ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типи господарських операцій та балансових змін 

Типи гос-подарських операцій Актив (господарські засоби) Пасив (джерела формування засобів) Підсумок балансу
збільшення зменшення збільшення зменшення  
стаття активу (+) стаття активу (-) - - не змінюється
- - стаття пасиву (+) стаття пасиву (-) не змінюється
стаття активу (+) - стаття пасиву (+) - збільшується (+)
- стаття активу (-) - стаття пасиву (-) зменшується (-)

Розглянуті типи господарських операцій та балансових змін дають змогу відмітити:

- кожна господарська операція змінює не менш ніж дві статті балансу, що зумовлено змінами або у складі господарських засобів, або в складі їх джерел, або одночасно і в складі засобів і в складі джерел їх формування;

- підсумки активу і пасиву балансу змінюються тільки у випадку, коли господарська операція стосується і господарських засобів, і джерел їх формування; операції, що викликають зміни тільки господарських засобів або їх джерел, на підсумок балансу не впливають;

- рівність підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої операції.

Застосування у бухгалтерському обліку балансового узагальнення, при якому кожна господарська операція відображається у постійному порівнянні наявних засобів та їх джерел, забезпечує можливість контролю за правильністю використання засобів.

3.1. Контрольні питання для перевірки знань студентів

з теми „Бухгалтерський баланс”

1. Що таке бухгалтерський баланс?

2. Якими нормативними документами регламентується форма і порядок складання балансу?

3. Що таке актив балансу?

4. Що таке пасив балансу?

5. Розкрийте роль і значення балансу.

6. Назвіть види бухгалтерського балансу.

7. Дайте характеристику розділів активу балансу.

8. Дайте характеристику розділів пасиву балансу.

9. Чому підсумки активу і пасиву повинні бути рівні?

10. Що таке стаття балансу?

11. Що таке валюта балансу?

12. Назвіть типи господарських операцій, які викликають зміни в балансі.

13. Дайте характеристику активних операцій.

14. Дайте характеристику пасивних операцій.

15. Наведіть приклади активно-пасивних операцій.

16. Які типи господарських операцій впливають на підсумок балансу?

17. На яку дату складається баланс?

18. За якою оцінкою включаються в валюту балансу основні засоби?

19. Якою формулою відображають рівновагу балансу?

20. В якому Положенні (стандарту) бухгалтерського обліку наведено зміст, загальні вимоги до розкриття статей балансу?

21. Як впливає на валюту балансу резерв сумнівних боргів?

Завдання для практичних занять

з теми „Бухгалтерський баланс”

З метою закріплення знань щодо структури і змісту бухгалтерського балансу виконати завдання: за приведеними нижче залишками на рахунках бухгалтерського обліку скласти баланс підприємства за розділами.

Матеріал для виконання завдання

 

Завдання 1

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Готівкові кошти у касі
Заборгованість експедитора з підзвітних сум
Будівля складу
Заборгованість з заробітної плати перед робітниками
Статутний капітал
Будівля адміністративного корпусу
Огірки мариновані у банках
Заборгованість постачальнику за товари
Прибуток нерозподілений
Заборгованість АТП за перевезення товарів
Помідори консервовані у банках
Інвентар складу
Заборгованість банку за короткостроковим кредитом
Заборгованість Енергозбуту за електроенергію
Заборгованість бюджету з податків та платежів
Заборгованість Пенсійному фонду
Заборгованість покупців за товари
Кабачки мариновані

 

Завдання 2

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Статутний капітал
Заборгованість покупців за товари
Будівля складу
Заборгованість з заробітної плати перед робітниками
Готівкові кошти у касі
Будівля магазину
Туфлі жіночі у магазині
Заборгованість постачальнику за товари
Грошові кошти на поточному рахунку в банку
Заборгованість АТП за перевезення товарів
Легковий автомобіль
Прибуток нерозподілений
Заборгованість банку за короткостроковим кредитом
Резерв відпускних для робітників
Заборгованість бюджету з податків і платежів
Заборгованість Пенсійному фонду
Сандалі дитячі у магазині
Заборгованість адміністративному персоналу з заробітної плати

 

