Характеристика класів рахунків та їх взаємозв’язок з формами фінансової звітності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика класів рахунків та їх взаємозв’язок з формами фінансової звітності. 

Актуальність теми:

Тема розкриває сутність та значення Плану рахунків бухгалтерського обліку, основні принципи його побудови. Студентам пропонується вивчити основні класи рахунків та рахунки, які найчастіше використовуються, з’ясувати взаємозв’язок рахунків з формами фінансової звітності.

Навчальні цілі:

Повинні знати:що таке План рахунків; які принципи покладені в основу побудови Плану рахунків; хто розробляє і затверджує План рахунків бухгалтерського обліку в Україні; класи рахунків, з яких складається діючий План рахунків в Україні

Повинні вміти: встановлювати взаємозв’язок класів рахунків з формами фінансової звітності; охарактеризувати принципи побудови Плану рахунків

Рекомендована література:

1. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. – с.98-103

2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – с. 211-220

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. / з-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – с. 136-142

4. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії. Навчально-практичний посібник / Під заг. ред. Сопко В.В. – ТОВ “Видавничий дім “Професіонал”, Київ, 2004. – с.70-72

5. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. –с.92-94

6. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004.– с.141-146

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови

Одне із чільних місць в організації бухгалтерського обліку належить Плану рахунків бухгалтерського обліку.

План рахунків – це систематизований перелік найменувань і кодів рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку, що використовується для відображення діяльності підприємства, установи, організації.

Плани рахунків будуються здебільшого за модульним принципом, що забезпечує послідовне спрощення або ускладнення бухгалтерського обліку шляхом додавання або вилучення окремих модулів. У цьому випадку бухгалтерський модуль – це функціонально завершений вузол Плану рахунків, що забезпечує бухгалтерський облік і визначення фінансового результату підприємства незалежно від його організаційно-правових форм. Отже, у методологічному аспекті План рахунків можна розглядати як сукупність бухгалтерських модулів, які можуть інтегруватися і функціонувати самостійно: балансовий, витрати – доходи – результати, позабалансовий. Кожен модуль складається з окремих класів рахунків.

На сьогодні в Україні застосовують чотири плани рахунків:

- План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій;

- План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

- План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України;

- План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

План рахунків бухгалтерського обліку підприємств і організацій складається з 10 класів рахунків (9 класів балансових рахунків і клас 0 - позабалансовий).

Структурно План рахунків побудований за десятковим принципом: усі рахунки поділені на десять класів, синтетичні рахунки закодовані в межах 1-99, а субрахунки – у межах 1-9.

План рахунків може бути побудований трьома способами:

Ø Лінійний – рахунки перераховуються в певному порядку. Укладачі Плану прагнуть прив’язувати логіку його побудови до структури статей бухгалтерського балансу, або до кругообороту господарських засобів. Такий План рахунків використовувався в Україні до 2000 року

Ø Десятковий ієрархічний – всі рахунки розбиваються на десять груп, кожна група – на десять підгруп, кожна підгрупа ділиться на десять субпідгруп і т.д. Варіант десяткової ієрархічної системи побудови Плану рахунків здійснив у 1927 році Е.Шмаленбах. Діючий план рахунків в Україні побудований за даним принципом.

Ø Фасетний – найзручніший в умовах застосування елементарної обчислювальної техніки. Ієрархія рахунків має шифри за певними ознаками, однакові ознаки дозволяють об’єднувати однакову інформацію з різних рахунків. Цей підхід розвивав В.Ф.Палій.

Кожний рахунок В Плані рахунків може бути охарактеризований за двома підставами:

а) логісмографічність – число рівнів, на які розпадається рахунок першого порядку;

б) валентність – число рахунків, з якими даний рахунок може кореспондувати.

Характеристика класів рахунків та їх взаємозв’язок з формами фінансової звітності

Характеристики плану рахунків можна відобразити у наступній таблиці.

