ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Основи організації бухгалтерського облікуТема 1. Основи організації бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти питання про сутність, зміст, сферу застосування, об»єкти та методи організації бухгалтерського обліку , аналізу та контролю.

Ü Перелік запитань до розгляду та вивчення:

1.Зміст та значення поняття “організація” в обліку.

2. Облік, аналіз і контроль в інформаційній системі управління.

3. Предмет і метод організації обліку,контролю та аналізу.

4. Формування облікової політики на підприємстві.

Ø Завдання для теоретичного обгрунтування:

а) обгрунтуйте предмет та метод організації обліку;

б) охарактеризуйте зміст і завдання аналізу та контролю в інформаційній системі управління;

в) визначіть характерні параметри до формування облікової політики підприємства та обгрунтуйте її методологію .

Тести

1. Організація бухгалтерського обліку залежить від:

а) рішення бухгалтерії;

б) контрагентів;

в) характеру, технології і обсягу діяльності підприємства;

г) фінансових показників

Раціональна організація бухгалтерського обліку не передбачає

дотримання принципів:

а) динамічності;

б) випереджаючого відображення;

в) системоутворюючих відносин;

г) розвитку.

3. Організація бухгалтерського обліку знаходиться в компетенції:

а) бухгалтерії;

б) головного бухгалтера;

в) власника підприємства;

г) аудитора.

4. Організація бухгалтерського обліку визначається:

а) законами України;

б) підприємством самостійно;

в) наказами Міністерства фінансів;

г) податковою адміністрацією.

5. Предметом дисципліни «Організація обліку» є:

а) обліковий процес;

б) праця людей, які здійснюють облік;

в) забезпечення достовірності обліку, контролю і аналізу.

г) все вище назване.

6. Об’єктом організації бухгалтерського обліку є:

а) технологія облікового процесу;

б) праця бухгалтерів;

в) розвиток і удосконалення обліку, організаційне, технічне, інформаційне і

ін. забезпечення обліку;

г) все вище назване.

Чи можливе ведення обліку безпосередньо власником або

Керівником підприємства?

а) так

б) ні

в) лише у випадку, коли фінансову звітність не оприлюднюють;

г) у випадку, коли фінансову звітність оприлюднюють.

8. Принцип випереджаючого відображення:

а) обумовлює відображення господарських операцій до моменту

отримання документів;

б) вимагає прогнозування стану всіх систем в майбутньому;

в) вимагає підтвердження господарської операції ;

г) вимагає врахування майбутніх операцій.

9. Принцип системоутворюючих відносин:

а) вимагає визначення саме таких зв'язків між частинами (елементами)

системи, які забезпечують її цілісність, існування і розвиток;

б) обумовлює створення взаємозв’язків між працівниками бухгалтерії;

в) обумовлює створення взаємозв’язків між рахунками;

г) вимагає створення взаємозв’язків між підприємством та контролюючими

органами.

10. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюють:

а) виключно бухгалтерська служба або головний бухгалтер;

б) бухгалтерська служба, головний бухгалтер або фахівець з

бухгалтерського обліку;

в) за одною з чотирьох форм відповідно до Закону України «Про

Бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Практичні завдання

Завдання 1.Необхідно заповнити таблицю № 1, таким чином, щоб зазначені нижче постулати відповідали змісту принципів раціональної організації бухгалтерського обліку.

Таблиця 1

Принципи раціональної організації бухгалтерського обліку Характеристика принципів
1. цілісності   a) встановлює, що всі характеристики системи слід розглядати не як постійні, а як постійно змінні
2. всебічності   b) вимагає розглядати систему як об'єкт, якість якого не зводиться до особливостей яких-небудь окремих частин,які утворюють його
  1. субординації
c) передбачає облік всіх внутрішніх зв'язків і відносин системи, всіх чинників, які впливають на її функціонування
4. динамічності   d) вимагає визначення саме таких зв'язків між частинами (елементами) системи, які забезпечують її цілісність, існування і розвиток
5. випереджаючого відображення   e) постійна наявність проблем, виникнення яких обумовлене часом, а, отже, вимагає прогнозування стану системи обліку в майбутньому
6. системостворюючих відносин   f) вимагає створення ієрархії елементів і відносин за чітко встановленими критеріями

 

Завдання 2.Необхідно коротко охарактеризувати кожну з чотирьох форм організації бухгалтерського обліку (таблиця 2).

