Порядок вирішення завдання 1.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок вирішення завдання 1.1. Складаємо журнал операцій заводу «Оріон» за січень.

 

Реєстраційний журнал господарських операцій заводу «Оріон»

за січень ______ рік

 

№ з/п Зміст операцій   Кореспондуючі рахунки   Сума  
Дебет Кредит Часткова Загальна
1. Одержано в касу з поточного рахунку „Каса” 311 „Поточний рахунок”  
2. Видана з каси заробітна плата працівникам 661 „Розрахунки з оплати праці” 301 „Каса”  
3. Видано з каси під звіт на господарські витрати 372 „Розрахунки з підзвітними особами” 301 „Каса”  
4. Прийняті в касу залишки підзвітних сум 301 „Каса” 372 „Розрахунки з підзвітними особами”  
5. Внесено на поточний рахунок залишок грошей в касі   311 „Поточний рахунок” 301 „Каса”  
6. Надійшли на склад від постачальників матеріали 201 „Сировина і матеріали” 631 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками”  
7. Зараховано на поточний рахунок кредит банку   311 „Поточний рахунок” 601 „Короткостроковий кредит банку”  
8. Відпущено на виробництво з складу матеріали   23 „Виробництво” 201 „Сировина і матеріали”  
9. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості постачальникам за матеріали   631 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками” 311 „Поточний рахунок”  
10. Нараховано до сплати постачальникам за рахунок цільового фонду 48 „Цільові фонди” 631 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками”  
11. Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості банку по короткострокових кредитах   601 „Короткостроковий кредит банку” 311 „Поточний рахунок”  
    Разом          

 

1. Розносимо операції на рахунки.

 

Рахунки заводу «Оріон» за січень

 

Дт 10 «Основні засоби» Кт   Дт 201 «Сировина і матеріали» Кт
Сн 84000     Сн 5450     8) 1600  
    6) 3000
Об.-   Об. -   Об. 3000 06. 1600  
Ск 84000       Ск 6850    

 

 

Дт 311 «Поточний рахунок в банку» Кт   Дт 661 «Розрахунки з оплати праці» Кт  
Сн 5100     1) 1500 9) 2800 11) 1900       2) 1400 Сн 1400    
5)30 7) 2000        
Об. 2030   06. 6200   06. 1400 06. -    
Ск 930         Ск 0    
Дт « Нерозподілений прибуток» Кт   Дт 40 «Статутний капітал» Кт
    Сн 600     Сн 91000  
         
Об.-   06. -   06. - 06.-  
    Ск 600     Ск 91000  
             

 

 

Дт 48 «Цільові фонди» Кт   Дт 301 «Каса» Кт
  10) 700 Сн 1550   Сн 0   2) 1400 3) 80 5) 30  
    1) 1500 4) 10
Об.700   06. -   06. 1510 06.1510  
    Ск 850   Ск 0    

 

 

Дт 372 «Розрахунки з Кт підзвітними особами»   Дт 631 «Розрахунки з Кт постачальниками та підрядниками»
Сн 0     4) 10       9) 2800 Сн 0  
3)80   6) 3000 10) 700  
Об. 80   06. 10   06. 2800 06. 3700  
С-до 70         Ск 900  

 

 

Дт 601 «Короткострокові кредити» Кт   Дт 23 «Виробництво» Кт
  11) 1900 Сн 1550   Сн 0  
7) 2000   8) 1600  
Об.1900   06. 2000   06. 1600 06.-  
    Ск 100   Ск 1600    

 

Примітка: При рознесенні операцій на рахунки, якщо вони відсутні (не було залишків на початок місяця), їх відкривають, вказуючи, що сальдо дорівнює нулю.

 

 

3. Після виведення сальдо на рахунках складаємо таблицю балансу на 1 лютого.

 

Баланс заводу «Оріон» на 1 лютого

 

Актив   Пасив  
Господарські засоби   Сума   Джерела утворення засобів господарських засобів   Сума  
Основні засоби (10)     Статутний капітал (40)    
Сировина і матеріали (201)     Цільові фонди (48)    
Виробництво (23)     Короткострокові кредити банків (601)    
Поточний рахунок (311)     Розрахунки з постачальниками і підрядниками (631)    
Розрахунки з підзвітними особами (372)     Нерозподілений прибуток (441)    
Разом     Разом    

 

Завдання 2

Необхідно:

1) Скласти баланс підприємства на 1 лютого 200__р. та 1 березня 200__р.

2) Відкрити рахунки синтетичного обліку, рознести на них сальдо початкове, господарські операції за місяць, підрахувати обороти та сальдо кінцеве.

