Тематика індивідуального завдання та основні вимоги до його виконання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тематика індивідуального завдання та основні вимоги до його виконанняЗ метою ефективного засвоєння теоретичних основ курсу кожний студент виконує індивідуальне завдання, тема (проблема) якого разом з переліком джерел інформації попередньо узгоджуються з викладачем шляхом підписання відповідно поданої заяви. Виконання індивідуального завдання студентами за однаковою проблемою та на ідентичному матеріалі не допускається.

Перелік питань, які пропонуються для індивідуального завдання

1. Дослідження ринку банківського продукту.

Приблизний план

1.1. Визначення характеристик та розмірів ринку.

1.2. Сегментація ринку.

1.2.1. Вибір критеріїв сегментації.

1.2.2. Вибір об'єкта для сегментації.

1.2.3. Характеристика процесу збору інформації.

1.2.4. Безпосередньо сегментація.

1.3. Визначення місткості ринку та сегментів (побудова матриці: сегменти ринку/банківські продукти).

1.4. Первинний аналіз результатів та їх представлення (вибір «сів для розширення операцій).

2. Проведення аналізу конкурентів з побудуванням матриці GE {навибір):

а) глобальний аналіз;

б) у конкретному ринковому сегменті.

3. Визначення маркетингової стратегії комерційного банку.

Приблизний план

3.1. Визначення факторів, що впливають на стратегію.

3.2. Безпосередньо стратегічний план.

3.3. Побудова матриці стратегічного планування (на вибір).

4. Планування обсягу та асортименту банківського продукту (групи продуктів).

5. Планування ціни на групу банківських продуктів (на вибір):

а) з формування банківських ресурсів;

б) кредитного характеру;

в) інвестиційні операції (цінні папери);

г) будь-яка інша група продуктів чи новий продукт.

6. Визначення стратегії доставки та вибір місця доставки.

7. Розробка стратегії комунікації.

8. Розробка організаційної структури маркетингу в банку та функціонального положення про його діяльність.

9. Комплексне дослідження маркетингових можливостей.

10. Інша проблема (по узгодженню з викладачем).

Вимоги до змісту та оформлення звіту про виконання індивідуального завдання

1. Папір формату А4, стандартні поля та інтервали, сторінки пронумеровані, на останній — дата виконання і підпис.

2. Титульний аркуш (найменування навчального закладу, курсу, номер групи, прізвище, ім'я, по батькові слухача, календарний рік):

Індивідуальне завдання за курсом «Маркетинг у банку» з проблеми «...» (на матеріалах банку «...»).

3. Структура роботи поділена на три частини:

Ø вступна — з визначенням мети роботи і стислою характеристикою установи банку (1-3 с);

Ø безпосередньо дослідження з проблеми (20 - 30 с);

Ø висновки по роботі, оцінка доступності інформації та якості роботи, побажання до керівника курсу щодо організації (1—3 а).

4. Чіткість і логічність викладення, використання конкретних матеріалів з урахуванням можливої комерційної таємниці в банку (шифрування імен клієнтів, абстраговані кількісні показники і т. п.). Бажаність кількісної оцінки ефекту маркетингових заходів у рамках проблеми.

5. Таблиці і схеми — в окремому додатку в кінці (не враховуються у визначеному обсягу).

6. Список використаних джерел інформації.

Тематика рефератів та основні вимоги до їх написання

Тематика рефератів

1. Аналіз конкурентоспроможності банку.

2. Аналіз ринку банківських послуг.

3. Асортимент банківських послуг, що пропонуються, їх пакетування.

4. Банківський імідж: його формування і роль у збуті банківських послуг.

5. Банківський ринок та його сегментація.

6. Банківські автомати.

7. Вибір стратегії комерційного банку.

8. Географічна сегментація банківського ринку.

9. Головні банківські відділення.

10. Деінвестиційна стратегія комерційного банку.

11. Джерела інформації для дослідження ринку банківських послуг'.

12. Диференціація цін на банківські послуги.

13. Врівноваження цін на банківські послуги.

14. Інструменти банківського маркетингу.

15. Інструменти маркетингового банківського прогнозування.

16. Інструменти стимулювання збуту банківських послуг.

17. Комунікаційна політика комерційного банку та її інструменти.

18. Конкурентна позиція банку та її характеристика.

19. Конкурентні переваги комерційного банку.

20. Лінії збутової мережі комерційних банків.

21. Матриця «товари-ринки» І. Ансоффа та її використання у практиці комерційного банку.

22. Матриця Бостонської групи та її використання у практиці комерційних банків.

23. Нагляд комерційного банку за динамікою майнового стану споживачів банківських послуг.

24. Нагляд комерційного банку за ринком банківських послуг.

25. Наступальна стратегія комерційного банку (послуги «зірка»).

26. Нормування мережі банківських установ.

27. Обсягова (масова) політика комерційного банку.

28. Ознаки сегментації банківського ринку.

29. Оптимальне завантаження банківських потужностей та їх обґрунтування.

30. Особистий продаж банківських послуг.