Завдання 3

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Заборгованість постачальнику за товари
Резервний капітал
Будівля магазину
Заборгованість з заробітної плати перед робітниками
Готівкові кошти у касі
Товари у роздрібній мережі
Заборгованість бюджету з податків
Заборгованість покупців за товари
Грошові кошти на поточному рахунку у банку
Заборгованість АТП за перевезення товарів
Легковий автомобіль
Цільове фінансування
Прибуток нерозподілений
Господарчий інвентар
Резерв відпускних для робітників
Статутний капітал
Заборгованість фонду соціального страхування
Заборгованість підзвітної особи
Заборгованість адміністративному персоналу з заробітної плати
Прилавки, вітрини у магазині

 

Завдання 4

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Грошові кошти на поточному рахунку у банку
Заборгованість покупців за товари
Комп’ютери
Заборгованість з заробітної плати перед робітниками
Готівкові кошти у касі
Будівля магазину
Касові апарати
Заборгованість постачальнику за товари
Статутний капітал
Грошові кошти, що передані інкасаторам банку
Товари у магазині
Торговельна націнка
Заборгованість банку за короткостроковим кредитом
Резервний капітал
Заборгованість бюджету з податків і платежів
Знос основних засобів
Нерозподілений прибуток підприємства
Заборгованість дебіторів за пред’явленими претензіями
Господарчий інвентар

 

Завдання 5

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Готівкові кошти у касі
Розрахунки з постачальниками
Невиплачений капітал
Основні засоби
Нерозподілений прибуток
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
Тара
Витрати майбутніх періодів
Статутний капітал
Знос основних засобів
Розрахунки за страхуванням
Короткострокові кредити банку
Розрахунки з бюджетом
Додатковий капітал
Товари
Поточний рахунок у банку
Розрахунки з оплати праці
Нематеріальні активи
Резервний капітал
Розрахунки з підзвітними особами

 

Завдання 6

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Основні засоби
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з учасниками
Доходи майбутніх періодів
Розрахунки за страхуванням
Знос основних засобів
Розрахунки з постачальниками
Матеріали
Неоплачений капітал
Грошові кошти у дорозі
МШП
Готівкові кошти у касі
Статутний капітал
Розрахунки з покупцями
Прибуток нерозподілений
Розрахунки з оплати праці
Короткострокові кредити банку
Товари
Поточний рахунок у банку
Торговельна націнка
Розрахунки з іншими дебіторами
Розрахунки з іншими кредиторами

Завдання 7

Необхідно: по нижче приведеним операціям відобразити зміни, що відбуваються у балансі універмагу. Визначити, до якого з 4-х видів змін у балансі відноситься кожна операція.

Скласти баланс універмагу на 1.10. 200 __ р.

 

 

1. Матеріал для виконання завдання

 

тис. грн.

АКТИВ ПАСИВ  
Статті балансу Сума на 1.09 Зміни Сума на 1.10 Статті балансу Сума на 1.09 Зміни Сума на 1.10  
+ - + -  
- Основні засоби         - Статутний капітал          
- Товари       - Нерозподілений прибуток        
- Матеріали       - Заборгованість робітникам по зарплаті        
- Малоцінні швидкозношувані предмети        
- Короткострокові позички банку        
- Каса       - Заборгованість постачальникам        
- Поточний рахунок        
- Різні кредитори        
- Різні дебітори        
БАЛАНС       БАЛАНС        

 

2. Операції універмагу за вересень місяць

 

№ п/п Зміст господарських операцій Зміни Сума, тис. грн. Тип змін
+ -
1. Надійшли від постачальника товари, розрахунок за які ще не зроблений      
2. За рахунок короткострокової позички банку погашена постачальнику заборгованість за товари      
3. З поточного рахунку банку отримано по чеку в касу для виплати зарплати робітникам та службовцям      
4. З каси виплачена заробітна плата робітникам та службовцям      
5. За рішенням керівництва частина прибутку приєднана до статутного капіталу      
6. За розпорядженням керівника підприємства передані іншому підприємству безкоштовно основні засоби      
7. На поточний рахунок у національній валюті надійшло від різних дебіторів у погашення боргу      
8. З поточного рахунка в національній валюті в банку погашена заборгованість різним кредиторам      
9. Отримані від постачальника малоцінні швидкозношувані предмети. Розрахунок ще не зроблений      
10. З поточного рахунка в національній валюті в банку погашена заборгованість по короткострокової позичці.      
  Разом      

 

 

3.3. Завдання для самостійної роботи студентів

з теми „Бухгалтерський баланс”

З метою закріплення знань щодо структури і змісту бухгалтерського балансу виконати наступне завдання: за приведеними нижче залишками на рахунках бухгалтерського обліку скласти баланс підприємства за розділами.

