Бух.баланс,його зміст,побудоваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бух.баланс,його зміст,побудоваБух.баланс-це звіт про фін.та майновий стан п-ва який відображає на певну дату його активи зобов’язання та власний капітал.

Бух.баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці: з АКТИВУ і ПАСИВУ.

АКТИВ скл. З

1)Необоротні активи

2)Оборотні ак.

3)Витрати майбутніх періодів

4)Не оборотні активи та групи вибуття

ПАСИВ скл. З

1)Власний капітал

2)Забезпечення витрат і платежів

3)Довгострокові зобов’язання

4)Поточні зобов’язання

5)Дох. Майбут. Періодів

Бух.баланс-це форма фін.звітності яка містить важливу і-цію для аналізу діяльності п-ва.

Вплив госп. Операція на зміни балансу

Кожна госп.операція яка відображається в бух.балансі вона вносить певні зміни при його скл.

Існує 4 типи зміни в балансі:

1)Це коли в активі балансу одна стаття його збільш. А 2 зменш. На рівноціну суму,підсумки в активі балансу не міняються

2)Це коли в пасиві одна сторона збільш. А 2 стор.зменш.на одинакову суму

3)Це коли в активі і в пасиві статті збільш.

4)Це коли в активі і в пасиві статті зменш. На одинакову суму.

Значення бух.балансу

1)найважливіше джерело інформації для прийняття управлінських рішень оцінки,аналізу та планування діяльності п-ва.

2)Баланс є інструментом визначення економічних, фінансових, юридичних та госп. Відносин п-ва.

3)Баланс дає можливість наочно усвідомити обсяг і зміст виконання за звітний період роботи.

 

 

18.Поняття про рахунки БО, їх побудова та зв'язок з балансом.

Рахунки БО-це спосіб групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками.

Кожна госп. операція впливає на збільш або зменш засобів чи джерел утв, тому рахунки БО прийнято відображати у вигляді двосторонньої таблиці. Ліва наз дебетом, а права кредитом. Посередині зазначають шифр та назву рахунку.

На кожному рах БО зазначають сальдо.

Рахунки БО тісно пов’язані збалансом, на кожен вид засобів, що відер на підставі статей активу відкривають активний рахунок, а на кожн вид джерел утворених засобів відкривають пасивний рахунок. Активним рахунком наз, які відкриваються на основі статей активу балансу, а пасивними – пасиву балансу.

Рахунки активні,їх характеристика

Активними називають рахунки призначені для обліку активів п-ва, що відкриваються на підставі статей активу балансу, збільшення в них відображ. За дебетом, зменш. За кредетом і с-до у них дебетове

Характеристика пасивних рахунків

Пасивними назив. Призначені рахунки для обліку пасивів які відкрив. На підставі статей пасиву балансу має залишки по кредиту ,збільш. За кредетом а зменш. За дебетом і с-до у них завжди кредитове.

Подвійний запис, його сутністьі значення

Подв. Запис- це спосіб відображення госп. Операцій за дебетом одного рах. І кредитом іншого на одну і ту ж суму.

Контрольне та пізнавальне значення подвійного запису

Подвійний запис має велике контрольне та пізнавальне значення.
Контрольне значення її полягає в тому, що, записуючи кожну операцію в однаковій сумі по дебету і кредиту рахунків, перевіряють рівність підсумку оборотів за дебетом і кредитом усіх рахунків за місяць. Відсутність цієї рівності свідчить про помилки в записах по рахунках.
Пізнавальне значення подвійного запису полягає в тому, що за кореспонденції рахунків можна визначити зміст здійсненої господарської операції.

 

Поняття про синтетичні й аналітичні рахунки, їх хар.

Щодо рахунків бухгалтерського обліку тосинтетичними називають рахунки призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел та господарських процесів у грошовому вимірнику. Облік, який здійснюють на підставі таких рахунків, називається синтетичним обліком. Дані синтетичного обліку використовують при складанні бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності.

