Перелік базових дисциплін, у яких будуть 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік базових дисциплін, у яких будутьВикористані знання цієї дисципліни

Даний курс базується на положеннях економічної теорії, основах макро- та мікроекономіки, базових дисциплінах маркетингової підготовки фахівців.

Дисциплінами, в яких будуть використані базові знання даної дисципліни є: «Маркетингові дослідження», «Маркетинговий аудит», «Маркетинговий менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Фінансовий менеджмент», «Рекламний менеджмент», «Маркетингова політика розподілу» та ін.

Значення та місце курсу «Маркетинг в банках» у навчальному процесі визначається тим, що він поглиблює знання студентів в комплексі з профілюючими дисциплінами фахової підготовки бакалаврів-економістів з маркетингу.

Зміст дисципліни

Обсяг і структура дисципліни

Згідно з навчальним планом на вивчення курсу відводиться 144год.(4 кредити) для студентів спец. 6.108 ”Маркетинг” денної форми навчання і 42год.(144) для студентів заочної форми навчання. (Табл. 2.1.)

Таблиця 2.1.

Форма навчання, семестр, спеціаль ність Лекції Практичні заняття Індивідуальна робота Самостійна робота ПМК Всього годин
6.108 денна 7сем. 6.108 заочна 8сем.                         100(контрольна робота)   7сем     2(8сем)       42(144)

2.2 Структура дисципліни(тематичний план) Тематичний план дисципліни «Маркетинг в банках» передбачає розподіл навчального часу, що відведений на вивчення, відповідно до форми навчання і видів занять в розрізі кожної конкретної теми(Таблиця 2.2.)
Таблиця 2.2.

N п/п Назва теми дисципліни Форма навчання, год.
Денна форма Заочна форма
Лекції Практ. Інд. Сам. Лекції Практ. Інд. Сам.
Маркетинг та його специфіка в банківській сфері -  
Банківський ринок, його сегментація, дослідження та аналіз
Конкурентне середовище комерційного банку
Маркетингова стратегія комерційного банку
Продуктова політика комерційного банку 0,5
Ціноутворення на банківські продукти 0,5
Продаж банківських продуктів 0,5
Комунікації банківських продуктів 0,5
Організаційні аспекти маркетингу в банку -   -
Контроль маркетингу в банку -   -
Разом
                           

Таблиця 2. 3.

 

Графік вивчення дисципліни за учбовими тижнями семестру

 

Вид занять Тижні
 
Лекції                
Практичні заняття 6.108                    
Індивіду-альна робота 6.108               *       *            
Самостій-на робота 6.108
ПМК         *       *         *        

 

 


ЗМІСТ ТЕМ І ЛЕКЦІЙ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО СПЕЦИФІКА В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Основні питання:

1. Маркетинг: його складові елементи та базові категорії.

2. Необхідність маркетингу в сфері банківської діяльності.

3. Характеристика операцій сучасного комерційного банку.

4. Класифікація банківських ризиків.

Поняття маркетингу. Банківський продукт: поняття, особливості. Особливості маркетингу в банківській сфері. Інструменти банківського маркетингу. Необхідність і перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.

Перехід до ринкової економіки та необхідність вивчення маркетингу у банківській справі. Предмет маркетингу у комерційних банках. Маркетинг у комерційних банках у циклі економічних дисциплін, його завдання у підготовці спеціалістів для банківської системи. Суттєві ознаки маркетингу. Банківські послуги та зумовлені ними особливості маркетингу комерційного банку Інструменти банківського маркетингу. Ринкова політика комерційного банку. Необхідність застосування маркетингу комерційними банками України. Перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.

 

Література:

1. Алексеев І.В., Захарчук О.В., Рим Н.Н. Банківський маркетинг. – Львів: Львівський банківський коледж НБУ, 1998. – 120 с.

2. Иванова С. Банковский маркетинг. Лекція. – М.: Маркетинг, 2001. – 46 с.

3. Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый анализ. – м.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 160 с.

4. Кочетков В.Н. Аналіз банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монографія. – К.: МАУП, 1999. – 210 с.

5. Маркетинг у банку: Навч.-метол. посібник./ За ред. А. Нікітіна. – К.: КНЕУ. – 170 с.

