Перелік літератури, що рекомендується для підготовкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік літератури, що рекомендується для підготовкиПрактичних занять, написання рефератів (есе)

з теми „Основи організації бухгалтерського обліку”

 

4, 30 – 32, 36, 40 – 44

9.6. Тестові завдання для перевірки знань студентів

з теми „Основи організації бухгалтерського обліку”

1. Централізація обліку – це така система його організації, відповідно до якої бухгалтерський апарат міститься:

а) в органах управління;

б) безпосередньо на підприємстві;

в) в структурних підрозділах підприємства.

 

2. Децентралізація обліку - це така система його організації, відповідно до якої бухгалтерський апарат міститься:

а) в органах управління;

б) безпосередньо на підприємстві;

в) в структурних підрозділах підприємства.

3. Керівник підприємства має право вести бухгалтерський облік:

а) так;

б) ні.

 

4. За організацію обліку на підприємстві несе відповідальність:

а) керівник;

б) головний бухгалтер;

в) і керівник, і головний бухгалтер.

 

5. Підприємства встановлюють самостійно чисельність, структуру облікового апарату, виходячи з видів і обсягів діяльності, структури підприємства і конкретних умов господарювання:

а) так;

б) ні.

 

6. Облікова політика – це:

а) сукупність методів і процедур, що використовуються підприємством для упорядкування і надання фінансової звітності;

б) сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення обліку;

в) сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для упорядкування і надання фінансової звітності.

 

7. Наказ про облікову політику включає такі розділи:

а) Загальні положення, Організація роботи облікового апарату, Методика бухгалтерського обліку

б) Загальні положення, Організація роботи облікового апарату, Методика бухгалтерського обліку, Організаційно-технічні аспекти обліку

в) Загальні положення, Організація роботи облікового апарату, Методика бухгалтерського обліку, Порядок ведення податкового обліку, Організаційно-технічні аспекти обліку.

 

8. Наказ про облікову політику підприємства набирає юридичної сили:
а) з дня підписання його власником (керівником) підприємства;

б)з дня реєстрації підприємства;

в) з 1-го числа відповідного звітного періоду.

 

9. Посадову інструкцію розробляє:

а) керівник підприємства;

б) головний бухгалтер;

в) керівник підприємства і головний бухгалтер.

 

Чи має право бухгалтер виконувати обов’язки касира?

а) так;

б) ні.

11. У посадовій інструкції міститься така інформація:

а) Відомості про виконавця; Загальні положення; Обов’язки посадової особи; Права посадової особи; Відповідальність посадової особи;

б) Загальні положення; Обов’язки посадової особи; Права посадової особи; Відповідальність посадової особи;

в) Загальні положення; Обов’язки посадової особи; Права посадової особи; Відповідальність посадової особи; Додаткові положення.

 

12. До факторів, які впливають на вибір облікової політики підприємства,
відносять:

а) місцезнаходження підприємства;

б) форму власності;

в) кількість власників.

 

13. Відповідальність за розробку облікової політики покладається на:

а) власника підприємства;

б) головного бухгалтера підприємства;

в) внутрішнього аудитора підприємства.

 

14.Структура бухгалтерії не залежить від:

а) кількості філій;

б) обсягу облікових робіт;

в) попиту на продукцію підприємства.

 

15. До організаційних операцій, виконуваних в бухгалтерії, відноситься:

а) затвердження та контроль виконання планів бухгалтерії;

б) економічний аналіз кошторисів витрат;

в) попередній контроль витрачання матеріальних цінностей та грошових коштів.

 

16. До компетенції працівників розрахункової групи відноситься:

а) контроль за використанням фонду оплати праці та утриманнями з неї;

б) облік розрахунків з постачальниками;

в) облік розрахунків з дебіторами та кредиторами, юридичними та фі­зичними особами,

 

Література

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2. Закони України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 23.05.1997р., № 283/97-ВР зі змінами і доповненнями.

3. Закони України “Про податок на додану вартість” від 3.04.1997р. зі змінами і доповненнями.

4. Закони України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16.07.1999р.

5. Закони України „Про ціни і ціноутворення” від 3 грудня 1990 р. № 508-ХІІ зі змінами і доповненнями.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Наказ МФУ від 31 березня 1999 р. № 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Наказ МФУ від 31 березня 1999 р. № 87

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”. Наказ МФУ від 31 березня 1999 р. № 87

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”. Наказ МФУ від 31 березня 1999 р. № 87

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”. Наказ МФУ від 28.05.1999 р. № 137

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”. Наказ МФУ від 27.04.2000 р. № 92

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 ”Нематеріальні активи”. Наказ МФУ від 18.10.1999 р. № 242

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Наказ МФУ від 20.10.1999 р. № 246

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” Наказ МФУ від 8.10.1999 р. № 237.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання” від 31.01.2000 р. № 20.

