Опорний конспект лекції з темиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опорний конспект лекції з теми«Предмет і метод бухгалтерського обліку»

 

Під предметом бухгалтерського обліку варто розуміти усе те, що вивчається, досліджується, відбивається, контролюється в процесі спостереження за діяльністю.

Діяльність - це цілеспрямована дія особи або колективу. Мета діяльності - одержання прибутку. Для здійснення діяльності необхідні певні засоби, які треба використовувати так, щоб забезпечити прибуток. Тому предметом бухгалтерського обліку є засоби, їх стан, рух і використання в процесі здійснення діяльності підприємств, організацій, установ.

Найбільш повно предмет бухгалтерського обліку може бути виражений через формулу розширеного відтворення:

, де

і - гроші і нові гроші;

і - товар і новий товар;

- процес виробництва;

- засоби праці;

- робоча сила.

- символізують господарські засоби до процесу виробництва;

- відбивають господарські процеси, у т.ч. матеріально-технічного постачання, виробництва і реалізації;

- це готова продукція і кінцевий фінансовий результат, що виражається в більшій сумі отриманих грошей (виторг від реалізації) чим вкладених ( ).

Таким чином під предметом бухгалтерського обліку варто розуміти господарські засоби в їх кругообігу та умовах здійснення господарських процесів, спрямованих на одержання прибутку.

Конкретними об'єктами бухгалтерського обліку є:

1) господарські засоби, їх види, стан і рух (основні засоби, матеріали, грошові кошти, готова продукція і т.п.), що складають активи підприємства;

2) джерела формування засобів (внески засновників, учасників підприємства, кредити банків, кошти, отримані від продажу акцій, прибуток, заборгованість перед підприємствами та особами), що являють собою власний капітал та зобов'язання підприємства;

3) господарські процеси і господарські операції, що викликають рух засобів, зміни у складі активів, капіталу, зобов’язань;

4) господарські факти, що мають місце в процесі діяльності (псування, природні втрати, стихійні лиха і т.п.) і які викликають зменшення ресурсів;

5) доходи, витрати і фінансові результати;

6) розрахунки з особами і підприємствами (фізичними і юридичними).

Господарські засоби по видах, складу, розміщенню (активи) поділяються на:

- необоротні активи;

- оборотні активи;

- витрати майбутніх періодів.

До необоротних активів відносять: нематеріальні активи, основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, незавершене будівництво, довгострокова дебіторська заборгованість.

Нематеріальні активи - це засоби, що не являють собою матеріальних цінностей, але приносять підприємству прибуток (торгові марки, патенти, ноу-хау, програми для комп'ютерів та ін.). Вони мають термін корисного використання більш одного року, тому по них накопичується амортизація (знос).

Основні засоби - це матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більш одного року. До них відносяться будинки, спорудження, транспортні засоби, обчислювальна техніка, машини, обладнання, меблі. Основні засоби не змінюють своєї натурально-речовинної форми, переносять свою вартість по часткам шляхом щомісячного нарахування амортизації і включення її до витрат виробництва та витрат інших видів діяльності.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні активи, тимчасові, природні ресурси, інвентарна тара та ін.

Довгострокові фінансові інвестиції – це вкладення своїх коштів у інші підприємства на строк більше одного року з метою отримання в майбутньому доходів.

Капітальні інвестиції – це витрати підприємства на довгострокове будівництво, придбання або виготовлення основних засобів.

Довгострокова дебіторська заборгованість – це заборгованість фізичних та юридичних осіб даному підприємству зі строком більш одного року. Наприклад: заборгованість за майно, яке передано у фінансову оренду, довгострокові векселя отримані та інші.

До оборотних активів відносять: запаси усіх видів (матеріали, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, готова продукція, товари та ін.), векселя отримані, грошові кошти, розрахунки (поточна заборгованість юридичних і фізичних осіб перед підприємством за товари, роботи, послуги, по податках і інших платежах із бюджетом).

