Напрями удосконалення обліку безготівкових операційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напрями удосконалення обліку безготівкових операційБезготівкові розрахунки в своїй цілісності формують певну систему. Система безготівкових розрахунків є складовою загальної національної грошової системи. В ході становлення ринкових відносин і відповідної трансформації грошової сфери економіки посилюється значення і роль безготівкових розрахунків як важливого самостійного відособленого обєкта економічних відносин, а відповідно й окремого дослідження економічної науки.

Завдання економічної науки полягає в тому, щоб науково відображаючи й обґрунтовуючи практику безготівкових рахунків, одночасно впливати на неї, виробляти правильні прикладні рекомендації щодо вдосконалення і раціональної зміни системи безготівкових розрахунків.

З актуальних наукових проблем - визначення структурно - функціональних компонентів системи безготівкових розрахунків, подано на рисунку.

Структурно - функціональні компоненти системи безготівкових розрахунків

 

Оскільки безготівкові розрахунки мають вирішальне значення у здійсненні народногосподарського обороту, необхідний контроль за станом розрахунків, законністю проведення грошових операцій, правильним оформленням розрахункових документів та вчасністю їх проходження.

У сучасних умовах досить чітко проявилися основні проблеми подальшого розвитку системи безготівкових розрахунків у народному господарстві України:

− оптимізацію форми і способів безготівкових розрахунків, їх організації; вибір більш раціональних у певних економічних умовах форм розрахунків, якій давали б найбільший ефект;

− підвищення самостійності господарських субєктів за умови доскональної організації і здійснення безготівкових розрахунків у господарському обороті, грошова відповідальність підприємств недоодержанням грошових коштів після відправлення товарів чи надання послуг вимагає, щоб ці ж підприємства мали право вільно діяти в сфері безготівкового обігу;

− постійний пошук нових механізмів організації безготівкових розрахунків, які дозволили б на економічній основі подолати кризові явища і процеси в грошовій сфері.

Система безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином повязана з реальним товарним оборотом. Тільки за такої умови забезпечуватиметься безперебійний кругообіг коштів господарських субєктів і, як результат, розвиватиметься та якісно вдосконалюватиметься виробництво.

Нормалізація системи безготівкових розрахунків сприятиме становленню нормальних ринкових відносин. Проблема органічного звязку системи безготівкових розрахунків з ринковим середовищем, що формуються у вітчизняному народному господарстві, набуває сьогодні особливої актуальності.

5. Охорона праці офісного службовця (бухгалтера)

Повинен знати:

- постанови, розпорядження, інструкції, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку, положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)БО і складання податкової, фінансової, статистичної звітності безпосереднього напряму його діяльності; - застосування інструктивних та нормативних документів;

- організацію та ведення документообігу на дільницях бухгалтерського обліку;

- основи трудового законодавства; основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації;

- основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства;

- основи організації виробництва, праці та управління;

- основні принципи і практичні навички роботи для відображення господарських операцій бухгалтерського обліку і ведення документообігу, формування звітності за допомогою комп’ютерних програм.

Повинен уміти:

- виконувати роботу з ведення нескладних операцій (заповнення та оформлення первинних документів, складання кореспонденцій, складати та заповнювати регістри бухгалтерського обліку на підставі первинних документів), щодо обліку майна, коштів, фондів, розрахунків з кредиторами та дебіторами, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі організації;

- одержувати та здавати готівку за оформленими, відповідно до встановленого порядку, документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо;

- виконувати обов’язки касира;

- вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність;

- за дорученням здійснювати роботу з оперативного обліку основних засобів та інших необоротних активів, готової продукції, товарів, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших комунальних витрат, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готувати відповідну інформацію;

- виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського обліку;

- приймати і контролювати правильність оформлення первинних документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати бухгалтерську звітність;

- брати участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько- фінансової діяльності підприємства, установи, організації;

- готувати на основі оперативних, статистичних та фінансових звітів, довідки про результати фінансово-господарської діяльності підприємства;

- брати участь у розробці заходів, які спрямовані на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяти їх здійсненню;

- приймати участь у проведенні інвентаризації та складанні інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей;

- виконувати поточні завдання в межах своєї професії за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії;

- стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності;

- здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.

 

Загально-професійні вимоги

Повинен:

- раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

- додержуватись норм технологічного процесу; не допускати помилок в роботі;

- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- відображати в бухгалтерському обліку господарські операції;

- вміти вірно заповнювати поточні документи; знати основи економіки підприємства;

- вміти порівнювати та робити висновки по економічним показникам підприємства; знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

- володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності: види суб’єктів господарювання, правове становище підприємств, господарські зобов’язання, господарські договори, господарська-правова відповідальність, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності: поняття та порядок укладання трудового договору, дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 7.3. Медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи конторським (офісним) службовцем (бухгалтерія) за станом здоров’я.

Висновки і пропозиції

 

Безготівкові розрахунки на даному етапі розвитку світового господарства є невід`ємною частиною його функціонування. Адже для будь-якої господарської операції підприємства повинні здійснювати розрахунки з іншим підприємствами, тому найшвидшим типом розрахунків між юридичними та фізичними особами виступають саме цей вид розрахунків.

Це так звана цілісна система, складовоа загальної національної грошової системи. В ході становлення ринкових відносин і відповідної трансформації грошової сфери економіки посилюється значення і роль безготівкових розрахунків як важливого самостійного відособленого обєкта економічних відносин, а відповідно й окремого дослідження економічної науки.

Більшість підприємств здійснюють безготівкові розрахунки, вони мають різни види рахунків і користуються різними формами безготівкових розрахунків. В умовах ринкової економіки форми безготівкових розрахунків набувають нової сутності: підприємство має само вибирати найефективніші та найкращі форми розрахунків. Безготівкові розрахунки нерозривно пов’язані із підприємницькою діяльністю і від правильності застосування тієї чи іншої форми розрахунків підприємство може виграти або програти.

Список використаних джерел

1. О.В. Лишенко, Бухгалтерский учет. Учебник. К., 2013.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

3. Податковий кодекс України затверджений Верховною Радою України від 02.12.2010 р. №2755 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27 квітня 2000 р. № 92 // Баланс. – 2003. – № 1–2. – С. 59 – 54.

5. Садовська І.Б. “Бухгалтерський облік”. / І.Б.Садовська. К:«Центр учбової літератури», 2013.

6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підруч. / Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, – 2013. – 982с.

7. Чебанова Н.В. Фінансовий облік. Підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко.. Київ: Академія, 2007, -701 с.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" із останніми змінами від 24.09.10р.;

9. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін.. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 536 с.;

10. «Все про бухгалтерський облік» всеукраїнська професійна газета <http://www.vobu.com.ua/>.

ДОДАТКИПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.013 с.)