ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок вирішення завдання 6 

Рахунок Види рахунків
по відношенню до балансу за економічним змістом за призначенням та структурою
311 “Поточний рахунок в національній валюті” активний оборотні активи, грошові кошти основний, інвентарний, грошовий
201 “Сировина та матеріали” активний оборотні активи, запаси товарно-матеріальних цінностей основний, інвентарний, матеріальний
40 “Статутний капітал” пасивний джерела власних коштів, основний, капітали і резерви

 

Завдання 7

Провести класифікацію наданих бухгалтерських рахунків по відношенню до балансу, за економічним змістом та за призначенням і структурою в таблиці наведеної у завданні 6.

Рахунки: 10 “Основні засоби”, 23 “Виробництво”, 45 “Вилучений капітал”, 471 “Забезпечення виплат відпусток”, 702 “Доход від реалізації товарів”, 20 „Виробничі запаси”, 30 „Каса”, 372 „Розрахунки з підзвітними особами”, 50 „Довгострокові позики”, 66 „Розрахунки з оплати праці”, 90 „Собівартість реалізації”.

 

Завдання 8

Провести класифікацію наданих бухгалтерських рахунків по відношенню до балансу, за економічним змістом та за призначенням і структурою в таблиці наведеної у завданні 6.

Рахунки: 131 “Знос основних засобів”, 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”, 51 “Довгострокові векселі виданні”, 661 “Розрахунки по заробітній платі”, 92 “Адміністративні витрати”, 12 „Нематеріальні активи”, 16 „Довгострокова дебіторська заборгованість”, 28 „Товари”, 35 „Поточні фінансові інвестиції”, 43 „Резервний капітал”, 65 „Розрахунки за страхуванням”, 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 79 „Фінансові результати”.

 

5.3. Завдання для самостійної роботи студентів

з теми „Рахунки і подвійний запис”

Завдання 9

Необхідно:

1.На основі приведеного нижче балансу відкрити бухгалтерські рахунки і записати на них сальдо на 1.11. 200__р.

2.Відобразити на рахунках господарські операції магазину на 1.11. поточного року.

3. Підрахувати підсумки записів на рахунках( обороти) та визначити залишки (сальдо) на 1.12. поточного року.

4.Скласти баланс на 1.12. поточного року.

 

Матеріал для виконання завдання.

1. Баланс магазина. грн.

Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби (залишкова вартість) Статутний капітал
Товари на складі Нерозподілений прибуток
Каса в національній валюті Розрахунки з оплати праці
Розрахунки з підзвітними особами Довгострокові кредити банку
Матеріали Розрахунки з різними кредиторами  
МБП Розрахунки з постачальниками  
Розрахунки з дебіторами    
Поточний рахунок в національній валюті    
Баланс ? Баланс ?

2. Операції магазину за листопад місяць грн.

 

Зміст господарських операцій Сума
1. Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку 11 700
2. Надійшло від постачальника торгівельне обладнання 6 300
3. З поточного рахунку надійшли кошти у касу на виплату заробітної плати   5 850
4. Із каси виплачена заробітна плата 5 775
5. Невиплачена заробітна плата повернена на поточний рахунок ?
6. Із каси видано під звіт директору з виробництва на господарські потреби  
7. Частка нерозподіленого прибутку приєднана до статутного капіталу 8 000
8. Від постачальника надійшли товари, розрахунок ще не зроблено 21 000
9. З поточного рахунку оплачено постачальникам за товари 12 000
10. На поточний рахунок надійшло від дебіторів погашення боргу 2 000
11. З поточного рахунку частково погашено по довгостроковому кредиту 5 000
12. З поточного рахунку частково погашено борг кредиторам 1 000
  Всього по журналу ?

Завдання 10

Необхідно:

 

1.На підставі приведених нижче даних:

- скласти баланс підприємства на 1 березня;

- відкрити рахунка і записати на них сальдо на 1 березня поточного року.

 

2.Записати господарські операції в журналі хронологічної реєстрації за формою:

 

 

п/п Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки Сума
Дебет Кредит Приватна Загальна
           

 

і скласти по них бухгалтерські проводки. Підрахувати підсумок журналу.

