Тема № 7. Організація бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності підприємств.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 7. Організація бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності підприємств.Семінарське заняття: Організація бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності підприємств.

Навчальна мета заняття: поглибити і розширити знання студентів про організацію бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності підприємств.

Час проведення - 2 години. Місце проведення: аудиторія університету.

Навчальні питання:

1. Які існують принципи організації бухгалтерського обліку?

2. З якою метою здійснюється державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності?

3. Які права та обов’язки керівника і головного бухгалтера підприємства?

4. Дати визначення облікової політики.

5. Які фактори впливають на вибір облікової політики?

6. Форми організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

7. Бухгалтерія підприємства та його структура.

8. Дати визначення звітності

9. Основні види і форми звітності.

10. Порядок складання, затвердження і подання звітності.

Питання цільових виступів студентів:

1. Від яких факторів залежить організація облікового процесу на підприємстві?

2. Як розподіляють функціональні обов’язки між працівниками бухгалтерії?

3. З якою метою визначають і затверджують облікову політику на підприємствах?

4. Які функції виконує бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю підприємства?

Теми для рефератів:

1. Критерії та варіанти вибору ефективної форми організації бухгалтерського обліку.

2. Роль головного бухгалтера у формуванні облікової політики підприємства.

3. Централізована організація бухгалтерського обліку: її переваги та недоліки.

4. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу.

Методичні рекомендації:

Необхідно пам’ятати, що основні принципи бухгалтерського обліку розкриваються в 4 статті Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІV. При цьому державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Слід знати, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів і звітності несе власник або керівник підприємства. З’ясувати права і обов’язки керівника і головного бухгалтера підприємства.

Треба вивчити форми організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах (бухгалтерська служба, спеціаліст з бухгалтерського обліку, аудиторська фірма, власник підприємства). Уточнити, від чого залежить чисельність облікових працівників. При цьому організаційна структура облікового процесу може будуватися на принципах повної централізації, децентралізації та часткової децентралізації.

Необхідно розуміти, що таке облікова політика підприємства і які її основні складові.

Література: 1, 2, 3, 5,8(с.190-226 ), 12(с.128-149), 13,14(с.171-189),15(с.153-163) 16, 17, 19.

4. Тестові завдання для поточного контролю знань

Тестове завдання № 1

(1)Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

1. Законі України "Про податкову службу";

2. Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

3. Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

4. Конституції України;

5. наказі по підприємству.

 

(2)Яка грошова одиниця може використовуватися для ведення обліку та складання бухгалтерської звітності в Україні:

1. гривня;

2. гривня та валюта інших держав, за вибором підприємства;

3. гривня або валюта інших держав, використання якої дозволено законом;

4. це питання не регламентується,

5. за вибором підприємства.

(3)Які з перерахованих активів є необоротними:

1. будівля;

2. запаси;

3. готова продукція;

4.рахунки;

5.товари.

 

(4)Статті активу згруповано у:

1. у двох розділах;

2. у трьох розділах;

3. у чотирьох розділах;

4.у п’яти розділах;

5.у шістьох розділах.

 

(5)План рахунків бухгалтерського обліку поділений на:

1. 3 розділи;

2. 4 розділи;

3. 1 розділ;

4. 2 розділи;

5. 5 розділи.

 

(6)Кредит рахунку бухгалтерського обліку - це:

1.ліва частина рахунку;

2.права частина рахунку;

3.умовне позначення частин рахунку;

4.назва рахунку;

5.підсумок за рахунком.

 

(7)Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а декілька кредитуються на загальну суму або навпаки, називається:

1. позабалансовою;

2. простою;

3. складною;

4. відкритою;

5. закритою.

 

(8)До первинних документів відносяться:

1.документи, які складаються на момент здійснення господарської операції;

2. документи, що складаються на самому підприємстві по здійснених операціях;

3. документи з низьким рівнем стандартизації;

4. документи, які затверджує керівник;

5. паспорт.

 

(9)Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про:

1. окремі економічні та соціальні явища;

2. рух грошових коштів підприємства за звітний період;

3. фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;

4. штатний розклад підприємства;

5. нараховану зарплату.

 

(10) Який з наведених рахунків є аналітичним до рахунку «Будівельні матеріали»

 

1. цемент;

2. трансформаторна будка;

3. цукерки «Ведмедик»;

4. електромережі;

5. кавоварка.

 

(11)Бухгалтерський облік це процес:

1. підрахунку майна підприємств та організацій;

2. нарахування та сплати податків;

3. виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення,узагальнення, збереження та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам;

4. оформлення та звільнення з роботи;

5. видання наказів по підприємству.

