Які документи з нижчеперелічених забезпечують можливість здійснювати контроль за використанням матеріалів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які документи з нижчеперелічених забезпечують можливість здійснювати контроль за використанням матеріалів?1) Рахунок-фактура

2) Накладна

3) Акт-вимога

4) Лімітно-забірна картка

 

Яким бухгалтерським записом відображається відпуск виробничих запасів на потреби цеху?

Дт Кт

1) 92 20

2) 91 20

3) 23 20

4) 24 20

 

У якому розрізі ведеться аналітичний облік матеріалів?

1) За матеріально-відповідальними особами

2) За видами

3) За місцями зберігання

4) За найменуванням

 

Які документи є підставою для відображення руху виробничих запасів у синтетичному обліку?

1) Книга комірника

2) Лімітно-забірні картки, прибуткові ордери

3) Рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні

 

Який з передбачених П(С)БО 9 “Запаси” методів оцінки виробничих запасів при списанні забезпечує зменшення витрат підприємства у поточному періоді?

1) ЛІФО

2) Середньозваженої собівартості

3) ФІФО

 

15. Випущена з виробництва готова продукція оцінюється по:

а) фактична виробнича собівартість

б) повна фактична собівартість

в) госпрозрахункова собівартість

г) повна планова собівартість.

 

16.Облік прямих виробничих витрат здійснюється на рахунку:
а) 26 «Готова продукція»

6) 23 «Виробництво»

в) 901 «Собівартість реалізованої продукції»

 

Яким бухгалтерським записом відображається відпуск матеріалів на виготовлення продукції?

Дт Кт

1) 92 201

2) 23 201

3) 91 201

 

Які критерії використовуються для розподілу загальновиробничих витрат між об’єктами обліку (видами продукції)?

1) Собівартість реалізованої продукції

2) Заробітна плата виробничого персоналу

3) Чисельність працівників

 

19. Запис: Дт. рахунку 23 «Виробництво», Кт рахунку 65 «Витрати по соціальному страхуванню і забезпеченню» означає:

а) нарахування допомоги робітникам по непрацездатності

б) виплату робітникам основного виробництва допомоги з тимчасової непрацездатності

в) нарахування відрахувань на соціальне страхування від заробітної плати робітників основного виробництва

г) перерахування органам соціального страхування належних сум відрахувань.

 

20. Калькуляція - це:

а) угруповання витрат по статтях,

б) вирахування собівартості одиниці продукції по встановленій номенклатурі витрат,

в) угруповання витрат виробництва по елементах.

 

Які з перелічених нижче витрат відносяться до прямих?

1) Заробітна плата адміністративного персоналу

2) Амортизація загальновиробничих основних засобів.

3) Заробітна плата виробничого персоналу

 

22. По відношенню до обсягів виробництва витрати розподіляються на:

1) Перемінні і постійні

2) Прямі і непрямі

3) Поточні і одноразові.

 

Які з перелічених нижче витрат включаються у виробничу собівартість?

1) Тара та тарні матеріали

2) Амортизація будинку заводоуправління

3) Витрати на рекламу продукції

4) Сировина та матеріали

5) Відрахування на соціальні заходи

 

Доповніть у схемі пропущені економічні елементи витрат операційної діяльності

    Відрахування на соціальні заходи   Інші витрати

 

Яким бухгалтерським записом відображається включення у виробничу собівартість загальновиробничих витрат?

Дт Кт

1) 901 91

2) 791 91

3) 23 91

 

Як впливає на кінцевий фінансовий результат економія досягнута у процесі виробництва?

1) Сприяє збільшенню прибутку

2) Не впливає

3) Сприяє зменшенню прибутку

 

Якими з перелічених нижче документів оформлюється випуск готової продукції з виробництва?

1) Товарно-транспортною накладною

2) Приймально-здавальною накладною

3) Лімітно-забірною карткою

 

Яким записом відображається в обліку випуск готової продукції з виробництва.