Оборотні активи - це засоби, що знаходяться в обігу і забезпечують процес виробництва, реалізації. Взагалі це засоби короткочасного функціонування. По своїй однорідності і своєму призначенню оборотні засоби класифікуються на:

а) сировина, матеріали - матеріальні цінності, що використовуються у процесі виробництва. Вони споживаються в одному виробничому циклі і цілком переносять свою вартість на випущену продукцію;

б) малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) - предмети праці вартістю менше вартості основних засобів (інструменти, інвентар, калькулятори, меблі). Це предмети, що обслуговують процеси виробництва і реалізації, сферу управління, мають малу ціну за одиницю і використовуються на підприємстві не більше одного року;

в) готова продукція (у виробничих підприємствах) - це запаси, що підлягають реалізації;

г) товари (у комерційних підприємствах) – це запаси, що підлягають реалізації;

д) грошові кошти - найважливіший різновид оборотних засобів, без яких функціонування підприємства неможливо. Грошові кошти знаходяться в різних місцях: на рахунках банку, у касі, у дорозі (у підприємствах, що здійснюють реалізацію за розрахунок готівкою і здають виторг у банк через інкасатора);

є) засоби в розрахунках, так звана дебіторська заборгованість - заборгованість покупців за реалізовані їм товарно-матеріальні цінності (ТМЦ), по яких не надійшли платежі; заборгованість дебіторів по векселях отриманих, які замість грошей оформили боргове зобов'язання; заборгованість підзвітних осіб по виданим їм з каси авансам. Дебіторська заборгованість означає, що засоби підприємства знаходяться тимчасово у інших осіб і підприємств.

До витрат майбутніх періодів відносять оборотні активи, виражені у витратах звітного періоду, що підлягають віднесенню на витрати наступних звітних періодів. Наприклад: орендна сплата в перед, підпис на газети та журнали на наступний звітний період та ін.

Господарські засоби по джерелах утворення розподіляються на:

- власний капітал;

- зобов’язання;

- доходи майбутніх періодів.

Власним капіталом є: статутний, пайовий, додатковий і резервний капітал, цільові надходження, страхові резерви і ін.

Всі види капіталу - це сума накопичених засобів для визначеної мети. Вони складають основне джерело власних ресурсів, різноманітних за структурою і призначенням. Головні з них:

Статутний капітал - сума основних і оборотних активів, що утворилися за рахунок держави (у держпідприємствах) або за рахунок власника (акціонерів, засновників, учасників). Сума статутного капіталу фіксується в установчих документах. Статутний капітал - це загальна вартість активів, що є внеском власників у капітал підприємства.

Додатковий капітал - це накопичені суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а також сума дооцінки активів і вартість необоротних активів, отриманих підприємством від інших осіб безкоштовно.

Резервний капітал - це вартість створеного капіталу відповідно до діючого законодавства та установчих документів за рахунок прибутку підприємства.

Прибуток - джерело поповнення капіталу як самого підприємства, так і коштів бюджету (через податок із прибутку). Він визначається в результаті перевищення доходів над витратами і характеризує позитивний фінансовий результат, що є метою діяльності будь-якого підприємства. Прибуток, що лишається після сплати податку використовується на виробничий і соціальний розвиток, нарахування дивідендів. Це дуже важливе джерело збільшення власного капіталу, від якого залежить подальший розвиток підприємства.

Забезпечення наступних витрат та платежів – це сформовані за рахунок поточних витрат резерви на оплату відпусток, гарантійні зобов’язання, додаткове пенсійне забезпечення.

Цільове фінансування та цільові надходження – це кошти, отримані від третіх осіб на цільові потреби підприємства (наприклад, плата від батьків за утримання дітей у дитячих садках).

Зобов’язання це – заборгованість підприємства фізичним та юридичним особам.

Вони бувають:

- довгострокові

- короткострокові (поточні).

До довгострокових зобов’язань відносяться: довгострокові позики, векселя видані, зобов’язання з облігацій, оренди та ін.

До поточних зобов’язань відносяться: різна кредиторська заборгованість зі строком погашення до одного року.