Матеріал для виконання завдання

Завдання 8

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Сировина і матеріали
Основні засоби
Розрахунки з постачальниками
Статутний капітал
Розрахунки з покупцями
Вилучений капітал
Грошові кошти на поточному рахунку
Додатковий капітал
Знос основних засобів
Грошові кошти у касі
Нерозподілений прибуток
Довгострокові кредити
Нематеріальні активи
Товари
Розрахунки з оплати праці
Розрахунки за страхуванням
Резервний капітал
Витрати майбутніх періодів
Торговельна націнка
Розрахунки з підзвітними особами
Короткострокові кредити
Заборгованість бюджету
Доходи майбутніх періодів

 

Завдання 9

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Розрахунки з іншими дебіторами
Малоцінні і швидкозношувані предмети
Товари
Розрахунки з кредиторами
Доходи майбутніх періодів
Нематеріальні активи
Торговельна націнка
Статутний капітал
Розрахунки з постачальниками
Додатковий капітал
Розрахунки за страхуванням
Готівкові кошти у касі
Розрахунки з бюджетом
Основні засоби
Розрахунки з оплати праці
Знос основних засобів
Тара
Розрахунки з покупцями
Розрахунки з учасниками
Нерозподілений прибуток
Резервний капітал
Неоплачений капітал
Знос нематеріальних активів

 

Завдання 10

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Статутний капітал
Короткострокові кредити банку
МШП
Нематеріальні активи
Розрахунки за страхуванням
Розрахунки з підзвітними особами
Готівкові кошти у касі
Розрахунки з оплати праці
Знос нематеріальних активів
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
Товари
Грошові кошти на поточному рахунку у банку

 

Завдання 11

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Основні засоби
Короткострокові кредити банку
МШП
Розрахунки з постачальниками
Розрахунки з оплати праці
Розрахунки з іншими кредиторами
Готівкові кошти у касі
Товари на складі
Поточний рахунок у банку
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
Статутний капітал

 

Завдання 12

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Статутний капітал
Товари на складі
МШП
Поточний рахунок у банку
Розрахунки з покупцями
Короткострокові кредити банку
Готівкові кошти у касі
Нерозподілений прибуток
Розрахунки з оплати праці
Розрахунки з постачальниками
Розрахунки з бюджетом
Основні засоби

 

Завдання 13

Найменування активів і джерел утворення Сума, грн.
Розрахунки з постачальниками
Товари
Основні засоби
Поточний рахунок у банку
Кредити банку
Торговельна націнка
Готівка у касі
Нерозподілений прибуток
Розрахунки з оплати праці
Розрахунки з покупцями
Розрахунки з бюджетом
Знос основних засобів
Статутний капітал

Завдання 14

Необхідно: по приведеним нижче господарським операціям відобразити зміни, що відбуваються в балансі підприємства. Визначити, до якого з 4-х видів змін у балансі відноситься кожна операція.

Скласти баланс універмагу на 1.10. 200 __ р.

1. Матеріали для виконання завдання

грн.

АКТИВ ПАСИВ  
Статті балансу Сума на 1.09 Зміни Сума на 1.10 Статті балансу Сума на 1.09 Зміни Сума на 1.10  
+ - + -  
- Основні засоби       - Статутний капітал        
- Товари       - Нерозподілений прибуток        
- Каса       - Заборгованість робітникам по зарплаті        
- Розрахунки з підзвітними особами        
- Короткострокові позички банку        
- Матеріали        
- Малоцінні швидкозношувані предмети       - Різні кредитори        
- Розрахунки з постачальниками        
- Поточний рахунок у банку        
БАЛАНС       БАЛАНС        

 

2. Операції за вересень місяць

 

№ п/п Зміст господарських операцій Зміни Сума, тис. грн. Тип змін
+ -
1. Зарахована на поточний рахунок короткострокова позичка банку      
2. Надійшло безкоштовно торговельне устаткування      
3. З поточного рахунку банку отримано по чеку в касу для виплати зарплати робітникам та службовцям      
4. Видано з каси під звіт постачальнику на господарські витрати      
5. Надійшло на поточний рахунок у погашення боргу від різних дебіторів      
6. З каси виплачена заробітна плата робітникам та службовцям      
7. Отримано звіт про витрачення підзвітних сум на покупку матеріалів      
8. Надійшли від постачальника товари, розрахунок за які ще не зроблений     19 800  
9. За рахунок короткострокової позички банку погашена постачальнику заборгованість за товари     19 650  
10. Перераховано з поточного рахунку банку в погашення боргу різним кредиторам.      
  Разом     61 198  

 

3.4. Тематика рефератів (есе) з теми „Бухгалтерський баланс”

1. Баланс як елемент методу бухгалтерського обліку.