31. Особливості банківського маркетингу.

32. Пересувні банківські відділення.

33. Прогнозування банком ситуації на ринку банківських послуг.

34. Реклама банківських послуг.

35. Ринкова політика комерційного банку.

36. Робота комерційного банку з громадськістю із збуту банківських послуг.

37. Диференціація цін на банківські послуги.

38. Сегментація банківського ринку залежно від правового статусу юридичних і фізичних осіб.

39. Сегментація ринку банківських послуг на основі стану та обсягу операцій по рахунках осіб.

40. Стимулювання збуту банківських послуг.

41. Стратегічна модель М. Портера та її використання у практиці комерційного банку.

42. Стратегія банківської ринкової диверсифікації.

43. Стратегія диференціації банківських послуг.

44. Стратегія консолідації у комерційному банку.

45. Стратегія лідерства у зниженні банківських витрат.

46. Стратегія проникнення на ринок банківських послуг.

47. Стратегія розвитку ринку банківських послуг.

48. Стратегія розробки (створення) нових банківських послуг.

49. Стратегія фокусування (конкуренції) на витратах банку чи на диференціації банківських послуг.

50. Товарна політика комерційного банку.

51. Фактори, що впливають на формування маркетингової стратегії банку.

52. Формування клієнтської бази комерційного банку.

53. Цінова політика комерційного банку.

54. Часові параметри збуту банківських послуг.

55. Інша тема (за домовленістю з керівником курсу).

Вимоги до написання рефератів

Тема реферату обирається студентом індивідуально. Вибір однакової теми реферату в рамках однієї академічної групи не допускається. Вимоги до оформлення рефератів типові. Обов'язкова наявність титульного аркушу із зазначенням обраної теми та її номеру, переліку використаної літератури. Необхідним під час написання реферату є використання актуальної бібліографії та вітчизняної наукової думки щодо поставлених проблем. На відміну від індивідуального завдання, реферат ставить на меті реалізацію не практичного, а теоретико-методологічного аспектів курсу. Загальний рекомендований обсяг реферату — 25 сторінок формату А4. Кращі реферати захищаються перед студентською аудиторією; оцінка за такі реферати враховуються при визначенні підсумкової оцінки іспиту.

Щотижневі завдання

Виконання студентом щотижневих індивідуальних завдань робить процес оволодіння науково-теоретичним і практичним матеріалом курсу ритмічнішим та ефективнішим. Викладач організовує щотижневі аудиторні консультації, під час яких здійснює контроль за виконанням студентами завдань та індивідуальне консультування студентів зі складних питань курсу.

Зміст, терміни та критерії оцінки індивідуальних щотижневих завдань відповідають схемі, запропонованій нижче, але можуть уточнюватися та коригуватися викладачем у процесі поточної роботи.

У процесі поточного оволодіння курсом «Маркетинг у банку» студентам пропонуються 10 індивідуальних щотижневих завдань. Також подані основні джерела літератури, які слід опрацювати під час підготовки завдання. Як правило, кожне завдання має 2'чи 10 варіантів. Необхідний варіант обирається студентом згідно з його особистим номером у журналі групи (номер завдання відповідає останній цифрі номера студента в групі чи за принципом відповідної парності зазначених номерів). Так, студент, який має № 19 за журналом групи, обирає завдання № 9 (у випадку лише двох варіантів завдання — непарний № 1). Завдання, виконані за помилковим номером різними студентами, викладачем не розглядаються.

При виконанні індивідуального завдання студент користується рекомендованою літературою та первинною інформацією, яку отримує в банківській установі, з періодичної літератури та інших джерел, зокрема мережі Інтернет. Головною вимогою до індивідуального завдання, по суті, є реальність викладеної інформації та життєздатність прикладів, що відповідає загально-університетським вимогам до організації навчання за магістерською програмою.

Під час оформлення виконаного завдання студент зазначає номер академічної групи, номер та назву завдання, номер теми, до якої належить завдання. У кінці обов'язково наводиться перелік використаної літератури, дата виконання та особистий підпис студента. Робота повинна бути виконана розбірливим почерком або машинним способом з додержанням чинних стандартів. У разі невиконання вимог до оформлення завдання викладач не розглядає його до усунення недоліків.

Викладач має право оперативно змінювати зміст і кількість завдань відповідно до рівня їх складності та шкали оцінки.

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ

Завдання1

Підготувати реферативну письмову відповідь на запитання.

Варіанти.

1. Перехід до ринкової економіки та необхідність вивчення маркетингу у банківській справі.

2. Суттєві ознаки маркетингу. Банківські послуги та зумовлені ними особливості маркетингу комерційного банку.

3. Інструменти банківського маркетингу.

4. Ринкова політика комерційного банку.

5. Необхідність застосування маркетингу комерційними банками України.

6. Перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.

7. Основні категорії маркетингу та їх специфіка для банківської сфери.

8. Стратегія і тактика банківського маркетингу.

9. Характеристика середовища банківського маркетингу.

10. «Ніша ринку»: поняття та характеристика категорії маркетингу.

