Правове регулювання БО. Закон України «про БО та фінансову звітність в Україні»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правове регулювання БО. Закон України «про БО та фінансову звітність в Україні»У законі визначено правові засади,регулювання,організації, ведення БО та складання фін звітності в Укр, пошир на юридичних осіб.

Терміни що містяться у даному законі:

-активи

-БО

-внутрішньогосподарський облік

-господарська операція

-забовязання

-економічна вигода

-консолідована фін звітність

-нац положення БО

-облікова політика

-первинний документ

Фінансова звітність

-користувачі

Законом передбачено здійснення в Укр державного регулювання БО та фін звітності.

Мета:створення єдиних правил ведення БО та удосконалення.

 

5.види господарського обліку. Фінансовий та управлінський облік.

Включає 3 види:бухгалтерський,оперативний і статистичний.

Фінансовий облік-це комплексний,синтетичний облік фін господарської д-сті п-ва, який характ його фін стан та прибутковість.

Управлінський-це сукупність правил та процедур для управління п-вом.

Вимірники,що застосовуються в обліку

Для відображення кількісних і якісних змін, які відбуваються із господарськими засобами підприємства та джерелами їх утворення у бухгалтерському обліку використовують наступні види вимірників:
- натуральні;
- трудові;
- грошові.
Натуральні вимірники — це вимірники, за допомогою яких обліковується кількість наявних на підприємстві матеріальних цінностей і виконаних робіт в їх натуральному вираженні.
В обліку використовуються наступні натуральні вимірники: ваги, міри довжини ,об'єму ,площі ,кількості. Застосування тих чи інших вимірників залежить від фізичних властивостей засобів і предметів праці, а також виробленої продукції на підприємстві.

 

Користувачі бухгалтерської інформації

Всі учасники ринкової економіки є користувачами бухгалтерської інформації.

Всіх користувачів бухгалтерської інформації поділяють на внутрішніх і зовнішніх.

До внутрішніх користувачів належать: власники підприємств, управлінський персонал, робітники і службовці. До зовнішніх користувачів належать ті, які мають прямий фінансовий інтерес, не мають прямого фінансового інтересу і без фінансового інтересу.

 

Облікова політика,завдання та вимоги до БО

Створення цілісної системи обліку пе­редбачає активне застосування специфічного еле­мента регулювання бухгалтерського обліку та звіт­ності — облікової політики підприємства.

«Облікова політика — сукупність принципів, ме­тодів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності»

Згідно з визначенням, облікова політика під­приємства базується на основних принципах об­ліку та звітності. Під принципами бухгалтерсько­го обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці й реєстрації господарських операцій і при відображенні їх ре­зультатів у фінансовій звітності.

Необхідно також мати на увазі, що облікова політика є складовою частиною фінансової звіт­ності підприємства та повинна відображатися у примітках до фінансових звітів.

9.організація та введення БО на підприємстві.

1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

2.Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника

3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах

4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:

5. Підприємство самостійно:

— визначає облікову політику підприємства;

— обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку

— розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

6. Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку

7.Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов’язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

10.предмет БО. Об’єкти БО.

Предметом БО є вивчення стану наявності і використання засобів п-ва і джерел їх утворення.

Об’єктами вивчення БО є:

-госп засоби:

…основні засоби п-ва

…матеріали

…готова продукція

…грошові кошти

-госп процеси:

…придбання госп засобів

…процес виробництва

…процес реалізації готової продукції

-джерела їх утворення:

…власні

…позиикові

Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням

1)необоротні активи-це засоби п-ва що використ в госп д-сті п-ва термін використ яких як очікується білтше 1 року:

-основні засоби

-інші необоротні матеріальні активи

-нематеріальні активи

-фінансові інвестиції

2)оборотні активи-це засоби термін експлуатації яких як очікується до 1 р. їх придбають з метою реалізації продажу:

-запаси

-грошові кошти

-розраз з дебіторами або боржниками

-незавершене в-во

-не пройшла всі стадіх обробки на кінець місяця

-готова продукція

Класифікація господарських засобів за джерелами утворення засобів

1)власний капітал-включає статутний, додатковий,резервний капітал

2)довгострокові забовязання-включ забовязання п-ва строком погашення більше 1 р(кредити)

3)поточні забовязання0це засоби строком погашення до 1 р,включ короткострокові позики банку,розрахунки з постачальниками(за опалення,освітлення,телефон,газ)

 

Загальна характеристика методу БО

Метоб БО-це сист прийомів,способів за допомогою яких відображається фінансово госп д-сть п-ва і скл фін звітність.

Включає наступні елементи:

-документація0госп операція відобрж документацію

-вартісна оцінка-кожна госп операція має вартісну оцінку

-рахунки БО-спосіб відобрж економ однорідних об’єктів на рахунках

-подвійний запис-спосіб відобрж госп операції щонайменше на двох рахунках в однаковій сумі.

-баланс-це табл. В якій відобрж госп засоби п-ва актив і джерела їх утворення пасив

-інвентаризація-перевірка фактичної наявності ціності

-калькулювання-спосіб визначення собівартості продуктів

-звітність-сист узагальнених показників про фін госп д-сть п-ва.

Методика і техніка БО

Методу спостереження відповідають прийоми документування та інвентаризації; вимірювання здійснюють шляхом оцінки і калькуляції; реєстрація та класифікація (поточне групування) проводяться на рахунках за допомогою подвійного запису; узагальнення інформації з метою звітності відбувається в бухгалтерському балансі та фінансовій звітності.
Документування — спосіб первинного спостереження і реєстрації господарських операцій у первинних бухгалтерських документах.
Інвентаризація— це спосіб перевірки наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обміру, оцінки всіх залишків майна підприємства і зіставлення з даними бухгалтерською обліку.
Оцінка— це відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх у цілому по підприємству.
Калькуляція — це метод обчислення собівартості виготовлення продукції або виконаних робіт, наданих послуг.
Бухгалтерські рахунки — спосіб поточного обліку і контролю за наявністю і рухом активів і пасивів підприємства.

Подвійний запис — метод відображення господарської операції на рахунках; техніка бухгалтерського обліку. Суть його полягає в подвійному відображенні в бухгалтерському обліку кожної господарської операції: за дебетом одного і кредитом іншого рахунка в одній сумі.
Бухгалтерський баланс — це спосіб узагальнення і групування інформації про активи підприємства за складом і розміщенням та джерелами їх утворення на певну дату.

Бухгалтерська звітність — метод підсумкового узагальнення й одержання підсумкових показників діяльності підприємства за звітний період.
Методичні прийоми бухгалтерського обліку взаємопов’язані, доповнюють один одного і в сукупності становлять одне ціле — метод бухгалтерського обліку

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 281; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.006 с.)