Дт Кт

1) 28 23

2) 901 23

3) 26 23

 

За якими ознаками ведеться аналітичний облік готової продукції?

1) За змінами та бригадами

2) За видами продукції

3) За цехами, які виготовляють готову продукцію.

 

Яким бухгалтерським записом відображається в обліку списання реалізованої продукції?

Дт Кт

1) 26 23

2) 701 26

3) 901 26

 

У який момент відображаються у обліку доходи від реалізації?

1) У момент відпуску продукції покупцям

2) У момент надходження платежу від покупців

3) У момент підписання угоди з покупцями

 

32. На підставі яких документів здійснюються записи про списання у картки аналітичного обліку готової продукції?

1) Договори, угоди з покупцями.

2) Рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні

3) Приймально-здавальні накладні

 

33. Яким бухгалтерським записом відображається у обліку списання доходу від реалізації?

Дт Кт

1) 361 701

2) 311 701

3) 701 791

 

Які з перелічених нижче витрат пов’язані зі збутом продукції?

1) Амортизація виробничого обладнання

2) Пакувальні матеріали

3) Витрати на гарантійне обслуговування продукції

4) Заробітна плата загальновиробничих працівників.

 

35. Для обліку доходів і результатів різних видів діяльності призначені рахунки класу:

а) 6 «Поточні зобов'язання»,

б) 8 «Витрати по елементах»,

в) 7 «Доходи і результати діяльності».

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Для засвоєння даного змістового модуля студенти повинні володіти загальнотеоретичними знаннями, отриманими при вивчені матеріалів модулю (навчальної дисципліни) "Історія розвитку бухгалтерського обліку", а також змістових модулів: „Облік в системі управління підприємством”, „Елементи методу бухгалтерського обліку”, „Облік господарських процесів”.

Вивчивши тему 7 "Регістри і форми бухгалтерського обліку", студенти повинні знати:

- сутність облікових регістрів, їх види і форми;

- класифікацію облікових регістрів;

- техніку формування облікових регістрів;

- що є обліковою реєстрацією господарських операцій;

- засоби виправлення помилкових записів в облікових регістрах;

- сутність організаційних форм бухгалтерського обліку, їх переваги та недоліки;

- сутність форм бухгалтерського обліку;

- характеристику найважливіших форм бухгалтерського обліку:

а) журнально-ордерної;

б) меморіально-ордерної;

в) АРМ бухгалтера;

г) спрощеної форми обліку для малих підприємств.

Вивчивши тему 8 “Бухгалтерська звітність”, студенти повинні знати:

- сутність фінансової звітності як елементу методу бухгалтерського обліку;

- мету складання фінансової звітності;

- роль фінансової звітності в забезпеченні інформацією, необхідною для управління і контролю;

- якісні характеристики та принципи складання фінансової звітності;

- вимоги, які повинна задовольняти фінансова звітність;

- нормативні документи, що регламентують зміст, форми фінансової звітності та порядок їх складання;

- види фінансової звітності;

- форми фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва;

- як і ким складається консолідована фінансова звітність;

- чим пояснюється рівновага між активом і пасивом балансу;

- що є звітним періодом, датою подання фінансової звітності;

- кому подається фінансова звітність та у які строки;

- які положення облікової політики підприємства відображаються у фінансовій звітності.

Вивчивши тему 9 "Основи організації бухгалтерського обліку", студенти повинні знати:

- сутність та значення організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

- види організаційних форм бухгалтерського обліку, їх переваги та недоліки;

- структуру бухгалтерії, розподіл обов’язків між працівниками;

- обов’язки, права та відповідальність головного бухгалтера;

- порядок складання посадових інструкцій для працівників бухгалтерії;

- основні підходи до формування облікової політики підприємства.

 

ТЕМА 7. Регістри і форми бухгалтерського обліку

Послідовність вивчення теми „Регістри і форми бухгалтерського обліку” полягає в наступному:

1. Користуючись літературою, приведеною в переліку 7.5 вивчити види і форми облікових регістрів, їх класифікацію, техніку їхнього формування.

