Розподіл непрямих витрат та їх списання. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Розподіл непрямих витрат та їх списання.непрямі витрати - це витрати, що не можуть бути віднесені до певного об'єкту витрат економічно можливим шляхом.

База розподілу не-прямих витрат можуть бути використані:

– прямі витрати праці у людино-годинах;

– прямі витрати на оплату праці в грошовому вимірнику;

– відпрацьовані машино-години (машино-зміни і т. ін.) на виготовленні окремих видів продукції;

– усі основні витрати;

– прямі витрати сировини та матеріалів;

– усі основні витрати за мінусом вартості сировини і мате-ріалів та інші.

57.Формування собівартості готової продукції. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва. Перш ніж зайнятися виробництвом продукції, кожне підприємство хоче дізнатися, які затрати для цього необхідні, за якою ціною можна буде продати продукцію і при цьому отримати прибуток, які податки доведеться платити. Собівартість продукції складає основу ціни, за якою вона продається. Тому від правильності складання планової калькуляції собівартості продукції залежить економічне благополуччя підприємства.

58.Облік процес реалізації готової продукції. Процес реалізації — це сукупність операцій з продажу готової продукції споживачам. У процесі реалізації натуральна форма продукту в результаті обміну набуває грошової форми. Процес тісно пов'язаний з кінцевими результатами діяльності підприємства — прибутком і його розподілом відповідно до планів відтворення. Обліковими завданнями реалізації готової продукції, робіт і послуг є: абезпечення інформації про обсяг і структуру реалізованої підприємством продукції (робіт і послуг);облік і контроль виконання договірних зобов'язань щодо поставки товарної продукції;облік нарахування та сплати належних до обсягу реалізації податків та зборів;визначення ціни реалізації та фінансових результатів як у цілому за підприємством, так і за окремими видами продукції, робіт і послуг.

59,Облік фінансових результатів виробничих підприємств. фінансовий результат – це приріст (чи зменьшення) вартості власного капіталу підприємства, що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період. Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є збиток або прибуток. Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов`язані з ними витрати. Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

60,Облік надходження товарів і тари на торговельних п-ствах. Товари і тара на п-ствах роздрібних товарів надходять від постачальників на підставі договору. Постачальники товарів є оптові виробничі заготівельні п-ства, п-ства громадського харчування. Найпоширенішими умовами поставок є франко-склад постачальника і франко-склад покупця.При укладанні франко-склад постачальника всі витрати пов’язані з транспортуванням вантажу та відповідальності за його перевезення покладають на покупця. Якщо доставка товарів здійснюється на на умовах франко-склад покупця то всі витрати несе постачальник. Осібі, яка отримує товари на складі постачальника видають довіреність, цей документ дійсний протягом 10 днів видається бухгалтерію покупця. Облік товарів і тари ведуть на активних рах. 281, 282, 284, 285

61.Облік реалізації товарів. Процес реалізації товарів з п-ства товарів називається роздрібним товарооборотом. В залежності від виду торгівлі виділяють оптовий товарооборот та роздрібний товарооборот. Щоденна сума продажу товарів покупцям здається в касу і називається виручкою від реалізації товарів. Сума виторгу здають:1)в касу організації; 2)в установу банку на поточний рах.; 3)інкасатори для подальшого зарахування на пот.рах;) на пошту.

62. Облік витрат на збут торговельного підприємства. Підприємства виготовляють продукцію в строгій відповідності з укладеними договорами, розробленими плановими завданнями по асортименті, кількості і якості, постійно приділяючи велику увагу питанням збільшення обсягу продукції, що випускається, розширення її асортименту і поліпшення якості, виОблік ведеться на рахунку №93 "Витрати на збут". вчаючи потреби ринку. До витрат, пов’язаних зі збутом продукції відносяться витрати:• на пакувальні матеріали для затарювання готової продукції на складах готової продукції;• на ремонт тари;• на оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, експедиторам готової продукції;• на рекламу та маркетинг;• на відрядження працівників, зайнятих збутом;• на утримання основних засобів, інших нематеріальних оборотних активів, пов’язаних зі збутом продукції (операційна оренда, страхування готової продукції, комунальні послуги, пов’язані з приміщеннями, де знаходиться готова продукція);• на охорону, транспортування, експедиційні та інші послуги, пов’язані з доставкою продукції покупцеві;• на ремонт та гарантійне обслуговування проданої готової продукції;• інші витрати, пов’язані зі збутом продукції.

