З теми «Основи організації бухгалтерського обліку»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З теми «Основи організації бухгалтерського обліку» 

Для виконання своєї ролі і задач бухгалтерський облік на підприємстві повинний бути відповідним чином організований. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється відповідно Наказу про облікову політику, що затверджує керівник цього підприємства.

Організація обліку - це струнка, планомірна система його побудови, що забезпечує збір, опрацювання, узагальнення інформації з метою складання фінансової звітності про діяльність підприємства для прийняття управлінських рішень.

Організація обліку має такі задачі:

1) забезпечити методологічно правильне відображення майна підприємства, господарських операцій і результатів діяльності підприємства:

2) упорядкувати обліковий процес, тому що сутність всякої організації - це наведення порядку;

3) додати йому планомірності і цілеспрямованості;

4) забезпечити ефективність обліку на основі його комп'ютеризації, упровадження прогресивних форм і методів обліку.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе власник або керівник підприємства ( Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», ст. 8.2.).

Керівник зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання усіма підрозділами (службами), робітниками підприємства, що мають відношення до обліку, правомірних вимог головного бухгалтера в частині порядку оформлення й надання документів. Документи є основою обліку.

Безпосереднє відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій здійснює обліковий апарат.

Чисельність облікового апарата, його розміщення, структура, юридичні права, визначають організаційну систему (форму) обліку.

У залежності від розміщення облікового апарата розрізняють дві системи організації обліку:

1) децентралізовану;

2) централізовану.

Децентралізація обліку передбачає, що підприємство є юридичною особою, воно виділено на самостійний баланс, має свій статус, засновницькі документи, поточний рахунок і свою бухгалтерію з встановленим штатом, яку очолює головний бухгалтер. Весь цикл робіт, починаючи зі збору первинної інформації і закінчуючи окремого балансу, здійснюється в обліковому осередку підприємства, навіть коли бухгалтерія має всього одну штатну одиницю. Окремий баланс і всі форми фінансової звітності бухгалтерія готує до визначено строку і надає його податкової інспекції і іншим користувачам.

З децентралізацією бухгалтерського обліку інформаційний потік і процес його обробки локалізується на промисловому, торговельному або іншому підприємстві. Така організаційна форма обліку неминуче викликає децентралізацію облікового апарату. Кожне підприємство, що є самостійним (незалежно від того велике воно чи мале), повинно мати разом з головним бухгалтером ще деяку чисельність робітників бухгалтерії в залежності від обсягу бухгалтерських робіт. При децентралізованому обліку всі торговельно-промислові підприємства в господарському відношенні до певного ступеню повинні бути відокремлені один від одного, бухгалтерський облік господарських операцій замкнений на кожному з них і вони здійснюють свою діяльність на повному комерційному рахунку.

Оцінюючі децентралізовану організаційну форму обліку слід відмітити, що вона не є економічною, тому що потребує значної кількості облікових робітників, однакові господарські операції в різних підприємствах дублюються окремими робітниками, малий обсяг інформаційних потоків не дозволяє використовувати в повної мірі високопродуктивну техніку, тому децентралізація обліку – це одна з причин децентралізації обчислювальної техніки і її слабке навантаження. В умовах децентралізації обліку особливо рельєфно висвітлюється індивідуальна якість і професіоналізм робітників бухгалтерії, їх працездатність, добросовісність, рівень знань. В цих умовах важко допомогти один одному, нема взаємоконтролю виконаних робіт, тому документальні перевірки комплексу бухгалтерських робіт часто фіксують недоліки, а інколи і зловживання, що випливають з бухгалтерського відображення господарських операцій. Мало того, в цілому ревізорський контроль при децентралізованому обліку має велику вартість, тому що перевірці підлягає кожне підприємство, де організований бухгалтерський облік.

В умовах централізації обліку бухгалтерська обробка первинної інформації, групування та зведення даних, складання балансу та фінансової звітності зосереджені в єдиної бухгалтерії, що має назву – централізована бухгалтерія (ЦБ). Така бухгалтерія може бути заснована на підприємствах, які перебувають під спільним об’єднанням і контролем зі сторони керівництва організації, що об’єднує ці підприємства. В цих умовах промислово-торгові одиниці організують збір усіх первинних і зведених документів і направляють їх в ЦБ для бухгалтерської обробки, накопичення інформації і складання самостійного балансу з всієї організації.