2. З метою перевірки повноти засвоєння матеріалу в порядку самоконтролю дати відповіді на контрольні питання, зазначені у переліку 7.1.

3. Для закріплення теоретичного матеріалу варто виконати завдання, рекомендовані для практичних занять по темі (п. 7.2).

4. Для самостійної роботи з теми " „Регістри і форми бухгалтерського обліку” студенти повинні використовувати матеріал, приведений у п. 7.3.

5. Після попереднього узгодження з викладачем курсу написати реферат (есе) за однією із тем, приведених у п. 7.4.

6. Ступінь засвоєння матеріалу студент може перевірити за допомогою контрольних питань і тестових завдань, відображених у п.п. 7.1. та 7.6.

 

 

Опорний конспект лекції

з теми "Регістри і форми бухгалтерського обліку"

 

Облікові регістри являють собою таблиці певної форми і змісту, призначені для ведення облікових записів. Це таблиці, у яких записуються ознаки і показники облікових об'єктів.

Облікові регістри в інформаційній системі бухгалтерського обліку займають проміжне положення між документами і звітністю підприємства. Підставою для записів господарських операцій в облікові регістри є документи. Інформація в облікові регістри переноситься після перевірки документів за формою і змістом. В облікових регістрах господарські операції одержують вторинне відбиття. За допомогою облікових регістрів вся інформація, отримана з документів, відповідним чином групується, систематизується, накопичується протягом місяця й узагальнюється за місяць. Тому облікові регістри є підставою для складання балансу і установлених форм звітності.

Роль і призначення облікових регістрів – одержання інформації про наявність і рух коштів підприємства, підсумків і результатів його діяльності.

Форма облікових регістрів звичайно рекомендується МФУ або розробляється міністерствами і відомствами при дотриманні загальних методологічних правил.

Порядок записів господарських операцій в облікових регістрах завжди хронологічний. Техніка записів в облікових регістрах, техніка їхнього формування може бути ручна або машинна.

Спосіб записів операцій – подвійний запис. За допомогою подвійного запису здійснюється угрупування, систематизація інформації про всі об'єкти обліку. Тому на кожен об'єкт обліку мається самостійний регістр.

Для з'ясування загальних і відмітних ознак облікових регістрів вони класифікуються:

 

1) за зовнішнім виглядом:

- книги;

- картки;

- вільні аркуші;

Книги – це зброшуровані (переплетені) аркуші паперу. Сторінки в книгах нумеруються. Головний бухгалтер підписує кількість сторінок. Для зручності записів книга має зміст. У бухгалтерії багато регістрів у виді книг. До числа найважливіших книг відносяться: - головна книга рахунків бухгалтерського обліку; книга обліку господарських операцій, що використовується в малих підприємствах; оборотна відомість обліку товарно-матеріальних цінностей, що відкривається на рік; касова книга.

Картки. Вони не скріплені, зберігаються вертикально в спеціальних картотеках, відповідним чином систематизуються для швидкого пошуку потрібної картки. Використовуються для аналітичного обліку.

Основні види карток: а) картки кількісного обліку ТМЦ; б) картки кількісно-сумового обліку ТМЦ; в) інвентарні картки обліку основних засобів; г) контокорентні картки – для обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами; д) багатоколончати – для обліку витрат, доходів за їхніми видами; е) особовий рахунок, що використовується для нарахування зарплати кожному працівникові.

Вільні аркуші – аркуші машинописного формату або здвоєного формату. Регістри у виді вільних аркушів в основному призначені для синтетичного обліку. До них відносяться журнали-ордери, накопичувальні відомості і машинограми.

 

2) за обсягом змісту інформації:

- регістри синтетичного обліку;

- регістри аналітичного обліку;

Регістри синтетичного й аналітичного обліку відрізняються за ступенем деталізації інформації, що міститься в них, за ступенем деталізації даних про об'єкти обліку.