 

(12)Назвати вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку:

1. трудові і грошові;

2. натуральні і грошові;

3. трудові і натуральні;

4. натуральні, трудові і грошові;

5. умовно-натуральні.

 

(13)Заклади та організації, а також фізичні особи, які заборгували перед підприємством - це:

1. кредитори;

2. інвестори;

3. дебітори;

4. банківські установи;

5. постачальники.

 

(14)Частина балансу, в якій відображають господарські активи називається:

1. розділом пасиву балансу;

2. статтею зобов'язань;

3. активом;

4. пасивом;

5. валютою балансу.

 

(15)План рахунків в Україні побудовано за:

1. лінійним способом;

2. ієрархічним способом;

3. десятковим способом;

4. позиційним способом;

5.динамічним способом.

Тестове завдання № 2

(1)Назвіть види бухгалтерського обліку

1. господарський та підприємницький;

2. державний та регіональний;

3. фінансовий, управлінський та податковий;

4. статистичний, податковий;

5. міжнародний.

 

(2) Бухгалтерський облік, як наукова та навчальна дисципліна, жодного відношення не має до:

1. теорії економічного аналізу;

2. математичного моделювання;

3. геології;

4. фінансового права;

5. аудиту.

 

(3)Які факти знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку

1. статистичні обстеження;

2. призив до армії

3. виплата заробітної плати; придбання автомобіля;

4. розумовий потенціал керівника організації;

5. кадрові переміщення службовців.

 

(4)Заклади та організації, а також фізичні особи, які заборгували перед підприємством - це:

1. кредитори;

2. інвестори;

3. дебітори;

4. банківські установи;

5. постачальники.

 

(5)За умовою (АКЗ), що активи становлять 10000 грн., а капітал - 6000 гри. сума зобов'язань дорівнює:

1. 16000грн.;

2. 12000 грн.;

3. 4000 грн.;

4. 6000 грн.;

5. 14000 грн.

 

(6)Рахунки відповідно до балансу класифікуються на:

1. аналітичні та синтетичні;

2. активні та пасивні;

3. субрахунки та аналітичні;

4. постійні та тимчасові;

5. синтетичні і номінальні.

 

(7)Дебет рахунку бухгалтерського обліку - це:

1. ліва частина рахунку;

2. права частина рахунку;

3. умовне позначення частин рахунку;

4. назва рахунку;

5. підсумок за рахунком.

 

(8)Документообіг - це:

1. об'єднання однорідних за змістом первинних документів в архіві;

2. рух бухгалтерських документів з моменту їх виписки до передачі в архів;

3. перелік документів які використовують на підприємстві;

4. документи передані торгівельними організаціями;

5. виписка з архіву підприємства.

(9)Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади:

1. рішенням загальних зборів;

2. начальником відділу кадрів;

3. Міністром промислової політики;

4. працівниками бухгалтерії;

5. керівником (власником) підприємства.

(10)Інвентаризацію на підприємстві проводить:

1. керівник підприємства з головним бухгалтером;

2. контролюючий державний орган;

3. спеціально створена інвентаризаційна комісія;

4. матеріально-відповідальна особа самостійно;

5. охоронець.

 

(11)Які з наведених користувачів бухгалтерської звітності відносяться до зовнішніх користувачів:

1. менеджери по збуту товарів;

2. інвестори;

3. працівники підприємства;

4. власники підприємства;

5. головний бухгалтер.

(12)Які з перелічених активів відносять до необоротних

1. виробничі запаси;

2. товари;

3. кредиторська заборгованість;

4. автомобілі;

5. дебіторська заборгованість.

(13)Рахунок, в якого немає кінцевого сальдо називається:

1. транзитним;

2. без сальдовим;

3. закритим;

4. банківським;

5. балансовим.

(14)Сальдо на активних рахунках записується:

1. у дебеті;

2. у кредиті;

3. як у дебеті, так і в кредиті;

4. не записують;

5. на оборотах.

(15)Пасивні рахунки призначені для обліку:

1. капіталу;

2. дебіторської заборгованості;

3. обліку майна;

4. обліку основних засобів;

5. грошових коштів.

Тестове завдання № 3

(1)Бухгалтерський облік належить до циклу:

1. юридичних дисциплін;

2. математичних дисциплін;

3. філософських дисциплін;

4. економічних дисциплін;

5. хімічних дисциплін.

 

(2)У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні показники:

1. гривня, копійка, метр;

2. кілограм, умовна банка, метр;

3. долар, людино-день, штука;

4. у жодному з наведених

5. людино-година,гривня,центнер.