 

3.Рознести операції за рахунками, підрахувати обороти і винести сальдо на 1 квітня поточного року.

 

4.Скласти оборотну і шахову відомість по синтетичних рахунках.

 

5.Скласти баланс на 1 квітня поточного року.

 

Матеріал для виконання завдання

1. Залишки по рахунках магазина на 1.03. поточного року

Номер і найменування рахунка Сума, грн Номер і найменування рахунка Сума, грн
10 Основні засоби 601 Короткострокові позички банку
20 Матеріали для господарських нестатків 30 Каса
28 Товари 372 Розрахунки з підзвітними особами
63 Розрахунки з постачальниками 37 Розрахунки з різними дебіторами
315 Інвентарна тара 31 Поточний рахунок у банку
40 Статутний капітал 685 Розрахунки з різними кредиторами
66 Розрахунки по оплаті праці 43 Резервний капітал
44 Нерозподілений прибуток 443 Використання прибутку
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети    

 

3.Операції магазина за березень

 

п/п Зміст господарських операцій Сума, грн.
1. Отримано товари від постачальників, розрахунок не зроблений
2. Погашено заборгованість постачальникові за рахунок короткострокової позички банку
3. Отримано в касу з розрахункового рахунка в банку в національній валюті
4. Видано з каси підзвітній особі на господарські нестатки
5. Виплачена з каси заробітна штату робітникам та службовцям
6. Перераховано з розрахункового рахунка в погашення боргу різним кредиторам
7. За розпорядженням вищестоящої організації передано безоплатно іншому магазинові холодильне устаткування
8. Отримано авансовий звіт підзвітної особи про придбання чорнильних приладів
9. На поточний рахунок у банку зараховані платежі від дебіторів
10. Внесений у касу залишок невикористаних підзвітних сум
11. Перераховано з розрахункового рахунка в банку в погашення по раніше отриманій короткостроковій позичці
12. Отримані від постачальників малоцінні та швидкозношувані предмети, розрахунок ще не зроблено
13. В рахунок оплати отриманих малоцінних та швидкозношуваних предметів від постачальників, видано простий вексель
14. Частково передана постачальникові інвентарна тара

Завдання 11

Необхідно:

Відновити зміст господарських операцій на основі кореспонденції рахунків.

 

Дебет Кредит Сума
1. 311 «Поточний рахунок» 601 «Короткострокова позичка банку» 2 300
2. 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 301 «Каса в національній валюті»
3. 281 «Товари на складі» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками» 7 20
4. 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
5. 301 «Каса в національній валюті» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
6. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядчиками» 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті» 7 200
7. 23 «Виробництво» 20 «Сировина і матеріали»
8. 104 «Машини й устаткування» 40 «Статутний капітал» 5 400
9. 311 «Поточний рахунок у національній валюті» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
10. 601 «Короткострокова позичка банк» 311 «Поточний рахунок у національній валюті» 2 300
11. 501 «Довгострокова позичка банку» 311 «Поточний рахунок у національній валюті»
12. 641 «Розрахунки по податках і платежам» 311 «Поточний рахунок у національній валюті»
13. 23 «Виробництво» 661 «Розрахунки по заробітній платі» 6 300
14. 301 «Каса в національній валюті» 311 «Поточний рахунок у національній валюті» 6 300
15. 661 «Розрахунки по заробітній платі» 301 «Каса в національній валюті» 6 000
16. 311 «Поточний рахунок у національній валюті» 301 «Каса в національній валюті»
17. 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів» 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» 1 200  
18. 371 «Розрахунки по авансах виданим» 311 «Поточний рахунок у національній валюті» 7 800
19. 203 «Паливо» 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядчиками» 25 000
20. 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядчиками» 312 «Поточний рахунок в іноземній валюті» 24 000
21. 24 «Брак у виробництві» 23 «Виробництво» 12 560
22. 311 «Поточний рахунок у національній валюті» 505 «Інші довгострокові займи у національній валюті»
23.   377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 31.1 «Поточний рахунок у національній валюті» 2 450
24. 881 «Розрахунки на оплату праці» 661 «Розрахунки по заробітній платі»
25. 661 «Розрахунки по заробітній платі» 372 «Розрахунки з підзвітними особами» 7 580
26. 23 «Виробництво» 207 «Запасні частини» 2 560
27. 311 «Поточний рахунок у національній валюті» 681 «Розрахунки по авансах отриманим» 25 760
28. 08 «Бланки строгої звітності» -
29. - 01 «Орендовані основні засоби» 56 200
30. 301 «Каса в національній валюті» 46 «Неоплачений капітал» 15 900