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції”. Наказ МФУ від 26.04.2000 р. № 91.

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”. Наказ МФУ від 20.11.1999 р. № 290.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”. Наказ МФУ від 31.12.1999 р. № 318.

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”. Наказ МФУ від 30 липня 1999 р. № 176.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 „Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва”. Наказ МФУ від 25.02.2000 р. № 39

22. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ МФУ від 24.05.1995 р. № 88.

23. Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва. Наказ МФУ від 30.09.1998 р. № 196.

24. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

25. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій . Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

26. Типові форми первинного обліку і інструкція про порядок їх виготовлення, збереження та використання. Наказ Держкомстату України від 27.06.1998 р. № 263.

27. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Наказ МФУ від 11 серпня 1994 р. № 69.

28. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 29 грудня 2000 року № 356

29. Антони Роберт Н. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. Т.Крыловой. – М.: СП „Триада НТТ”, 1992. - 318 с.

30. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. – М.: ЭБМ, 1997. – 351 с.

31. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. – К., 2000.

32. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.

33. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навч. – практ. посіб. / За ред. С.Ф.Голова. – Д.: ТОВ „Баланс- Клуб”, 2000. – 768 с.

34. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине. – К., 2000.

35. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посіб. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

36. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М.В.Кужельного. – К.: АСК, 2001. – 272 с.

37. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов. – К., 2001.

38. Завгородний В.П. и др. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – К.: АСК, 2000.

39. Кочетов В.А. и др. Теория бухгалтерского учета. Методические указания и задания для практических занятий. – Донецк: ДонГУЭТ, 2001. – 55 с.

40. Кужельний М.В., Линник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

41. Кузмінський А.М., Кузмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 1999. 288 с.

42. Малюга Н.М. Теорія бухгалтерсього обліку. – Ж.: ЖІТІ, 2002.

43. Метьюз М.Р., Перера М.Х. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. – М., 1999. – 664 с.

44. Остапюк М.Я., Даньків Й.Я., Лучко М.Р. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти): Монографія. – Ужгород: Уж ДУ, 1998. – 148 с.

45. Патрин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 245 с.

46. Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. Коментарі. – Луганськ: Футура: ДСД „Лугань”, 2001. – ч.3. – 464 с.

47. Сопко В.В., Завгородній В.П. Организація бухгалтерсього обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.

48. Соколов Я.В. Основы бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

49. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. - К.: АСК, 2001. – 784 с.

50. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ. / Под. ред. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

51. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н., Максютенко И.С. Теория бухгалтерского учета. – Д.: ДонГУЭТ, 2003.

52. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. – К., 2003.

 

 

Навчальне видання

 

 

РассуловаНадія Василівна, канд. екон. наук., проф.

Лукашова Інна Олександрівна, канд. екон. наук., доц.

Гейєр Елеонора Станіславівна, канд. екон. наук., доц.

СекірінаНаталя Володимирівна, канд. екон. наук., доц.

МихайловаТаїсія Петрівна, старш. викл.

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

Навчальний посібник

для студентів спеціальностей „Бухгалтерський облік”, „Фінанси”,

„Банківська справа” денної та заочної форм навчання

 

(української мовою)

 

Технічний редактор О.І.Шелудько

Зведений план 2008 р., поз № ____

Підписано до друку 2008 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум. друк. арк.

Обл.-вид. арк. Тираж прим. Зам. №

 

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі

Імені Михайла Туган-Барановського

Редакційно-видавничій відділ

83050, м. Донецьк, вул.. Щорса, 31. Тел.: (062) 337-93-61

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1106 від 5.11.2002 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Донецький національний університет економіки і торгівлі

Імені Михайла Туган-Барановського

 

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

Рассулова Н.В., Лукашова І.О., Гейєр Е.С., Секіріна Н.В., Михайлова Т.П.

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 

Навчальний посібник

для студентів спеціальностей „Облік і аудит”, „Фінанси”,

„Банківська справа” денної та заочної форм навчання

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

Протокол № 20

від 20.03.2008 р.

 

СХВАЛЕНО

Навчально-методичною радою університету

Протокол № ____

від „ ___” ______ 2008 р.

 

Донецьк 2008Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.013 с.)