ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4. Документація і інвентаризаціяПослідовність вивчення теми 4 "Документація та інвентаризація" полягає в наступному:

1. Користуючись літературою, приведеною в переліку 4.5, вивчити види документів, їх класифікацію, правову основу, реквізити, види інвентаризації та порядок визначення її результатів.

2. З метою перевірки повноти засвоєння матеріалу в порядку самоконтролю дати відповіді на контрольні питання, зазначені у переліку 4.1.

3. Для закріплення теоретичного матеріалу варто виконати завдання, рекомендовані для практичних занять по темі (п. 4.2).

4. Для самостійної роботи з теми "Документація та інвентаризація" студенти повинні використовувати матеріал, приведений у п. 4.3.

5. Після попереднього узгодження з викладачем курсу написати реферат (есе) за однією із тем, приведених у п. 4.4.

6. Ступінь засвоєння матеріалу студент може перевірити за допомогою контрольних питань і тестових завдань, відображених у п.п. 4.1. та 4.6.

 

Опорний конспект лекції

з теми "Документація та інвентаризація "

 

Всі операції і факти виробничо-господарської й фінансової діяльності відображаються у системі рахунків бухгалтерського обліку на підставі даних, що містяться в документах, що підтверджують їхню законність і достовірність. Від достовірності й реальності цих даних залежить якість бухгалтерського обліку.

Документи містять у собі як економічну, так і юридичну інформацію, із їхньою допомогою здійснюється передача розпоряджень від розпорядників до виконавців. Крім того, документація виконує контрольно-аналітичні функції.

Первинний обліковий документ – це оформлене у встановленому порядку письмове свідчення про зроблену господарську операцію або встановлений факт господарської діяльності, включаючи розпорядження на її проведення, що додає йому юридичну чинність. Призначення документів полягає в тому, щоб забезпечити цілісне і безперервне відображення господарських операцій і тих змін, що відбуваються в складі активів підприємства, власному капіталі й зобов'язаннях.

Бухгалтерські документи – це основа для здійснення попереднього, поточного і наступного контролю. Крім того, бухгалтерські документи є основою для здійснення внутрішнього й зовнішнього аналізу.

Для всіх підприємств (крім банків) установлений єдиний порядок створення, прийняття, відображення, збереження облікових документів. Правову основу облікової документації складають:

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.1999 р.;

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. – Наказ МФУ № 88 від 24.05.1995 р.

Перелік типових документів, що утворюються в діяльності підприємств, з вказівкою термінів їх збереження. Наказ Головного архівного управління КМУ № 41 від 20.07.1998 р.

Для з'ясування відмінних рис і порядку використання документів вони підрозділяються на окремі види за принципом однорідності.

Види документів по ряду ознак:

1. За призначенням:

- організаційно – розпорядливі;

- виправдувальні;

- бухгалтерського оформлення;

- комбіновані.

Організаційно–розпорядливі документи (наприклад: доручення на одержання матеріальних цінностей, грошовий чек на одержання грошей з банку, оголошення на внесок готівкою, накази та інші) дають право, але не підтверджують здійснення факту господарської діяльності і не служать підставою для облікових записів.

Виправдувальні документи (наприклад: накладні, товарно-транспортні накладні, приймальні акти на надходження матеріальних цінностей, касові ордери, виписки банку тощо) підтверджують здійснення господарської операції, а для матеріально-відповідальних осіб, вважаються виправданням у витрачанні або одержанні цінностей.

Документи бухгалтерського оформлення складаються на підставі розпорядливих або виправдувальних документів для систематизації облікових записів і визначення кореспонденції між рахунками. Можуть мати самостійне значення (розрахунки на підставі нормативних документів) або бути додатком до розпорядливих і виправдувальних документів (наприклад: акт результатів інвентаризації, довідки, розрахунки тощо).