2. Еволюція бухгалтерського балансу.

3. Роль і значення бухгалтерського балансу.

4. Структура і зміст бухгалтерського балансу.

5. Актив і пасив – дві сторони балансу.

6. Види бухгалтерського балансу.

7. Вплив на баланс господарських операцій.

8. Баланс як найважливіша форма фінансової звітності.

9. Значення балансу в забезпеченні інформацією, необхідною для управління та контролю.

10. Методика складання бухгалтерського балансу.

3.5. Перелік літератури, що рекомендується для підготовки практичних занять, написання рефератів (есе)з теми „Бухгалтерський баланс”

 

4, 6, 7, 20, 21, 27 – 51

 

3.6. Тестові завдання для перевірки знань студентів

з теми „Бухгалтерський баланс”

1. Баланс підприємства це:

а) таблиця, яка складається з двох рівновеликих частин: активу і пасиву;

б) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;

в) звіт про активи, зобов’язання і власний капітал підприємства.

 

2. В якому розділі активу чи пасиву балансу можуть бути одержані показники поточних зобов’язань підприємства:

а) III розділ пасиву балансу;

б) IV розділ пасиву балансу;

в) II розділ пасиву балансу.

 

3. За якою оцінкою основні засоби включаються до валюти балансу:

а) первісною вартістю;

б) залишковою вартістю;

в) переоціненою вартістю?

 

4. Сума прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства, відображається в балансі:

а) I розділі пасиву балансу;

б) II розділі пасиву балансу;

в) II розділі активу балансу;

г) I розділі активу балансу?

 

5. В якому розділі балансу відображають додатковий капітал:

а) I розділі активу балансу;

б) I розділі пасиву балансу;

в) II розділі пасиву балансу?

 

6. Вкажіть, за якою формулою схематично відображають важливу особливість балансу – рівність підсумку активу балансу підсумку пасиву балансу:

а) А = К + З, де А – активи, К – капітал, З – зобов’язання;

б) К = А – З;

в) А = К?

 

 

7. Які зміни в балансі викликають активні операції:

а) двох статей активу балансу;

б) двох статей пасиву балансу;

в) один вид активу балансу збільшується, другий вид активу зменшується на однакову суму?

 

8. Вкажіть, до якого типу операцій відноситься господарська операція з виплати заробітної плати із каси робітникам і службовцям:

а) активна;

б) активно-пасивна у бік зменшення;

в) активно-пасивна у бік збільшення?

 

9. За допомогою балансу зміни у складі активів, капіталу і зобов’язань можна простежити:

а) на кінець останнього дня звітного періоду;

б) на кінець звітного періоду;

в) на 1 – е число місяця?

 

10. В активі знаходять своє відображення:

а) непогашена кредиторська заборгованість;

б) виробничі запаси, дебіторська заборгованість;

в) товари, позики.

 

11. Вибрати пункт, в якому перераховані тільки пасивні статті:

а) статутний капітал, прибуток, інвестиції;

б) позика, кредиторська заборгованість;

в) витрати майбутніх періодів, цільове фінансування.

 

12. Власний капітал та зобов’язання називають також:

а) господарськими засобами;

б) джерелами формування господарських засобів;

в) активами.

 

13. Загальний підсумок балансу називають:

а) валютою балансу;

б) балансовою формулою;

в) статтею балансу.

 

14. Вибрати пункт, у якому відображені тільки активні статті:

а) необоротні активи, доходи майбутніх періодів, запаси;

б) основні засоби, грошові кошти, нерозподілений прибуток;

в) витрати майбутніх періодів, незавершене виробництво, дебіторська заборгованість.

 

 

15. Завдання балансу – дати узагальнену інформацію про господарські активи та їх джерела у грошовому та натуральному вираженні:

а) так;

б) ні.

 

16. Майно = Власний капітал + Залучений капітал. Така формула називається балансовою:

а) так;

б) ні.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.027 с.)