 

3) за характером облікових записів:

- хронологічні;

- систематичні;

- комбіновані;

Хронологічні регістри – це регістри, у які здійснюється запис самих операцій, їх реєстрація в хронологічному порядку в міру надання в бухгалтерію документів. Наприклад, журнал реєстрації господарських операцій, у якому відображається номер і дата документа, зміст операції, сума операції, а також відомості відвантаження готової продукції, відомості надходження вантажів.

Систематичні регістри – це регістри групування і систематизації об'єктів обліку по однорідності. Таке угрупування здійснюється за допомогою системи рахунків бухгалтерського обліку. Класичним прикладом систематичних регістрів є головна книга.

Комбіновані регістри – це регістри, у яких сполучаться хронологічний і систематичний записи, тобто операції відображаються у хронологічному порядку з одночасним їхнім відображенням у системі рахунків. Наприклад, книга обліку господарських операцій (ф. № К-1), журнали-ордера, машинограми.

 

4) за формою:

- двосторонні;

- однобічні;

- табличні;

- шахові;

- лінійні (лінійно-позиційні);

Двосторонні облікові регістри – це регістри, що складаються з двох однакових за структурою частин, але мають різне інформаційне значення. Слід зазначити, що двосторонні регістри складають основу бухгалтерського обліку. Наприклад, журнал по кредиту кожного рахунку поєднується з відомістю по дебету цього рахунку.

В однобічних регістрах представлена тільки одна структурна частина рахунку, звичайно кредитова. Кредитова частина в основному означає витрати засобів і тому вимагає особливого контролю за ними. Це може бути один журнал-ордер без відомості до нього.

Табличні (багатографні) регістри призначені для обліку однорідних об’єктів. Наприклад, відомість обліку витрат, у якій відображається і накопичується інформація зі складу, видах витрат; відомість використання прибутку за напрямками і цільовим призначенням.

У регістрах, що мають шахову форму, здійснюється взаємозв'язок підмета і присудка.

Лінійні облікові регістри призначені для стикування взаємозалежної інформації. По лінійно – позиційному принципу будуються регістри для обліку розрахунків з постачальниками, покупцями, підзвітними особами, дебіторами і кредиторами. Сутність цього принципу полягає в тому, що виникнення заборгованості і її погашення записується на одному рядку (позиції) у розрізі кожного підприємства, особи і платіжного документа. Незакриті позиції до кінця місяця означають сальдо. Сальдо може бути з дебету або кредиту рахунку.

 

5) за видом використовуваної техніки:

- облікові регістри, складені вручну;

- машинним шляхом на ПК.

До всіх облікових регістрів пред'являються наступні вимоги:

- об'єктивність і вірогідність записів;

- чіткість записів;

- своєчасність формування регістрів;

- регістри повинні складатися з найменшою витратою сил і коштів, у результаті чого забезпечується ефективність обліку в цілому.

Облікові регістри, одержувані за допомогою ПК, повинні мати юридичну чинність, як і регістри, що формуються вручну. Вони повинні мати властивості юридичної доказовості і відповідати вимогам вірогідності. Їх обов'язково підписує бухгалтер незалежно від того, сам він працював на ПК і складав обліковий регістр або це робив оператор.

Відповідно до встановленого порядку повинна бути забезпечена схоронність облікових регістрів і своєчасна передача їх в архів.

Терміни збереження документів, облікових регістрів і інших форм звітності визначає Головне архівне управління КМУ.

Для забезпечення схоронності документів, облікових регістрів, форм звітності на підприємстві організується архів.

Відповідальність за забезпечення фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, схоронність відпрацьованих документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну, але не менш трьох років, несе власник або уповноважений орган (посадова особа), що здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства й установчих документів.