 

 

Тема 2. БАНКІВСЬКИЙ РИНОК. ЙОГО СЕГМЕНТАЦІЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ

Основні питання:

1. Економічна сутність банківського ринку

2. Сегментація ринку

3. Дослідження банківського ринку

 

Поняття ринку банківських послуг та його сегментації. Джерела й аналіз дослідження ринку банківських послуг. Конкурентна позиція комерційного банку та її визначення. Нагляд комерційного банку за ринком банківських послуг. Поняття банківського ринку та його сфера. Сегментація банківського ринку та її ознаки залежно від юридичного статусу банківської клієнтури, економічного положення клієнтів тощо. Досвід європейської банківської практики щодо сегментації ринку. Моніторинг майнового положення споживачів банківських послуг: підприємств і організацій, підприємницького сектора, сектора домовласників тощо.

Література:

1. О.М. Колодізєв, Д.В. Тригуб, О.В. Хмеленко. Маркетинг у банку: Навч. посібник.- Харьків „ІНЖЕК”. – 2004 . – 154 с.

2. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. – Тенополь: ОАО «Тарнекс» . – 1993 .- 656 с.

Тема 3. КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Основні питання:

1. Маркетингові інформаційна системи в банку

2. Ситуаційний аналіз та прогнозування банківського ринку

3. Оцінка конкурентного середовища банку

 

Дослідження банківською ринку на основі статистичних даних, даних підприємств та приватних осіб, засобів масової інформації, ділових звітів конкурентів, їх рекламних матеріалів. Аналіз банківського ринку та визначення конкурентної позиції банку. Аналіз конкурентоспроможності банку, його конкурентних переваг; оцінка конкурентної спроможності банку. Шляхи досягнення конкурентних переваг комерційним банком.

Нагляд комерційного банку ід ринком. Моніторинг ринкової ситуації з метою виявлення кон'юнктурних змін, ринкових тенденцій на банківські послуги тощо.

 

 

Література:

1. О.М. Колодізєв, Д.В. Тригуб, О.В. Хмеленко. Маркетинг у банку: Навч. посібник.- Харьків „ІНЖЕК”. – 2004 . – 154 с.

2. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. – Тенополь: ОАО «Тарнекс» . – 1993 .- 656 с.

 

Тема 4. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Основні питання:

1. Стратегічне планування та чинники, що впливають на стратегічну мету банку

2. Розробка маркетингової стратегії банку

3. Прогнозування ринку банківських продуктів і методи прогнозування

4. Вибір і впровадження маркетингової стратегії банку

 

Стратегічна мета комерційною банку, її визначення та шляхи досягнення. Прогнозування ринку банківських продуктів: методи та інструменти. Формування попи і у споживачів на банківські продукти. Визначення кон'юнктури ринку банківських продуктів на основі прогнозів та експертних оцінок. Матриця «Товари-ринки» Ансоффа та її використання для визначення стратегії комерційного банку. Бостонська матриця та її використання для визначення стратегії комерційного банку. Матриця Портера та її використання для визначення стратегії комерційного банку.

Формулювання довгострокової (стратегічної) мети комерційного банку та визначення шляхів її досягнення. Прогнозування банківського ринку. Передбачення банком змін ринкової ситуації у майбутньому. Оцінка готовності споживачів користуватися послугами саме цього банку, а не його конкурентів. Формування попиту на банківські послуги, а також передбачення зміни кон'юнктури ринку на ці послуги.

Інструменти банківського прогнозування: математичні методи (простий аналіз тренда як тривалої, довгочасної тенденції зміни економічних показників у прогнозуванні, статистичний аналіз, метод стандартного розподілу ймовірностей); побудова сценарію зміни кон'юнктури банківського ринку на основі відбору прогнозів та експертних оцінок. Побудова двовимірних матриць формування стратегії комерційного банку.

Література:

1. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц. – СПб.: Наука , 1996. – ХV – 589 с.

2. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998, - 152 с.

3. О.М. Колодізєв, Д.В. Тригуб, О.В. Хмеленко. Маркетинг у банку: Навч. посібник.- Харьків „ІНЖЕК”. – 2004 . – 154 с.

4. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. – Тенополь: ОАО «Тарнекс» . – 1993 .- 656 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 75; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.007 с.)