Виникнення та розвиток господарського обліку 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виникнення та розвиток господарського облікуСуть, ф-ції та значення БО

БО – це спосіб суспільного документального спостереження й контролю за господарською та фінансовою діяльністю підприємств і організацій відповідного відображення отримання інформації .

Суть БО:

- Усі господарські операції відображаються систематично і послідовно в міру їх здійснення .

- Обов’язкове документальне обґрунтування господарських операцій

- Для опрацювання облікової інформації стосуються рахунки , подвійний запис , запис, баланс та інші.

Предметом БО на будь якому п-ві є господарські засоби,джерела їх утворення та зобов’язання п-ва.

Значення БО полягає в:

-облік сприймається як інформаційний процес

-облік сприяє виявленю,вимірюваню та реєстрації інформ.

-предметом дослідження є господарська д-сть п-ва

-інформ БО використовується для прийняття управлінських рішень зовнішніми та внутр користувачами

 

Виникнення та розвиток господарського обліку

Облік виник у процесі розвитку людського суспільства. Він пройшов певну еволюцію. В економ відносин облік удосконалюється як набудова суспільної формації. БО виник у 12-14ст. н.е. у м. пн. Італії і поширився на всі держави Європи і Київс Русі. Уперше систематизацію обліку було проведено італійс монахом математиком Л. Пачолі, він написав у 1494р «Трактат про рахунки і записи». В кінці 13 сер 19 ст у розв БО був так званий «застій». Збільшилась управлінська інформ що спричинило ускладнення БО. Були зміни упродовж 20ст. До 1 січня 2000р в Укр діяла система БО яка сформувалася за умов планової економіки.

 

Правове регулювання БО. Закон України «про БО та фінансову звітність в Україні»

У законі визначено правові засади,регулювання,організації, ведення БО та складання фін звітності в Укр, пошир на юридичних осіб.

Терміни що містяться у даному законі:

-активи

-БО

-внутрішньогосподарський облік

-господарська операція

-забовязання

-економічна вигода

-консолідована фін звітність

-нац положення БО

-облікова політика

-первинний документ

Фінансова звітність

-користувачі

Законом передбачено здійснення в Укр державного регулювання БО та фін звітності.

Мета:створення єдиних правил ведення БО та удосконалення.

 

5.види господарського обліку. Фінансовий та управлінський облік.

Включає 3 види:бухгалтерський,оперативний і статистичний.

Фінансовий облік-це комплексний,синтетичний облік фін господарської д-сті п-ва, який характ його фін стан та прибутковість.

Управлінський-це сукупність правил та процедур для управління п-вом.

Вимірники,що застосовуються в обліку

Для відображення кількісних і якісних змін, які відбуваються із господарськими засобами підприємства та джерелами їх утворення у бухгалтерському обліку використовують наступні види вимірників:
- натуральні;
- трудові;
- грошові.
Натуральні вимірники — це вимірники, за допомогою яких обліковується кількість наявних на підприємстві матеріальних цінностей і виконаних робіт в їх натуральному вираженні.
В обліку використовуються наступні натуральні вимірники: ваги, міри довжини ,об'єму ,площі ,кількості. Застосування тих чи інших вимірників залежить від фізичних властивостей засобів і предметів праці, а також виробленої продукції на підприємстві.

 

Користувачі бухгалтерської інформації

Всі учасники ринкової економіки є користувачами бухгалтерської інформації.

Всіх користувачів бухгалтерської інформації поділяють на внутрішніх і зовнішніх.

До внутрішніх користувачів належать: власники підприємств, управлінський персонал, робітники і службовці. До зовнішніх користувачів належать ті, які мають прямий фінансовий інтерес, не мають прямого фінансового інтересу і без фінансового інтересу.

 

Облікова політика,завдання та вимоги до БО

Створення цілісної системи обліку пе­редбачає активне застосування специфічного еле­мента регулювання бухгалтерського обліку та звіт­ності — облікової політики підприємства.

«Облікова політика — сукупність принципів, ме­тодів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності»

Згідно з визначенням, облікова політика під­приємства базується на основних принципах об­ліку та звітності. Під принципами бухгалтерсько­го обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці й реєстрації господарських операцій і при відображенні їх ре­зультатів у фінансовій звітності.

Необхідно також мати на увазі, що облікова політика є складовою частиною фінансової звіт­ності підприємства та повинна відображатися у примітках до фінансових звітів.

9.організація та введення БО на підприємстві.

1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

2.Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника

3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах

4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:

5. Підприємство самостійно:

— визначає облікову політику підприємства;

— обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку

— розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

6. Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку

7.Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов’язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

10.предмет БО. Об’єкти БО.