 

Форма організації бухгалтерського обліку Коротка характеристика
1. Введення у штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером   Це традиційна форма організації ведення бухгалтерського обліку, якою на сьогоднішній день користується більшість підприємств. Підприємство може виділяти філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік з подальшим включенням їх показників у фінансову звітність підприємства  
2. Користування послугами фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець без створення юридичної особи   При цьому між підприємством і бухгалтером-підприємцем укладається договір на надання послуг з ведення бухгалтерського обліку, який за своєю суттю є договором цивільно-правового характеру. При укладанні договору на ведення бухгалтерського обліку слід чітко визначити обов'язки бухгалтера - підприємця і його відповідальність. У разі доручення такому бухгалтеру ведення податкового обліку і складання звітності це повинно бути передбачене в договорі як окрема умова.
3. Ведення на договірних основах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою   Таку форму ведення бухгалтерського обліку доцільно використовувати на малих і середніх підприємствах. Перевага цієї форми: в аудиторських фірмах працюють фахівці високої кваліфікації, які добре знають законодавство з бухгалтерського обліку й оподаткування, постійно відстежують усі зміни, що відбуваються на законодавчому рівні.
4.Самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства   Підприємство може не користуватися послугами бухгалтера, якщо його функції буде виконувати власник підприємства або призначений ним керівник. Цю форму організації бухгалтерського обліку застосовують на невеликих приватних підприємствах. Таку форму заборонено використовувати на підприємствах, звітність яких повинна обнародуватися  

 

 

Тема 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку

Мета – визначити макро- та мікрорівневу нормативну базу організації обліку.

Ü Перелік запитань до розгляду та вивчення:

1. Обгрунтування нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку.

2. Характеристика нормативно-правових інструментів, що регламентують методологічні підходи до організації обліку на макро- та мікрорівнях.

3. Принципи організації нормативно-правового забезпечення.

ØЗавдання для теоретичного обгрунтування:

а) обгрунтуйте значення нормативної бази макрорівня для організації обліку, контролю і аналізу на підприємстві;

б) обгрунтуйте значення нормативної бази мікрорівня для організації обліку, контролю і аналізу на підприємстві;

Тести

У розділі облікової політики, що визначає порядок обліку

фінансових інвестицій, відображається:

а) метод обліку фінансових інвестицій;

б) рахунки обліку фінансових інвестицій;

в) порядок визначення первинної вартості;

У розділі облікової політики, що визначає порядок обліку

нематеріальних активів, підприємство вказує :

а) рахунки обліку нематеріальних активів;

б) порядок переоцінки нематеріальних активів;

в) регістри обліку нематеріальних активів;

г) матеріально відповідальних осіб.

Склад і характеристика реквізитів документа, що проектується

Реквізит Значення реквізиту Характеристика Реквізиту Номер зони документа Послідовність розташування реквізитів у зоні
         

 

Таблиця 3.3

Тести

1. Не є обов'язковими реквізитами документа:

а) назва документа;

б) дата і місце складання;

в) назва підприємства;

г) умови здійснення операції.

2. Графік документообігу містить:

а) перелік робіт зі складання, перевірки й обробки документів, що

виконуються підрозділами і конкретними виконавцями зі вказанням термінів

виконання і взаємозв'язку відповідних робіт;

б) терміни передачі документів контрагентам;

в) терміни підписання документів;

г) інші відомості.

3. До бухгалтерських документів пред'являють наступні вимоги:

а) наявність обов'язкових реквізитів;

б) чітка відповідність уніфікованим документам;

в) обов'язкове заповнення всіх передбачених рядків;

г) наявність узгодження з керівництвом підприємства.

4. Документообіг включає наступні основні стадії:

а) складання і обробку документа;

б) створення або отримання документів, перевірку, обробку і передачу

документів до архіву;

в) обробку документа і передачу його до архіву;

г) аналіз документа.

Тести

1. Відповідно до НП(С) БО власний капітал це:

а) статутний капітал;

б) довгострокові зобов'язання;

в) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його

зобов'язань;

г) правильна відповідь не вказана.

2. Джерелом сплати дивідендів є:

а) прибуток, відображений в податковому обліку;

б) чистий прибуток, відображений у Ф.№2 "Звіт про фінансові результати"

в) власний капітал;

г) забезпечення майбутніх платежів.

3. Додатковий капітал підприємства збільшується за рахунок:

а) безкоштовно отриманих активів;

б) прибутків підприємства;

в) отриманих дивідендів;

г) фінансових інвестицій.

4. Емісійний дохід це:

а) сума, на яку вартість реалізації випущених акції перевищує їх

номінальну вартість;

б) дохід від безкоштовно отриманих активів;

в) прибуток підприємства;

г) дохід, що отриманий від переоцінки активів.

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти питання про сутність, зміст, сферу застосування, об»єкти та методи організації бухгалтерського обліку , аналізу та контролю.

Ü Перелік запитань до розгляду та вивчення:

1.Зміст та значення поняття “організація” в обліку.

2. Облік, аналіз і контроль в інформаційній системі управління.

3. Предмет і метод організації обліку,контролю та аналізу.

4. Формування облікової політики на підприємстві.

Ø Завдання для теоретичного обгрунтування:

а) обгрунтуйте предмет та метод організації обліку;

б) охарактеризуйте зміст і завдання аналізу та контролю в інформаційній системі управління;

в) визначіть характерні параметри до формування облікової політики підприємства та обгрунтуйте її методологію .

Тести

1. Організація бухгалтерського обліку залежить від:

а) рішення бухгалтерії;

б) контрагентів;

в) характеру, технології і обсягу діяльності підприємства;

г) фінансових показників

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.011 с.)