Правову основу регістрів обліку складають:

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", статті 8-9;

Методичні рекомендації з застосування регістрів бухгалтерського обліку. – Наказ МФУ від 29.12.2000 р. № 356 (Бухгалтерія 2001, № 8);

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. – Наказ МФУ від 24.05.1995р. № 88 (параграфи 3,4);

Про порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами. – Наказ МФУ від 31.05.1996р. № 112;

Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва. – Наказ МФУ від 30.09.1998р. № 196 (Бухгалтерія, 2001, № 38).

Порядок забезпечення підприємств і суб'єктів підприємницької діяльності України бланками форм обліку і звітної документації й інструкціями з їх заповнення. – Лист Мінстату України, МФУ, НБУ від 31.08.1993 р.;

Перелік типових документів, що утворяться в діяльності держкомітетів, міністерств, відомств і інших установ, організацій, підприємств, із указівкою термінів їхнього збереження - Наказ Головного архівного управління КМУ від 20.07.1998 р. № 41.

Сукупність застосованих регістрів, порядок і техніка запису в них визначають форму бухгалтерського обліку.

Форму обліку характеризують наступні ознаки:

- зовнішній вигляд облікових регістрів, їх найменування, кількість, структура;

- взаємозв'язок регістрів синтетичного й аналітичного обліку;

- послідовність і технологія записів в облікові регістри;

- техніка записів (типи машин, використовувані для формування облікових регістрів).

В даний час на підприємствах України застосовуються три основних форми обліку:

- журнально-ордерна;

- таблично-автоматизована;

- спрощена.

Журнал-ордер являє собою багатографну (багатоколончату), багаторядкову таблицю, у якій здійснюється відображення, систематизація, накопичення, узагальнення інформації про наявність активів і пасивів.

Самостійні журнали-ордери відкриваються з тих рахунків, по яких є велика кількість операцій протягом місяця. З тих рахунків, по яких операції носять разовий характер, ведеться збірний (загальний) журнал-ордер.

Типові форми журналів-ордерів рекомендує МФУ. Типових форм може бути різна кількість: 5, 10, 16. Але їх фактична кількість значна більша, тому що журнали-ордери відкриваються на кожен рахунок, на кожен субрахунок, а по матеріальних рахунках і на кожну матеріально відповідальну особу.

Тому на кожнім підприємстві може бути різна кількість журналів-ордерів, різна їх нумерація і перелік рахунків, по яких вони ведуться. Але принцип побудови журналів-ордерів і порядок їхнього складання є єдиним.

Єдність побудови і ведення журналів-ордерів виявляється в наступному:

1) журнали-ордери будуються по кредитовому принципу в зв'язку з тим, що кредитова сторона рахунків, на яких враховуються активи (засобу підприємства, його майно), означає їхнє витрачення, списання, а це вимагає особливо ретельного обліку і контролю. Оборот по кредиту кожного рахунку відбивається в журналах-ордерах у взаємозв'язку з дебетом кореспондуючих рахунків;

2) для наочності і контролю за рухом коштів журнали-ордери сполучені з відомістю, де відображаються операції по дебету кожного рахунка у взаємозв'язку з кредитом кореспондуючих рахунків. Таким чином, кожна операція завдяки подвійному запису здійснюється на двох кореспондуючих рахунках і, отже, знаходить висвітлення в журналі-ордері одного рахунка й у дебетовій відомості – іншого рахунка. Ці суми повинні бути тотожними;

3) усі журнали-ордери і дебетові відомості містять за кожнім рахунком сальдо на початок місяця, оборот з дебету в розрізі кореспондуючих рахунків, оборот з кредиту в розрізі кореспондуючих рахунків і сальдо на кінець місяця;

4) запис операцій здійснюється на підставі зведених і первинних документів і тому буде заповнено стільки рядків скільки цих документів було за місяць. Один рядок журналу-ордеру відповідає значенню одного зведеного документа (звіт касира, авансовий звіт, виписка банку, матеріальний звіт, товарний звіт). По рахунках, на яких враховуються розрахунки, запис здійснюється по кожному первинному документі. От чому журнал –ордер багаторядкова таблиця;

5) операції відображаються у хронологічному порядку з одночасним їх угрупованням за ознакою однорідності в системі рахунків, тобто операції не просто реєструються, але по них указується бухгалтерська проводка. Типові проводки звичайно друкуються в журналах-ордерах типографським способом і являють собою окремі графи або стовпчики;

6) з рахунків, на яких враховуються розрахунки і зобов'язання, у журналах-ордерах сполучиться синтетичний і аналітичний облік. Це досягається шляхом лінійного запису сум з дебету і кредиту в розрізі кожної особи, підприємства і кожного документа.