Предметом БО є вивчення стану наявності і використання засобів п-ва і джерел їх утворення.

Об’єктами вивчення БО є:

-госп засоби:

…основні засоби п-ва

…матеріали

…готова продукція

…грошові кошти

-госп процеси:

…придбання госп засобів

…процес виробництва

…процес реалізації готової продукції

-джерела їх утворення:

…власні

…позиикові

Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням

1)необоротні активи-це засоби п-ва що використ в госп д-сті п-ва термін використ яких як очікується білтше 1 року:

-основні засоби

-інші необоротні матеріальні активи

-нематеріальні активи

-фінансові інвестиції

2)оборотні активи-це засоби термін експлуатації яких як очікується до 1 р. їх придбають з метою реалізації продажу:

-запаси

-грошові кошти

-розраз з дебіторами або боржниками

-незавершене в-во

-не пройшла всі стадіх обробки на кінець місяця

-готова продукція

Класифікація господарських засобів за джерелами утворення засобів

1)власний капітал-включає статутний, додатковий,резервний капітал

2)довгострокові забовязання-включ забовязання п-ва строком погашення більше 1 р(кредити)

3)поточні забовязання0це засоби строком погашення до 1 р,включ короткострокові позики банку,розрахунки з постачальниками(за опалення,освітлення,телефон,газ)

 

Загальна характеристика методу БО

Метоб БО-це сист прийомів,способів за допомогою яких відображається фінансово госп д-сть п-ва і скл фін звітність.

Включає наступні елементи:

-документація0госп операція відобрж документацію

-вартісна оцінка-кожна госп операція має вартісну оцінку

-рахунки БО-спосіб відобрж економ однорідних об’єктів на рахунках

-подвійний запис-спосіб відобрж госп операції щонайменше на двох рахунках в однаковій сумі.

-баланс-це табл. В якій відобрж госп засоби п-ва актив і джерела їх утворення пасив

-інвентаризація-перевірка фактичної наявності ціності

-калькулювання-спосіб визначення собівартості продуктів

-звітність-сист узагальнених показників про фін госп д-сть п-ва.

Методика і техніка БО

Методу спостереження відповідають прийоми документування та інвентаризації; вимірювання здійснюють шляхом оцінки і калькуляції; реєстрація та класифікація (поточне групування) проводяться на рахунках за допомогою подвійного запису; узагальнення інформації з метою звітності відбувається в бухгалтерському балансі та фінансовій звітності.
Документування — спосіб первинного спостереження і реєстрації господарських операцій у первинних бухгалтерських документах.
Інвентаризація— це спосіб перевірки наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обміру, оцінки всіх залишків майна підприємства і зіставлення з даними бухгалтерською обліку.
Оцінка— це відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх у цілому по підприємству.
Калькуляція — це метод обчислення собівартості виготовлення продукції або виконаних робіт, наданих послуг.
Бухгалтерські рахунки — спосіб поточного обліку і контролю за наявністю і рухом активів і пасивів підприємства.

Подвійний запис — метод відображення господарської операції на рахунках; техніка бухгалтерського обліку. Суть його полягає в подвійному відображенні в бухгалтерському обліку кожної господарської операції: за дебетом одного і кредитом іншого рахунка в одній сумі.
Бухгалтерський баланс — це спосіб узагальнення і групування інформації про активи підприємства за складом і розміщенням та джерелами їх утворення на певну дату.

Бухгалтерська звітність — метод підсумкового узагальнення й одержання підсумкових показників діяльності підприємства за звітний період.
Методичні прийоми бухгалтерського обліку взаємопов’язані, доповнюють один одного і в сукупності становлять одне ціле — метод бухгалтерського обліку

 

Значення бух.балансу

1)найважливіше джерело інформації для прийняття управлінських рішень оцінки,аналізу та планування діяльності п-ва.

2)Баланс є інструментом визначення економічних, фінансових, юридичних та госп. Відносин п-ва.

3)Баланс дає можливість наочно усвідомити обсяг і зміст виконання за звітний період роботи.

 

 

18.Поняття про рахунки БО, їх побудова та зв'язок з балансом.

Рахунки БО-це спосіб групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками.

Кожна госп. операція впливає на збільш або зменш засобів чи джерел утв, тому рахунки БО прийнято відображати у вигляді двосторонньої таблиці. Ліва наз дебетом, а права кредитом. Посередині зазначають шифр та назву рахунку.

На кожному рах БО зазначають сальдо.