Завдання 12

 

Необхідно:

1. Оформити журнал реєстрації господарських операцій;

2. Зробити необхідні розрахунки;

3. Указати кореспонденцію рахунків;

4. Скласти журнал ордер по рахунку №31 «Поточний рахунок», вивести сальдо кінцеве.

 

Матеріал для виконання

 

Сальдо по рахунку №31 «Поточний рахунок» - 25000

 

№ п/п Зміст господарських операцій Сума, грн.
1. Здійснено оплату за науково-технічну літературу
2. Оприбуткована науково-технічна література ?
3. Нарахована зарплата працівникам бухгалтерії
4. Отримано по чеку з поточного рахунка для видачі зарплати
5. Видано зарплату
6. Невиплачена зарплата повернута на поточний рахунок ?
7. Здійснено передоплату постачальникові
8. Надійшли від постачальників товари Податок Додану Вартість ?
9. Зроблено оплату постачальникові в сумі, що залишилася ?
10. Повернута постачальникові частина товарів
11. Повернуті на поточний рахунок гроші від постачальників
12. Придбано підзвітною особою на склад устаткування
13. Повернута з каси підзвітній особі сума, витрачена їм на покупку ?
14. Отримано довгостроковий кредит банку для будівництва будинку офісу

 

Завдання 13

 

Необхідно:

1. Сформулювати зміст господарських операцій по журналу ордеру по рахунку № 30 «Каса».

2. Заповнити журнал ордер до кінця.

 

№ п/п     У Дт рахунка 30 «Каса» з Кт рахунків Разом     № п/п     З Кт рахунка 30 «Касса» у Дт рахунків Разом    
   
1.           5.          
2.           6.          
3.           7.          
4.           8.          
                           
                           
Разом             Разом            

Завдання 14

1. Відбити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції.

2. Відкрити аналітичні рахунки до рахунка 203 «Паливо» і 63 «Розрахунки з постачальниками»

3. Скласти оборотні відомості по аналітичних рахунках до рахунків 203 «Паливо» і 63 «Розрахунки з постачальниками ».

 

 

Господарські операції Кіл-ть Ціна Сума
1. Придбано паливо у постачальника СП "Кардинал" (оплата не зроблена): а) Дизпаливо б) Аи-76 в) Аи-93     1500 2000 3000 1,451,60 1,85     2 175 3 200 5 550
2..Відпущено покупцям дизпаливо 1,45 5 800
3. Частково оплачено СП "Кардинал" шляхом видачі йому векселя за паливо     7 000
4. Здійснено передоплату для ТОВ Омега" у рахунок майбутніх постачань     4 000
5. Надійшло паливо від ТОВ "Омега" (Аи-95) 2,05
6. Здійснено передоплату за паливо покупцями згідно виставленого рахунка     8 970
7. Відпущено паливо покупцям у рахунок планових постачань: а) Бе-80 б) Аи-76 в) Аи-93 900 3000 1500 1,55 1,60 1.85 1395 4 800 2 775
РАЗОМ    

Залишки на аналітичних рахунках:

 

 

Паливо Од. вим. Ціна Кіл-ть Сума Постачальники Дебет Кредит
2031 -ДизТ літр (л) 1,45 6311-    
2032 - Бе 80 л 1,55 СП «Кардинал»  
2033 -Аи 76 л 1,60 6312-    
2034 - Аи 93 л 1,85 ТОВ «Омега»  
2035 - Аи 95 л 2,05      
РАЗОМ х X х     3000 |

Завдання 15

1.Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції.

2.Відкрити аналітичні рахунки до рахунка 28 «Товари» і 63 «Розрахунки з постачальниками»

3.Скласти оборотні відомості по аналітичних рахунках до рахунків 28 «Товари» і 63 «Розрахунки з постачальниками».

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.014 с.)