У розділі облікової політики, що визначає порядок обліку основних
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У розділі облікової політики, що визначає порядок обліку основнихзасобів, повинно бути зафіксовано:

а) матеріально відповідальні особи;

б) рахунки обліку основних засобів;

в) методи амортизації;

г) кількість років експлуатації об’єктів.

6. У розділі "облікова політика підприємства" повинно бути

передбачено:

а) докладний опис порядку обліку всіх видів активів і зобов'язань;

б) вибір підприємством тільки тих принципів і методів, які представлені в

стандартах в декількох варіантах;

в) методи обліку активів, зобов'язань і порядок складання фінансової звітності;

г) обов'язки працівників бухгалтерії.

7. При зміні облікової політики підприємству не потрібно розкривати:

а) причини і сутність змін;

б) суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

в)факт повторного надання порівняльній інформації у фінансових звітах

або недоцільність такого перерахунку;

г) показники минулих періодів.

8. У розділі "облікова політика підприємства" наказу повинно бути

передбачено:

а) докладний опис порядку обліку всіх видів активів і зобов'язань;

б) вибір підприємством тільки тих принципів і методів, які наведені в

стандартах в декількох варіантах;

в) методи обліку активів, зобов'язань і порядок складання фінансової

звітності;

г) обов'язки працівників бухгалтерії.

У розділі облікової політики, що визначає порядок обліку

дебіторської заборгованості, потрібно вказувати:

а) регістри обліку;

б) рахунки обліку.

в) умови списання безнадійної заборгованості;

г) бухгалтера, відповідального за ведення обліку.

Порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві не

визначає:

а) суб'єкта, який здійснює облік;

б) системи і форми управлінського (внутрішньогосподарчого) обліку;

в) межу істотності інформації;

г) порядок визначення первинної вартості.

11. Скільки існує рівнів управління бухгалтерським обліком в Україні?

а) три;

б) чотири;

в) п'ять.

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві визначається:

а) законами України;

б) наказами Міністерства фінансів України; в) підприємством самостійно.

13. Нормативним забезпеченням обліку, контролю і аналізу на рівні держави є:

а) План рахунків бухгалтерського обліку, норми і стандарти обліку та

аудиту;

б) Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

в) робочий план рахунків бухгалтерського обліку;

г) робочі альбоми носіїв інформації облікового, контрольного та аналітичного процесу.

14.Наявність сукупності яких організаційних документів підтверджує організацію

облікового процесу в повному обсязі?

а) альбоми типових форм первинних документів, інструкції щодо використання форм бухгалтерського обліку;

б) робочі альбоми носіїв облікової інформації, система облікових номенклатур, графіки виконання робіт, карти організації робочих місць;

в) план рахунків бухгалтерського обліку та повний комплект П(С)БО.

15. Дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку покладається на:

а) керівника підприємства;

б) головного бухгалтера;

в) головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

16. Яке визначення облікової політики відповідно до нормативної бази є вірним:

а) це порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

б) це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством

Для складання та подання фінансової звітності.

в) це вибір форми бухгалтерського обліку.

17. Складові облікової політики підприємства визначаються:

а) самим підприємством;

б) лише нормативними документами з бухгалтерського обліку;

в) лише законами України з оподаткування;

г) нормативними документами з бухгалтерського обліку, законами з оподаткування та внутрішніми нормативними документами підприємства.

18. Облікова політика підприємства може змінюватись, якщо:

а) здійснюються операції, які не відбувалися раніше;

б) змінюються статутні умови;

в) змінюється обслуговуючий банк.

19. Оформлення внутрішнього нормативного документа підприємства щодо облікової політики є:

а) обов'язковим;

б) необов'язковим;

в) обов'язковим лише щодо фінансового обліку;

г) обов'язковим лише щодо податкового обліку.

20. Внутрішній нормативний документ підприємства про облікову політику затверджується:

а) наказом по підприємству;

б) розпорядженням по підприємству;

в) постановою правління товариства;

г) будь яким з перелічених внутрішніх нормативних документів;

д) немає вірної відповіді.

