Одеський професійний ліцей технологій та дизайнуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одеський професійний ліцей технологій та дизайнуОдеський професійний ліцей технологій та дизайну

Державного закладу

«Південноукраїнський національний педагогічний університет

Імені К. Д. Ушинського»

 

“Затверджую”

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

……………….. Долинюк Т.М.

“……..” …………….... 2016 р.

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ТЕМУ: «Технологія обліку безготівкових розрахунків»

Випускника Славецького Олександра Ивановича

Група ОКН КС 13-24

Професія Офісний службовець (бухгалтерія)

Майстер виробничого навчання Толстікова Ірина Віталіївна

Консультант Толстікова Ірина Віталіївна

Роботу виконано на оцінку...................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................

 

 

Одеса 2016 р.

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії інформаційно-комунікаційних технологій “........”............................. 2016 р. ............................ Толстікова І.В.

 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи ..............................Долинюк Т.М.  

 

 

ЗАВДАННЯ на дипломну роботу випускниці навчальної групи № ОКН КС 13-24 Славецького Олександра Ивановича
(прізвище, ім’я та по батькові) Офісний службовець (бухгалтерія)
(спеціальність) Письмова частина завдання    
 
1. Теоретичні основи обліку безготівкових розрахунків
1.1 Економічна сутність безготівкових та інших форм розрахунків
1.2 Аналіз нормативної бази з обліку операцій на рахунках в банку
1.3 Методика та організація обліку операцій на рахунках в банку на підприємстві
2. Характеристика та аналіз економічної діяльності підприємства
3. Облік безготівкових розрахунків на підприємстві
3.1 Документальне оформлення безготівкових розрахунків
3.2 Синтетичний та аналітичний облік операцій на розрахунковому рахунку підприємства
4. Напрями удосконалення обліку безготівкових операцій
5. Охорона праці конторського службовця (бухгалтера)
  Практичне завдання
Документальне оформлення обліку нематеріальних активів
  Рекомендована література  
1. О.В.Лишенко. Бухгалтерський облік. Підручник. Центр учбової літератури, 2011. -670 с. ________________________________________________________________________________________________________________ 2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. / H.M. Ткаченко. К: Альтера, 2013. Графік виконання
Дата видачі завдання Чернетка письмової роботи Графічна частина Практичне завдання Кінцевий термін здачі завдання
09.02.16 2.03.16 1.04.16 5.05.16 1.06.16

 

Виконавець завдання Кільберг К.В.

Викладач консультант Толстікова І.В.

Майстер виробничого навчання Толстікова І.В.

Зміст

  Вступ
Теоретичні основи обліку безготівкових розрахунків
1.1 Економічна сутність безготівкових та інших форм розрахунків  
1.2 Аналіз нормативної бази з обліку операцій на рахунках в банку  
1.3 Методика та організація обліку операцій на рахунках в банку на підприємстві  
Характеристика та аналіз економічної діяльності підприємства  
Облік безготівкових розрахунків на підприємстві  
3.1 Документальне оформлення безготівкових розрахунків  
3.2 Синтетичний та аналітичний облік операцій на розрахунковому рахунку підприємства  
Напрями удосконалення обліку безготівкових операцій  
Охорона праці офісного службовця (бухгалтера)  
  Висновки і пропозиції  
  Список використаних джерел  
  Додатки  

 

 

Вступ

Для здійснення будь-якої господарської операції підприємство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством, найшвидший тип розрахунків між юридичними та фізичними особами - безготівкові. Банк в цих розрахунках виступає як посередник між клієнтами, що здійснюють платежі.

Безготівкові розрахунки - це переказування певної суми коштів із розрахунків платників на рахунку одержувачів, а також переказування з доручення підприємств, внесених ними готівкою до каси банку на рахунки одержувачів.

Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями. Ці операції посідають особливе місце в банківській діяльності і відіграють важливу роль у забезпеченні успішного перебігу економічних процесів на мікро - та макрорівнях.

Для клієнтів банків розрахунково-касові операції забезпечують одержання грошового еквівалента за реалізовану продукцію чи послуги, оплату для виробництва матеріальних ресурсів, оплата заробітної плати працівникам, оплату зобов’язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, накопичення та використання заощаджень.

Майже усі підприємства здійснюють безготівкові розрахунки, мають різни види рахунків і користуються різними формами безготівкових розрахунків. В умовах ринкової економіки форми безготівкових розрахунків набувають нової сутності: підприємство має само вибирати найефективніші та найкращі форми розрахунків. Безготівкові розрахунки нерозривно пов’язані із підприємницькою діяльністю і від правильності застосування тієї чи іншої форми розрахунків підприємство може виграти або програти.

Теоретичні основи обліку безготівкових розрахунків

Основні види операцій по русі коштів на валютному рахунку

№п/п Зміст господарської операції Кореспонденція
Дт Кт
Зараховані на поточний рахунок наявні, що надійшли з каси
Зарахування на поточний рахунок сум, отриманих от іноземних покупців і замовників в оплату за відвантажені товарно-матеріальні цінності
Зарахування на поточний рахунок сум повної чи часткової передплати, що надійшла від іноземних покупців (замовників)
Списання з поточного рахунку сум готівки, виданих банком у касу
Списання з поточного рахунку сум за відвантажені ТМЦ

 

Для відкриття акредитиву, депонованого у виконуючому банку, платник подає заяву в 4-х примірниках, а депонованого в банку-емітенті – у трьох примірниках.