Комбіновані документи поєднують у собі різні види: розпорядливо-виправдувальні (розрахунково-платіжна відомість, платіжна відомість); виправдувальні й бухгалтерські оформлення (авансовий звіт, прибутковий касовий ордер); розпорядливі, виправдувальні і бухгалтерські оформлення (видатковий касовий ордер).

2. За місцем складання:

- внутрішні (наприклад: касові ордери, акти);

- зовнішні (наприклад: товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, лікарняні листи і т.д.).

3. За ступенем узагальнення облікових даних: первинні й зведені.

Первинні документи оформляють саму операцію і ті зміни, що вона викликала, складають їх у момент здійснення операції (наприклад: приймальні акти, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні, касові ордери).

Зведені – узагальнюють дані первинних документів (наприклад: матеріальний звіт, товарний звіт, звіт касира, авансовий звіт, виписка банку).

4. За ступенем охоплення фактів господарської діяльності: разові і накопичувальні.

Разові документи служать для оформлення однієї операції або факту господарської діяльності (наприклад: касові ордери, накладна). Накопичувальні документи застосовуються для оформлення декількох однорідних операцій або таких, що періодично повторюються протягом певного періоду часу (наприклад: лімітно-забірна карта, накопичувальні робочий наряд).

5. За характером операцій, що враховуються:

- касові (наприклад: прибуткові й видаткові касові ордери) - містять дані про рух готівки в касі;

- банківські (наприклад: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви) - використовуються для здійснення безготівкових розрахунків;

- матеріальні (наприклад: накладна, товарно-транспортна накладна, специфікація) - містять зведення про рух ТМЦ у натурально - вартісному вимірюванні;

- документи з оплати праці (наприклад: табель використання робочого часу, особовий рахунок, розрахунково-платіжна відомість);

- документи з інвентаризації (наприклад: наказ, інвентаризаційний опис, акт інвентаризації наявності грошових коштів, порівнювальна відомість);

- документи за рухом основних коштів (наприклад: акт прийому-передачі, акт ліквідації основних засобів).

6. За кількістю облікових позицій: однорядкові й багаторядкові.

7. За технікою формування: паперові носії інформації й носії інформації, що читаються засобами автоматизації.

Усі документи для додання їм юридичної чинності й доказовості повинні мати обов'язкові реквізити, без яких вони вважаються недійсними. До обов'язкових реквізитів у відповідності до статті 9.3. Закону України № 996 від 16.07.1999 р. відносяться:

- найменування документу й код типової форми;

- найменування підприємства, від імені якого складено документ;

- дата й місце складання;

- зміст операції або факту господарсько-фінансової діяльності, одиниця її виміру, вартісна й кількісна оцінка;

- посада, прізвища й підписи осіб, відповідальних за дозвіл і здійснення господарської операції.

У залежності від характеру операцій можуть бути включені додаткові реквізити: номер документу (для бланків строгої звітності), ідентифікаційний код підприємства, відмітки третіх осіб, печатка й інші.

Сукупність реквізитів документу визначає його форму. Відповідно до ст. 9.1. Закону України № 996 від 16.07.1999 р. первинні документи повинні бути складені в момент здійснення операції, а якщо це неможливо, то безпосередньо після її завершення. До обліку приймаються тільки правильно оформлені документи, складені відповідно до форми, прийнятої для даної категорії документів, і в яких заповнені всі реквізити, що забезпечують їм юридичну чинність.

Статтею 9.8. вищеназваного Закону України визначено, що відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, за вірогідність даних, приведених у них, передачу їх у встановлений час для відображення в бухгалтерському обліку, несуть особи, що їх склали й підписали.

Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками бухгалтерської служби за формою й змістом, наявності в документах обов'язкових реквізитів. Забороняється приймати до виконання документи, що суперечать законодавчим і нормативним актам і неправильно оформлені. У результаті аналізу змісту даних бухгалтерських документів виконуються три основних бухгалтерських дії: вартісна оцінка, ідентифікація в часі й класифікація в номенклатурі плану рахунків (проставлення кореспондуючих рахунків). Зазначені дії це і є бухгалтерська обробка документів.