Рахунки БО тісно пов’язані збалансом, на кожен вид засобів, що відер на підставі статей активу відкривають активний рахунок, а на кожн вид джерел утворених засобів відкривають пасивний рахунок. Активним рахунком наз, які відкриваються на основі статей активу балансу, а пасивними – пасиву балансу.

План рахунків бух.обліку

Планом рахунків передбачені відповідні синтетичні рахунки з їхніми назвами й шифрами, які часто називають головними рахунками, або рахунками першого порядку. план рахунків бухгалтерського обліку — це обов'язковий для застосування в усіх галузях народного господарства систематизований перелік синтетичних рахунків, які забезпечують накопичення, групування та узагальнення облікової інформації про господарську діяльність з метою її використання для управління, контролю і звітності. План рахунків побудований за десятковою системою. Усі рахунки поділяються на десять класів, кожен рахунок може мати субрахунки в межах 10.

41.Взаємозвязок між планом рахунків та балансом

Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху активів і відкриваються для статей балансу, які знаходяться в активі бухгалтерського балансу

Активно-пасивні рахунки - це рахунки, в яких сальдо може бути і по дебету, і по кредиту. Якщо на активно-пасивному рахунку сальдо буде по дебету, то його призначення як активного рахунка і відображати слід в активі балансу, якщо ж по кредиту, то його призначення як пасивного рахунка і відображати слід в пасиві балансу .У бухгалтерському рахунку та сума, котру ми записуємо в рахунок з балансу (за відповідною статтею), називається "залишком" або "сальдо"

42.Поняття та роль облікових регістрів у бух. Обліку. Закон України «Про бух.облік та фінансову звітність в УКР. » про облікові регістри Головною складовою частиною у визначенні форми бухгалтерського обліку є облікові регістри. Більшість існуючих класифікацій облікових регістрів базуються на зовнішніх ознаках регістрів, тобто розглядають регістр як матеріальний носій облікової інформації. Крім того, вважається, що первинні документи, як і звітні форми, не відносяться до регістрів .Таким чином, при ручних формах обліку, регістри стали своєрідним стандартом для представлення інформації. Регістри бухгалтерського обліку складаються на паперових або машинних носіях інформації за формами, розробленим організаціями з дотриманням вимог, встановлених законодавством.
При веденні регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації повинна бути передбачена можливість їх виведення на паперові носії інформації.
Регістр бухгалтерського обліку на паперовому або машинному носії інформації повинен містити назву, період

 

(початок і закінчення) реєстрації господарських операцій, прізвища, ініціали та підписи осіб, відповідальних за його ведення.

Прямі витрати, їх облік.

Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

До прямих витрат належать витрати пов’язанні з виробництвом окремих видів продукції , без них не можливий процес виробництва і їх безпосередньо включають до собівартості продукції(сировина, матеріали,паливо, заробітна плата…)

Непрямі витрати,їх облік

непрямі витрати - це витрати, що не можуть бути віднесені до певного об'єкту витрат економічно можливим шляхом.

До непрямих витрат належать витрати пов’язані з кількома видами продукції, які включаються до собі вартості шляхом розподілу за допомогою спеціальних методів(заробітна плата, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів.)

 

Суть, ф-ції та значення БО

БО – це спосіб суспільного документального спостереження й контролю за господарською та фінансовою діяльністю підприємств і організацій відповідного відображення отримання інформації .

Суть БО:

- Усі господарські операції відображаються систематично і послідовно в міру їх здійснення .

- Обов’язкове документальне обґрунтування господарських операцій

- Для опрацювання облікової інформації стосуються рахунки , подвійний запис , запис, баланс та інші.

Предметом БО на будь якому п-ві є господарські засоби,джерела їх утворення та зобов’язання п-ва.

Значення БО полягає в:

-облік сприймається як інформаційний процес

-облік сприяє виявленю,вимірюваню та реєстрації інформ.

-предметом дослідження є господарська д-сть п-ва

-інформ БО використовується для прийняття управлінських рішень зовнішніми та внутр користувачами

 

виникнення та розвиток господарського обліку

Облік виник у процесі розвитку людського суспільства. Він пройшов певну еволюцію. В економ відносин облік удосконалюється як набудова суспільної формації. БО виник у 12-14ст. н.е. у м. пн. Італії і поширився на всі держави Європи і Київс Русі. Уперше систематизацію обліку було проведено італійс монахом математиком Л. Пачолі, він написав у 1494р «Трактат про рахунки і записи». В кінці 13 сер 19 ст у розв БО був так званий «застій». Збільшилась управлінська інформ що спричинило ускладнення БО. Були зміни упродовж 20ст. До 1 січня 2000р в Укр діяла система БО яка сформувалася за умов планової економіки.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 363; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.008 с.)