Додаткові вимоги

Обсяг: 10 сторінок формату А4.

Шкала оцінок: дванадцятибальна.

Завдання № 2

Підготувати відповідно до варіанта завдання.

Варіанти.

1. П'ять прикладів вимірювання банківської інформації за шкалою найменувань. Прокоментувати.

2. Чотири приклади вимірювання банківської інформації за шкалою порядку. Прокоментувати.

3. Три приклади вимірювання банківської інформації за інтервальною шкалою. Прокоментувати.

4. Два приклади вимірювання банківської інформації за шкалою відносин. Прокоментувати.

5. Приклад побудови шкали вимірювань банківської інформації методом парних порівнянь.

6. П'ять прикладів вимірювання банківської інформації за шкалою найменувань. Прокоментувати.

7. Чотири приклади вимірювання банківської інформації за шкалою порядку. Прокоментувати.

8. Три приклади вимірювання банківської інформації за інтервальною шкалою. Прокоментувати.

9. Два приклади вимірювання банківської інформації за шкалою відносин. Прокоментувати.

10. Приклад побудови шкали вимірювань банківської інформації методом парних порівнянь.

Додаткові вимоги

Обсяг: ненормований.

Шкала оцінок: дванадцятибальна.

Завдання № З

Підготувати відповідно до варіанта завдання.

Варіанти.

1.Макет анкети корпоративного клієнта банку для аналізу маркетингових можливостей конкретного продукту (на вибір). Не менше 10 пунктів із застосуванням 4 типів шкал вимірювання. Прокоментувати.

2. Макет анкети роздрібного клієнта банку для аналізу маркетингових можливостей конкретного продукту (на вибір). Не менше 10 пунктів із застосуванням 4 типів шкал вимірювання. Прокоментувати.

Додаткові вимоги

Обсяг: ненормований.

Шкала оцінок: дванадцятибальна.

Завдання № 4

Підготувати план маркетингового дослідження з метою аналізу (відповідно до варіанта завдання).

Варіанти.

1.Розмір ринку.

2. Частка ринку.

3. Динаміка ринку.

4. Канали збуту.

5. Рішення споживачів.

6. Ціни.

7. Характеристика продукту.

8. Конкурентна позиція банку.

9. Реклама продукту.

10. Просування продукту.

Додаткові вимоги

Обсяг: ненормований.

Шкала оцінок: дванадцятибальна.

Завдання № 5

Підготувати макет маркетингової стратегії конкретного комерційного банку із застосуванням стратегічної матриці (відповідно до варіанта завдання).

Варіанти.

1. І.Ансоффа.

2. Бостонської групи.

3. М. Портера.

4. І. Ансоффа.

5. Бостонської групи.

6. М. Портера.

7. І. Ансоффа.

8. Бостонської групи.

9. М. Портера.

10. І. Ансоффа.

Додаткові вимоги

Обсяг: ненормований.

Шкала оцінок: дванадцятибальна.

Завдання № 6

Підготувати відповідно до варіанта завдання.

Варіанти.

1. Схема життєвого циклу банківського продукту (на власний вибір).

2. План створення продукту-новинки.

3. Розрахунок ціни на банківський продукт.

4. Схема життєвого циклу банківського продукту (на власний вибір).

5. План створення продукту-новинки.

6. Розрахунок ціни на банківський продукт.

7. Схема життєвого циклу банківського продукту (на власний вибір).

8. План створення продукту-новинки.

9. Розрахунок ціни на банківський продукт.

10. Схема життєвого циклу банківського продукту (на власний вибір).

Додаткові вимоги

Обсяг: ненормований.

Шкала оцінок: дванадцятибальна.

Завдання № 7

Підготувати відповідно до отриманого варіанта завдання.

Варіанти.

1. Оцінити місцезнаходження відділення банку за 10 ознаками.

2. Накреслити план-схему розташування відділення банку та конкурентів з урахуванням «зон дії».

Додаткові вимоги

Обсяг: ненормований.

Шкала оцінок: дванадцятибальна.

Завдання № 8

Підготувати відповідно до варіанта завдання.

Варіанти.

1.Оцінка діючої в банку системи планування змісту рекламних звернень.

2. Кількісна та якісна оцінка аудиторії, на яку спрямовані рекламні звернення.

Додаткові вимоги

Обсяг: ненормований.

Шкала оцінок: дванадцятибальна.

Завдання № 9

Проаналізувати відповідно до варіанта завдання діючу в банку систему інструментів стимулювання.

Варіанти.

1. Споживачів.

2. Системи збуту.

Додаткові вимоги

Обсяг: ненормований.

Шкала оцінок: дванадцятибальна.

Завдання №10

Проаналізувати відповідно до варіанта завдання.

Варіанти.

1. Діюча в банку структура маркетингового підрозділу з точки зору розміру та ефективності роботи.

2. Дієвість заходів маркетингового контролю.

Додаткові вимоги

Обсяг: ненормований.

Шкала оцінок: дванадцятибальна.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 85; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.006 с.)