Дані документів, що відображають бухгалтерські операції, після їхньої перевірки з точки зору законності, доцільності, правильності арифметичних підрахунків і прийняття до обліку відбивають у регістрах бухгалтерського обліку.

Документи на підприємстві проходять певний шлях від моменту їхнього створення до здачі на збереження в архів. Основні стадії документообігу:

- створення документу (виписка, оформлення, підпис матеріально відповідальних осіб і інших оперативних працівників);

- прийом і перевірка документу бухгалтером з формальної сторони, власне, кажучи, правильності цін, таксування;

- облікова обробка – проставлення кодів рахунків, що кореспондують, угруповання документів за однорідністю господарських операцій, підрахунок сум по них;

- запис даних документа в облікові регістри (ручним або машинним способом);

- звірка|звіряння| і ув'язку записів в документах і облікових регістрах|реєстрах|;

- передача на збереження.

Рух документів регламентується графіком документообігу. За організацію документообігу відповідальність несе головний бухгалтер. Складаючи його, головний бухгалтер зобов'язаний визначити перелік і найменування документів, необхідних на конкретному підприємстві, номер їхньої типової форми, кількість екземплярів виписки, призначити виконавців і терміни виконання по кожній стадії документообігу.

Інвентаризація – один з елементів методу бухгалтерського обліку, за допомогою якого здійснюється перевірка фактичного стану й наявності запасів, необоротних активів, капітальних вкладень, незавершеного капітального будівництва, коштів, інших матеріальних цінностей, активів і зобов'язань підприємства. Інвентаризація має інформаційне й контрольне значення. Значення інвентаризації виявляється в наступному:

- спосіб виявлення фактичної наявності і стану активів, завдяки котрому забезпечується достовірність облікових даних, виявлення інформації про факти, що не знайшли відображення в обліку (псування, природний збиток, пересортиця і т.п.);

- спосіб контролю забезпечення збереження засобів, перевірки умов їхнього збереження і роботою матеріально-відповідальних осіб;

Метою інвентаризації є порівняння фактичної кількості та стану майна, що є в наявності, незалежно від його місцезнаходження з даними бухгалтерських записів.

Для всіх підприємств, незалежно від виду діяльності і форми власності, встановлений єдиний порядок проведення інвентаризацій і регламентований відповідними нормативними документами. Основними документами, що здійснюють правове регулювання інвентаризації, є:

Закон України "Про контрольно-ревізійну службу в Україні". – Пост. ВРУ від 26.01.1993 р.

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р.;

Постанова КМУ "Порядок представлення фінансової звітності" № 419 від 28.07.2000 р.;

Наказ МФУ "Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, коштів, документів і розрахунків" № 69 від 11.08.1994 р. у редакції від 05.12.1997 р. № 268.

Відповідно до п. 2 ст. 10 Закону № 996-XIV від 16.07.1999 р. об'єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим відповідно до законодавства. Перелік таких випадків приведений у п. 12 Порядку № 419. Серед них:

- планові, у встановлені|установлені| терміни;

- у період підготовки до складання річної фінансової звітності;

- зміна матеріально відповідальних осіб або керівництва підприємства;

- установлення фактів розкрадання, псування цінностей;

- розпорядження судово-слідчих органів;

- приватизація, реорганізація або ліквідація підприємства;

- переоцінка матеріальних активів понад 1/3 |установлені| об'єми;

- стихійне лихо.

Спектр завдань інвентаризації різноплановий і залежить від: випадку, внаслідок чого вона здійснюється; об’єкту інвентаризації; наявності виявлених тих або інших недоліків за її результатами.

Інвентаризації проводять комісії, що визначають попередній результат, а остаточний результат виводить бухгалтер.

