У якій сумі буде визначений залишок на кінець місяця по рахунку 30 «Каса», якщо сальдо початкове складало 50 грн., оприбутковано в касу за місяць 300 грн., а видано з каси за місяць 150 грн.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У якій сумі буде визначений залишок на кінець місяця по рахунку 30 «Каса», якщо сальдо початкове складало 50 грн., оприбутковано в касу за місяць 300 грн., а видано з каси за місяць 150 грн.а) 200 грн.

б) 150 грн.

в) 100 грн.

 

19.У якому варіанті відповіді складові дорівнюють вертикальній структурі бухгалтерського рахунку, які приведені в порядку від вищого до нижчого:

а) синтетичні рахунки - субрахунки - аналітичні рахунки;

б) первинні документи - бухгалтерські рахунки - синтетичні рахунки,

в) аналітичні рахунки - субрахунки - синтетичні рахунки.

 

20.Указати який з цих рахунків аналітичний:

а) рахунок «Виробничі запаси»

б) рахунок «Сировина і матеріали»

в) рахунок «Сталь»

 

21.Указати який з цих рахунків синтетичний:

а) рахунок «Виробничі запаси»

б) рахунок « Запасні частини»

в) рахунок «Виробництво»

г) рахунок «Розрахунки з ТОВ «Еліпс»»

23. Дати визначення класифікації рахунків:

а) єдиний систематизований перелік рахунків;

б) науково-обгрунтоване угруповання по однорідних економічних ознаках;

в) це система обробки і підготовки інформації про діяльність підприємства.

 

24. По яких ознаках класифікуються рахунки бухгалтерського обліку:

а) активні, пасивні, активно-пасивні;

б) по складу і розміщенню; по джерелах утворення капіталу і використання в господарській діяльності;

в) по економічному змісту; по призначенню і структурі.

 

25. Чим визначається економічне зниження рахунка:

а) об'єктами обліку, що відображають на даному рахунку;

б) призначення того чи іншого рахунку; порядком запису господарських операцій на рахунку;

в) інформацією про фінансовий стан, результатів діяльності підприємства
за звітний період.

 

26. Класифікація рахунків необхідна для:

а) попереднього бухгалтерського аналізу господарської діяльності, виявлення необхідності інформації і можливості її одержання

б) зручності роботи

в) наступного аналізу господарської діяльності

г) побудови системи контролю.

 

27. Угруповання рахунків по економічному змісту здійснюється для:

а) побудови системи аналітичного обліку

б) забезпечення єдності принципів відображення господарських процесів

в) визначення переліку рахунків і їхніх однорідних груп, необхідних для відображення господарської діяльності окремого підприємства, організації

г) одержання зведеної інформації.

 

28. Рахунки при класифікації по економічному змісту підрозділяються на:

а) регулюючі, основні, господарських процесів і їх результатів

б) засобів, джерел утворення засобів, для обліку господарських процесів і їх результатів

в) засобів, джерел утворення засобів

г) джерел утворення засобів.

 

29. Класифікація рахунків за структурою призначена для:

а) порівняння дебетових і кредитових оборотів по рахунку

б) розуміння системи контролю

в) побудови системи контролю

г) зручності роботи.

 

30. Рахунки при класифікації за структурою підрозділяються на:

а) основні, оперативні, бюджетно-розподільні, фінансово-результатні

б) основні, регулюючі, операційно-результатні, бюджетно-розподільні, забалансові

в) основні, регулюючі, калькуляційні

г) основні, оперативні і бюджетно-розподільні.

 

31. Регулюючі рахунки використовуються для:

а) обліку джерел утворення засобів

б) уточнення оцінки об'єктів, відбитих на основних рахунках

в) уточнення оцінки об'єктів, відбитих на калькуляційних рахунках

г) обліку процесу заготовляння.

 

32.Бюджетно-розподільні рахунки використовуються для:

а) обліку процесу заготовляння

б) уточнення оцінки об'єктів, відбиваних на основних рахунках

в) розподілу витрат по звітних періодах

г) обліку джерел утворення засобів.

33. Збирально-розподільчі рахунки використовуються для:

а) обліку непрямих витрат, що підлягають розподілу по об'єктах бухгалтерського обліку

б) уточнення оцінки об'єктів, відображених на основних рахунках

в) обліку джерел утворення засобів

г) розподілу витрат по звітних періодах.