 

(3)Ресурсами, контрольованими підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічної вигоди у майбутньому, називають:

1. поточні зобов'язання;

2. власний капітал;

3. активи;

4. посвідчення про відрядження;

5. валюта балансу.

 

(4)Які з перелічених категорій відносять до елементів методу бухгалтерського обліку:

1. документація та інвентаризація;

2. облік робочого часу;

3. придбання автомобіля;

4. надання відпустки;

5. накази по підприємству.

 

(5)Облікова формула бухгалтерського балансу має вигляд:

1. активи = капітал – зобов’язання;

2. активи = капітал + зобов’язання;

3. капітал = активи – зобов’язання;

4. капітал = активи + зобов’язання;

5. зобов’язання = активи – капітал.

 

(6)План рахунків бухгалтерського обліку - це:

1. перелік усіх аналітичних рахунків;

2. сукупність синтетичних, аналітичних рахунків і субрахунків;

3. сукупність синтетичних рахунків і субрахунків;

4. перелік банківських рахунків;

5. сукупність аналітичних рахунків і субрахунків.

 

(7)Позабалансові рахунки використовуються для:

1. обліку непрямих витрат підприємства;

2. обліку майна підприємства;

3. обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

4. для відображення фінансових результатів;

5. для відображення виробничого обладнання.

 

(8)Сальдо на пасивних рахунках записується:

1. у дебеті;

2. у кредиті;

3. як у дебеті, так і в кредиті;

4. не записують;

5. на оборотах.

 

(9)Подвійним записом називають відображення кожної господарської операції двічі:

1. в активі й пасиві балансу;

2. за дебетом одного і кредитом іншого рахунка;

3. за дебетом і кредитом одного рахунка;

4. за дебетом одного і дебетом іншого рахунка;

5. правильної відповіді не запропоновано.

 

(10)Коли повинні складатися первинні документи:

1. в момент проведення господарської операції;

2. перед закінченням звітного періоду;

3. перед перевіркою контролюючих органів;

4. на прохання керівника;

5. всі відповіді вірні.

 

(11)Коли неправильно складено запис або сума на рахунках більша, ніж вона мала місце, у господарській операції використовується:

1. "червоного сторно";

2. додаткових записів;

3. коректурного способу;

4. стирання ластиком;

5. використання коректору.

 

(12)Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

1. наказом;

2. протоколом;

3. приписом судово-слідчих органів;

4. рішенням трудового колективу;

5. наказом Міністерства фінансів України.

 

(13)Які з перерахованих користувачів бухгалтерської звітності відносяться до зовнішніх користувачів з непрямим фінансовим інтересом:

1. податкові органи, обслуговуючий банк, страхові компанії;

2. органи статистики, аудиторські фірми, арбітраж;

3. власники підприємства;

4. постачальники, банки, що кредитують, інвестори

5. потенційні інвестори.

 

(14)На активних рахунках обліковуються:

1. джерела формування активів;

2. господарські засоби (активи);

3. господарські операції і господарські процеси;

4. працівники підприємства;

5. працівників підприємства.

(15)Форма балансу в Україні:

1. визначається підприємством самостійно;

2. є уніфікованою формою звітності;

3. різна для кожного виду діяльності;

4. залежить від форми власності підприємства, що його складає;

5. визначається бухгалтером самостійно.

6.

Тестове завдання № 4

(1)Бухгалтерський облік входить у групу:

1. гуманітарних дисциплін;

2. природничих дисциплін;

3. фундаментальних дисциплін;

4. економічних;

  1. теоретичних.

 

(2)День бухгалтера в Україні відзначається:

1. на Трійцю;

2. 8-го березня;

3. одночасно з днем проголошення незалежності України;

4. 16 липня;

5. щомісяця.

 

(3)Предметом бухгалтерського обліку є:

1. кругообіг господарських процесів;

2. відображення активів, капіталу і зобов’язань підприємства в процесі його діяльності;

3. контроль за використанням майна;

4. список працівників підприємства;

5. репутація підприємства.

 

(4)Які з перелічених об’єктів відносять до зобов’язань підприємства

1. товари;

2. гроші в касі;

3. заборгованість перед банком за кредит;

4. дебіторська заборгованість покупців;

5. нематеріальні активи.

(5)Бухгалтерський баланс це:

1. первинний бухгалтерський документ;

2. звіт у якому відображене у грошовій оцінці майно підприємства на певну дату;

3. фіскальний чек;

4. домовленість між двома підприємствами;

5. розрахункова таблиця.

