­вору, визначаємо попередньо оцінений дохід за кожний період.

  Дохід визнаний 1998р. 1999р. 2000р.  
  1998р.12000x25%      
  1999р. 12000x62,5      
  Мінус доходи, визнані у 1998р.      
  Дохід 1999р      
  2000р. 12000x100%      
  Мінус доходи визнані 1998р 1999р      
  Дохід 2000р.      

Підприємство "Гарант" для відображення доходів від падання марке­тингових послуг проведе наступні записи.

1998 рік.

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 3000

Кт 703"Дохід від реалізації робіт і послуг" - 3000

1999 рік.

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 4500

Кт 703"Дохід від реалізації робіт і послуг" - 4500

2000 рік.

Дт 361"Розрахунки з вітчизняними замовниками" - 4500

Кт 703"Дохід від реалізації робіт і послуг" - 4500

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій за зазначений період часу, то і дохід визнається шляхом рівномірного його нарахування за цей період. Наприклад, консалтингова фірма отримала по­передню оплату за надання консультацій на І квартал у сумі 3600 гривень (в т.ч. ПДВ). У зв'язку з тим, що виконання цих послуг протягом місяця оцінити важко, доходи за перший квартал приймаються так:

січень - 1000 гривень;

лютий - 1000 гривень;

березень - 1000 гривень.

1. Отримано попередню оплату за консультаційне обслуговування

2. Дт 311"Поточні рахунки у національній валюті" - 3600

Кт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 3600

2. Визначили податкові зобов'язання

Дт 643" Податкові зобов'язання " - 600

Кт 641"Розрахунки за податками" - 600

3. Дохід від реалізації послуг січень

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 1200 215

_________________14 Облік доходів, витрат, фінансових результатів_______

Кт 703"Дохід віл реалізації робіт і послуг" - 1200

лютий

Дт 69"Доходи майбутніх періодів" - 1200

Кт 703"Дохід від реалізації робіт і послуг" - 1200

березень

Дт 69 "Доходи майбутніх періодів" - 1200

Кт 703"Дохід від реалізації робіт і послуг" - 1200

4. Списання податкових зобов'язань з ПДВ

Дт 703"Дохід від реалізації робіт і послуг" - 600

Кт 643" Податкові зобов'язання " - 600

5. Списання чистого доходу на фінансовий результат

Дт 703"Дохід від реалізації робіт і послуг" - 3000

Кт 791"Фінансові результати від основної діяльності" - 3000

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених ви­трат, що підлягають відшкодуванню.

Коли дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений і немає імовірності відшкодування понесених витрат, дохід не визнається, а понесені витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо у подаль­шому сума доходу буде достовірно оцінена, дохід визнається за такою оцінкою.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.027 с.)