Суми залишків на 1 лютого 200__ р.:

 

1. Уставний фонд
2. Основні засоби
3. Тара
4. Поточний рахунок
5. Розрахунки з постачальниками
6. Каса
7. Розрахунки з бюджетом
8. Довгострокові кредити банку
9. Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

 

Господарські операції за лютий 200_ р.:

 

№ п/п Зміст операції Сума, грн.
1. Поступила від постачальника тара, розрахунок не здійснено
2. З поточного рахунку погашений довгостроковий кредит банку
3. Повернена тара постачальнику
4. З поточного рахунку перераховані податки в бюджет
5. Надійшли малоцінні та швидкозношувані предмети, розрахунок не здійснено
6. За рахунок кредиту погашена заборгованість постачальникам
  Всього за журналом

 

Завдання 3

Необхідно:

1. На основі приведеного нижче балансу відкрити бухгалтерські рахунки і записати на них сальдо на 1.08 200__р.

2. Відобразити на рахунках господарські операції заводу «Прогрес» на 1.08. поточного року.

3. Підрахувати підсумки записів на рахунках( обороти) та визначити залишки (сальдо) на 1.09. поточного року.

4.Скласти баланс на 1.09. поточного року.

 

Матеріал для виконання завдання.

1.Баланс заводу «Прогрес» на 1.08. грн.

 

Актив Сума Пасив Сума
Основні засоби Уставний капітал
Матеріали Розрахунки з постачальниками
Каса у національній валюті Розрахунки з оплати праці
Поточний рахунок у національній валюті Короткострокові суди банку
Розрахунки з підзвітними особами Нерозподілений прибуток
Баланс ? Баланс ?

 

2.Операції заводу за серпень місяць грн.

 

Зміст господарської операції Сума
Оприбуткувати основні матеріали, які надійшли від постачальника  
2. Одержано з поточного рахунку у касу
3. По розпорядженню вищої організації частка прибутку на етапі розподілу приєднана до Уставного капіталу  
4. Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку  
5. Видано із каси підзвітним особам
6. Видана із каси заробітна плата робітникам підприємства
7. Надійшли безкоштовно основні засоби
8. На основі звіту підзвітної особи отримані канцелярські належності  
9. Видані із каси підзвітній особі зайво перевитрачені кошти на купівлю канцелярії   ?
10. З поточного рахунку перераховано для погашення кредиту
  Всього ?

 

Завдання 4

Необхідно:

1.Відкрити рахунки синтетичного обліку і записати в них початкові залишки на 1 вересня поточного року, за даними, що приведені нижче.

2.Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказавши в ньому по кожній господарській операції кореспонденцію рахунків. Підрахувати підсумок журналу.

3.Записати бухгалтерські проводки по рахунках синтетичного й аналітичного обліку, підрахувати обороти за місяць і вивести кінцеве сальдо по всіх рахунках.

4.Скласти оборотні відомості по рахунках синтетичного й аналітичного обліку за місяць. Скласти баланс на 1 вересня і на 1 жовтня поточного року.

Матеріал для виконання завдання

1. Залишки по рахунках на 1.09. поточного року грн.

 

Найменування рахунків Сума Найменування рахунків Сума
10 Основні засоби 601 Короткострокові суди банку
20 Матеріали 301 Каса в національній валюті
372 Розрахунки з підзвітними особами 311 Поточний рахунок у банку
631 Розрахунки з постачальниками 661 Розрахунки з оплати праці
40 Статутний капітал 44 Нерозподілений прибуток

2. Відомість залишків по рахунку 20 «Матеріали» на 1 вересня поточного року.

 

Найменування матеріалів Од. виміру Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
Сталь Мідь кг кг
Разом      

3. Відомість залишків по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» на 1.09.

 

Найменування постачальників Сума, грн.
Дебет Кредит
1.Завод «Еридан» 2. Завод «Еталон»  
Разом  

 

4. Операції заводу за вересень місяць.