 

(6)Формула капіталу має вигляд – капітал дорівнює:

1. зобов’язання мінус активи;

2. активи дорівнюють зобов’язанням;

3. зобов’язання плюс капітал;

4. зобов’язання плюс активи;

5. активи мінус зобов’язання.

 

(7)Рівність підсумків активу і пасиву балансу - це:

1. обов’язкова умова правильності його складання;

2. необов'язкова умова при складанні балансу;

3. підсумок активу може бути більшим або меншим за підсумок пасиву;

4. підсумок пасиву може бути більшим за підсумок активу;

5. підсумок пасиву може бути меншим за підсумок активу.

(8)Активні рахунки призначені для обліку:

1. заборгованості підприємства перед підзвітними особами;

2. кредиторської заборгованості;

3. заборгованості за кредит;

4. капіталу,

5. грошових коштів.

 

(9)Бухгалтерська проводка, за якої один рахунок дебетується, а другий кредитується на одну і ту ж суму, називається:

1. відкритою;

2. закритою;

3. складною;

4. правильної відповіді не запропоновано;

5. простою.

 

(10)За місцем складання документи є:

1. міжгалузеві та спеціалізовані;

2. внутрішні та зовнішні;

3. службові та особові;

4. розрахункові та грошові;

5. розпорядчі і виконавчі.

 

(11)Чи допускаються виправлення в первинних документах:

1. не допускаються зовсім;

2. допускаються, крім виправлень в касових і банківських документах;

3. допускаються завжди;

4. допускаються з дозволу керівника;

5. допускаються з дозволу бухгалтера.

 

(12)Проведення інвентаризації є обов'язковим:

1. перед виплатою дивідендів;

2. при зміні керівника підприємства;

3. перед модернізацією виробництва;

4. при зміні валютного курсу;

5. при підвищенні заробітної плати.

 

(13)Головне завдання інвентаризації полягає у:

1. умови збереженні майна підприємств;

2. упорядкуванні складського господарства;

3. укладання договору про повну матеріальну відповідальність;

4. перевірці відповідності фактичної наявності господарських активів даним бухгалтерського обліку;

5. перевірка наявності працівників на робочих місця.

 

(14)Які з наведених користувачів бухгалтерської звітності відносяться до внутрішніх користувачів:

1. статистичні органи;

2. інвестори;

3. контрольно-ревізійне управління;

4. власники підприємства;

5. банківські установи.

 

(15)Ліва сторона рахунка має назву:

1. плюс;

2. дебет;

3. кредит;

4. актив;

5. пасив.

 

Тестове завдання № 5

(1)Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві несе:

1. власник або посадова особа, які здійснюють керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів;

2. головний бухгалтер підприємства;

3. бухгалтерська служба підприємства;

4. юридична служба;

  1. контролюючий державний орган.

(2)Заборгованість підприємства перед фізичними і юридичними особами називається:

1. кредиторською;

2. дебіторською;

3. бюджетною;

4. відстроченою;

5. безнадійною.

 

(3)Статті пасиву згруповано у:

1. у двох розділах;

2. у трьох розділах;

3. у чотирьох розділах;

4. у п’яти розділах;

5. у шістьох розділах.

 

(4)Скільки типів змін може бути в балансі під впливом господарських операцій:

1. три;

2. п’ять;

3. чотири;

4. шість;

5. два.

(5)Діючий План рахунків складається з:

1. 10 класів;

2. 9 класів;

3. 11 класів;

4. 8 класів;

5. 7 класів.

 

(6)Активні рахунки - це рахунки, призначені для обліку:

1. капіталу;

2. зобов'язань;

3. майна;

4. кредитів;

5. забезпечень.

 

(7)Подвійний запис означає, що одна і та ж сума записується в:

1. дебет або кредит одного рахунку двічі;

2. дебет одного рахунку і в кредит іншого;

3. активі та пасиві балансу;

4. в дебети двох рахунків;

5. не .записується на рахунках.

 

(8)Первинні документи треба складати:

1. до здійснення господарської операції;

2. не рідше одного разу на день після проведення однотипних господарських операцій;

3. за вимогою керівника;

4. у момент проведення кожної господарської операції або безпосередньо після її завершення;

5. за вимогою головного бухгалтера.

 

(9)За допомогою якого способу неправильний запис закреслюють однією рискою так, щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильну суму або текст:

1. "червоного сторно";

2. додаткових записів;

3. коректурного способу;

4. стирання ластиком;

5. використання коректору.

 

(10)За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:

1. керівник

2. головний бухгалтер;

3. головний економіст;

4. менеджер;

5. юрист.

 

(11)Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства:

1. фінансова звітність;

2. дані управлінського обліку;

3. податкові декларації;

4. види виробленої продукції;

5. паспортні дані керівника.