63.Облік адміністративних витрат торговельного підприємства. На рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображають і накопичують протягом року витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати на управління та обслуговування підприємства (загальногосподарські витрати), на відміну від попереднього порядку, не розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а списуються щомісяця або в кінці року на фінансові результати основної діяльності в загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з кредиту рахунку 92 на дебет субрахунку 791 “Результати основної діяльності”.До витрат, пов’язаних з адміністративною діяльністю підприємства відносяться витрати:• на службові відрядження і утримання апарату управління підприємства та іншого загальногосподарського персоналу;• на утримання

 

 

основних засобів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, в тому числі операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона;• на винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, оцінка майна); на оплату поштових, телеграфних, телефонних зв’язків, факсу і т.д.;• на амортизацію нематеріальних активів загальногосподарського використання;• на врегулювання спорів у судових органах;• на податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості);• на оплату розрахунково-касового обслуговування та інші послуги банків;• організаційні витрати (витрати на проведення річних зборів акціонерів, представницькі витрати і т.д.);• інші витрати загальногосподарського призначення.

64.Облік фінансових результатів торговельного підприємства. Фінансовий результат діяльності підприємства характеризується показником прибутку або збитку. Отримання прибутку є основною метою будь-якої підприємницької діяльності. Завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів полягає у визначенні кількісних і якісних параметрів фінансового результату: прибуток чи збиток; формування даних щодо фінансових результатів для потреб складання фінансової звітності й податкових декларацій; інформаційне забезпечення порядку розподілу прибутку та здійснення операцій щодо розрахунків за сумами належних до бюджету податків та обов'язкових платежів, з акціонерами та засновниками за нарахованими їм дивідендами, формування резервів власного капіталу тощо.

65. звітність, її роль та значення в управлінні виробництва. Підсумкове узагальнення інформації і отримання підсумкових показників. Що характеризують діяльність п-ства здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Проміжна звітність складається щоквартально. Баланс п-ства складається станом на кінець останього дня, кварталу або року. Перший звітний період новоствореного п-ства може бути менш за 12 міс, але не може більшим 15 міс. Звітний період п-ства, що ліквідується є період з початку звітного року до моменту ліквідації п-ства.

66,Склад фінансової звітності. Метою складання фін.звітності є надання користувачам повної правдивої і неупередженої інформації про фін. стан, результати діяльності та рух коштів п-ства для прийняття управлінських рішень. Фін звітність має важливе значення для управління п-ством.Фін.звітність складається кватальна, річна форма,

67.Призначення фінансової звітності. Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить Інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності й фінансовий стан підприємства. Фінансова звітність має задовольнити інтереси користувачів - юридичних і фізичних осіб, яким потрібна інформація про діяльність підприємства для прийняття правильних рішень. Складові річної фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України. Суб'єкти малого підприємництва та представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності протягом кварталу і за рік складають лише спрощену форму звітності з двох форм - балансу і звіту про фінансові результати.

68.Вимоги, що ставляться до звітності, П(С)БО 1 «загальні вимоги до фінансової звітності» Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям: До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

69,Принципи побудови та заповнення бухгалтерської звітності. Для заповнення інформаційних потреб користувачів звітність має відповідати певним вимогам: зрозумілість, доречність, достовірність, порівнянність. Відповідно до чиного законодавства п-ства зобов’язані подавати квартальну та річну фін.звітність до сфери управління яких вони належать власникам, органом держави, банки та інш. Бух звітність складається у національній валюті.Підставою для складання фін.звітності є перевірені та опрацьовані записи у бух.документах та на рахунку фін. обліку.

70,Організація складання фін. звітності. Підставою для складання фін.звітності є перевірені та опрацьовані записи у бух.документах та на рахунку фін. обліку. Перед

 

 

складанням фін.звітності потрібно:- провести опрацювання первиних та зведених документів. – здійснювати записи до бух.журналів, книг та інш. Облікових реєстрів. – провести інвентаризацію. – складання форм звітності. – провести перевірку зустрічних сум – підрахувати підсумки оборотів – визначити сальдо.. форма фін звітності підписується керівником п-ства і головним бухгалтером і затверджується печаткою організації.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 378; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.79.149 (0.011 с.)