Тест 12. Запити клієнтів та специфічні вимоги до послуги банку. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест 12. Запити клієнтів та специфічні вимоги до послуги банку.1. Які запити клієнтів задовольняють послуги банку:

а) своєчасність надання послуги;

б) новина послуги;

в) якість банківської послуги.

2. Назвіть специфічні вимоги до якості послуг банку:

а) надійність послуги;

б) ціна послуги;

в) легкість та оперативність її отримання в банку. Тест 13. Банківські послуги та ціноутворення на них.

1. Які запити клієнтів задовольняє послуга банку «надання кредиту»:

а) своєчасність надання;

б) новина;

в) якість.

2. Назвіть специфічну вимогу до якості послуги, яку надає банк:

а) надійність;

б) ціна;

в) легкість та оперативність її отримання.

3. Що впливає на цінову політику банку (проранжирувати за важливістю):

а) конкуренти банку;

б) клієнти;

в) посередники;

г) зміна курсу валюти.

4. Які фактори впливають на рівень цін на банківські послуги:

а) витрати банку;

б) ціни конкурентів;

в) розмір попиту;

г) реклама;

д) надбавка та знижки

6. Контрольні питання з дисципліни „Маркетинг в банках”

1. Поняття маркетингу та його основні елементи.

2. «Ніша» ринку: визначення і характеристика.

3. Рівні маркетингу та їх загальна характеристика.

4. Класифікація маркетингу на мікрорівні.

5. Основні категорії маркетингу та їх характеристика.

6. Особливості маркетингу у банківській справі.

7. Банківський продукт: визначення та його специфічні особливості.

8. Інструменти банківського маркетингу.

9. Основні концепції фінансового аналізу та їх застосування у маркетинговій стратегії банку.

10. Необхідність та перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.

11. Банківський ринок та його специфічні ознаки.

12. Поняття процесу сегментації ринку та його необхідність у маркетинговому процесі.

13. Основні фактори сегментації роздрібного банківського ринку.

14. Основні критерії сегментації ринку.

15. Первинна сегментація банківського ринку.

16. Вторинна сегментація банківського ринку.

17. Навести приклад матриці сегментації банківського ринку.

18. Навести приклад сегментації банківського ринку за географічними факторами.

19. Навести приклад сегментації банківського ринку за демографічним фактором.

20. Навести приклад сегментації банківського ринку за фактором поведінки.

21. Навести приклад сегментації банківського ринку за психо-графічним фактором.

22. Дослідження ринку та його основні категорії: дані, інформація, логічний аналіз. Засоби збору даних.

23. Основні завдання системи маркетингової інформації.

24. Основні етапи дослідження банківського ринку.

25. Характеристика первинного дослідження банківського ринку та його основних методів.

26. Характеристика вторинного дослідження банківського ринку та чого основних методів.

27. Камеральний метод дослідження інформації: переваги, недоліки та джерела інформації.

28. Методи якісного дослідження ринку: переваги та недоліки.

29. Основні методи кількісного дослідження ринку та їх порівняльний аналіз.

30. Послідовність проведення аналізу банківського ринку.

31. Основні етапи методу ситуаційного аналізу при проведенні аналізу банківського ринку.

32. Визначення конкурентної позиції комерційного банку та основні етапи її аналізу.

33. Оцінка конкурентного становища комерційного банку та визначення його конкурентної стратегії за стратегічною матрицею компанії «General Electric».

34. Нагляд комерційного банку за ринком банківських послуг.

35. Поняття стратегічного планування та основні елементи банківського стратегічного плану.

36. Стратегічна мета комерційного банку: її визначення та шляхи досягнення.

37. Варіанти довгострокових стратегій банку.

38. Демографічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

39. Економічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

40. Технологічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

41. Політико-правове середовище та його вплив на встановлення мети банку.

42. Соціально-культурне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

43. Історія, поточні переваги, ресурси організації, компетенція та їх вплив на встановлення мети банку.

44. Прогнозування ринку банківських продуктів.

45. Формування попиту споживачів на банківські продукти.

46. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці І. Ансоффа. Переваги та недоліки методу.

47. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці Бостонської групи. Переваги та недоліки методу.

48. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці М. Портера. Переваги та недоліки методу.

49. Вірогідність успіху та порівняльні витрати банківських стратегій за матрицею І. Ансоффа.

50. Стратегічні рекомендації при плануванні за матрицею І. Ансоффа.

51. П'ять рушійних сил конкуренції та зв'язок між часткою ринку і рентабельністю за М. Портером.

52. Стратегія лідерства у сфері витрат: переваги та ризики.

53. Стратегія диференціації: переваги та ризики.

54. Стратегія концентрації: переваги та ризики.

55. Планування банківських продуктів як елемент планування комплексу маркетингу.