21. Наказ про облікову політику підприємства набирає юридичної сили:

а) з дня підписання його власником (керівником) підприємства;

б) з дня реєстрації підприємства;

в) з 1-го числа відповідного звітного періоду.

 

Тема 3. Організація облікового процесу

Мета – закріпити теоретичні знання з питань організації облікових номенклатур, носіїв облікової інформації та їх руху (документообороту) на етапі первинного, поточного та підсумкового обліку.

Ü Перелік запитань до розгляду та вивчення:

1. Сутність, структура та етапи облікового процесу.

2. Об”єкти організації технології облікового процесу.

3. Проектування документопотоків на підприємствах різних організаційно-правових форм.

ØЗавдання для теоретичного обгрунтування:

а) охарактеризуйте структуру облікового процесу;

б) наведіть класифікацію технологій в організації документообороту.

Завдання до практичного вирішення:

1. Сформувати перелік облікових номенклатур первинного, поточного та підсумкового обліку по одній із ділянок обліку ( облік розрахунків з оплати праці, облік матеріалів, облік грошових коштів) за взірцем ( табл. 3.1)

Таблиця 3.1

Перелік облікових номенклатур з обліку розрахунків з оплати праці

Характеристика відомостей, які потрібні (номенклатури) Для чого потрібні дані Вимірники У яких носіях інформації фіксуються
натуральний грошовий
         

 

2. Виконати ескіз первинного документа з оформлення однієї з господарських операцій. При розробці ескіза необхідно встановити реквізити ( склад, значення, характеристики та послідовність розміщення на бланку документа).

Для виконання цього завдання слід побудувати допоміжну таблицю 3.2. Встановити порядок реквізитів у зонах та визначити їх номери згідно з формуляром-взірцем ( табл.3.3)

Таблиця 3.2

Склад і характеристика реквізитів документа, що проектується

Реквізит Значення реквізиту Характеристика Реквізиту Номер зони документа Послідовність розташування реквізитів у зоні
         

 

Таблиця 3.3

Формуляр – взірець документа

Частина Що зазначити
Заголовна 1. Підприємство(структура підрозділу чи організації та юридична адреса. 2. Найменування та значення реквізитів-ознак (постійних)
Змістова 1. Документ та його номер 2. Рядок, графа таїх значення
Оформляюча 1. Підписи відповідальних сторін та печатка

 

3. Накреслити графік документообороту по підприємству в частині документів обраної ділянки обліку. Графік необхідно оформити у вигляді переліку робіт зі створення, перевірки , обробки та передачі документів в архів за формою, наведеною у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4

Графік документообороту з обліку розрахунків з оплати праці

Затверджено наказом №_____ від __________

ДОКУМЕНТ
СТВОРЕННЯ ПЕРЕВІРКА ОБРОБКА ПЕРЕДАЧА В АРХІВ
Кількість екзаменаторів Відповідальні за виписку Відповідальні за оформлення Строк видання Відповідальні за перевірку Хто представляє Порядок проведення Хто виконує Строк виконання Хто виконує Строк виконання
                     

Тести

1. Не є обов'язковими реквізитами документа:

а) назва документа;

б) дата і місце складання;

в) назва підприємства;

г) умови здійснення операції.

2. Графік документообігу містить:

а) перелік робіт зі складання, перевірки й обробки документів, що

виконуються підрозділами і конкретними виконавцями зі вказанням термінів

виконання і взаємозв'язку відповідних робіт;

б) терміни передачі документів контрагентам;

в) терміни підписання документів;

г) інші відомості.

3. До бухгалтерських документів пред'являють наступні вимоги:

а) наявність обов'язкових реквізитів;

б) чітка відповідність уніфікованим документам;

в) обов'язкове заповнення всіх передбачених рядків;

г) наявність узгодження з керівництвом підприємства.

4. Документообіг включає наступні основні стадії:

а) складання і обробку документа;

б) створення або отримання документів, перевірку, обробку і передачу

документів до архіву;

в) обробку документа і передачу його до архіву;

г) аналіз документа.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.011 с.)