Залишки на аналітичних рахункахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Залишки на аналітичних рахункахПобутова техніка (товари) Од. виміру. Ціна Кіл-ть Сума Постачаль-ники Дебет Кредит
2011- Пральні машини Шт. 6311 - МП «Онікс»   6312- «Оптіма»      
2012 - відеомагнітофони Шт.
2013 - телевізори Шт.
2015 -відеокамери Шт.
РАЗОМ X X X    

Завдання 16

Необхідно:

1. Відкрити рахунки синтетичного й аналітичного обліку і записати в них сальдо початкове; скласти журнал хронологічної реєстрації господарських операцій, проставити кореспондуючі рахунки;

2. Рознести бухгалтерські проводки по рахунках синтетичного й аналітичного обліку, підрахувати обороти і вивести сальдо кінцеве;

3. Скласти оборотні відомості по рахунках синтетичного й аналітичного обліку за місяць.

 

Матеріал для виконання

Залишки по рахунках синтетичного обліку на 01.09.200___ р.

 

Шифр рахунку Сума, грн. Шифр рахунку Сума, грн.
66
   
Разом Разом

 

Залишки по рахунках аналітичного обліку до рахунка 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на 01.09.200 р.

 

1. Донецький пивзавод – 2200

2. Кондитерська фабрика «АВК» - 8300

3. Хлібозавод № 1 – 3100

4. Хлібозавод №3-1400

Операції за вересень місяць

 

Зміст операцій Сума, грн.
1. Надійшли товари від постачальників: а) Донецький пивзавод б) Хлібозавод в) Кондитерська фабрика «АВК» Разом:   ?
2. Надійшло в касу від підзвітних осіб у погашення боргу
3. Надійшло з поточного рахунка в касу на господарські витрати
4. Надійшли товари від Хлібозаводу №3
5. Видана з каси завгоспові Великий Л.В. підзвіт
6. З поточного рахунка перераховано постачальникам у погашення боргу: а) Хлібозаводові №1 б) Хлібозаводові №2 в) Кондитерській фабриці «АВК»    
7. Передані безоплатно іншому підприємству основні засоби
8. З поточного рахунку перераховано в погашення заборгованості Донецькому пивзаводові

Завдання 17

 

Необхідно:

Відкрити аналітичні рахунки до приведених субрахунків:

103, 112 ,203, 207, 361, 281.

 

 

Завдання 18

 

Необхідно:

На підставі приведених груп рахунків бухгалтерського обліку скласти якнайбільше бухгалтерських проводок із вказівкою їх змісту.

а) 20, 30, 31, 37, 66, 23, 26, 63.

6) 10, 63, 31, 64, 40, 46, 50, 92.

в) 23, 26, 13, 20, 90, 70, 31, 37.

 

Завдання 19

Провести класифікацію наданих бухгалтерських рахунків по відношенню до балансу, за економічним змістом та за призначенням і структурою в таблиці наведеної у завданні 6.

Рахунки: 441 “Прибуток нерозподілений”, 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”, 39 “Витрати майбутніх періодів”, 791 “Результат основної діяльності”, 12 “Нематеріальні активи”, 685 „Розрахунки з іншими кредиторами”, 64 „Розрахунки за податками й платежами”, 80 „Матеріальні витрати”, 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, 52 „Довгострокові зобов’язання за облігаціями”, 26 „Готова продукція”, 14 „Довгострокові фінансові інвестиції”, „Капітальні інвестиції”.

5.4. Тематика рефератів (есе) з теми „Рахунки і подвійний запис”

1. Рахунки і подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку.

2. Рахунки бухгалтерського обліку, їх види і побудова.

3. Подвійний запис: історія виникнення, сутність, контрольне значення.

4. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх значення та взаємозв’язок.

5. Оборотні відомості по синтетичних рахунках, їх контрольне значення та побудова.

6. Оборотні відомості по аналітичних рахунках, їх види та побудова.

7. План рахунків бухгалтерського обліку, його значення та структура.

8. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку по відношенню до балансу.

9. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку по економічному змісту.

10. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку по призначенню та структурі.

 

5.5. Перелік літератури, що рекомендується для підготовки практичних занять, написання рефератів (есе)з теми „Рахунки і подвійний запис”

21, 22, 27 – 29, 36 – 45, 48, 49

5.6. Тестові завдання для перевірки знань студентів

з теми „Рахунки і подвійний запис”

1. Основний принцип обліку-це:

а) відображення господарських операцій у системі рахунків

б) ведення записів на картках або таблицях

в) у відкритті на кожну групу (вид) засобів або джерел окремого рахунка

г) відображення по кожнім рахунку залишків і оборотів.