Підприємства встановлюють самостійно чисельність, структуру облікового апарату, виходячи з видів і обсягів діяльності, структури підприємства і конкретних умов господарювання. Підприємство може самостійно вибрати одну з вищезазначених форм організації бухгалтерського обліку.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку офіційно дозволяється:

- введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

- користування послугами фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець;

- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

- самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства (крім підприємств, звітність яких повинна обнародуватися).

Як правило очолює бухгалтерію головний бухгалтер. Він особисто відповідає за стан обліку і контролю в бухгалтерії. Він діє від імені підприємства разом з керівником підписує грошові і інші документи, баланс, форми фінансової звітності. Він є основною особою, яка визначає обов'язки, права і відповідальність підлеглих йому облікових працівників, визначає побудову бухгалтерської служби, її місце в системі управління підприємством, взаємодію з іншими структурними управлінськими підрозділами тощо. Структура бухгалтерії, численність бухгалтерської служби, розподіл обов’язків, загальна організація праці її робітників залежить від особливостей діяльності підприємства і обсягів економічної інформації. Головний бухгалтер забезпечує не тільки організацію сбіра і обробки економічної інформації і її систематизації в облікових регістрах, а і збереженість бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх в уставні строки до архіву. З ним узгоджуються призначення, звільнення і переміщення не тільки робітників бухгалтерської служби, а і матеріально відповідальних осіб. На абсолютній більшості підприємств головний бухгалтер не має права виконувати обов'язки касира, але на малих підприємствах таке право йому не заборонено.

В бухгалтерії мають право працювати спеціалісти з вищою і середньою освітою. Як правило на відповідальних посадах облікової служби (головний бухгалтер, завідуючий відділом, сектором, групи бухгалтерії, провідний бухгалтер, бухгалтери І, ІІ категорій) мають право працювати особи, що мають вищу освіту рівня спеціаліст або магістр зі стажем бухгалтерської роботи не менш 2 – 3 років; інші працівники (бухгалтер, касир, рахівник) можуть бути прийняті на роботу з повною загальною середньою або професійно-технічною спеціальною освітою.

Працівники бухгалтерської служби мають право на підвищення своєї кваліфікації шляхом продовження кваліфікаційної атестації спеціальною комісією.

До робітників бухгалтерії пред’являються наступні вимоги і професійна компетентність, підтримка колег по професії, порядність (чесність), справедливість і об’єктивність, конфедеційність, патріотичність ставлення до своєї професії. Він повинен додержувати етичних і професійних вимог працівника бухгалтерського обліку.

Робітники бухгалтерії зобов’язані забезпечити документальне оформлення та облік усіх фінансово – господарських операцій, що здійснюються на підприємстві та їхнє своєчасне відображення у звітності. Всі права, обов’язки та відповідальність робітників бухгалтерії закріплюються у посадових інструкціях.

Посадова інструкція – це внутрішній документ, у якому зафіксовані загальні завдання, що торкаються усіх працівників бухгалтерії, функції, обов’язки, права і відповідальність конкретної посадової особи, якщо вона порушує (не повністю виконує) свої обов’язки або не використовує своїх прав з метою кращої організації обліку.

Важливим кроком в організації бухгалтерського обліку є облікова політика кожного підприємства - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для упорядкування і надання фінансової звітності, яка визначається підприємством, розробляється на основі статей ІІІ розділу Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і затверджується наказом керівника про облікову політику підприємства на поточний рік. У цьому наказі повинні знайти місце положення про загальну організацію бухгалтерського обліку на підприємстві (ст. 8), первинні облікові документи і регістри (ст. 9) і питання проведення інвентаризації активів і зобов’язань (ст. 10).

Згідно п. 1 і 2 ст. 8 Закону бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня його реєстрації до його ліквідування, а питання організації бухгалтерського обліку відноситься до компетенції власника, або уповноваженої посадової особи відповідно до законодавчих і засновницьких документів. Тому в наказі про облікову політику повинні бути відображені: дата державної реєстрації підприємства та його ідентифікаційний код, дата реєстрації і номер свідоцтва платника ПДВ, організаційно-правова форма підприємства і форма власності, чи існує організація, до якої підпорядковане дане підприємство, форма фінансування (бюджетна, госпрозрахункова, змішана і т. ін.), наявність філій, приймає чи ні підприємство у спільної діяльності і т. ін.

