Класифікація бухгалтерських балансівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація бухгалтерських балансівБаланси класифікують за:

Ø джерелами складання,

Ø термінами складання,

Ø обсягами даних,

Ø змістом,

Ø формою.

За джерелами складаннябаланси поділяють на:

1) інвентарні – складаються на підставі повного опису інвентарю і є скороченим варіантом балансу;

2) книжкові – складаються на підставі запису в книгах без підтвердження інвентаризації, тому їх називають пробними, або попередніми;

3) генеральний – є синтезом інвентарного та книжкового балансів і складається за рік на підставі інвентаризаційного опису та попереднього балансу.

За термінами складаннярозрізняють баланси6

1) вступні – складаються на час створення підприємства;

2) операційні – складаються протягом року й відображають окремі аспекти діяльності підприємства;

3) ліквідаційні – складаються під час ліквідації підприємства.

Залежно від обсягів данихбаланси поділяють на:

1) прості – баланси підприємств, які не мають структурних підрозділів або філій;

2) складні – баланси підприємств, що мають структурні підрозділи;

3) зведені - баланси підприємств, які мають філії.

За змістом розрізняють баланси:

1) сальдові – містять тільки залишки по рахунках і характеризують майновий стан господарства на певну дату;

2) оборотні – баланси, які крім залишків по рахунках, містять обороти по дебету та кредиту цих рахунків;

3) результативні – баланси доходів і витрат або прибутків і збитків, які дають змогу визначити чистий прибуток або чистий збиток;

4) проміжні – баланси, що складаються на будь-яку дату залежно від потреби;

5) шахові – баланси, які крім залишків по рахунках, містять кореспонденції по цих рахунках.

6) порівняльні – баланси, в яких порівнюються статті звітного балансу з відповідними статтями балансу за попередній період.

За формою баланси поділяються на:

1) повні;

2) скорочені.

4. Господарські операції та їх вплив на статті балансу

Таким чином, господарська операціядія або подія, що викликає зміни в фінансовому стані підприємства.

Під впливом господарських операцій, які відбуваються на підприємстві, змінюються наявність і стан господарських засобів та джерел їх формування. Унаслідок того відбуваються зміни даних статей бухгалтерського балансу.

Усі господарські операції, які викликають зміни в балансі підприємства, поділяють на чотири типи:

1. Операції першого типу спричиняють зміни тільки в активі балансу, тобто одна стаття активу збільшується, а інша зменшується на одну й ту саму величину. Після здійснення такої операції підсумок по активу та пасиву балансу залишається без змін (початковий підсумок дорівнює кінцевому підсумку).

Наприклад, оприбутковано на склад готову продукцію 1000,00 грн. Унаслідок здійснення цієї господарської операції активна стаття “Готова продукція” зростає на 1000,00 грн., а активна стаття “Незавершене виробництво” зменшиться на 1000,00 грн.

2. Операції другого типу спричиняють зміни тільки в пасиві балансу, тобто одна стаття пасиву збільшується, а інша зменшується на одну й ту саму величину. Після здійснення такої операції підсумок по активу та пасиву балансу залишається без змін (початковий підсумок дорівнює кінцевому підсумку).

Наприклад, збільшено резервний капітал за рахунок прибутку на 2000,00 грн. Ця господарська операція збільшить одну статтю пасиву “Резервний капітал” на суму 2000,00 грн., та зменшить іншу – “Нерозподілений прибуток” на суму 2000,00 грн.

3. Операції третього типу спричиняють зміни і в активі, і в пасиві балансу, тобто одна стаття активу й одна стаття пасиву збільшуються на одну й ту ж саму величину. Після здійснення такої операції підсумок по активу та пасиву балансу збільшується на суму здійсненої операції.

Наприклад, на склад підприємства надійшли виробничі запаси від постачальника на суму 5000,00 грн. Унаслідок здійснення цієї операції зростає активна стаття “Виробничі запаси” на 5000,00 грн. І зростає пасивна стаття “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” також на 5000,00 грн.