Кредиторська заборгованість (поточні зобов'язання) - це ті засоби, що підприємство одержало, але не зробило оплати (заборгованість постачальникам за отриману сировину, паливо, МШП, товари, заборгованість різним підприємствам за послуги). Кредиторською заборгованістю є також зобов'язання підприємства з оплати праці, по податках і обов'язкових платежах. Особливість цих зобов'язань полягає в тому, що засоби з цих джерел утворюються шляхом нарахування, а не одержання ззовні. Заборгованість ця виникає в зв'язку з тим, що момент її нарахування (робітникам, соцстраху, бюджету, Пенсійному фонду і т.п.) не збігається з моментом погашення заборгованості (видача зарплати, сплати податків, перерахування сум у фонд соціального страхування, у Пенсійний фонд і т.п.) По суті ці засоби знаходяться у підприємства тимчасово з моменту нарахування заборгованості до моменту сплати. Але це носить постійний характер. Кредиторську заборгованість підприємство використовує як тимчасово притягнуте (позикове) джерело засобів.

Доходи майбутній періодів у більшості випадків складає сума отриманої від покупців передплати за послуги, які буде надано у наступних звітних періодах.

Загальна сума активів завжди дорівнює сумі пасивів, що пояснюється тим, що і активи, і пасиви – одні й ті ж кошти, але згруповані за різними ознаками:

з одного боку - із чого вони складаються (активи);

з іншого боку - за рахунок чого ці засоби сформовані (утворені), тобто власний капітал підприємства і його зобов'язання.

Для відображення активів, пасивів та їх руху в обліку користуються методом бухгалтерського обліку.

Метод бухгалтерського обліку - це система (сукупність) способів і прийомів, що забезпечують суцільний, безупинний, взаємозалежний відбиток і контроль об'єктів бухгалтерського обліку.

Елементами методу бухгалтерського обліку є:

1) документація та інвентаризація - способи первинного спостереження, відбитку (реєстрації) об'єктів бухгалтерського обліку;

2) оцінка і калькуляція - способи вартісного виміру засобів і процесів;

3) рахунки і подвійний запис - способи поточного відображення, угруповання і систематизації об'єктів бухгалтерського обліку;

4) баланс і звітність - способи підсумкового узагальнення фінансового стану і результатів діяльності.

Всі елементи методу бухгалтерського обліку використовуються в сукупності, взаємозв'язку і логічної послідовності, доповнюють один одного і забезпечують облік господарських засобів і господарських операцій.

2.1. Контрольні питання для перевірки знань студентів

з теми „Предмет і метод бухгалтерського обліку”

1. Поняття предмету бухгалтерського обліку.

2. Поняття об'єктів бухгалтерського обліку.

3. Класифікація господарських засобів підприємства за складом та розміщенням.

4. Класифікація господарських засобів підприємства по джерелах формування та цільовому призначенню.

5. Що таке господарська операція?

6. Охарактеризуйте господарські процеси підприємства.

7. Дайте характеристику статутного капіталу.

8. Що таке засоби у розрахунках?

9. У чому полягає рівність сум господарських ресурсів та їх джерел?

10. Що таке суди банку?

11. Дайте характеристику резервного капіталу.

12. Для чого підприємству потрібен розрахунковий рахунок у банку?

13. Назвіть види зобов’язань.

14. Чому у підприємства виникає заборгованість перед робітниками та службовцями?

15. Що таке нерозподілений прибуток (непокритий збиток)?

Завдання для практичних занять

з теми „Предмет і метод бухгалтерського обліку”

За нижченаведеними даними зробити угрупування господарських засобів підприємства за складом та розміщенням, по джерелах формування та цільовому призначенню.

 

Завдання 1 грн.

Найменування активів, капіталу, зобов'язань На 1.03
Товари
Основні засоби
Розрахунки з постачальниками
Нематеріальні активи
Малоцінні і швидкозношувані предмети
Матеріали
Статутний капітал
Грошові кошти в касі
Розрахунки з бюджетом за податками
Додатковий капітал
Грошові кошти на рахунках у банку
Довгострокові позички
Розрахунки по страхуванню
Прибуток нерозподілений
Розрахунки по оплаті праці

 

Завдання 2

грн.

Найменування активів, капіталу, зобов'язань На 1.04
Грошові кошти в касі
Заборгованість експедитора за підзвітними сумами
Будинок складу
Заборгованість по заробітній платі перед комірниками
Статутний капітал
Будинок адміністративного корпуса
Огірки консервовані в банках
Заборгованість постачальникові за товари
Прибуток
Заборгованість АТП за перевезення товарів
Помідори консервовані в банках
Інвентар складу
Заборгованість банку з короткострокового кредиту
Заборгованість Енергозбуту за спожиту електроенергію
Заборгованість бюджету за податками і платежами
Заборгованість Пенсійному фонду
Заборгованість покупців за товари
Кабачки мариновані

 

Завдання 3 грн.

