Класифікація бух. документів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація бух. документів.Всі Бух документи класифікуються за такими ознаками:

1.За призначенням:

- розпорядні

- виконавчі

- бухгалтерському оформлені

2. За характером за дуко ментальними операціями :

- грошові

- матеріальні

- розрахункові

3.За порядком складання:

- разові

- накопичені

4. За місцем складання:

- внутрішні

- зовнішні

5.За кількістю позицій:

- одно позиційні

- багато позиційні

6. За технікою складання і опрацьовки:

- вручну

- за допомогою ЕОМ.

Організаційно документообороту.

Рух документів в процесі їх використання і бух опрацювання з моменту складання або одержання документів від інших підприємств до передачі в архів називають документообротом.

На кожному підприємстві складається і затверджується керівником графіком документу обороту у вигляді схеми або переліку робіт із створення перевірки і обробки документів. В графіку вказуюця термін подачі документів в бухгалтерію.

Контроль за дотриманням виконавцями графіку документа обороту на підприємстві здійснюється головним бухгалтером.

Інвентаризація, її види та завдання.

Інвентаризація – це спосіб виявлення господарських засобів і джерел їх формування, які не знайшли документального оформлення у поточному обліку для забезпечення достовірності показників обліку і звітності підприємства.

Залежно від повноти охоплення перевіркою засобів господарства розрізняють:

· Планова

· Позапланова

Позапланова проводиться за розпорядженням керівника за вимогою перевірючого органу суду у випадку стихійного лиха.

Найбільш ефективним є раптові часткові інвентаризації так як вони підвищують відповідальність матеріально відповідальних осіб.

Поняття, суть та значення класифікації рахунків.

Класифікація рахунків – це групування рахунків за певним однорідними ознаками.

Класифікація рахунків допомагає вивчити зміст і будову рахунків рахунки БО класифікуються за двома ознаками:

1.економічним змістом.(- це класифікація встановлює, що саме обліковується на даному рахунку, які об’єкти відображаються на ньому залежно від екон змісту операції)

2.за призначенням і структурою.(- це класифікація показує для одержання якої інформації призначенні ті або інші рахунки та яка їхня структура, вона розкриває зміст Дт Кт і і характер залишку)

Класифікація рахунків БО за економічним змістом.

Рахунки за економічним змістом поділяються:

1.Рахунки для обліку господарських засобів(майна)

- облік для основних засобів та інших не оборотних активів

-рах. для основних та інших не оборотних активів

2.Рахунок для обліку джерел утворення госп. засобів

- рахунки для обліку власних капіталів

- рахунки для обліку власних джерел

3.Рух для обліку господарських процесів та їх результатів.

Класифікація рахунків бО за призначенням і строктурою.

Класифікація рахунків за призначенням і строктурою включає 5 груп рахунків:

1.основні

- інвентарні рахунки

- грошові рахунки

- розрахункові рахунки

- фондові рахунки

2.Регулючі рахунки

- контрольні

3. Операційні рахунки

- розподільчі

- калькуляторні

- результатні

4.транзитні рахунки

5.Позабалансові рахунки

- рахунки для обліку майна

- рахунки для обліку зобов ‘язань

Особливістю позабалансових рахунків є те що вони не мають с-до, не кореспондуються з собою та балансовими рахунками записи в них однобічні.

 

Характеристика основних рахунків

Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері.

До основних засобів відносяться сільськогосподарські машини і знаряддя, будівельний механізований інструмент, робоча та продуктивна худоба, які є основними засобами не­залежно від їх вартості. Основні засоби підприємства відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за фактичними затратами на їх придбання, спорудження і виготовлення.

Характеристика регулюючих рахунків

Регулирующие рахунки призначаються для коригування оцінки господарських коштів. Коригування оцінок у тому, що, крім основного рахунки, до системи поточного бухгалтерського обліку вводиться особливий пов'язані з ним рахунок, сума якого перебування дійсною величини даного об'єкта складається з сумою основного рахунку підприємства чи віднімається з її.

Характерстика операційних рахунків

Рахунок 84 “Інші операційні витрати” призначено для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат включається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.

 

Страхові організації можуть обліковувати на цьому рахунку витрати на перестрахування та виплату страхових сум та страхових відшкодувань.

 

За дебетом рахунку 84 “Інші операційні витрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 23 “Виробництво” витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт. послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 – виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

39.Характеристика фінансово – результатиних рахунків.

До фінансово-результатних належать рахунки, на яких обліковують фінансові результати господарської діяльності підприємства (фінансові результати, нерозподілені прибутки).

Рахунки, призначені для коригування показників основних рахунків і окремих статей балансу, називають регулювальними (їх поділяють на контрарні та додаткові). Основні рахунки коригують відніманням підсумку контрарного рахунка від підсумку основного рахунка.

План рахунків бух.обліку

Планом рахунків передбачені відповідні синтетичні рахунки з їхніми назвами й шифрами, які часто називають головними рахунками, або рахунками першого порядку. план рахунків бухгалтерського обліку — це обов'язковий для застосування в усіх галузях народного господарства систематизований перелік синтетичних рахунків, які забезпечують накопичення, групування та узагальнення облікової інформації про господарську діяльність з метою її використання для управління, контролю і звітності. План рахунків побудований за десятковою системою. Усі рахунки поділяються на десять класів, кожен рахунок може мати субрахунки в межах 10.

41.Взаємозвязок між планом рахунків та балансом

Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху активів і відкриваються для статей балансу, які знаходяться в активі бухгалтерського балансу

Активно-пасивні рахунки - це рахунки, в яких сальдо може бути і по дебету, і по кредиту. Якщо на активно-пасивному рахунку сальдо буде по дебету, то його призначення як активного рахунка і відображати слід в активі балансу, якщо ж по кредиту, то його призначення як пасивного рахунка і відображати слід в пасиві балансу .У бухгалтерському рахунку та сума, котру ми записуємо в рахунок з балансу (за відповідною статтею), називається "залишком" або "сальдо"

42.Поняття та роль облікових регістрів у бух. Обліку. Закон України «Про бух.облік та фінансову звітність в УКР. » про облікові регістри Головною складовою частиною у визначенні форми бухгалтерського обліку є облікові регістри. Більшість існуючих класифікацій облікових регістрів базуються на зовнішніх ознаках регістрів, тобто розглядають регістр як матеріальний носій облікової інформації. Крім того, вважається, що первинні документи, як і звітні форми, не відносяться до регістрів .Таким чином, при ручних формах обліку, регістри стали своєрідним стандартом для представлення інформації. Регістри бухгалтерського обліку складаються на паперових або машинних носіях інформації за формами, розробленим організаціями з дотриманням вимог, встановлених законодавством.
При веденні регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації повинна бути передбачена можливість їх виведення на паперові носії інформації.
Регістр бухгалтерського обліку на паперовому або машинному носії інформації повинен містити назву, період

 

(початок і закінчення) реєстрації господарських операцій, прізвища, ініціали та підписи осіб, відповідальних за його ведення.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 228; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.007 с.)