56. Критерій оптимізації асортиментного ряду та його використання у плануванні банківського продукту.

57. Фактори оптимізації структури продуктового ряду.

58. Стадії процесу створення продукту-новинки.

59. Стадії життєвого циклу продукту: характеристика та варіанти для різних видів банківських продуктів.

60. Елементи пошуку ідей як стадії створення нового продукту.

61. Аналіз маркетингових можливостей нового продукту.

62. Розробка продукту-новинки.

63. Випробовування продукту-новинки.

64. Комерціалізація продукту-новинки.

65. Асортиментна політика комерційного банку, її мета.

66. Загальна послідовність визначення ціни на продукти банку.

67. Варіанти завдань ціноутворення.

68. Чинники, залежно від яких проводиться оцінка попиту.

69. Критерії аналізу цін та продуктів конкурентів.

70. Порівняльна характеристика методів ціноутворення банківських продуктів.

71. Проблема визначення валових витрат на конкретний банківський продукт та способи їх подолання.

72. Основи аналізу беззбитковості при визначенні цільового прибутку від банківського продукту.

73. Визначення проблеми розподілу банківського продукту.

74. Приклад оцінки місцезнаходження установи банку.

75. Вибір місць діяльності банку з використанням законів Рейлі та Конверсе.

76. Основні види систем доставки банківських продуктів.

77. Тенденції розвитку систем доставки банківських продуктів в Україні.

78. Процес прийняття рішень про розміщення точок збуту банківських продуктів з урахуванням «зон дії».

79. Основи організації процесу комунікації.

80. Розробка стратегії комунікації.

81. Особистий продаж банківських продуктів та його значення.

82. Реклама банківських продуктів та її значення.

83. Навести приклад організації реклами банківського продукту.

84. Стимулювання збуту банківських продуктів та його значення.

85. Пропаганда та її значення у комунікації банківських продуктів.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеев І. В., Захарчук О. В., Рим Н. Н. Банківський маркетинг.— Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1998.— 120 с

2. Иванова С. Банковский маркетинг. Лекция.— М.: Маркетинг, 2001.- 46 с.

3. Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ.— М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.— 160 с.

4. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монография.— К.: МАУП, 1999.— 210 с.

5. Маркетинг у банку: Навч. -метод. посіб./За ред. А. Нікітіна.— К.: КНЕУ, 2001.- 170 с.

6. О.М. Колодізєв, Д.В. Тригуб, О.В. Хмеленко. Маркетинг у банку: Навч. посібник.- Харьків „ІНЖЕК”. – 2004 . – 154 с.

7. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. – Тенополь: ОАО «Тарнекс» . – 1993 .- 656 с.

8. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц. – СПб.: Наука , 1996. – ХV – 589 с.

9. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998, - 152 с.

10. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Д. Основы маркетинга. 3-є европ. изд. - М.; СПб.; К.: Изд.дом «Вильямс», 1998, - 1056с.

11. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг М.: ОАО из - во «Экономика», 1999.-703с.

12. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М.: ЗАО «Бизнес - школа»,-«Интел - Синтез», 1999.

13. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения». - М.: ЗАО«Бизнес - школа», «Интел - Синтез», 1999. - 240с.

14. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. - М.: Дело, 2000. -392с.

15. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник - К.:КНЕУ, 1998 -268с.

16. Герасимчук В.^Г. Маркетинг, -теорія і практика: Навч. Посібник. - К.:Вища школа, 1994-327с.

17. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: "Лібра", 1996 - 378с.

18. Голубков Е.П. Маркетинговьіе исследования: теория, методология й практика.- М.: Издательство «Финпресс», 1998-416с.

19. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 1996-255с.

20. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. - К.:КНЕУ, 1997 - 156с.

21. Котлер Ф. Основьі маркетинга . - М.: Прогресе, 1990 -736с.

22. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг (текст лекцій) - К.:КНЕУ , 1998 -20с.

23. Маркетинг Учебник Под. Ред. А.Н. Романова. - М.:Банки й биржи, ЮНИТИ, 1996-560с.

24. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. -М.: Финансы й статистика, 1996 -1128с.

25. Ноздрева Р.Б., Цигичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. - М.: Финансьі й статистика, 1991-304с.

26. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг Навч. Посібник, К.: Вища шк., 1994 -256с.

27. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. - Підручник. -К.: "Іван Федоров", 1997 - 400с.

28. Рабинович И.А. Маркетинг в комерческой деятельности. - Одесса: "Интмар", 1993-247с.

29. ЭвансДж., Берман Б. Маркетинг-М.: Зкономика, 1990-350с.

30. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: Издательская группа ИНФРА. М.: - Норма, 1997 - 224с.

 


ЛЕКЦІЇ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.007 с.)