Найменування активів, капіталу, зобов'язань На 1.10.
Статутний капітал
Заборгованість покупців за товари
Будинок складу
Заборгованість по заробітній платі перед робітниками
Грошові кошти в касі
Будинок магазина
Туфлі жіночі в магазині
Заборгованість постачальникові за товари
Грошові кошти на поточному рахунку в банку
Заборгованість АТП за перевезення товарів
Легковий автомобіль
Нерозподілений прибуток
Заборгованість банку з короткострокового кредиту
Резерв відпускних для працівників
Заборгованість бюджету за податками і платежами
Заборгованість Пенсійному фонду
Сандалії дитячі в магазині
Заборгованість адміністративному персоналові по заробітній платі

 

Завдання 4 грн.

Найменування активів, капіталу, зобов'язань На 01.12.
Заборгованість постачальникові за товари
Резервний капітал
Будинок магазина
Заборгованість по заробітній платі перед робітниками
Грошові кошти в касі
Товари в роздрібній мережі
Заборгованість бюджету за податками
Заборгованість покупців за товари
Грошові кошти на поточному рахунку в банку
Заборгованість АТП за перевезення товарів
Легковий автомобіль
Цільове фінансування
Прибуток
Господарський інвентар
Резерв відпускних для працівників
Статутний капітал
Заборгованість фондові соціального страхування
Заборгованість підзвітної особи
Заборгованість адміністративному персоналові по заробітній платі
Прилавки, вітрини в магазині

Завдання 5

грн.

Найменування активів, капіталу, зобов'язань На 01.01.
Грошові кошти на поточному рахунку в банку
Заборгованість покупців за товари
Комп'ютери
Заборгованість по заробітній платі перед робітниками
Грошові кошти в касі
Будинок магазина
Касові апарати
Заборгованість постачальникові за товари
Статутний капітал
Грошові кошти, передані інкасаторам банку
Товари в магазині
Торговельна націнка
Заборгованість банку з короткострокового кредиту
Резервний капітал
Заборгованість бюджету за податками і платежами
Знос основних засобів
Нерозподілений прибуток підприємства
Заборгованість дебіторів з пред'явлених претензій
Господарський інвентар

Завдання 6

Необхідно:

Ув’язати приведені нижче елементи методу бухгалтерського обліку з їх визначеннями. Для цього проставити ліворуч від номера визначення відповідну букву.

 

Елементи методу бухгалтерського обліку Визначення
____(1) Бухгалтерський баланс   А. Систематична перевірка вірогідності господарських засобів у натурі з метою підтвердження даних бухгалтерського обліку, виявлення неврахованих цінностей йди збитків, крадіжок, нестач.
___(2) Документація   Б. Лежить у тім, що кожна господарська операція відображається двічі: один раз - по одному рахунку, а інший раз по іншому.
___(3) Звітність В. Спосіб вираження в єдиній грошовій формі господарських засобів і процесів, тобто узагальнення натуральних і трудових показників у єдиному грошовому вимірнику.
___(4) Інвентаризація Г. Спосіб узагальнення й угруповання господарських засобів підприємства і їх джерел на конкретну дату.
___(5) Калькуляція Д. Спосіб угруповання в поточному обліку однорідних господарських засобів і їх джерел, доходів і витрат діяльності.
___(6) Оцінка   Е. Система підсумкових показників, що всебічно охоплюють господарську і фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів, стан його зобов'язань.
___(7) Подвійний запис   Ж. Спосібпервинного спостереження і відображення об'єктів бухгалтерського обліку, що забезпечують суцільне і безперервне спостереження за ними; виконує роль імпульсу, що дає початок облікової інформації.
___(8) Рахунки   З. Спосіб визначення собівартості всього обсягу, а так само одиниці виготовленої продукції.

 

2.3. Завдання для самостійної роботи студентів

з теми „Предмет і метод бухгалтерського обліку”

 

Завдання 7

 

Закріпити знання щодо економічної класифікації активів підприємства і джерел їхнього утворення. Угруповання активів зробити за формою, приведеної в таблиці 1.

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.012 с.)