 

(12)Які факти знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку

1. статистичні обстеження;

2. призив до армії

3. виплата заробітної плати; придбання автомобіля;

4. розумовий потенціал керівника організації;

5. кадрові переміщення службовців.

 

(13)Заклади та організації, а також фізичні особи, які заборгували перед підприємством - це:

1. кредитори;

2. інвестори;

3. дебітори;

4. банківські установи;

5. постачальники.

(14)Обов'язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

1. Законі України "Про податкову службу";

2. Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

3. Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку;

4. Конституції України;

5. наказі по підприємству.

 

(15)План рахунків бухгалтерського обліку - це:

1. перелік усіх аналітичних рахунків;

2. сукупність синтетичних, аналітичних рахунків і субрахунків;

3. сукупність синтетичних рахунків і субрахунків;

4. перелік банківських рахунків;

5. сукупність аналітичних рахунків і субрахунків.

 

Тестове завдання № 6

(1)Мова бізнесу це:

1. англійська мова;

2. російська;

3. бухгалтерський облік;

4. іноземна мова;

5. латинь.

 

(2)До трудових вимірників відносяться:

1. метр, кілограм, штука;

2. гривня, долар, рубль;

3. нормо-година, робоча зміна;

4. гектари,метри;

5. тонно-кілометр, кіловат-година.

 

(3)Основними стадіями кругообігу активів на підприємствах є такі процеси:

1. купівля, виробництво, розподіл прибутку;

2. купівля, виробництво, формування резервів;

3. постачання, виробництво, реалізація;

4. випуск акцій, виробництво, виплата дивідендів;

5. торгівля, ремонт приміщень.

 

(4)Які з перелічених категорій відносять до елементів методу бухгалтерського обліку:

1. попит та пропозиція ;

2. рахунки та подвійний запис;

3. фінансовий облік;

4. статистичні спостереження;

5. штатний розклад.

 

(5)Яку суму становлять активи підприємства (АКЗ), якщо капітал - 6500 грн., а зобов'язання - 2500 грн.

1. 9000 грн.;

2. 4000 грн.;

3. 6500 грн.;

4. 6000 грн.;

5. 14000 грн.

 

(6)Автомобілі, придбані автосалоном для продажу, відображаються в статті:

1. основні засоби;

2. виробничі запаси;

3. товари;

4. нематеріальні активи;

5. правильної відповіді не запропоновано.

 

(7)Пасивні рахунки призначені для обліку:

1. майна;

2. джерел утворення майна;

3. дебіторської заборгованості;

4. оборотних активів;

5. грошових коштів.

(8)Дебетовий оборот по активному рахунку показує:

1. зменшення господарських активів;

2. збільшення зобов'язань;

3. збільшення господарських активів;

4. збільшення капіталу;

5. зменшення зобов’язань.

(9)Рахунки, призначені для обліку руху грошових коштів є:

1. пасивними;

2. активно-пасивними;

3. активними;

4. позабалансовими.

5. комунальними.

 

(10)Подвійний запис означає, що одна і та ж сума записується в:

1. дебет або кредит одного рахунку двічі;

2. дебет одного рахунку і в кредит іншого;

3. активі та пасиві балансу;

4. в дебети двох рахунків;

5. в кредити двох рахунків.

 

(11)Чи можна використовувати при заповненні документів простий олівець

1. так;

2. так, якщо після підтвердження здійснення операції цифри будуть обведені кульковою ручкою;

3. правильної відповіді не запропоновано;

4. ні;

5. так, з дозволу бухгалтера.

 

(12)Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів несуть:

1. керівник підприємства і головні спеціалісти;

2. секретар керівника;

3. особи, які склали і підписали документи;

4. всі працівники підприємства;

5. контролюючи органи.

(13)Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичній наявності матеріальних цінностей, необхідно:

1. своєчасно складати звітність;

2. проводити інвентаризацію;

3. відкрити бухгалтерські рахунки;

4. мати у штатному розкладі посаду аудитора;

5. перевіряти наявність працівників на роботі.

 

(14)Робочим (виконавчим) органом при проведенні інвентаризації є:

1. матеріально відповідальна особа;

2. головний бухгалтер;

3. інвентаризаційна комісія;

4. служба охорони;

5. керівник.

 

(15)Облікова політика підприємства розробляється і затверджується:

1. в усній формі;

2. на звичайному аркуші паперу;

3. в наказі (розпорядженні) керівника підприємства;

4. в наказі Міністерства фінансів України;

5. Верховною Радою.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.018 с.)