Документами по інвентаризації є:

- наказ керівника про проведення інвентаризації;

- інвентаризаційний опис, в якому фіксується фактична наявність засобів на дату проведення інвентаризації;

- акт інвентаризації наявності грошових коштів;

- порівнювальна відомість, у якій фактичні дані зіставляються з обліковими, і визначається результат інвентаризації.

При інвентаризації можуть бути виявлені надлишки або нестачі. Надлишки викликають збільшення самих ТМЦ і збільшення доходів підприємства, тобто вони прибуткуються. Нестачі навпаки викликають зменшення ТМЦ і коштів, тому вони повинні бути списані.

Нестачі ТМЦ списуються за рішенням керівника підприємства і можуть бути віднесені:

1) на витрати діяльності, якщо нестача в межах норм;

2) за рахунок винних осіб, якщо нестача понад норми природного збитку або псування;

3) на інші операційні витрати, якщо винні не встановлені або в стягненні сум втрат і нестач відмовлено судом.

У документах, у яких оформляється списання нестач, відзначаються заходи щодо попередження таких нестач і втрат.

Кожне підприємство зобов'язане керуватися цими документами в частині термінів, порядку проведення інвентаризації й виведення її результатів.

4.1. Контрольні питання для перевірки знань студентів

з теми „Документація і інвентаризація”

1. Що таке первинний обліковий документ?

2. Які нормативні акти складають правову основу облікової документації?

4. За якими ознаками класифікуються бухгалтерські документи?

5. Які ви знаєте обов'язкові і змінні реквізити первинних облікових документів?

6. Хто несе відповідальність за своєчасне і якісне складання документів?

7. Назвіть основні стадії документообігу.

8. Дайте поняття про інвентаризацію.

9. Назвіть перелік випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим відповідно до законодавства.

10. Хто визначає результати інвентаризації?

11. Назвіть функції, які виконує документування.

12. Яка роль приділяється бухгалтерським документам?

13. Які ви знаєте види документів за призначенням? Дайте їх стислу характеристику.

14. Які ви знаєте види документів за місцем складання, ступенем узагальнення облікових даних та ступенем охоплення фактів господарської діяльності? Дайте їх стислу характеристику.

15. Які ви знаєте види документів за характером операцій, що враховуються, кількістю облікових позицій та технікою формування? Дайте їх стислу характеристику.

16. Що таке документообіг?

17. Які ви знаєте стадії документообігу?

 

18. Які бухгалтерських дії виконуються у результаті аналізу змісту даних бухгалтерських документів?

19. Що розуміють під поняттям "інвентаризація"? У чому значення інвентаризації?

20. 13. Якими нормативними документами регулюється проведення інвентаризації?

21. В яких випадках інвентаризація проводиться обов'язково? В чому полягає мета інвентаризації?

22. З яких стадій складається методика проведення інвентаризації?

23. Хто визначає попередній результат інвентаризації?

24. Хто виводить остаточний результат інвентаризації?

25. Назвіть основні документи, що є документами по інвентаризації.

26. Назвіть результати інвентаризації та порядок їх віднесення.

27. Назвіть, кого не можна включати до складу інвентаризаційної комісії?

Завдання для практичних занять

з теми „Документація і інвентаризація”

Завдання 1

Нижче наведено деякі первинні документи, якими були оформлені певні господарські операції:

- "Наказ (розпорядження про прийом на роботу" (типова фор­ма П-1);

- "Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати" (типова форма П-12);

- "Акт прийняття-передачі (внутрішнього переміщення) ос­новних засобів" (типова форма № ОЗ-І);

- "Видатковий касовий ордер" (типова форма № КО-2);

- "Прибутковий ордер" (типова форма № М-4);

- "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) ма­теріалів" (типова форма № М-11).

 

Необхідно класифікувати кожний документ за такими крите­ріями:

а) за призначенням;

б) за місцем складання;

в) по порядку складання;

г) за ступенем автоматизації.

