Залишки господарських активів та джерел їх формування підприємства “Ягідка” станом на 01.03 поточного року, грн.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Залишки господарських активів та джерел їх формування підприємства “Ягідка” станом на 01.03 поточного року, грн.№ з/п Господарські активи, капітали і зобов’язання Сума, грн.
Нематеріальні активи 4410,00
Основні засоби 44785,00
Незавершене будівництво 8539,00
Знос основних засобів 16164,00
Накопичена амортизація нематеріальних активів 192,00
Статутний капітал 44808,00
Неоплачений капітал 11564,00
Витрати майбутніх періодів 2993,00
Виробничі запаси 13944,00
Короткострокові кредити банків 12000,00
Заборгованість покупців за товари, роботи та послуги 14322,00
Цільове фінансування 3800,00
Заборгованість перед постачальниками за товари, роботи та послуги 7990,00
Грошові кошти в касі 290,00
Незавершене виробництво: в т.ч.: 390,00
виробництво зефіру 100,00
виробництво суфлє --
виробництво мармеладу 290,00
Зобов’язання перед бюджетом 508,00
Резерв сумнівних боргів 852,00
Заборгованість з оплати праці 1180,00
Векселі видані 7900,00
Готова продукція: в т.ч.: 521,00
зефір 30 кг 246,00
суфлє 10 кг 75,00
мармелад 50 кг 200,00
Доходи майбутніх періодів 610,00
Довгострокові кредити банків 12810,00
Зобов’язання зі страхування 1040,00
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 10805,00
Грошові кошти на рахунках у банках 16456,00
Розрахунки з підзвітними особами 420,00
Малоцінні швидкозношувані предмети 2025,00

 

1.2. Використовуючи дані з балансу і враховуючи умови завдання необхідно відкрити синтетичні рахунки, а до рахунку 23 “Виробництво” – аналітичні рахунки:

231 “Виробництво зєфіру;

232 “Виробництво суфлє;

233 “Виробництво мармеладу.

до рахунку 26 “Готова продукція”:

261 – зєфір;

262 – суфлє;

263 – мармелад.

також необхідно відкрити рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”.

Аналітичні рахунки до рахунку 26 “Готова продукція” слід відкривати таким чином:

Дебет 261 “Зєфір” Кредит
Кількість Ціна, грн. Сума, грн. Кількість Ціна, грн. Сума, грн.  
                 
                     

 

1.3. На підставі даних реєстру господарських операцій підприємства “Ягідка” за звітний період (таблиця 12) необхідно скласти бухгалтерські проводки і записати їх до Журналу реєстрації господарських операцій (таблиця 13).

Таблиця 12

Журнал реєстрації господарських операцій

 

Первинний документ Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дт Кт
Накладна- вимога Відпущені зі складу та використані у основному виробництві сировина і матеріали для виробництва: “Виробництво” “Сировина і матеріали”  
- зєфіру 5160,30
    і т.д.      

Т

ТТаблиця 13

Реєстр господарських операцій за звітний місяць на підприємстві “Ягідка”

№ з/п Первинні документи Зміст господарських операцій Сума, грн.
Лімітно-забірна картка Відомість обліку витрат Відпущені зі складу та використані у основному виробництві сировина і матеріали для виробництва:  
- зєфір - суфлє 5160,30 1210,00 1930,00
- мармелад  
Разом ?
Накладна вимога на відпуск матеріалів Списані малоцінні та швидкозношувані предмети для виробництва  
- зєфір 158,00
- суфлє 144,00
- мармелад 210,00
Разом ?
Наряд на відрядну роботу Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва і віднесена на:  
- зєфір 500,00
- суфлє 480,00
- мармелад 290,00
Разом ?
Розрахунок бухгалтерії Нараховані внески до фондів соціального страхування за діючими ставками у поточному році ( %) і віднесені на виробництво  
- зєфір ?
- суфлє ?
- мармелад ?
Разом ?
Табель обліку робочого часу Нарахована заробітна плата апарату управління цехом 560,00
Розрахунок бухгалтерії Нараховані внески до фондів соціального страхування за діючими ставками у поточному році ( %) ?
Розрахунок бухгалтерії Нарахований (знос) амортизацію будівель та обладнання цеху 310,00
Акт виконаних робіт Відображено заборгованість перед фірмою “Майстер” за налагодження обладнання цеху 158,00
Розрахунок бухгалтерії Розподілено та списано загальновиробничі витрати на собівартість (див. табл.14)*  
- зєфір ?
- суфлє ?
- мармелад ?
Разом ?
Накладна-вимога на відпуск матеріалів Оприбутковане від виробництва на склад (див. табл.15) за нормативною вартістю:  
- зєфір 10,00 грн. за 1 кг ?
- суфлє 11, 00 грн. за 1 кг ?
- мармелад 5,00 грн. за 1 кг ?
Разом ?
Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів Повернуті на склад невикористані матеріали для виробництва:  
- зєфір -
- суфлє 20,00
- мармелад 35,00
Розрахунок бухгалтерії Після визначення фактичної собівартості кожного виду солодощів (необхідно користуватися даними табл. 26) списати калькуляційні різниці:  
- зєфір ?
- суфлє ?
- мармелад ?
(для розрахунку необхідно користуватися макетом табл. 27)  