п/п     Зміст господарських операцій Сума грн.
част. загальна
1. Отримана від заводу «Еридан» сталь 50 кг. за ціною 100 грн. за 1 кг  
2. Видано з каси підзвіт зав. складу Петренко В.В. на господарчі потреби  
3. Перераховано з розрахункового рахунка: а) у погашення короткострокової суди банку б) у погашення заборгованості заводові «Еталон» в) у погашення заборгованості заводові «Еридан»   8000 4500
4. Отримана від заводу «Еталон» мідь 38 кг. за ціною 1000 грн.  
5. Внесений у касу залишок невикористаної підзвітної суми  
6. Відпущені зі складу у виробництво матеріали а) сталь 28, 5 кг. за ціною 100 грн. за 1 кг. б) мідь 5 кг. за ціною 1000 грн. за 1 кг.   2850 5000
7. Зарахована на поточний рахунок короткострокова суда банку  
8. Видано з каси: а) інженеру Фролову Ф.С. для господарських потреб б) конструктору Орлику Г.Р. на командировочні витрати  
9. Відпущено зі складу у виробництво матеріали а) сталь 25 кг. за ціною 100 грн. за 1 кг. б) мідь 9 кг. за ціною 1000 грн. за 1 кг.   2500 9000
10. Перераховано з поточного рахунка в націонал, валюті: а) у погашення короткострокової суди банку б) у погашення заборгованості заводу «Еталон»   10000 35000
11. Отримані від постачальників і оприбутковані на склад матеріали: а) від заводу «Еридан» сталь 50 кг. за ціною 100 грн. за 1 кг. б) від заводу «Еталон» мідь 20 кг. за ціною 1000 грн. за 1 кг.      
12. Отримані безоплатно основні засоби  

Завдання 5

Необхідно:

1. На підставі балансу на 1 жовтня поточного року продовольчої бази і розшифровки до нього відкрити рахунки синтетичного й аналітичного обліку і записати на них початкове сальдо.

2. Відкрити журнал реєстрації господарських операцій і записати в ньому всі операції продовольчої бази за жовтень місяць, указавши по них кореспондуючі рахунки. Підрахувати підсумок журналу.

3. Рознести господарські операції оптової бази за жовтень по рахунках синтетичного й аналітичного обліку, підрахувавши по них обороти за місяць, визначивши сальдо кінцеве.

4. Скласти оборотні відомості по рахунках синтетичного обліку за місяць.

5. Скласти оборотну відомість по аналітичних рахунках і зробити звірення даних синтетичного й аналітичного обліку.

6. Скласти баланс на 1 листопада поточного року.

Матеріал для виконання завдання

1. Залишки по рахунках на 1.09. поточного року

 

Найменування рахунків Сума, грн. Найменування рахунків Сума, грн.
10 Основні засоби 40 Статутний капітал
20 Матеріали для господарських потреб 44 Нерозподілений прибуток
281 Товари в торгівлі 661 Розрахунки по оплаті праці
284 Тара під товарами 601 Короткострокові позички банку
30 Каса 631 Розрахунки з постачальниками
22 Малоцінні швидкозношувані предмети 685 Розрахунки з різними кредиторами
311 Поточний рахунок у банку    
377 Розрахунки з різними дебіторами    
БАЛАНС БАЛАНС

 

2. Розшифровка сальдо синтетичного рахунка 284 «Тара під товаром».

 

Найменування матеріалів Одиниці виміру Кількість Ціна грн. Сума грн.
1. Ящики дерев'яні 2. Мішки 1 категорії 3.Коробки картоні 4. Бідони 5. Шухляди картоні шт. шт. шт. шт. шт. 2700 2665 3375 2760
Разом - - -

 

3. Операції заводу за жовтень місяць.

№ п/п Зміст господарських операцій Сума грн.
1. Надійшла тара від тарної бази, розрахунок з якою ще не зроблено: А) ящики дерев'яні 30 шт. по 15 грн. Б) коробки картоні 5 шт. по 10 грн. В) шухляди картоні 40 шт. по 23 грн.  
2. Отримано по чеку з розрахункового рахунку в касу для виплати заробітної платні
3. З каси виплачена заробітна плата робітникам та службовцям
4. Залишок невиданої заробітної плати (див. операції 2, 3) депонований ?
5. З поточного рахунку перераховано різним кредиторам у погашення боргу
6. За рахунок суди банку погашена заборгованість постачальникам
7. Відвантажено тару тарозбираючій базі. Рахунок складається з: а) мішки категорії 80 шт. по 13 грн. б) ящики дерев'яні 100 шт. по 15 грн. в) коробки картонні 30 шт. по 10 грн. 1040 1500 300
8. За розпорядженням вищестоящої організації отримані на базу безоплатно основні засоби
9. Отримано товари від постачальників, розрахунок ще не зроблений
10. Надійшло на поточний рахунок у банку від дебіторів у погашення заборгованості

Завдання 6

Провести класифікацію наданих бухгалтерських рахунків по відношенню до балансу, за економічним змістом та за призначенням і структурою в таблиці наведеної форми.

Рахунки:

311 “Поточний рахунок в національній валюті”

201 “Сировина та матеріали”

40 “Статутний капітал”

 

Рахунок Види рахунків
по відношенню до балансу за економічним змістом за призначенням та структурою
       

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.01 с.)