Наприкінці місяця записи в журналах-ордерах узагальнюються, підраховуються підсумки по рядках (позиціях) і стовпчиках, визначаються обороти по дебету і кредиту кожного рахунку і виводиться сальдо на кінець місяця.

Місячні підсумки по рахунках узагальнюються в Головній книзі, що відкривається на рік. Для кожного рахунка приділяється сторінка, на якій відображається сальдо на 01.01, обороти за кожен місяць і сальдо кінцеве. Оборот по дебету рахунку в Головній книзі записується загальною сумою з журналу-ордеру відповідного рахунку. Оборот по кредиту набирається з журналів-ордерів по тим рахункам, з яким кореспондує даний рахунок

При таблично-автоматизованій формі обліку основними регістрами є машинограми. Технічними засобами їх формування є персональні комп'ютери (ПК).

Машинограми можуть мати різну структуру, назву і зміст. Вони можуть бути побудовані у виді журналів-ордерів, оборотних відомостей. При їхньому формуванні обов'язково дотримується спосіб подвійного запису і всі обороти з дебету і кредиту рахунків відображаються у взаємозв'язку з кореспондуючими рахунками.

Підприємства малого бізнесу можуть використовувати зазначені вище форми обліку, а також, спрощену форму обліку.

Наказом МФУ від 31.05.1996р. №112 "Про порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами" рекомендовано два варіанти спрощеної форми обліку:

- перший - без ведення спеціалізованих облікових регістрів по однорідних об'єктах обліку (проста форма);

- другий - з веденням таких регістрів.

При першому варіанті облік діяльності підприємства ведеться в Книзі обліку господарських операцій (Ф. № К-1).

Книга обліку господарських операцій складається з 2-х розділів:

- журналу реєстрації господарських операцій;

- Головної книги, у якій всі операції відображаються у системі рахунків способом подвійного запису.

Книга відкривається на рік і призначена для синтетичного обліку. У книгу заносяться тільки ті рахунки, що використовуються на даному підприємстві. Загальна кількість їх не повинна перевищувати 20. При великій кількості рахунків і великому обсязі господарських операцій книгу вести недоцільно.

При другому варіанті спрощеної форми обліку для обліку наявності і руху майна ведуться самостійні облікові регістри на економічно однорідні об'єкти обліку.

Фактична кількість відомостей на підприємстві більше в зв'язку з тим, що відомості відкриваються на кожен рахунок.

Усі відомості відкриваються на місяць. У них записується сальдо початкове по кожному рахунку, обороти по дебету і кредиту рахунків у розрізі кореспондуючих рахунків і визначається кінцеве сальдо. Відомості № 1-8 побудовані за принципом журналів-ордерів. На підставі відомостей № 1-8 наприкінці місяця складається шахова відомість (Ф. № В-9). У ній узагальнюються обороти з дебету і кредиту всіх рахунків і забезпечується їхня рівність. Рівність дебетових і кредитових оборотів свідчить про дотримання подвійного запису. На основі даних відомості № 9 складається оборотна відомість за місяць по всіх синтетичних рахунках, що використовуються на підприємстві.

 

 

7.1. Контрольні питання для перевірки знань студентів

з теми „Регістри і форми бухгалтерського обліку”

1. Що розуміють під обліковим регістром?

2. Яка роль приділяється обліковим регістрам?

3. На якій матеріальній основі створюються облікові регістри?

