Тест 1. Конкурентна позиція комерційного банку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест 1. Конкурентна позиція комерційного банку.1. Виділити фактори, що визначають конкурентну позицію банку на ринку:'

а) прибутковість банку;

б) частка банку на ринку;

в) якість банківської послуги;

г) реклама;

X) організація надання послуг;

є) культура відносин банку з клієнтурою.

2. Виділити фактори, що визначають формування попиту клієнтів на банківські послуги:

а) ціни (тарифи) на послуги;

б) принципи надання банком послуг;

в) місцезнаходження банку;

г) платоспроможність клієнтів;

д) структура персоналу банку;

є) прийняття нових законодавчих актів.

3. Виділити фактори, що визначають конкурентоспроможність комерційного банку:

а) години роботи банку;

б) місцезнаходження філій банку;

в) спектр послуг, що надає банк;

г) нова послуга (наприклад, надання іпотечного кредиту);

д) оперативність та якість обслуговування; є) ціни на послуги.

Тест 2. Методи адаптації комерційного банку до змін на ринку.Які методи адаптації до змін кон'юнктури банківського ринку доцільно використовувати банку:

а) формування попиту на банківські послуги;

б) стимулювання збуту послуг;

в) вивчення попиту на послуги;

г) реклама;

д) вивчення конкурентів.

Тест 3. Нагляд комерційного банку за ринком.

1. Нагляд банку за банківським ринком — це:

а) аналіз банківського ринку;

б) систематичне вивчення ринкової ситуації.

2. Виділити показники нагляду банку за підприємницьким сектором:

а) асортимент продукції, що виробляється;

б) чисельність виробників;

в) прибуток підприємства;

г) розмір обігового капіталу.

3. Виділити критерії нагляду банку за сектором фізичних осіб:

а) привід для залучення банківської послуги;

б) слаба, помірна, активна інтенсивність використання послуг банку;

в) вік, рід занять, освіта, рівень доходу особи.

Тест 4. Довготермінова результативність діяльності комерційного банку.

1.Забезпечує довготермінову результативність діяльності комерційного банку:

а) наявність портфеля розробок нових банківських послуг для впровадження в роботу банку;

б) впровадження нових технологій у роботу банку;

в) дослідження шляхів зниження витрат на банківські послуги;

г) робота з клієнтами та виявлення їх претензій до надання послуг банку;

д) поліпшення якості послуг банку;

є) удосконалення організації роботи та управління банком. Тест 5. Фактори вибору стратегії банком.

Виділити фактори вибору ринкової стратегії комерційним банком:

а) розмір капіталу комерційного банку;

б) можливість пропозиції банком нових послуг;

в) облік маркетингової стратегії банків-конкурентів;

г) розвиток активних операцій банку.

Тест 6. Стратегія проникнення банку на ринок.Виділити визначальні характеристики стратегії проникнення на ринок:

а) пропозиції нової, раніше не пропонованої послуги;

б) пропозиція ринку традиційних послуг (касових, розрахункових, кредитних);

в) опанування та пропозиція банком послуг ринку, які для даного банку є новими, але вже існують на банківському ринку. Тест 7. Стратегія розвитку ринку.Виділити характерні риси стратегії розвитку банком ринку:

а) створення нового ринку банківських послуг;

б) створення нового сегмента банківського ринку;

в) пропозиція ринку нового товару.

Тест 8. Стратегія розробки послуги (продукту) банком.Виділити головні риси стратегії розробки послуги (продукту) комерційним банком:

а) пропозиція ринку традиційної послуги; • б) пропозиція ринку принципово нових послуг; в) пропозиція ринку модифікованої послуги. Тест 9. Стратегія диверсифікації комерційного банку.Визначити основні риси стратегії диверсифікації банку на ринку:

а) вихід банку з новою послугою на сформований ринок;

б) вихід банку на новий ринок та запровадження свого асортименту послуг на ньому.

Тест 10. Стратегія банку щодо послуги «зірка».

Які риси банківської стратегії характерні для послуги «зірка»?

а) лідируюче положення у щойно створеному комерційному банку;

б) інтенсифікація маркетингових зусиль для підтримання або збільшення частки послуги «зірка» на банківському ринку;

в) повернення на банківський ринок послуг, які банк довгий час не надавав.

Тест 11. Стратегія комерційного банку з використанням моделі М. Портера.

Які типові стратегії характерні для моделі М. Портера:

а) стратегія послуги «важка дитина»;

б) стратегія лідерства у скороченні витрат;

в) стратегія диференціації;

г) стратегія фокусування.

Тест 12. Запити клієнтів та специфічні вимоги до послуги банку.

1. Які запити клієнтів задовольняють послуги банку:

а) своєчасність надання послуги;

б) новина послуги;

в) якість банківської послуги.