 

 

Завдання 2

За результатами обов'язкової інвентаризації виробничих запасів, проведеної підприємством перед складанням річної звіт­ності, виявлено наступні розбіжності між фактичними даними бухгалтерського обліку:

 

Найменування запасів Ціна, грн Кількість, кг
за даними обліку за даними інвентаризації
Фарба ПШ-1 червона 3-00
ФарбаПШ-1 синя 3-20
Фарба ПШ-1 зелена 3-10

 

Наведені результати інвентаризації матеріально відповідальна особа пояснити не змогла. За рішенням інвентаризаційної комісії нестача відбулася з ви­ни матеріально відповідальної особи.

 

Необхідно: визначити попередній і остаточний результат інвентаризації.

 

Завдання 3

На підставі наведених нижче даних виписати документи на надходження товарів і тари на підприємство роздрібної торгівлі.

Матеріал для виконання завдання

Загальні дані.

Підприємство - НП "Ласунка", м. Донецьк, вул. Університетська, 186, поточний рахунок № 2600733891 в АК ДГРУ ПИБ.

Матеріально відповідальна особа - зав. складом Хмелева Л.И.

Дані для виписки документів.

1. Рахунок-фактура № 12674 від 15.02.2005 р.

Постачальник та його адреса - Концерн "А.В.К.", м. Донецьк, вул. Пролетарська, 74, поточний рахунок № 2600747 у КБ "Донбиржбанк". Дата відвантаження 15.02.2005 р. Спосіб відправлення автомобільним транспортом покупця.

Зміст рахунка-фактури

 

Найменування Од. виміру. Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
Цукерки "Пташине молоко"   короб.     4,00   80,00
Батончик "Мажор" упаковка 6,00 60,00
Разом без ПДВ       140,00
ПДВ 20%       28,00
Тара: коробки карт. шт. 6,80 68,00
До оплати       236,00

Здав Губін В.М. Прийняв Хмелева Л.И.

Завдання 4

Скласти два прибутковихі два видаткових касових ордериза лютий поточного року по наступних касових операціях:

а) 2 лютого поточного року надійшло в касу з розрахункового рахунка по чеку №2780382 на виплату заробітної плати за другу половину січня 5700 грн.

б) 3 лютого поточного року надійшов касу від Петрененко Б.Н. залишок підзвітних сум 478 грн.

в) 4 лютого поточного року видано з каси під звіт Петрененко Б.Н. 1500 грн. Оформити заяву Петрененко Б.К. на ім'я керівника і довідку бухгалтерії заводу про відсутність у нього заборгованості з підзвітних сум.

г) 5 лютого поточного року по розрахунково-платіжній відомості № 17-21 виплачена заробітна плата робітникам та службовцям за 2-ю половину січня 5350 грн.

Примітка. Прибуткові ордери нумеруються з № 26, видаткові з № 52.

Завдання 5

Скласти два авансових звіти,використовуючи наступні дані:

а) авансовий звіт № 12 від 10 лютого поточного року агента постачання Скичко С.Г.

Отримано з каси 4 лютого поточного року 1500 грн, 10 лютого - надійшов у касу залишок підзвітних сум 200 грн.

Затверджено наступні витрати:

- рахунок № 17 від 4 лютого «Книготоргу» за канцелярські приналежності на суму 900 грн.;

- рахунок № 23 від 6 лютого ремонтної майстерні за ремонт годинників 56 грн.;

б) авансовий звіт № 13 від 11 лютого секретаря Скворцової С.І:

- залишок попереднього авансу 100 грн.

- отримано з каси 7 лютого 300 грн.

Затверджено наступні витрати:

- реєстр поштових відправлень з 1 по 10 лютого на суму 80 грн.

- рахунок АТП № 2 від 1 лютого на придбання одного проїзного квитка 10 грн.

- поштові квитанції № 721-723 на міжнародні переговори - 156 грн.

Примітка: усі витрати віднесені на витрати виробництва.