Наказ про облікову політику на підприємстві, як правило, повинен мати таку структуру:

- загальні положення

- організація роботи облікового апарату

- методика бухгалтерського обліку

- порядок ведення податкового обліку

- організаційно-технічні аспекти обліку

В загальних положеннях відповідно до ст. 8 п. 3 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” мова йде про відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення фіксування фактів здійснення господарчих операцій в первинних документах, збереження обробленої інформації в облікових регістрах і формах звітності на протязі встановленого законодавством строку. Таку відповідальність несе, як правило, власник або вповноважена особа, що здійснює керівництво підприємством.

В другому розділі обговорюються питання про структуру бухгалтерії і облікового апарату, форму організації обліку, які посади займають робітники бухгалтерії під керівництвом головного бухгалтера. В цьому підрозділі мова йде про посадові інструкції, обов’язки, права, відповідальність членів колективу облікового апарату; у якої формі приймаються первинні і зведені документи бухгалтерами, які використовуються графіки прийому документів в які строки систематизується інформація і складаються форми звітності, хто і як організує контроль якості інформації, зберігання майна, забезпечує перевірку обліку у філіях і т. ін.

В третьому підрозділі наказу йде мова про різні первинні документи, облікові регістри, форми бухгалтерського обліку, порядок проведення інвентаризації і облік її результатів. В цьому підрозділі говориться про робочий план бухгалтерських рахунків, принципи будування синтетичних і аналітичних рахунків. Встановлюється кількість порядків аналітичних субрахунків, розробляється і затверджується методика обліку доходів, витрат і фінансових результатів в умовах застосування різних організаційних форм, приймається метод визначення собівартості товарно-матеріальних цінностей, що призначені до реалізації і т. ін.

Порядок ведення податкового обліку передбачає методику накопичення даних про валові доходи і витрати, непрямі податки і зміну лишків товарно-матеріальних цінностей, що необхідні для обчислювання оподаткованого прибутку, принципи визначення відстрочених податкових зобов’язань і активів, відповідальних за виписку і обробку податкових накладних і інших документів і т. ін.

В підрозділі з організаційно-технічних аспектів обліку мова йде про застосування умов праці за допомогою ПК, про пакет прикладних програм, комплексну або локальну автоматизацію облікових робіт, алгоритмізацію бухгалтерських задач, технологію їх виконання за допомогою ПК, види вхідної і вихідної інформації, про комп’ютерний зв’язок між структурними відділами з бухгалтерією.

9.1. Контрольні питання для перевірки знань студентів

з теми „Основи організації бухгалтерського обліку”

1. Що таке організація бухгалтерського обліку?

2. Які форми організації обліку ви знаєте?

3. Розкрийте переваги і недоліки централізованої та децентралізованої форм організації облікових робіт.

4. Розкрийте історичний аспект розвитку форм організації бухгалтерського обліку.

5. Що таке бухгалтерський апарат, в чому його призначення?

6. Розкрийте зміст наказу про облікову політику підприємства.

7. Розкрийте права, обов’язки і відповідальність головного бухгалтера.

8. Що таке посадова інструкція, які розділи вона повинна передбачати?

10. Розкрийте взаємовідносини бухгалтерії і її інформаційні зв’язки з іншими відділами апарату управління.

 

Завдання для практичних занять

з теми „Основи організації бухгалтерського обліку”

Завдання 1

 

Необхідно:

- доповнити перелік вимог до працівників облікового апарату.

 

Матеріал для виконання завдання

- вища освіта;

- знання методології та техніки обліку;
- вміння складати облікові регістри;

- навички роботи з обчислювальною технікою.

 

Завдання 2

Необхідно:

- визначити, для яких підприємств доцільно використовувати передбачені законодавством форми організації бухгалтерського обліку.

 

Матеріал для виконання завдання

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачені наступні організаційні форми бухгалтерського обліку:

- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

- користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєс­трованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізова­ною бухгалтерією або аудиторською фірмою;

- самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

 

Завдання 3

Необхідно:

- обрати організаційну структуру бухгалтерії та відобразити її за допомогою схеми.