Облік, здійснюваний на підставі аналітичних рахунків, називаєтьсяаналітичним. Це облік, в якому, крім грошового, застосовують натуральні й трудові вимірники. Наприклад, до синтетичного рахунка "Розрахунки з оплати праці" відкривають аналітичні рахунки за прізвищами працівників.

 

Взаємозвязок між синтетичними і аналітичними рахунками

Синтетичні рахунки конкретизуються в аналітичних рахунках. Між синтетичними й аналітичними рахунками існує нерозривний взаємозв'язок, оскільки на них на підставі одних і тих же документів відображаються одні й ті самі операції, але з різним ступенем деталізації: на синтетичному рахунку відображається загальна сума, а на його аналітичних рахунках — часткові суми.

 

Узагальнення даних поточного бух.обліку. оборотні відомості за синтетичними рахунками

Відображення господарських операцій за синтетичними та аналітичними рахунками — цепоточний бухгалтерський облік. Оскільки баланс завжди характеризує наявність та стан господарських засобів і їх джерел формування у вартісному вимірнику на певну дату, то для поточного відображення змін цих засобів і джерел призначені рахунки. Рахунки відкривають на підставі даних балансу, залишки якого на початок місяця у вигляді початкового сальдо записують: на активних рахунках — за дебетом, на пасивних рахунках — за кредитом.

Оборотна відомість за синтетичними рахунками будується у вигляді багатографної таблиці законтокорентною формою, яка включає послідовно: назву синтетичних рахунків, початкове сальдо за дебетом або кредитом, обороти за місяць за дебетом і кредитом, а також кінцеве сальдо за дебетом або кредитом. За кожною графою оборотної відомості показують підсумки.

 

Оборотні відомості за аналітичними рахунками

Оборотні відомості за аналітичними рахунками складають для узагальнення інформації в розрізі синтетичного рахунка.

У зв'язку з тим, що одні аналітичні рахунки ведуть лише у грошовому вимірнику, а інші в натуральному та грошовому, то за цією ознакою оборотні відомості поділяють на два види:

· оборотні відомості контокорентної форми;

· оборотні відомості кількісно-сумової форми.

 

Контрольне значення оборотних відомостей

Оборотна відомість по синтетичних рахунках має велике контрольне значення для перевірки правильності і повноти облікових записів на рахунках, що ґрунтується на одержанні в ній трьох пар рівних між собою підсумків: рівність підсумків по дебету і кредиту рахунків на початок місяця; рівність підсумків оборотів по дебету і кредиту рахунків за місяць; рівність підсумків залишків по дебету і кредиту рахунків на кінець місяця.

 

Загальні поняття про первинне спостереження й облікові документи

Бух.документ-це письмовий доказ фактичного здійснення господ. Операцій або письмове розпорядження .

Показники що містяться в документі і характеризують госп.операції назив. РЕКВІЗИТАМИ.

Реквізити поділяються на обов’язкові та додаткові

Обов’язкові реквізити повинні мати первинні документи:

-назва п-ва

-назва документа

-дата і місце складання

-зміст та обсяг госп. Операції

Додаткові:

-номер документа

-підстава для здійсненя операцій.

Спосіб оформлення госп. Операцій документа назив. ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

Документація- важливий елемент методу БО і обов’язкова умова для первинного спостереження за господарськими операціями і відображення їх в обліку.
Документація дає уявлення про фактичний стан госп. Засобів та їх змін,забезпечує контроль та збереження майн

 

Вимоги до змісту ,структури й оформлення документів

Первинні документи повинні бути скл. У момент проведення кожної господарської операції.
Первинні документи скл. На бланках, типових і спеціальних форм або виготовлених самостійно, що містять обов’язкові реквізити.

Всі бух. Документи класифікують за кожною ознакою

1)За призначенням

---розподільчі.

---виконавчі

2)За місцем складання

--внутрішні

--зовнішні

3)за технікою складання і опрацьовування

--вручну

-- за допомогою ЕОМ і ще багато їх….(тіпа не помню)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 280; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.01 с.)