Завдання 6

Скласти платіжне вимогу-доручення,використовуючи наступні дані:

- платіжне вимога-доручення № 3 від 2 лютого поточного року: покупець і платник - завод «Ацтек».

Найменування матеріалів, що включені у платіжне вимогу-доручення:

- сталь листова 4000 кг за ціною 250 грн. за тонну;

- чавун 8000 кг за ціною 100 грн. за тонну.

Вантаж відправлений 23 лютого поточного року по залізничній накладній № 628495 відповідно до договору від 20 жовтня минулого року.

Відомості про постачальника - завод «Сантал», м. Одеса, вул. Волі, 17, поточний рахунок №25602514500002 знаходиться в Жовтневому відділенні УСБ, станція відправлення Одеса.

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів

з теми „Документація і інвентаризація”

Завдання 7

Нижче наведено первинні документи, якими були оформлені певні господарські операції:

- "Наказ (розпорядження) про надання відпустки" (типова фор­ма П-6);

- "Список осіб, які працювали в надурочний час" (типова форма П-15);

- "Акт на списання ос­новних засобів" (типова форма № ОЗ-3);

- "Прибутковий касовий ордер" (типова форма № КО-1);

- "Касова книга" (типова форма № КО-4);

- "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів" (типова форма № МШ-8).

 

Необхідно класифікувати кожний документ за такими крите­ріями:

а) за призначенням;

б) за місцем складання;

в) по порядку складання;

г) за ступенем автоматизації.

 

Завдання 8

На підставі наведених нижче даних виписати документи на надходження товарів і тари на підприємство роздрібної торгівлі.

Дані для виписки документів.

Товарно-транспортна накладна № 001684 від 18.02.2005 р.

Відправник вантажу ВАТ "Кондитер". Адреса - м. Запоріжжя, вул. Радянська, 70. Вантажоодержувач - НП "Ласунка".

 

 

Товарний розділ.

Маса вантажу 650 кг. Відпустку дозволив: начальник відділу продажу Панкратов В.В., гол. Бухгалтер Мохова Г.П. Товари відпущені 18.02.2005 р. зав. складом Поповим С.С. Вантаж до перевезення прийняв Логінов М.Л. Вантаж одержав зав. магазином Хмелева Л.И.

 

Найменування Од. виміру Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
Карамель "Злива" кг 1,70 340,00
Цукерки "Маска" кг 4,50 675,00
Цукерки "Вечір" кг 7,00 1540,00
Мармелад „Желейний” коробки 0,60 48,00
Разом без ПДВ ПДВ 20%       2603,00 520,60
До оплати       3123,60

Транспортний розділ.

 

Термін доставки вантажу 18.02.2005 р. АТП № 11486 , поточний рахунок № 26008847 у КБ "Донбиржбанк". Автомобіль ГАЗ-52, № 19-06 ЛЕА, шляховий лист № 11096. Замовник і платник за транспорт ВАТ "Кондитер", поточний рахунок 26008831743 у Запорізькому відділенні ГРУ ПИБ. Водій Моісєєв Г.Ф., посвідчення № 60204. Навантаження здійснене відправником вручну. Час прибуття під навантаження - 08.00, час вибуття з навантаження - 12.30. Розвантаження здійснене одержувачем вручну. Час прибуття на розвантаження - 17.00, час вибуття з розвантаження - 17.40.

При прийманні товару виявлена нестача карамелі "Злива" у кількості 20 кг. на суму без ПДВ 34,00 грн. На нестачу складено акт № 14. Акт складено комісією в складі: матеріально відповідальна особа - зав. магазином Хмелевой Л.І., водій, що доставив вантаж, - Моісєєев Г.Ф., представник громадськості - Анісімова Г.К. Нестача відбулася з вини постачальника. По інших товарах, що перераховані у накладній, розбіжностей по кількості і якості немає.