Таблиця 6.1. Характеристика плану рахунків

Показники Діючий План рахунків
Групування рахунків 10 класів, 0-й клас - позабалансові рахунки
Нумерація синтетичних рахунків Балансові та позабалансові рахунки – 2 цифри
Субрахунки Більшість субрахунків до кожного рахунку законодавчо затверджені
Нумерація синтетичних рахунків Затверджені номери із трьох цифр
Аналітичні рахунки Відкриваються підприємством самостійно, номери повинні починатись з номеру відповідного рахунку / субрахунку

 

План рахунків бухгалтерського обліку складається з наступних класів:

Клас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3.Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Клас 8. витрати за елементами

Клас 9. Витрати діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки

Балансові рахунки визначено таким чином, щоб їхнє сальдо відповідало сумам, які відображаються у статтях балансу. Розділи І-ІІІ Активу балансу заповнюють на підставі даних рахунків класів1-3, а розділи І-V Пасиву балансу – на підставі даних рахунків класів 4-6.

Дані рахунків класів 7-9, на яких обліковують витрати, доходи і фінансові результати, використовують для складання Звіту про фінансові результати. Дані позабалансових рахунків класу 0 відображають у Примітках до фінансових звітів. Особливу увагу слід звернути на те, що рахунки класів 0-7 є обов’язковими для всіх підприємств, а рахунки класу 9 “Витрати діяльності” ведуть усі підприємства, крім суб’єктів малого підприємництва та організацій, що не здійснюють комерційної діяльності, із відкриттям за власним бажанням рахунків класу 8 ”Витрати за елементами”.

Оскільки використання Плану рахунків передбачено в усіх галузях народного господарства, кожне підприємство розробляє робочий план рахунків залежно від видів діяльності.

Контрольні запитання

1. Що розуміють під планом рахунків?

2. Яке значення Плану рахунків?

3. Ким розроблено і затверджено План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція щодо його застосування?

4. Принципи побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій

5. В чому полягає сутність лінійного способу побудови Плану рахунків?

6. В чому полягає сутність десяткового ієрархічного способу побудови Плану рахунків?

7. Який спосіб побудови Плану рахунків найзручніший в умовах застосування компютерної техніки?

8. За якими двома підставами може бути охарактеризований План рахунків?

9. Для чого розробляється робочий План рахунків і що він являє собою?

Тести для самоконтролю

1. Як можна пояснити логісмографічність:

а)Число рахунків, з якими даний рахунок може кореспондувати

б)Число рівнів, на які розподіляється рахунок

2. Діючий План рахунків поділяється на .___. класів:

а) 9

б) 10

в) 7

3. Який спосіб побудови Плану рахунків найзручніший в умовах застосування комп’ютерної техніки:

а) Лінійний

б) Фасетний

в) Десятковий ієрархічний

4. План рахунків бухгалтерського обліку, який використовувався до 2000 року був побудований за наступним способом:

а) Десятковий ієрархічний

б) Лінійний

в) Фасетний

5. Як можна пояснити валентність в бухгалтерському обліку:

а)Число рахунків, з якими даний рахунок може кореспондувати

б) Число рівнів, на які розподіляється рахунок

6. Хто запропонував варіант десяткової ієрархічної системи побудови Плану рахунків:

а) Дж. Чербоні

б) Е.Шмаленбах

в) В.Ф.Палій

7. Хто із наведених вчених розвивав фасетний спосіб побудови Плану рахунків:

а) Ж.Саварі

б) В.Ф.Палій

в) Е.Шмаленбах

8. За яким способом побудований діючий план рахунків в Україні:

а) Лінійний

б) Фасетний

в) Десятковий ієрархічний

9. В єдиному Плані рахунків передбачено близько _____ синтетичних рахунків:

а) 60

б) 90

в) 80

10. Дані яких класів рахунків використовуються при складанні Звіту про фінансові результати:

а) 5, 6

б) 7, 8, 9

в) 1, 2, 3


ТЕМА 7. ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПЛАН ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 295; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.006 с.)