Порядок проведення та документальне оформлення інвентаризаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок проведення та документальне оформлення інвентаризаціїПорядок проведення інвентаризації її об’єктів визначається наказом керівника, згідно з яким він призначає комісію. Керівництво її роботою він бере на себе чи покладає на свого заступника. До складу комісії обов'язково входить головний бухгалтер підприємства. Кількість інших членів комісії залежить від обсягу роботи. В наказі зазначаються строки початку та завершення інвентаризації. Результати інвентаризації бажано мати на перше число місяця, так як на цю дату підсумовуються (закриваються) всі регістри бухгалтерського обліку і складаються оборотні відомості.

Робота розпочинається з підготовчих заходів, які повинні забезпечити правильність і своєчасність завершення інвентаризації. На складах та в інших місцях, де буде проводитися інвентаризація, необхідно перевірити ваговимірювальні прилади, завчасно розкласти матеріальні цінності за видами, найменуваннями, сортами, розмірами тощо. До початку інвентаризації комісія . повинна отримати у матеріально відповідальної особи розписку про те, що в бухгалтерію передані всі прибуткові і видаткові документи і що немає жодних не оприбуткованих або не виданих матеріальних цінностей. На момент інвентаризації слід зробити всі необхідні записи по рахунках і вивести залишки на дату її проведення. Всі операції, які пов'язані з рухом матеріальних цінностей, на час інвентаризації повинні бути припинені.

Інвентаризацію матеріальних цінностей проводять в присутності матеріально відповідальних осіб з обов'язковим застосуванням таких прийомів, як вимірювання, зважування, перерахунок.

Одержані дані заносять в інвентаризаційні описи, в яких зазначаються найменування і кількість цінностей, а у випадку необхідності і характеристика їх стану. Описи складають окремо по кожній матеріально відповідальній особі і за місцем зберігання цінностей та підписують всі члени інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальна особа.

Після закінчення інвентаризації, перший примірник інвентаризаційного опису передається комісією в бухгалтерію для визначення результатів, а другий залишається у матеріально відповідальної особи.

11. Виявлення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку

результатами інвентаризації можуть бути:

Ø рівність фактичних залишків обліковим – позитивний результат інвентаризації;

Ø перевищення облікових залишків над фактичними, що називається недостачею;

Ø перевищення фактичних залишків над обліковими – лишки.

Фактичний розмір лишків і недостач визначається шляхом складання порівняльної відомості, яка складається лише за такими цінностями, при інвентаризації яких були виявлені відхилення між даними бухгалтерського обліку та жданими інвентаризаційних описів.

Матеріально відповідальні особи повинні дати інвентаризаційній комісії письмові пояснення щодо причини розходження залишків. Свої висновки і пропозиції щодо урегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформляє протоколом і подає на затвердження керівнику підприємства. Керівник повинен прийняти рішення про оприбуткування лишків та списання нестач цінностей і затвердити протокол у 5-денний строк.

Результати інвентаризації відображають в обліку в такому порядку (табл.5.1.).

 

Таблиця 5.3. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку

№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1. недостача матеріальних активів
1.1. Якщо винна особа не встановлена
Відображено суму недостачі у складі витрат звітного періоду 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” Рахунки обліку матеріальних активів
Відображено на позабалансовому рахунку суму недостачі 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей” -
1.2. Якщо винна особа встановлена
Відображено суму недостачі у складі витрат звітного періоду 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” Рахунки обліку матеріальних активів
Відображено суму недостачі, що підлягає відшкодуванню винною особою 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” 716 “Відшкодування раніше списаних активів”
Отримано суми відшкодування втрат від винної особи 30 “Каса” 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”
2. Лишки матеріальних активів
Оприбутковано запаси, раніше не обліковані на балансі Рахунки обліку матеріальних активів 719 “Інші доходи від операційної діяльності”

 

Нестачі, установлені понад норми, розраховуються за формулою

Р3=((Бв-А)*Іінф+ПДВ +Азб)*К, де

Р3 - розмір збитків;

Бв - балансова вартість матеріальних цінностей на момент установлення факту розкрадання, нестачі4

А - сума амортизаційних відрахувань;

Іінф - загальний індекс інфляції, що розраховується на підставі індексів інфляції, які щомісяця визначаються Мінстатом;

ПДВ - податок на додану вартість;

А - розмір акцизного збору;

К – коефіцієнт.

Контрольні запитання:

1. Яку роль виконують та яке значення мають на підприємстві бухгалтерські документи?

2. Яким чином класифікуються бухгалтерські документи?

3. У чому різниця понять “документація” і “документування”?

4. Які існують вимоги до бухгалтерських документів?

5. Який порядок перевірки вхідних документів?

6. Яку організацію має архів на підприємстві? Які є види архівів?

7. Що таке інвентаризація?

8. Яке призначення, цілі та завдання інвентаризації?

9. Які розрізняють види інвентаризацій залежно від повноти охоплення?

10. В яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим?

11. Які документи оформляють при проведенні інвентаризації?

12. Які можуть бути причини розходжень між даними обліку та фактичною наявністю засобів?

13. Яким чином здійснюється відшкодування матеріальних цінностей, якщо встановлено, що їх нестача відбулася з вини матеріально відповідальної особи?

Тести для самоконтролю

1. Хто несе відповідальність за достовірність даних, що містяться в документі:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) особи, які підписують документ;

г) касир.

2. Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними:

а) найменування підприємства;

б) номер поточного рахунка підприємства;

в) порядковий номер документа;

г) немає правильної відповіді.

3. За призначенням документи поділяються на:

а) первинні та зведені;

б) розпорядчі та виконавчі;

в) внутрішні та зовнішні;

г) аналітичні та синтетичні.

4. Документооборот – це:

а) об’єднання однорідних за змістом первинних документів у групи;

б) рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів;

в) відображення господарських операцій у встановлених формах первинних документів;

г) сукупність документів, складених на господарські операції.

5. Коли повинні складатися первинні документи:

а) під час проведення господарської операції;

б) перед закінченням звітного періоду;

в) перед перевіркою контролюючих органів;

г) на прохання керівника.

6. За місцем складання документи є:

а) міжгалузеві та спеціалізовані;

б) внутрішні та зовнішні;

в) службові та особові;

г) немає правильної відповіді.

7) Проведення інвентаризації є обов’язковим:

а) перед виплатою дивідендів;

б) у разі зміни керівника підприємства;

в) перед модернізацією виробництва;

г) при підвищенні курсу гривні.

8. За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) головний економіст;

г) менеджер.

9. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

а) наказом;

б) протоколом;

в) приписом судово-слідчих органів;

г) рішенням трудового колективу.

Вправа

На підставі наведених даних скласти на підприємстві ТОВ “Промінь” такі документи: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер.

1) Заповнити прибутковий касовий ордер №1 від 18 березня 2006 року на оприбуткування в касу одержаних коштів з поточного рахунку на виплату заробітної плати працівникам за лютий 2006 року у сумі 6000,00 грн. (за чеком КЗ 0215684). Ордер підписаний головним бухгалтером Коркушко В.С., касиром Боголюб М.А.

2) Скласти видатковий касовий ордер №12 від 19 березня 2006 року на виплачену з каси заробітну плату за лютий 2006 року за платіжною відомістю № 3 у сумі 4650,00 грн. Касовий ордер підписаний директором Ковальчук В.В., головним бухгалтером Коркушко В.С., касиром Боголюб М.А.


ТЕМА 6. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПЛАН ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 424; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.01 с.)