Завдання 9

Скласти прибуткові ордерина матеріали, які надійшли по платіжному вимозі-дорученню №27 від 2 лютого поточного року. Матеріали надійшли і цілком оприбутковані на склад №1 заводу «Магніт» 8 лютого поточного року. Нумерація прибуткових номерів робиться з № 42.

 

Завдання 10

Скласти дві вимоги на відпустку матеріалівзі складу № 1 у лютому поточного року, використовуючи такі дані:

- вимога № 23 від 5 лютого, відпущена цеху № 1 для виконання замовлення № 10 сталь листова в кількості 2500 кг за ціною 50 грн. за кілограм, номенклатурний номер 01273;

- вимога № 24 від 6 лютого, відпущено цеху № 10 чавун у кількості 2000 кг за ціною 30 грн. за кілограм, номенклатурний номер 01274.

Завдання 11

Виписати лімітно-заборну картку№ 15, використовуючи наступні дані:

- зі складу № 1 цехові № 1 для виконання замовлення № 9 відпускається сталь листова за ціною 50 грн за 1 кг, ліміт за місяць 2 000 кг; номенклатурний номер 01273. Сталь відпускається: 3.02 - 200 кг; 5.02 - 500 кг; 15.02 - 400 кг; 28.02 - 300 кг; 30.02 - 400 кг.

Використовуючи дані первинних документів, складених при рішенні задачі, виконати наступне:

а) знайти і виправити коректурним способом помилки:

- в авансовому звіті № 12 агента постачання Зємцова Б.Г. проведено по рахунку № 23 від 6 лютого списання сталі листової в сумі 300 грн.;

- за вимогою № 74 від 6 лютого фактично відпущено чавуна в кількості 190 кг.

Зробити, де це необхідно, таксування і розмітку кореспондуючих рахунків (на касових, прибуткових і видаткових ордерах, вимогах і авансових звітах).

Завдання 12

Необхідно:

1.На основі дані задачі виявити інвентаризаційні різниці.

2. Відобразити різниці в бухгалтерському обліку.

 

Матеріали для виконання завдання

1. Виписка з інвентаризаційного опису № 2 товарно-матеріальних цінностей на 01.10.200 ___ р.

 

п/п     Найменування товарно-матеріальних цінностей Од. виміру Ціна, умовна Фактична наявність
Кількість Сума
1. Шпилька шт. 2 500 145 000
2. Штир підйомний шт. 8 500 450 500
3. Болти шт. 8 500
4. Втулка шт. 16 895
5. Заклепки кг 1,564
6. Пружина шт. 45 360
7. Нитки бобіні шт. 4 800
8. Лист мідний кг 13 500 202 500

 

 

2. Довідка про наявність товарно-матеріальних цінностей за даними бухгалтерського обліку на дату інвентаризації:

 

п/п     Найменування товарно-матеріальних цінностей Од. виміру Ціна, умовна Фактична наявність
Кількість Сума
1. Шпилька шт. 2 500 142 500
Штир підйомний шт. 8 500 535 500
3. Болти шт. 8 500
4. Втулка шт. 16 895
5. Заклепки Кг. 1,564
6. Пружина шт. 37 800
7. Нитки бобіні шт. 4 800
8. Лист мідний кг.

 

Тематика рефератів (есе)

з теми „Документація і інвентаризація”

1. Первинні облікові документи: поняття, їх роль і нормативні акти, що складають правову основу облікової документації.

2. Класифікація бухгалтерських документів.

3. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку.

4. Документальне оформлення проведення інвентаризації та ії результатів.

5. Документообіг і його стадії.

6. Графіки документообігу, їх значення і види.

 

4.5. Перелік літератури, що рекомендується для підготовки практичних занять, написання рефератів (есе)з теми „Документація і інвентаризація”

22, 23, 27 – 52

4.6. Тестові завдання для перевірки знань студентів

з теми „Документація і інвентаризація”

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.05 с.)