4. Як класифікуються облікові регістри?

5. Як розрізняються облікові регістри по призначенню?

6. Які ви знаєте облікові регістри за способом їх заповнення?

7. Які ви знаєте облікові регістри за розміщенням інформації?

8. Які ви знаєте регістри за узагальненням в них інформації?

9. Які ви знаєте регістри за послідовністю реєстрації записів?

10. Для обліку яких об'єктів призначені багатографні регістри?

11. У чому відмінність комбінованих і систематичних регістрів?

12. Якими відомим способами здійснюється формування облікових регістрів?

13. Які методи виправлення помилкових записів застосовуються в бухгалтерському обліку?

14. Що таке сторнуванні записи й у яких випадках вони застосовуються?

15. Хто вперше застосував метод "червоного сторно" і як він називався раніш?

16. Які облікові регістри використовуються в малих підприємствах?

17. Дайте поняття форми бухгалтерського обліку.

18. Розкрийте історичний аспект розвитку форм бухгалтерського обліку.

19. Охарактеризуйте організацію руху носіїв інформації, їх опрацювання і систематизацію даних в умовах журнальної форми обліку.

20. Дайте поняття таблично-автоматизованої форми обліку та розкрийте особливості організації бухгалтерського обліку в умовах АРМ бухгалтера.

21. Дайте поняття спрощеної форми обліку для малих підприємств.

22. Дайте порівняльну характеристику форм бухгалтерського обліку.

23. Розкрийте шляхи розвитку й удосконалення форм бухгалтерського обліку в умовах застосування ПК (персональних комп’ютерів).

Завдання для практичних занять

з теми „Регістри і форми бухгалтерського обліку”

Завдання 1

Придбання студентами практичних вмінь і навичок по формуванню облікових регістрів у формі журналу реєстрації і журналу-ордеру.

 

По приведеним нижче даним необхідно:

1) заповнити журнал реєстрації господарських операцій на основі касових звітів;

2) заповнити журнал-ордер у сполученні з дебетовою відомістю по рахунку 301 "Каса в національній валюті"

 

Матеріал для виконання завдання:

Касовий звіт за 01-10.____. 200_р.

1. Залишок грошей у касі на 01.____200_р.
2. Надійшло в касу за 01.04:  
§ Виторг від реалізації товарів 3 000
Разом: 3 000
3. Видано з каси 01._____ 200_р.  
§ Аванс підзвітній особі
Разом:

 

Касовий звіт за 11-20.______. 200_р.

1. Залишок грошей у касі на 11._____ 200_р. ?
2. Надійшло в касу за 11-20._____ 200_р.:  
§ Отримано з поточного рахунка для виплати заробітної плати 1 000
§ Від матеріально-відповідальної особи в погашення нестачі
§ Отримано з поточного рахунку на господарські нестатки
Разом: 1 170
3. Видано з каси 11-20.____ 200_р.  
§ Заробітна плата працівникам 1 000
§ Здано виторг у банк 1 000
§ Виплачено допомогу за рахунок Пенсійного фонду
Разом: 2 020

 

Касовий звіт за 21.-30._______ 200_р.

1. Залишок грошей у касі на 21._____ 200_р. ?
2. Надійшло в касу за 21.-30._____ 200_р.:  
§ Повернення підзвітною особою суми невикористаного авансу
§ Виторг від реалізації 15 000
Разом: 15 030
3. Видано з каси 21-30._____ 200_р.  
§ Оплачено різні дрібні витрати
§ Здано виторг у банк 15 000
Разом: 15 010

ЖУРНАЛ – ОРДЕР

по рахунку 301 "Каса в національній валюті" за ___________ 200_р.

 

Документ В дебет рахунку 30 з кредиту рахунків Разом по дебету рахунку В кредит рахунку 30 з дебету рахунків Разом по кредиту рахунку Залишок на звітну дату  
і т.д.   і т.д.  
Дата  
Сальдо на 01.______ 200_р.    
                           