4. Операції четвертого типу також спричиняють зміни і в активі, і в пасиві балансу, але внаслідок їх здійснення значення статей зменшується, тобто одна стаття активу й одна стаття пасиву зменшуються на одну й ту ж саму величину. Після здійснення такої операції підсумок по активу та пасиву балансу зменшується на суму здійсненої операції.

Наприклад, перераховано з поточного рахунку податок у бюджет у сумі 3000,00 грн. Унаслідок здійснення такої господарської операції активна стаття “Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті” і пасивна стаття “Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом” зменшаться на 3000,00 грн.

Отже, дані бухгалтерського балансу змінюються під впливом здійснення на підприємстві господарських операцій. Ці зміни можуть відбуватися у різних частинах балансу.

 

Контрольні запитання:

1. Що таке бухгалтерський баланс?

2. На які частини поділяється бухгалтерський баланс? Яке вони мають призначення?

3. Які основні показники балансу?

4. Як групуються статті в активі та пасиві балансу?

5. Чим можна пояснити рівність загальних підсумків по активу і пасиву балансу?

6. Як складається засновницький (початковий) баланс?

7. Яке значення балансу в забезпеченні інформації, необхідної для управління і контролю?

8. На які типи поділяються господарські операції залежно від змін, які вони викликають у складі засобів підприємства та джерелах їх формування?

 

Тести для самоконтролю

1. Частина балансу, в якій відображають господарські засоби, називається:

а) розділом пасиву балансу;

б) статтею зобов’язань;

в) активом;

г) пасивом.

2. Метою складання балансу є:

а) надання інформації про фінансові результати;

б) надання інформації про фінансовий стан;

в) надання інформації про зміни у фінансовому стані підприємства за період;

г) надання інформації про всі наведені вище аспекти.

3.Найбільш ліквідними активами є:

а) виробничі запаси;

б) товари;

в) нематеріальні активи;

г) еквіваленти грошових коштів.

4.Форма балансу в Україні:

а) визначається підприємством самостійно;

б) є уніфікованою формою звітності;

в) різна для кожного виду діяльності;

г) залежить від форми власності підприємства, що його складає.

5.Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: ”отримані без попередньої оплати матеріали від постачальників і оприбутковані на склад”:

а) зміни відбудуться лише в пасиві;

б) зміни відбудуться лише в активі;

в) зменшиться підсумок балансу;

г) зросте підсумок балансу.

6. Які зміни відбудуться в балансі внаслідок такої операції: “З поточного рахунку погашено заборгованість перед постачальником за раніше отримані товари”:

а) зміни відбудуться лише в пасиві;

б) зміни відбудуться лише в активі;

в) зменшиться підсумок балансу;

г) зросте підсумок балансу.

7. Баланс відображає інформацію:

а) за певний період;

б) станом на певну дату;

в) станом на певну дату і за певний період;

г) всі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді.

Вправа

Визначте вплив кожної з наведених господарських операцій на бухгалтерський баланс та вкажіть тип операцій.

Вихідні дані:

№ з/п Зміст господарської операції Сума, грн. Вид зміни в балансі
Оприбутковано на склад від постачальника малоцінні та швидкозношувані предмети 6000,00  
Відпущено зі складу матеріали на виробництво продукції 2000,00  
Зараховано на поточний рахунок кошти, що надійшли від покупців 3000,00  
Виплачено з каси заробітну плату працівникам 2000,00  
З поточного рахунку в банку перераховано кошти органам соціального страхування в погашення заборгованості 500,00  
Нарахована заробітна плата робітникам, що виготовляють продукцію 3000,00  
Оприбуткована на склад з виробництва готова продукція 4000,00  

 


ТЕМА 4. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

ПЛАН ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова.

Активні та пасивні рахунки.

Порядок запису господарських операцій та підрахунки оборотів і сальдо по рахунках бухгалтерського обліку.

Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку: за їх економічним змістом, за їх призначенням та структурою. Позабалансові рахунки.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.014 с.)