 

2. Під рахунками бухгалтерського обліку розуміють спосіб:

а) угруповання господарських засобів (ресурсів) і джерел їх утворення

б) угруповання поточного обліку і контролю господарських засобів (ресурсів), джерел їх утворення і процесів

в) поточного обліку і контролю господарських засобів, джерел та господарських процесів

г) угруповання ресурсів підприємства і джерел їх утворення.

 

3. Подвійний запис - це спосіб:

а) реєстрації на рахунках господарських процесів

б) кожної господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку не менш ніж два рази, тобто по дебету одного рахунку і по кредиту другого в однакових сумах

в) відображення на рахунках джерел утворення засобів

г) угруповання ресурсів підприємства і джерел їхнього утворення.

 

4. Уперше необхідність подвійного запису на рахунках була обґрунтована:

а) Гюглі і Шерром

б) Венедиктом Котрульі

в) Російськими економістами

г) Лукою Пачіолі.

 

5. Простий запис застосовується в обліку:

а) у сільськогосподарських підприємствах

б) у промисловості

в) на біржах

г) на забалансових рахунках.

6. Як визначають залишок на кінець місяця на активних рахунках:

а) від дебетового обороту рахунка розраховують кредитовий оборот рахунка

б) до залишку на початок місяця додають оборот по кредиту рахунка і розраховують оборот по дебету рахунка

в) до залишку на початок місяця додають оборот по дебету рахунка і розраховують оборот по кредиту рахунка

 

7. Як визначають залишок на кінець місяця на пасивних рахунках:

а) до залишку на початок місяця додають оборот і розраховують оборот по дебету рахунка

б) до залишку на початок місяця додають оборот по дебету і розраховують оборот по кредиту рахунка

в) від обороту по кредиту рахунка розраховують оборот по дебету рахунків

 

8. Сальдо кінцеве по активному рахунку дорівнює нулеві, якщо:

а) протягом місяця по рахунку не було руху коштів

б) оборот по дебету рахунка дорівнює оборотові по кредиту рахунка

в) сальдо початкове плюс оборот по дебету рахунка дорівнює оборотові по кредиту рахунка

г) сальдо початкове плюс оборот по дебету менше обороту по кредиту.

 

9. Сальдо кінцеве по пасивному рахунку дорівнює нулю, якщо:

а) протягом місяця по рахунку не було руху

б) сальдо початкове плюс кредитовий оборот дорівнюють оборотові дебетовому

в) оборот по кредиту дорівнює оборотові по дебету -

г) сальдо початкове плюс кредитовий оборот менше дебетового.

 

10. Субрахунок - це:

а) спосіб угруповання аналітичних рахунків

б) рахунок синтетичного обліку

в) рахунок аналітичного обліку

г) забалансовий рахунок.

 

11.Вибрати з нижче приведених рахунків субрахунки:

а) рахунок «Запасні частини»

б) рахунок «Виробництво»

в) рахунок «Товари на складі»

г) рахунок «Розрахунки по виданих авансах»

д) рахунок «Паливо»

е) рахунок «Розрахунки з ТОВ «Еліпс»»

 

12. Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку призначена для перевірки:

а) правильності кореспонденції рахунків

б) повноти аналітичного обліку

в) повноти синтетичного обліку

г) правильності підрахунку підсумків по рахунках.

 

13. Шахова оборотна відомість призначена для перевірки:

а) повноти записів у системі синтетичних рахунків

б) повноти записів у системі аналітичних рахунків

в) правильності підрахунку підсумків по рахунках

г) правильності кореспонденції рахунків.

 

14. По рахунках аналітичного обліку складаються відомості:

а) контокорентна, кількісно-сумова і сальдова

б) шахова і сальдова

в) контокорентна і сальдова

г) кількісно-сумова і сальдова.

 

15.Яке призначення мають оборотні відомості по аналітичних рахунках:

а) для узагальнення показників поточного бухгалтерського обліку

б) для одержання необхідних даних про існування, рух ресурсів, капіталу,
зобов'язань

в) для узагальнення і перевірки оборотів і залишків на аналітичних рахунках, що об’єднані відповідним синтетичним рахунком

 

16.Аналітичний облік основних засобів ведеться в розрізі:

а) найменування

б) інвентарних об'єктів .

в) однорідних груп

 

17.Бухгалтерський баланс складається на підставі:

а) залишків на кінець місяця аналітичних рахунків

б) даних синтетичних рахунків

в) залишків на кінець місяця синтетичних рахунків

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)