                           
                           
                           
                           
Разом:                        
Сальдо на 01.______ 200_р.  

 

Завдання 2

Придбання студентами практичних вмінь і навичок по формуванню облікових регістрів у формі журналу реєстрації і журналу-ордеру.

По наведеним нижче даним необхідно:

1) заповнити журнал реєстрації господарських операцій на підстави виписок банку;

2) заповнити журнал-ордер у сполученні з дебетовою відомістю по рахунку 311 "Поточний рахунок у національній валюті"

 

Матеріал для виконання завдання:

 

Виписка банку за 01. - 10. ____200__ р.

1. Сальдо по поточному рахунку на 01.10.200_ р. 7 200
2. Зараховано на поточний рахунок:  
§ Платежі від покупців за відвантажену продукцію 3 000
§ Штрафи
Разом: 3 700
3. Перераховано з поточного рахунку:  
§ Постачальникам за товари і послуги 4 000
§ АТП за транспортні послуги 1 600
Разом: 5 600

Виписка банку за 11. - 20.____ 200_р.

1. Сальдо по поточному рахунку на 11.____ 200_р. ?
2. Зараховано на поточний рахунок:  
§ З каси виторг від реалізації товарів 9 000
§ Платежі від покупців за відвантажену продукцію 4 200
Разом: 13 200
3. Перераховано з поточного рахунка:  
§ ПДВ за попередній період 3 200
§ Внески органам соціального страхування
Разом: 4 000

 

Виписка банку за 21-30._____ 200_р.

1. Сальдо на поточному рахунку на 21._____ 200_р. ?
2. Зараховано на поточний рахунок:  
§ З каси виторг від реалізації товарів 12 000
§ Погашення претензії постачальником
Разом: 12 900
3. Перераховано з поточного рахунка:  
§ Штраф відповідно до акту перевірки ДПА касової дисципліни
§ Постачальникам за товари і послуги 4 000
Разом: 4 170

 

ЖУРНАЛ – ОРДЕР

по рахунку 311 "Поточний рахунок у національній валюті" за _________ 200_р.

 

Документ В дебет рахунку 311 з кредиту рахунків Разом дебет рахунку В кредит рахунку 311 з дебету рахунків Разом кредит рахунку Залишок на звітну дату  
             
Дата  
Сальдо на 01.______ 200_р.    
                           
                           
                           
Разом:                        
Сальдо на 01.______ 200_р.  

Завдання 3

Придбання студентами практичних вмінь і навичок по формуванню облікових регістрів у формі книзі обліку господарських операцій (№ К - 1).

По приведеним нижче даним необхідно:

- зробити записи в книзі обліку господарських операцій (№ К – 1);

- підрахувати обороти по всіх рахунках

Матеріал для виконання завдання:

 

Зміст операцій Сума, грн.
Операції за січень 200__р.
1. Оприбутковані матеріали, що надійшли за покупними цінами від постачальника
витрати по транспортуванню
ПДВ 20%
Сума до оплати ?
2. Оплачено витрати по розвантаженню матеріалів за рахунок підзвітних сум
3. Відпущені зі складу матеріали за покупними цінами на виготовлення продукції
4. Нарахована заробітна плата:  
- виробничим робітникам
- персоналу управління цехів
- персоналу заводоуправління
5. Зроблено обов’язкові відрахування органам соціального страхування й у Пенсійний фонд від суми заробітної плати ?
6. Прийнято до оплати рахунок за електроенергію, використану на:  
- освітлення цехів
- загальногосподарські потреби
7. Нарахована амортизація основних засобів:  
- цехового призначення
- загальногосподарських об’єктів
8. Списані по закінченню місяця ТЗВ у відсотках до вартості спожитих у виробництві матеріалів ?
9. Списано загальновиробничі витрати за місяць ?
10. Списані по призначенню загальногосподарські витрати ?
Операції за лютий 200__р.
11. Випущено й оприбуткована на склад готова продукці<


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.016 с.)