 

1.4. Необхідно записати господарські операції на рахунках синтетичного та аналітичного обліку методом подвійного запису, при необхідності потрібно визначити нерозраховані суми.

1.5. Для розподілу загальновиробничих витрат, які накопичені по дебету рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” між видами виробленої продукції необхідно користуватися макетом таблиці 14. Базою для розподілу на підприємстві відповідно до Наказу про облікову політику, затверджена сума нарахованої основної заробітної плати працівників.

Таблиця 14

Відомість розподілу загальновиробничих витрат

Вид продукції Основна заробітна плата працівника Коефіцієнт розподілу Загальновиробничі витрати, грн.
       
       
       
  Разом      

 

1.6. Необхідно визначити виробничу собівартість виробленої продукції взагалі та собівартість одиниці кожного виду продукції. Для цього необхідно використовувати додаткові дані наведені в таблиці 15, а для розрахунку собівартості макет таблиці 16.

Таблиця 15

Показники  
Вироблено продукції:  
- зєфір, кг
- суфлє, кг
- мармелад, кг
Зворотні матеріали не використані у виробництві:  
- зєфір, грн. -
- суфлє, грн. 20,00
- мармелад, грн. 35,00
Незавершене виробництво по 01.04 поточного року:  
- зєфір, грн. -
- суфлє, грн. 30,00
- мармелад, грн. 90,00

Додаткові дані для визначення фактичної собівартості виробленої продукції

Таблиця 16

Калькуляція виробничої собівартості виготовленої продукції, грн.

№ з/п Показники Зєфір Суфлє Мармелад
Витрати разом Витрати разом Витрати разом
Незавершене виробництво на 01.03 поточного року      
Статті калькуляції:      
- сировина і матеріали
- МШП
- основна заробітна плата
- відрахування на соціальні заходи
- загальновиробничі витрати
Разом витрат за період
Зворотні матеріали не використані у виробництві *      
Незавершене виробництво на 01.04 поточного року      
Кількість виробленої продукції, кг      
Фактична собівартість всієї продукції за звітний період**      
Фактична собівартість одиниці продукції за звітний період      

 

* Вартість зворотних відходів не включають до собівартості виробленої продукції.

** Для визначення фактичної собівартості необхідно користуватися формулою (1.1)

Сф=Нп+В-З-Б-Нк (1.1)

де Сф - фактична собівартість продукції;

Нп, Нк - незавершене виробництво на початок і кінець року;

В – витрати за звітний період;

З – зворотні відходи;

Б – витрати на брак.

1.7. Для відображення в обліку готової продукції за фактичною собівартістю необхідно розрахувати і списати калькуляційні різниці, тобто довести нормативну вартість оприбуткованої продукції до фактичної собівартості. Для зручності розрахунку необхідно використовувати макет таблиці 17.

Таблиця 17

Розрахунок і списання калькуляційних різниць

на продукцію фірми “Кондитер”

№ з/п Продукція Валове вироб-ництво кг Нормативна собівартість, грн. Фактична собівартість, грн. Калькуляцій-на різниця, грн. Кореспонду-ючі рахунки
1 кг Всього 1 кг Всього 1 кг Всього Дт Кт
Зєфір                  
Суфлє                  
Мармелад                  
Разом х х   х   х   х х

1.8. Підрахувати на рахунках суми оборотів по дебету і кредиту та визначити кінцеве сальдо. Використовуючи інформацію на синтетичних та аналітичних рахунках скласти оборотні відомості як за аналітичними так і за синтетичними рахунками.

1.9. Після визначення підсумків і перевірки оборотної відомості необхідно скласти бухгалтерський баланс, після чого узагальнити інформацію про наявність активів, капіталів і зобов’язань у Балансі (ф. №1). Для полегшення складання цієї форми звітності необхідно ознайомитися з основними положеннями П(С)БО 2 “Баланс”.

ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.

Здійснити перевірку і оцінювання виконаних завдань. Підвести підсумок практичного заняття звернув увагу на основні помилки при його виконанні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.011 с.)