2. Назвіть специфічні вимоги до якості послуг банку:

а) надійність послуги;

б) ціна послуги;

в) легкість та оперативність її отримання в банку. Тест 13. Банківські послуги та ціноутворення на них.

1. Які запити клієнтів задовольняє послуга банку «надання кредиту»:

а) своєчасність надання;

б) новина;

в) якість.

2. Назвіть специфічну вимогу до якості послуги, яку надає банк:

а) надійність;

б) ціна;

в) легкість та оперативність її отримання.

3. Що впливає на цінову політику банку (проранжирувати за важливістю):

а) конкуренти банку;

б) клієнти;

в) посередники;

г) зміна курсу валюти.

4. Які фактори впливають на рівень цін на банківські послуги:

а) витрати банку;

б) ціни конкурентів;

в) розмір попиту;

г) реклама;

д) надбавка та знижки на користь клієнта.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Основна форма підсумкового контролю - іспит. Умовою допущення студента до іспиту є обов'язкове виконання всіх завдань на позитивну оцінку. Іспит складається у письмовій формі, по окремих білетах, що містять три теоретичні питання, перше з яких є основним, два інших - допоміжні, що враховуються під час оцінювання. Четвертим питанням екзаменаційного білета є індивідуальне завдання, оцінка за яке виставляється заздалегідь.

Результати іспиту оцінюються за дванадцятибальною системою. Критерії оцінки знань відповідають типовим, прийнятим кафедрою банківської справи для такої системи. На оцінку іспиту впливає якість виконання індивідуального завдання, в окремих випадках - реферату.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

«Відмінно» (10—12) виставляється за додержання таких необхідних умов:

Ø оформлення у відповідності з висунутими вимогами; реальність первинної інформації;

Ø актуальність первинної інформації;

Ø наявність аргументованих висновків;

Ø практична цінність рекомендацій;

Ø своєчасний захист положень роботи перед викладачем.

«Добре»(7~9) виставляється за додержання таких необхідних умов:

Ø оформлення у відповідності з висунутими вимогами; реальність первинної інформації;

Ø наявність аргументованих висновків;

Ø своєчасний захист положень роботи перед викладачем.

«Задовільно»(4 — 6) виставляється за додержання таких необхідних умов:

оформлення у відповідності з висунутими вимогами;

реальність первинної інформації.

«Незадовільно» (1— 3) виставляється у разі наявності таких грубих помилок:

Ø неналежне оформлення результатів роботи;

Ø нереальність використаної первинної інформації;

Ø невідповідність висновків і рекомендацій первинному матеріалу.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ПИСЬМОВОГО ІСПИТУ (ЗА КОЖНЕ ПИТАННЯ)

Повна відповідь на питання, яка оцінюється на «відмінно», повинна відповідати таким вимогам:

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання (проблеми);

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій і законів;

3) вірне розкриття змісту зазначених економічних категорій та законів, механізму їх взаємозв'язку і взаємодії;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення, знання історії створення теорій та еволюції поглядів основних представників;

5) уміння користуватися методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлювання та аргументації власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних і статистичних даних, знання дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов'язковим на них посиланням під час розкриття запитань.

Відповідь на питання оцінюється «добре», якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одногоз пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання), абоякщо:

2) при розкритті змісту питання відповідь дана в цілому правильна, але за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв великих вітчизняних і міжнародних фінансових і кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на питання оцінюється «задовільно», якщо: 1) відносно відповіді на «відмінно» не зроблено розкриття двох з пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття запитання), або

2) одночасно присутні обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки запитання на «добре», або

3) при розкритті змісту питання відповідь дана в цілому правильна, але за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій у галузі банківського маркетингу.

Відповідь на питання оцінюється «незадовільно», якщо:

1) відносно відповіді на «відмінно» не зроблено розкриття трьох або більшепунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два або більшетипів недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання на «задовільно»;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним у разі відсутності доказів, протилежних аргументам, зазначеним у відповіді;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього за сутністю, припустившись грубих помилок у змісті відповіді.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову оцінку допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

Ø неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чорнил)— мінус 0,5 балу;

Ø неточності у назвах окремих економічних категорій і понять — мінус 0,5 балу;

Ø порушення логічної послідовності у викладенні тез відповіді на питання — мінус 2 бали;

Ø помилкові дати та неправильно визначені історичні періоди, які характеризують окремі грошові-кредитні системи та економічні процеси, якщо вони близькі до справжніх та в цілому відповідають логіці відповіді — мінус 3 бали;

Ø помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний і в цілому не впливає на висновки, зроблені у відповіді — мінус 3 бали.

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок — «незадовільно» (1—3) за відповідне питання.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.015 с.)