Матеріал для виконання завдання

ВАТ "Арго" створюється на базі міського молокозаводу. Частина ак­цій належить трудовому колективу. Планується виготовляти три види про­дукції: кефір, масло селянське, сир. Відповідно працюватимуть три вироб­ничих цехи, передбачений допоміжний цех для незалежного водо- та енер­гопостачання, автопарк для транспортування готової продукції. Функціонує відділ матеріально-технічного постачання та відділ збуту. Загальна кількість працюючих - 1200 чоловік.

 

Завдання 4

Необхідно:

- скласти характеристику умов праці облікового персоналу створено­го студентом підприємства;

- розробити структурний графік роботи одного з облікових підрозді­лів підприємства (підрозділ визначається самостійно)

- скласти посадову інструкцію для бухгалтера одного з відділів;

- розробити схему організації облікового апарату за функціональною або оперативно-виробничою відзнакою.

9.3. Завдання для самостійної роботи студентів

з теми „Основи організації бухгалтерського обліку”

Завдання 5

Необхідно:

- вибрати організаційну форму побудови бухгалтерії та затвердити її в наказі про облікову політику;

- розробити Положення про організацію бухгалтерської служби на підприємстві:

- підготувати наказ про звільнення з посади головного бухгалтера (причина звільнення на розсуд студента);

- оформити наказом прийняття на роботу головного бухгалтера;

- укласти контракт з новопризначеним головним бухгалтером;

- скласти акт приймання-передачі справ.

Завдання 6

Необхідно:

- виявити помилки бухгалтера;

- пояснити як необхідно було вчинити.

Матеріал для виконання завдання

Бухгалтер МП "Світанок" справи з первинними документами з обліку оплати праці протягом звітного року підшивав та зберігав у шафі підприєм­ства. Після завершення звітного року та проведення перерахунку податку на прибуток фізичних осіб справи були здані до архіву, про що зроблений за­пис в архівній книзі. Через 5 років справи були знищені, про що був складе­ний акт про виділення для знищення документів, що не підлягають збері­ганню.

Завдання 7

Необхідно:

- оформити перелік посадових осіб, яким надається право видачі до­зволу на проведення господарських операцій, у вигляді додатку до наказу про облікову політику за наведеним зразком.

Перелік посадових осіб, яким надається право видачі дозволу на проведення господарських операцій

 

№ п/п Посада
   
   

 

Склав: Заступник головного бухгалтера ____________

Підпис

Завдання 8

 

Необхідно:

- користуючись нижче наведеною таблицею порівняти проведення облікових процедур при різних, формах бухгалтерського обліку.

Матеріал для виконання завдання

 

Кількість облікових процедур при меморіально-ордерній та журнально-ордерній системах бухгалтерського обліку:

 

Меморіально-ордерна форма Журнально-ордерна форма
№ за­пису Зміст облікової процедури № за- ­пису Зміст облікової процедури
Обробка первинних докумен­тів Обробка первинних документів
Складання накопичувальних і групувальних відомостей Запис по відомостей аналітичного обліку  
Запис до меморіального орде­ра Запис до журналу-ордеру
Запис меморіальних ордерів - -
Запис до карток аналітичного обліку Запис до карток аналітичного обліку за деякими рахунками
Перенесення оборотів з кар­ток аналітичного обліку до оборотних відомостей аналі­тичного обліку - -
Запис до контрольної відомості синтетичногообліку - -
Запис до книги Головних рахунків (Журнал-Головна) Перенесення підсумків з журналів-ордерів до Головної книги
Перенесення оборотів до оборотної відомості за рахунками синтетичного обліку - -
10. Складання балансу Складання балансу
11. Складання додаткових вибірок та розрахунків показників звітності - -
Заповнення показників інших форм звітності Заповнення показників інших форм звітності на підставі аналітичних даних з відповідних журналів-ордерів

Тематика рефератів (есе)

з теми „Основи організації бухгалтерського обліку”

1. Організаційні форми бухгалтерського обліку, їх види, характеристика і застосування в сучасних умовах господарювання.

2. Типи облікового апарату.

4. Наказ про облікову політику підприємства, його зміст і обґрунтування вибору.

5. Головний бухгалтер: його права, обов’язки і відповідальність.

6. Робітники бухгалтерії: їх права, обов’язки і відповідальність.

7. Посадова інструкції бухгалтера – касира її структура та зміст.

9. Взаємозв’язок бухгалтерії з іншими підрозділами підприємства.

10. Шляхи розвитку й удосконалення організаційних форм бухгалтерського обліку в умовах ринкової економікиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)