 

Характеристика та аналіз економічної діяльності підприємства

Найменування підприємства – Одеська обласна організація українського товариства глухих

Скорочене найменування - Одеська обласна організація УТОГ

Місце знаходження підприємства: Україна, Одеська обл., м.Одеса,
вул……………

Код ЄДРПОУ: 03973074

Розрахунковий рахунок: ………….

Банк ………… МФО ………

Керівник під-ва ………….

Електронна пошта ………….

Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації підприємства здійснює свою діяльність відповідно чинному законодавству України.

Підприємство має відокремлене майно, може від свого імені укладати договори, робити угоди.

Цілями діяльності підприємства є: ………….

Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність ведуться за нормами, чинними в Україні. На підприємстві щорічно затверджується Наказ про облікову політику підприємства, складаються графіки документообігу.

На даний момент, чисельність працівників Одеської обласної організації УТОГ становить 9 осіб. Склад і структура працівників Одеської обласної організації УТОГ представлена в таблиці 2.1.

директор - 1 особа;

службовці бухгалтерії - 1 особа.;

прибиральниця - 1 особа.;

виробничий персонал - 6 особ.

 

Таблиця 2.1. - Склад і структура працівників Одеської обласної організації УТОГ в динаміці з 2014 по 2016 рр.

 

Категорії працівників 2014 2015 2016
люд. % люд. % люд. %
керівні працівники 7,7 5,7 11,1
адміністративний персонал 3,8 2,9 11,1
виробничий персонал 7,7 11,4 77,8
Всього  

 

 

Здесь написать еще характеристику про предприятие с сайта

 

Облік безготівкових розрахунків на підприємстві

Синтетичний та аналітичний облік операцій на розрахунковому рахунку підприємства

Загально-професійні вимоги

Повинен:

- раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

- додержуватись норм технологічного процесу; не допускати помилок в роботі;

- знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- відображати в бухгалтерському обліку господарські операції;

- вміти вірно заповнювати поточні документи; знати основи економіки підприємства;

- вміти порівнювати та робити висновки по економічним показникам підприємства; знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

- володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ введення підприємницької діяльності: види суб’єктів господарювання, правове становище підприємств, господарські зобов’язання, господарські договори, господарська-правова відповідальність, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності: поняття та порядок укладання трудового договору, дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 7.3. Медичні обмеження щодо придатності осіб для роботи конторським (офісним) службовцем (бухгалтерія) за станом здоров’я.

Висновки і пропозиції

 

Безготівкові розрахунки на даному етапі розвитку світового господарства є невід`ємною частиною його функціонування. Адже для будь-якої господарської операції підприємства повинні здійснювати розрахунки з іншим підприємствами, тому найшвидшим типом розрахунків між юридичними та фізичними особами виступають саме цей вид розрахунків.

Це так звана цілісна система, складовоа загальної національної грошової системи. В ході становлення ринкових відносин і відповідної трансформації грошової сфери економіки посилюється значення і роль безготівкових розрахунків як важливого самостійного відособленого обєкта економічних відносин, а відповідно й окремого дослідження економічної науки.

Більшість підприємств здійснюють безготівкові розрахунки, вони мають різни види рахунків і користуються різними формами безготівкових розрахунків. В умовах ринкової економіки форми безготівкових розрахунків набувають нової сутності: підприємство має само вибирати найефективніші та найкращі форми розрахунків. Безготівкові розрахунки нерозривно пов’язані із підприємницькою діяльністю і від правильності застосування тієї чи іншої форми розрахунків підприємство може виграти або програти.

Список використаних джерел

1. О.В. Лишенко, Бухгалтерский учет. Учебник. К., 2013.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

3. Податковий кодекс України затверджений Верховною Радою України від 02.12.2010 р. №2755 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27 квітня 2000 р. № 92 // Баланс. – 2003. – № 1–2. – С. 59 – 54.

5. Садовська І.Б. “Бухгалтерський облік”. / І.Б.Садовська. К:«Центр учбової літератури», 2013.

6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підруч. / Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, – 2013. – 982с.

7. Чебанова Н.В. Фінансовий облік. Підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко.. Київ: Академія, 2007, -701 с.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" із останніми змінами від 24.09.10р.;

9. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін.. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 536 с.;

10. «Все про бухгалтерський облік» всеукраїнська професійна газета <http://www.vobu.com.ua/>.

ДОДАТКИ

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну

Державного закладу

«Південноукраїнський національний педагогічний університет

Імені К. Д. Ушинського»

 

“Затверджую”

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи

……………….. Долинюк Т.М.

“……..” …………….... 2016 р.

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

НА ТЕМУ: «Технологія обліку безготівкових розрахунків»

Випускника Славецького Олександра Ивановича

Група ОКН КС 13-24

Професія Офісний службовець (бухгалтерія)

Майстер виробничого навчання Толстікова Ірина ВіталіївнаПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.009 с.)