 

34.Особливість відображення операцій на забалансових рахунках складається в:

а) необхідності складання особливих документів

б) простого запису

в) подвійного запису

г) оформлення їх типовими первинними документами.

 

35.Забалансові рахунки потрібні для :

а) обліку засобів, що не належать даному господарському органові

6} обліку засобів, узятих в оренду

в) відображення подій і операцій, що у даний момент не впливають на баланс даного господарського органа, а також для обліку засобів прийнятих на відповідальне збереження, переробку, комісію, в оренду

г) обліку особливо коштовних засобів господарства.

 

36.План рахунків бухгалтерського обліку - це:

а) класифікатор загальної номенклатури синтетичних показників бухгалтерського обліку

б) перелік аналітичних рахунків, що використовуються в обліку

в) сукупність синтетичних і аналітичних рахунків

г) сукупність синтетичних, аналітичних рахунків і субрахунків.


37.Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класів 1, 2, 3:

а) господарські процеси;

б) джерела утворення господарських ресурсів;
в) господарські ресурси.

 

38. Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класів 4-6:

а) активи, що належать підприємству;

б) господарські процеси;

в) джерела утворення господарських ресурсів.

 

39. Які об'єкти обліку відображаються на рахунках класу 7:

а) джерела власного капіталу;

б) витрати по елементах;

в) доходи і результати діяльності.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

 

Методичні вказівки для вивчення змістового модуля

“Облік господарських процесів”

 

Змістовий модуль “Облік господарських процесів” має важливе значення для вивчення як дисципліни “Бухгалтерський облік”, так і для глибокого розуміння обліку його конкретних об’єктів. Його засвоєння є передумовою сприйняття подальших дисциплін облікового блоку.

Засвоєння даного змістового модуля базується на володінні загальнотеоретичними та конкретними знаннями отриманими при вивченні дисциплін “Економічна теорія”, “Основи підприємства”, а також попередніх модулів “Предмет бухгалтерського обліку”, “Метод бухгалтерського обліку”, “Бухгалтерські рахунки та подвійний запис”

У наслідок вивчення змістового модуля 3 студенти повинні знати:

- сутність господарської діяльності і процесів, з яких вона складається;

- перелік кількісних і якісних показників, які характеризують кожен з процесів і діяльність підприємства у цілому;

- порядок документального оформлення і обліку кожної господарської операції, яка здійснюються у процесі господарської діяльності;

- порядок формування найважливіших показників, які характеризують кожен з процесів.

У наслідок вивчення змістового модуля 3 студенти повинні вміти:

- складати документи по кожній господарській операції;

- обробляти документи та групувати інформацію, яка в них міститься;

- відображати інформацію з первинних, накопичувальних та зведених документів у регістрах синтетичного та аналітичного обліку;

- узагальнювати інформацію за кожним господарським процесом і діяльністю підприємства у цілому;

- формувати показники, які характеризують діяльність підприємства з урахуванням потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів.

 

ТЕМА 6. Облік господарських процесів

 

Послідовність вивчення теми 6 „Облік господарських процесів” полягає в наступному:

1. Користуючись літературою, приведеною в переліку 6.5 усвідомити економічну сутність кожного господарського процесу, їх взаємообумовленість і взаємозв’язок; вивчити порядок відображення операцій кожного господарського процесу на рахунках бухгалтерського обліку; засвоїти методику формування найважливіших якісних показників, які характеризують господарські процеси.

2. З метою перевірки повноти засвоєння матеріалу в порядку самоконтролю дати відповіді на контрольні питання, зазначені у переліку 6.1.

3. Для закріплення теоретичного матеріалу варто виконати завдання, рекомендовані для практичних занять по темі (п. 6.2).

4. Для самостійної роботи з теми " „Облік господарських процесів” студенти повинні використовувати матеріал, приведений у п. 6.3.

5. Після попереднього узгодження з викладачем курсу написати реферат (есе) за однією із тем, приведених у п. 6.4.

6. Ступінь засвоєння матеріалу студент може перевірити за допомогою контрольних питань і тестових завдань, відображених у п.п. 6.1. та 6.6.

 

Опорний конспект лекцій

з теми “Облік господарських процесів”

 

Питання до теми:

1. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку

2. Найважливіші показники господарської діяльності та їх характеристика

3. Облік процесу придбання (заготівлі) виробничих запасів

4. Облік процесу виробництва.

5. Облік процесу реалізації продукції.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.03 с.)